Teisės aktų naujienos

Pakeistas Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas

Užsieniečiui, turinčiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, įtvirtinta galimybė pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį. Be to, nustatyta, kad tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-133, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03591, įsigalioja 2019-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeistas Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas.

Kartu su kitais pakeitimais, užsieniečiui, turinčiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, įtvirtinta galimybė pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį. Be to, nustatyta, kad tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2.6 ir 2.8 papunkčiai pakeisti. Pateikiame visą Aprašo 2 punktą:

„2. Aprašas taikomas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytomis sąlygomis ir kuris:
2.1. ketina atvykti iš ne Europos Sąjungos valstybių narių;
2.2. turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;
2.3. yra užsienietis, kurio profesija buvo įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonomines veiklos rūšis, ir turi Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;
2.4. įgijo išsilavinimą Lietuvos Respublikoje, turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje ne pagal įgytą kvalifikaciją;
2.5. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbantis aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą ir šio užsieniečio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikotarpiu jam mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, jeigu jo profesija nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

2.6. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą, ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje arba pageidauja pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį;

2.7. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą kitu nei Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, jeigu atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas;

2.8. įgijo išsilavinimą Lietuvos Respublikoje, turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 15 punktą, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje ne pagal įgytą kvalifikaciją.“

Aprašo 7 punktas išdėstytas taip:

„7. Jei yra užsieniečio darbo poreikis Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos nustatytos formos Prašymą (priedas) ir šiuos dokumentus:
7.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
7.2. jei užsieniečio profesinė veikla, nurodyta Aprašo 7.5 papunktyje nurodytame darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį, nereglamentuojama, – užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio užsieniečio turimą kvalifikaciją, kopiją;
7.3. jei užsieniečio profesinė veikla, nurodyta Aprašo 7.5 papunktyje nurodytame darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį, reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“, – kompetentingos institucijos sprendimo dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“, kopiją;

7.2. informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus, išskyrus Aprašo 2.4 ir 2.8 papunkčiuose nurodytus užsieniečius;
7.3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, apskaičiuotą pagal vidutinį toje įmonėje tokį patį darbą dirbančių darbuotojų (jei jų yra) darbo užmokestį, ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
7.4. pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas ir darbo užmokesčio dydį (vietoj Aprašo 7.27.4 papunkčiuose 7.2 papunktyje nurodytos informacijos), jei kreipiamasi dėl Aprašo 2.2, 2.3, 2.5 ar 2.6 papunktyje nurodyto užsieniečio. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.“

Aprašas papildytas nauju 91 punktu:

91. Prašymas ir Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai nepriimami, jeigu užsienietis neatitinka nė vienos iš Aprašo 2 punkte nurodytų sąlygų ar jeigu Aprašas jam nėra taikomas dėl Aprašo 5 punkte nurodytų aplinkybių, ar jeigu Prašymas pateiktas praleidus Aprašo 7 punkto pirmoje pastraipoje nurodytą terminą.

Aprašo 10 punktas išdėstytas taip:

„10. Priėmęs Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), patikrina, ar darbdavys atitinka šiuos reikalavimus:
10.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas;
10.2. nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba nevykdo ekonominės veiklos;
10.3. neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
10.4. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 540 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar kitam už užsieniečių įdarbinimą atsakingam darbdavio darbuotojui;
10.5. per pastaruosius vienerius metus neturi baudos, skirtos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 ir 57 straipsniuose nurodytus pažeidimus.“

Aprašo 12 punktas išdėstytas taip:

„12. Priėmęs Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas patikrina, ar užsieniečio turima kvalifikacija ir darbo patirtis, nurodyta Aprašo 7.2 papunktyje, yra tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 6.2 papunktyje, užimti ir yra tinkama darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį arba darbo sutartyje, nurodytiems Aprašo 7.3 papunktyje, vykdyti. Darbdavio pageidavimu Užimtumo tarnybos darbuotojas išduoda dokumentų gavimo pažymą.“

Aprašo 13 punktas išdėstytas taip:

„13. Jeigu darbdavys neatitinka Aprašo 10.3 ar 10.4 papunktyje nustatyto reikalavimo, Užimtumo tarnybos darbuotojas paprašo kompetentingos institucijos per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos pateikti patikslintą informaciją. Jeigu nesilaikoma Aprašo 8 punkte nustatytų reikalavimų, nurodoma per protingą terminą ištaisyti trūkumus. Kilus pagrįstų abejonių dėl Aprašo 7.2 papunktyje nurodyto kvalifikacinio dokumento ar jį išdavusios mokymo įstaigos, kreipiamasi į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl rekomendacijos. Kilus įtarimų, kad darbdavio pateikta informacija apie užsieniečio kvalifikaciją nėra teisinga arba užsieniečio kvalifikacija neatitinka Aprašo 12 punkte nustatytų sąlygų, darbdavio paprašoma pateikti užsieniečio kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus. Aprašo 16 punkte nurodytas terminas sustabdomas, kol Užimtumo tarnyboje bus gauta patikslinta informacija ir (ar) pašalinti trūkumai.“

Aprašo 22.3 papunktis išdėstytas taip:

(22. Sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams panaikinamas, jei: )
„22.3. paaiškėja, kad užsienietis dirba pas kitą darbdavį, negu nurodyta sprendime dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis.“

Aprašo 24 punktas išdėstytas taip:

24. Užsienietis negali dirbti pas kitą darbdavį, atlikti kitos darbo funkcijos (dirbti tam tikros profesijos, kvalifikacijos, specialybės darbo arba eiti tam tikrų pareigų), negu nurodyta sprendime dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.
24. Užsienietis gali dirbti tik pas tą darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis.

Aprašo 27 punktas išdėstytas taip:

„27. Darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus.“

Aprašo 30 punktas išdėstytas taip:

„30. Darbdavys privalo per 5 darbo dienas per 3 darbo dienas nuo darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo dienos raštu pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuris priėmė sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, apie darbo sutarties nutraukimą.“

_________________

Teisės aktas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-133, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03591, įsigalioja 2019-03-06)


<< Atgal