Teisės aktų naujienos

Pakeistas Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas

Nustatyta, kad tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-132, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03590, įsigalioja 2019-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeistas Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas.

Kartu su kitais pakeitimais, nustatyta, kad tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus (Aprašo 291 punktas).

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2.3 ir 2.4 papunkčiai pakeisti. Pateikiame visą Aprašo 2 punktą:

„2. Aprašas taikomas užsieniečiams, kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnyje nustatytomis sąlygomis, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytus atvejus ir išimtis:
2.1. atvykstantiems iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ketinantiems dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
2.2. atvykstantiems iš Europos Sąjungos valstybių narių, turintiems tų valstybių narių išduotus leidimus apsigyventi ir dirbti jose (ES mėlynąją kortelę) ir ketinantiems dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

„2.3. Lietuvos Respublikoje dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, kai paaiškėja, kad keičiamos darbo sutarties sąlygos, dėl ko užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (toliau – Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU) dydžio, jeigu jo profesija nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;“.

„2.4. Lietuvos Respublikoje dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, ir per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidaujantiems pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, išskyrus atvejus, kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžiai, arba kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, įtrauktą į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;“.

2.5. įgijusiems išsilavinimą Lietuvos Respublikoje, turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, ir ketinantiems dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
2.6. Lietuvos Respublikoje dirbantiems pagal darbo sutartį ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą;
2.7. Lietuvos Respublikoje dirbantiems pagal darbo sutartį ir turintiems leidimą dirbti bei Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą;
2.8. įgijusiems išsilavinimą Lietuvos Respublikoje, turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 15 punktą ir ketinantiems dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą Lietuvos Respublikoje.“

Aprašo 8 punkto pirmoji pastraipa išdėstyta taip:

„8. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos nustatytos formos prašymą (Aprašo priedas) (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus:“.

Aprašo 9 punktas išdėstytas taip:

„9. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir kuris per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidauja pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą.“

Aprašo 10 punktas išdėstytas taip:

„10. Darbdavys, įdarbinęs užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai paaiškėja, kad keičiamos darbo sutarties sąlygos, dėl ko užsieniečiui, kuris įdarbintas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo dienos turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą.“

Aprašo 11 punktas išdėstytas taip:

„11. Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai paaiškėja, kad keičiamos darbo sutarties sąlygos, dėl ko užsieniečiui, kuris įdarbintas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, Prašymą ir Aprašo 8.2 ar 8.3 ir 8.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas.“

Aprašo 16 punktas išdėstytas taip:

„16. Prašymas ir Aprašo 8, 9, 10, 11, 12, 13 arba 14 punkte nurodyti dokumentai nepriimami, jeigu užsienietis neatitinka nė vienos iš Aprašo 2 punkte nurodytų sąlygų, šis Aprašas jam negali būti taikomas dėl Aprašo 6 punkte nurodytų aplinkybių arba Prašymas pateiktas praleidus Aprašo 8 punkto pirmoje pastraipoje nurodytą terminą.“

Aprašo 18.1.2 papunktis išdėstytas taip:

„18.1.2. nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba nevykdo ekonominės veiklos;“.

Aprašo 18.1.4 papunktis išdėstytas taip:

„18.1.4. neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);“.

Aprašas papildytas nauju 291 punktu:

291. Darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma raštu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

Aprašas papildytas nauju 30.3 papunkčiu:

(30. Darbdavys privalo pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuris priėmė sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo: )
30.3. apie darbo sutarties nutraukimą.

_________________

Teisės aktas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-132, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03590, įsigalioja 2019-03-06)


<< Atgal