Teisės aktų naujienos

Pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas

Nustatytas reikalavimas, kad atsiųstam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką (komandiruotam) užsieniečiui privaloma įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
DĖL Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-131, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03589, įsigalioja 2019-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas.

Kartu su kitais pakeitimais nustatytas reikalavimas, kad atsiųstam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką (komandiruotam) užsieniečiui privaloma įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje.

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRANEŠIMAS

Valstybinė darbo inspekcija 2019-02-27 pranešime paaiškino:

„Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad nuo kovo 1 d.  Lietuvos įmonėms VDI nebereikės pranešti apie komandiruojamus darbuotojus iš trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių. Taip pat keičiasi leidimų dirbti užsieniečiams tvarka. Nuo kovo 1 d. trečiųjų šalių įmonių darbuotojai, komandiruojami į Lietuvos Respublikos įmones, turės gauti Užimtumo tarnybos išduodamą leidimą dirbti. Šie pasikeitimai įsigalioja nuo kovo 1 d. Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Atkreipiame dėmesį, kad teisinis reguliavimas dėl užsienio valstybės darbdavio, komandiruojančio darbuotojus į Lietuvos Respubliką nesikeičia. Užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam kaip trisdešimt dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, nustatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, turi pateikti nustatytos formos pranešimą apie komandiruotą darbuotoją VDI teritoriniam skyriui lietuvių kalba.“

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punktas išdėstytas taip:

„3. Užsienietis, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį arba kurio nuolatinė darbo vieta yra užsienyje ir kuris siunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, privalo įsigyti leidimą dirbti, išskyrus atvejus, nustatytus Įstatymo 58 straipsnyje, kai jis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.“

Aprašas papildytas nauju 4.3 papunkčiu:

(4. Leidimą dirbti užsienietis privalo įsigyti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, jei jis: )
4.3. yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės (toliau – siunčiančioji įmonė) nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respublikoje įregistruotą įmonę, įstaigą, organizaciją ar Lietuvos Respublikoje įregistruotą užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinį (toliau – įmonė Lietuvos Respublikoje) pagal tarp šių įmonių sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo kaip specialistas pagal turimą profesinę kvalifikaciją.

Aprašo 13 punktas išdėstytas taip:

„13. Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnyboje turi registruoti laisvą darbo vietą, išskyrus Aprašo 14 ir 151 punktuose nurodytus atvejus. Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kurio veiklos teritorijoje registravo laisvą darbo vietą, 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos.“

Aprašas papildytas nauju 151 punktu:

151. Įmonė Lietuvos Respublikoje, priimanti atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką Aprašo 4.3 papunktyje nurodytą užsienietį, pateikia prašymą (6 priedas) ir šiuos dokumentus:
151.1. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
151.2. sutarties dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos tarp įmonės Lietuvos Respublikoje ir siunčiančiosios įmonės, patvirtintą kopiją. Kartu su esminėmis sąlygomis sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo turi būti įtvirtintos sąlygos, užtikrinančios Darbo kodekso 108 straipsnyje nustatytas komandiruojamų darbuotojų garantijas, atskirai nurodant komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydį ir darbo laiką;
151.3. siunčiančiosios įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro patvirtintą kopiją;
151.4. užsieniečio darbo sutarties siunčiančiojoje įmonėje patvirtintą kopiją;
151.5. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius buvo apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje, ir siunčiančiosios įmonės įsipareigojimą, kad komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu jis lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje. Jei užsienio šalies kompetentinga institucija neteikia dokumento apie konkretaus asmens socialinį draustumą, pateikiama tai patvirtinanti informacija ir siunčiančiosios įmonės pažyma, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius buvo draudžiamas socialiniu draudimu, ir užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažyma, patvirtinanti, kad siunčiančioji įmonė neturi mokestinės valstybinio socialinio draudimo nepriemokos;
151.6. siunčiančiosios įmonės informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją.

Aprašo 21 punktas išdėstytas taip:

„21. Priėmęs Aprašo 14, 15, 151, 16, 19 ir 20 punktuose nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), patikrina, ar darbdavys (juridinis asmuo) (ar įmonė Lietuvos Respublikoje) yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą, kaip nustatyta Vizos išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jei darbdavio (ar įmonės Lietuvos Respublikoje) nėra Patvirtintų įmonių sąraše, patikrinama, ar jis atitinka šiuos reikalavimus:
21.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, o Aprašo 151 punkte nurodytu atveju – įmonė Lietuvos Respublikoje;
21.2. nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba nevykdo ekonominės veiklos;
21.3. neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
21.4. darbdavio vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 ir 540 straipsnius;
21.5. darbdaviui per pastaruosius vienerius metus nebuvo skirta bauda už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 ir 57 straipsniuose nustatytus pažeidimus.“

Aprašo 23 punktas išdėstytas taip:

„23. Priėmęs Aprašo 14, 15, 16, 19 ir 20 punktuose nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas taip pat patikrina, ar:
23.1. pateikti visi nurodyti dokumentai:
23.1.1. įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui arba ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui sudaryta darbo sutartis;
23.1.2. jei užsieniečio profesinė veikla, nurodyta darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį, nereglamentuojama, – užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio užsieniečio turimą kvalifikaciją, kopija;
23.1.3. jei užsieniečio profesinė veikla, nurodyta darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį, reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“, – kompetentingos institucijos sprendimo dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“, kopija;

23.1.2. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus, išskyrus Aprašo 14 punkte nurodytą atvejį;
23.2. pateiktuose dokumentuose nurodyta visa reikalinga informacija, pagal Užimtumo tarnybos turimus duomenis, yra teisinga;
23.3. užsieniečio turima kvalifikacija ir darbo patirtis, nurodyta Aprašo 23.1.2 papunktyje, yra tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai, nurodytai Aprašo 11.2 papunktyje, užimti ir yra tinkama darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį arba darbo sutartyje, nurodytuose Aprašo 23.1.1 papunktyje, vykdyti.

Aprašas papildytas nauju 231 punktu:

231. Priėmęs Aprašo 151 punkte nurodytus dokumentus, Užimtumo tarnybos darbuotojas taip pat patikrina, ar:
231.1. Aprašo 151.2 papunktyje nurodytoje sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo pateikta visa privaloma informacija;
231.2. užsieniečio kvalifikacija Aprašo 151.6 papunktyje nurodytoje darbdavio informacijoje tinkama darbams ar paslaugoms, nustatytiems Aprašo 151.2 papunktyje nurodytoje sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, atlikti.

Aprašo 25.3 papunktis išdėstytas taip:

(25. Darbdavio ar užsieniečio prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui nepriimamas nagrinėti, jeigu: )
„25.3. pateikti ne visi Aprašo 14, 15, 151, 16, 19, 20 ar 40 punkte nurodyti dokumentai.“

Aprašo 27 punktas išdėstytas taip:

„27. Aprašo 14, 15, 151, 16, 19 ar 20 punkte nurodytas prašymas ir dokumentai Užimtumo tarnyboje turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.“

Aprašo 28 punktas išdėstytas taip:

„28. Kilus įtarimų, kad kartu su prašymu pateiktas dokumentas (-ai) yra suklastotas (-i) ar informacija jame (juose) nėra teisinga, taip pat kilus įtarimų dėl darbdavio veiklos, kuri gali prieštarauti nelegalaus darbo kontrolę reglamentuojantiems teisės aktams, kreipiamasi į Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje nurodytas institucijas ir Aprašo 27 punkte nurodytas terminas sustabdomas iki kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos. Kilus įtarimų dėl Aprašo 23.2 papunktyje nurodyto kvalifikacinio dokumento ar jį išdavusios mokymo įstaigos, kreipiamasi į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl rekomendacijos Kilus įtarimų, kad darbdavio pateikta informacija apie užsieniečio kvalifikaciją nėra teisinga arba užsieniečio kvalifikacija neatitinka Aprašo 23.3 papunktyje nustatytų sąlygų, darbdavio paprašoma pateikti užsieniečio kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus. Aprašo 27 punkte nurodytas terminas sustabdomas, iki bus gauta reikalinga informacija ar dokumentai. Apie Aprašo 27 punkte nurodyto termino sustabdymą darbdavys ar užsienietis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi į kompetentingą instituciją dienos informuojamas elektroniniu paštu. Jei elektroninio pašto adresas nenurodytas, darbdavys ar užsienietis informuojamas paštu.“

Aprašas papildytas nauju 361 punktu:

361. Užsieniečiui, nurodytam Aprašo 4.3 papunktyje, leidimas dirbti išduodamas laikotarpiui, kuris numatytas sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytoje tarp įmonės Lietuvos Respublikoje ir darbuotoją siunčiančios įmonės, tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams. Tuo laikotarpiu darbuotojas privalo turėti galiojančią darbo sutartį siunčiančiojoje įmonėje. Užsienietis gali būti vėl atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, jeigu nuo turėto leidimo dirbti galiojimo pabaigos yra praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.“

Aprašo 44 punktas išdėstytas taip:

„44. Užimtumo tarnyba atsisako išduoti, pratęsti leidimą dirbti ir panaikina užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Įstatymo 63 straipsnyje nustatytais pagrindais.“

Aprašas papildytas nauju 471 punktu:

471. Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl leidimo dirbti išdavimo Aprašo 4.3 papunktyje nurodytam užsieniečiui priėmimo dienos elektroniniu paštu informuoja Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie užsieniečiui išduotą leidimą dirbti ir įmonę Lietuvos Respublikoje.“

Aprašas papildytas nauju 541 punktu:

541. Nutrūkus darbo santykiams su užsienyje esančiu darbdaviu, kuris buvo atsiuntęs užsienietį laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, ar atlikus darbus (paslaugas) anksčiau, nei numatyta sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, įmonė Lietuvos Respublikoje privalo per 3 darbo dienas nuo darbo santykių nutraukimo ar darbų (paslaugų) atlikimo dienos raštu pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuris išdavė leidimą dirbti.

Aprašas papildytas nauju 6 priedu (Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui forma).

_________________

Teisės aktas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. A1-131, TAR, 2019-03-05, kodas 2019-03589, įsigalioja 2019-03-06)


<< Atgal