Teisės aktų naujienos

Pakeistos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos bei jų užpildymo taisyklės

Pakeitimai taikomi 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo atvejais

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. VA-55, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10750, įsigalioja 2019-07-02)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos bei jų užpildymo taisyklės.

Pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija:

– Metinės pelno mokesčio deklaracijos forma PLN204 (versija 06);
– Metinės pelno mokesčio deklaracijos formą PLN204A (versija 06);
– Metinės pelno mokesčio deklaracijos formą PLN204N (versija 06);
– Metinės pelno mokesčio deklaracijos formą PLN204U (versija 06);
– Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (versija 06) užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Pakeitimai taikomi 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo atvejais.

Šiais pakeitimais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymo (2018-12-06 Nr. XIII-1697) nuostatos, apie kurias buvo rašyta šioje apžvalgoje ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17-2 straipsnio pakeitimo įstatymo (2018-12-11) Nr. XIII-1703) nuostatos, susijusios su apmokestinamųjų pajamų mažinimu dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų.

VALSTYBINĖS MOKEČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAS

Valstybinė mokesčių inspekcija 2019-07-03 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-20498 paaiškino:

„Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2019 m. liepos 2 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. VA-55 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (toliau — Įsakymas Nr. VA- 55).

Pagrindiniai Įsakymu Nr. VA-55 patvirtinti pakeitimai padaryti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gruodžio 6 d. priimtą Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymą Nr. XIII-1697 ir 2018 m. gruodžio 11 d. priimtą Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 17-2 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1703 (toliau — PMĮ), pagal kuriuos perkelta ir įgyvendinta dalis 2016 m. liepos 12 d. Tarybos direktyvos (ES) 2016/1164, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės (OL 2016 L 193, p. 1), nuostatų, reglamentuojančių palūkanų ribojimo taisyklės, bendrosios kovos su piktnaudžiavimu taisyklės ir kontroliuojamojo užsienio apmokestinamojo vieneto pajamų apmokestinimo taisyklės taikymą, taip pat įgyvendinti principai, nukreipti prieš žalingą mokesčių praktiką.

Atsižvelgiant į pozityviųjų pajamų apskaičiavimo ir apmokestinimo modelio pasikeitimus (PMĮ 39 str.) bei į tai, kad praplečiama pozityviųjų pajamų apmokestinimo taisyklių taikymo apimtis, įtraukiant ir Lietuvos vienetų nuolatines buveines, kurių pajamos neįtraukiamos į Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazę pagal PMĮ 4 straipsnio 1 dalį, nauja redakcija išdėstyta PLN204K forma.

Nuostoliai, kurie apskaičiuojami taikant pelno mokesčio lengvatą vieneto pelnui, gaunamam vieneto veikloje panaudojus vykdant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) pagrindu sukurtus patentais apsaugotus išradimus, autorių teisėmis apsaugotas kompiuterių programas ar kitą PMĮ nurodytą nematerialųjį turtą, gali būti atskaitomi tik iš tos pačios veiklos gauto apmokestinamojo pelno (PMĮ 30 str. 1 ir 21 dalys). Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, pelno mokesčio deklaracijos papildytos nauju laukeliu pagal PMĮ 30 str. 2-1 dalies nuostatas atskaitomo nuostolio sumoms deklaruoti.

Įvertinus PMĮ nuostatų pasikeitimus, atlikti kiti tikslinamojo pobūdžio pakeitimai.

Įsakymo Nr. VA-55 pagrindu pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos (06 versija), užpildomos deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.“

METINĖS PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FORMŲ PAKEITIMAI

Deklaracijų formos ir kas jas teikia (Taisyklių 11 punktas):

„11. Deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U forma pelno mokestį turi deklaruoti:

11.1. Deklaracijos PLN204 forma – Lietuvos vienetai – pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Šia PLN204 forma pelno mokestį taip pat turi deklaruoti pagal PMĮ nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai, kurie Lietuvos banko valdybos teisės aktais patvirtintas finansines ataskaitas teikia Lietuvos bankui, ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie finansines ataskaitas taip pat teikia Lietuvos bankui (priežiūrą vykdančiai institucijai);

11.2. Deklaracijos PLN204A forma – Lietuvos vienetai – neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Deklaracijos PLN204A forma pelno mokestį taip pat turi deklaruoti Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens statuso;

11.3. Deklaracijos PLN204N forma – Lietuvos vienetai, kurie pagal PMĮ laikomi pelno nesiekiančiais vienetais;

11.4. Deklaracijos PLN204U forma – nuolatinės buveinės, išskyrus nurodytąsias šių Taisyklių 11.1 papunktyje.”

METINĖS PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS PLN204 FORMOS PAKEITIMAI

Panaikintas 3 laukelisPagrindinė vykdomos ekonomonės veiklos rūšis (pagal EVRK).

Papildyta šiais naujais laukeliais:
17A – Ar palūkanų sąnaudoms taikomas PMĮ 30-1 str. 7 d. 1 p.?
31A – Lietuvos vieneto pajamų dalis pagal PMĮ 39 str. 10 d.
36A – Praėjusio mokestinio laikotarpio neatskaitytų palūkanų suma (PMĮ 31-1 str. 9 p.)
39A – Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelnas(+) / nuostoliai(-)
43A – Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelno suma po atskaitymų paramai
43B – Atskaityta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., ankstesnių mokestinių metų nuostolių suma (PMĮ 30 str. 2-1 d.) (43B<=43A)
47A – Iš mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelno atskaityta veiklos nuostolių suma (PMĮ 30 str.)
65A – Pagal PMĮ 43 str. įsigyjančiajam vienetui perduotų veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., mokestinių nuostolių suma
66A – Pagal PMĮ 43 str. iš perleidžiančiojo ar įsigyjamojo vieneto perimtų veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., mokestinių nuostolių suma

Naujų laukelių užpildymo taisykles žr. žemiau skyriuje „Metinių pelno mokesčio deklaracijų užpildymo taisyklių pakeitimai“.

METINĖS PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS PLN204A FORMOS PAKEITIMAI

Panaikintas 3 laukelisPagrindinė vykdomos ekonomonės veiklos rūšis (pagal EVRK).

Papildyta šiais naujais laukeliais:
16A – Ar palūkanų sąnaudoms taikomas PMĮ 30-1 str. 7 d. 1 p.?
26A – Palūkanų sąnaudų sumos pagal PMĮ 30-1 str.
27A – Pajamų dalis pagal PMĮ 39 str. 10 d.
29A – Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelnas(+) / nuostoliai(-)
34A – Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelno suma po atskaitymų paramai
34B – Atskaityta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., ankstesnių mokestinių metų nuostolių suma (PMĮ 30 str. 2-1 d.)
38A – Iš mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelno atskaityta veiklos nuostolių suma (PMĮ 30 str.)

Naujų laukelių užpildymo taisykles žr. žemiau skyriuje „Metinių pelno mokesčio deklaracijų užpildymo taisyklių pakeitimai“.

METINĖS PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS PLN204N FORMOS PAKEITIMAI

Panaikintas 3 laukelisPagrindinė vykdomos ekonomonės veiklos rūšis (pagal EVRK).

Papildyta šiais naujais laukeliais:
13A – Ar palūkanų sąnaudoms taikomas PMĮ 30-1 str. 7 d. 1 p.?
24A – Palūkanų sąnaudų sumos pagal PMĮ 30-1 str.
24B – Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelnas(+) / nuostoliai(-)
24C – Atskaityta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., ankstesnių mokestinių metų nuostolių suma (PMĮ 30 str. 2-1 d.) (jeigu 24B>0 ir 24C<=24B laukelio sumos)
33A – Iš mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelno atskaityta veiklos nuostolių suma (PMĮ 30 str.)
33B – Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelnas po nuostolių atskaitymo, jeigu 24B>0 (33B=24B-24C-33A)

Naujų laukelių užpildymo taisykles žr. žemiau skyriuje „Metinių pelno mokesčio deklaracijų užpildymo taisyklių pakeitimai“.

METINĖS PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS PLN204U FORMOS PAKEITIMAI

Panaikintas 16 laukelisVeiklos, vykdomos per nuolatinę buveinę, rūšies kodas (pagal EVRK).

Papildyta šiais naujais laukeliais:
18A – Ar palūkanų sąnaudoms taikomas PMĮ 30-1 str. 7 d. 1 p.?
26A – Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelnas (nuostoliai) (+ / -)
31A – Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelno suma po atskaitymų paramai
31B – Atskaityta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., ankstesnių mokestinių metų nuostolių suma (PMĮ 30 str. 2-1d.) (31B≤31A laukelio sumos)
35A – Iš mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelno atskaityta veiklos nuostolių suma (PMĮ 30 str.)

Naujų laukelių užpildymo taisykles žr. žemiau skyriuje „Metinių pelno mokesčio deklaracijų užpildymo taisyklių pakeitimai“.

DEKLARACIJOS PRIEDŲ FORMŲ PAKEITIMAI

Kokios yra deklaracijos priedų formos?

Deklaracijos priedų formos yra šios:
Priedas PLN204S „Sąnaudų sumos, laikomos neleidžiamais atskaitymais“;
Priedas PLN204Z „Neapmokestinamosios pajamos“;
Priedas PLN204F „Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamos (nuostoliai)“;
Priedas PLN204G „Perimti mokestiniai veiklos nuostoliai iš vienetų grupės vienetų“;
Priedas PLN204C „Užsienio valstybėse gautos pajamos ir Lietuvoje atskaitytino tose užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio apskaičiavimas“;
Priedas PLN204E „Neapmokestinami dividendai“;
Priedas PLN204K „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“;
Priedas PLN204L „Sąnaudų sumos, laikomos leidžiamais atskaitymais“ (priedas teikiamas prie deklaracijų PLN204A, PLN204N, PLN204U).

Priedų formų pakeitimai:

Priedas PLN204S – keitėsi tik versijos numeris (versija 06);
Priedas PLN204Z – keitėsi tik versijos numeris (versija 06);
Priedas PLN204F – keitėsi tik versijos numeris (versija 06);
Priedas PLN204G – keitėsi tik versijos numeris (versija 06);
Priedas PLN204C – panaikintas laukelis C6 „Veiklos rūšis (pagal EVRK)“;

Priedas PLN204E „Neapmokestinami dividendai“
Pakeistas šio priedo II skyriaus pavadinimas:
II. Pensijų fondams ir investiciniams fondams išmokėti neapmokestinami dividendai
II. Draudimo įmonėms, vykdančioms profesinių pensijų kaupimo veiklą, išmokėti neapmokestinami dividendai
Priedas papildytas nauju E1A laukeliu, kuriame įrašoma kolektyvinio investavimo subjektų dalyviams (Lietuvos vienetams ir / arba nuolatinėms buveinėms) išmokėtų neapmokestinamų dividendų bendra suma.
Priedas papildytas nauju IV skyriumi:
„IV. Kolektyvinio investavimo subjektams, rizikos ir privataus kapitalo subjektams išmokėti neapmokestinami dividendai”, kuriame nurodomi pagal kiekvieną vienetą išmokėti neapmokestinami dividendai;

Priedas PLN204K „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ – keitėsi iš esmės, pakeitimų neaprašome;

Priedas PLN204L – keitėsi tik versijos numeris (versija 06).

METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

Metinių pelno mokesčio deklaracijų užpildymo taisyklių pakeitimai pateikti šioje palyginamojoje redakcijoje.

_________________

Teisės aktas:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. VA-55, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10750, įsigalioja 2019-07-02)


<< Atgal