Teisės aktų naujienos

Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas

Nustatyta, kad akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, privalo patvirtinti atlygio politiką. Atlygio politika turi būti taikoma bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 1, 16, 20, 21, 28, 32, 34, 37, 37-2, 78 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-3 straipsniu įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2249, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11167, įsigalioja 2019-07-06)

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimu nustatyta, kad akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, privalo patvirtinti atlygio politiką. Atlygio politika turi būti taikoma bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

Akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politika turi būti patvirtinta artimiausiame akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis ABĮ 24 straipsnio 1 dalimi eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ir ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, atlygio politika turi būti patvirtinta ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 dienos.

Iki akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo artimiausiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime šių bendrovių vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo taikyta atlygio mokėjimo praktika.

Kiti Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai:

– nustatyta, kad akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriai su susijusia ta pačia šalimi, sudaromi verčiantis įprasta ūkine veikla, sumuojami ir tokia informacija nurodoma bendrovės metiniame pranešime (ABĮ 372 straipsnio 10 dalies papildymas).

– išplėstos akcininkų teisės gauti informaciją apie akcinę bendrovę, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. Nustatyta, kad akcininkai turi teisę gauti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją, t. y. informaciją apie finansinių priemonių įvykius, kuri yra susijusi su finansinių priemonių savininko turtinėmis ar neturtinėmis teisėmis arba pranešimą su nuoroda į emitento, kurio finansinės priemonės yra įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainę, kurioje pateikiama tokia informacija, taip pat informaciją kaip finansinių priemonių savininkui naudotis finansinių priemonių savininko turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis arba kaip pateikti balsavimo nurodymą sąskaitų tvarkytojui balsuoti finansinių priemonių savininko naudai (ABĮ 16 straipsnio 1 dalies naujas 6 punktas).

– nuo 2020-09-03 nustatyta, kad akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, privalo užtikrinti, kad tais atvejais, kai akcininkas ar jo įgaliotinis visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo ir balsavo elektroninių ryšių priemonėmis, jam nedelsiant būtų išsiųstas balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis rezultato gavimo patvirtinimas (ABĮ 21 straipsnio 4 dalies papildymas, įsigalioja 2020-09-03).

ATLYGIO POLITIKA IR ATLYGIO ATASKAITA

Svarbiausios nuostatos:

– nustatyta, kad akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovas atsako už atlygio politikos projekto parengimą, atlygio ataskaitos projekto parengimą ir atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą akcinės bendrovės interneto svetainėje (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies nauji 3, 4 ir 5 punktai);

– visuotiniam akcininkų susirinkimui nustatyta pareiga priimti sprendimą dėl akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos (ABĮ 20 straipsnio 1 dalies naujas 6 punktas);

– nustatyta, kad akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, valdyba, nustatydama bendrovės vadovo atlygį, vadovaujasi patvirtinta atlygio politika (ABĮ 34 straipsnio nauja 21 dalis)

– bendrovės valdybai suteikta teisė vertinti atlygio politikos projektą ir teikti dėl jo atsiliepimus ir pasiūlymus (ABĮ 34 straipsnio nauja 92 dalis);

– stebėtojų tarybai suteikta teisė teikti atsiliepimus ir pasiūlymus dėl atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų (ABĮ 32 straipsnio 1 dalies naujas 9 punktas).

ABĮ papildytas nauju 373 straipsniu:
„373 straipsnis. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politika
1. Akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi patvirtinti atlygio politiką. Atlygio politika turi būti taikoma bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

2. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta atlygio politika.

3. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovas nedelsdamas po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame patvirtinta atlygio politika, bendrovės interneto svetainėje paskelbia atlygio politiką, visuotinio akcininkų susirinkimo datą ir balsavimo rezultatus, kurie viešai skelbiami ir nemokamai prieinami visą atlygio politikos taikymo laikotarpį.

4. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikoje turi būti nurodyta:
1) kaip atlygio politika atitinka bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus;
2) visos atlygio sudedamosios dalys, įskaitant fiksuotas ir kintamąsias atlygio dalis, premijas, priemokas, taip pat šių atlygio sudedamųjų dalių santykinė dalis, atsižvelgiant į visą atlygį. Jeigu akcinė bendrovė moka kintamąją atlygio dalį, atlygio politikoje turi būti nurodyti aiškūs, išsamūs ir varijuojantys kintamosios atlygio dalies kriterijai;
3) informacija apie bet kokio atlygio mokėjimo atidėjimo laikotarpius ir galimybes susigrąžinti kintamąjį atlygį;
4) nuo finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų priklausantys atlygio nustatymo kriterijai ir kaip jais prisidedama prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų, taip pat metodai, kurie turi būti taikomi siekiant nustatyti, kokiu mastu rezultatų kriterijai tenkinami;
5) sutarčių su bendrovės vadovu, valdybos ir stebėtojų tarybos nariais terminai ir taikomi įspėjimo terminai, esminės susitarimų dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygos, sutarties nutraukimo sąlygos ir su sutarties nutraukimu susiję mokėjimai;
6) kaip, nustatant atlygio politiką, atsižvelgta į bendrovės darbuotojų atlygio ir įdarbinimo sąlygas;
7) kai taikoma, nurodyta su socialine atsakomybe susiję kriterijai ir paaiškinta, kaip jais prisidedama prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų;
8) jeigu skiriamas atlygis suteikiant akcijas, turi būti nurodyta, kaip šio Įstatymo 471 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos Akcijų suteikimo taisyklės prisideda prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų;
9) atlygio politikos rengimo, vykdymo, peržiūrėjimo ir įgyvendinimo procesas, sprendimų, susijusių su atlygio politika, priėmimo procesas, įskaitant interesų konflikto vengimo ir valdymo priemones;
10) jeigu yra sudaryti, atlygio komiteto ar kito atitinkamo komiteto vaidmuo;
11) jeigu atlygio politika keičiama, apibūdinami ir paaiškinami esminiai atlygio politikos pakeitimai ir, jeigu keičiama atlygio politika jau buvo svarstyta visuotiniame akcininkų susirinkime, bet jai nepritarta, – visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodyti argumentai;
12) kita akcininkų nuomonei dėl atlygio politikos pareikšti svarbi informacija.

5. Atlygio politika teikiama tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui ne rečiau kaip kas ketverius metus, taip pat jeigu esama esminių atlygio politikos pakeitimų. Keičiant atlygio politiką, visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikiamos visos atlygio ataskaitos, patvirtintos po paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio politikos.

6. Kai siūloma keisti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą atlygio politiką, tačiau visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina naujos atlygio politikos, akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis galiojančia atlygio politika, o siūloma nauja atlygio politika teikiama tvirtinti kitame visuotiniame akcininkų susirinkime.

7. Šiame straipsnyje nustatyti papildomi reikalavimai, palyginti su kitų įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ar finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų įstaigų sistemos stabilumą, reikalavimais, finansų įstaigoms taikomi kartu su šių teisės aktų reikalavimais.“

ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ
ATLYGIO POLITIKOS PROJEKTO IR (AR) ATLYGIO ATASKAITOS PROJEKTO NEPARENGIMĄ IR (AR) NEPASKELBIMĄ

LR administracinių nusižengimų kodeksas papildytas nauju 1191 straipsniu:

„1191 straipsnis. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos projekto ir (ar) atlygio ataskaitos projekto neparengimas ir (ar) nepaskelbimas

1. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos ir (ar) atlygio ataskaitos nepaskelbimas viešai akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje užtraukia baudą akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovui nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

3. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos projekto ir (ar) atlygio ataskaitos projekto neparengimas užtraukia baudą akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovui nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 1, 16, 20, 21, 28, 32, 34, 37, 37-2, 78 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37-3 straipsniu įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2249, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11167, įsigalioja 2019-07-06)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 119-1 straipsniu ir 590, 614 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2251, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11170, įsigalioja 2019-07-06)


<< Atgal