Aktualu

Pakeistas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Sumažintas subjektų, kuriems valstybės ir savivaldybių turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, skaičius

Patikslinta Valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka

Pakeista centralizuotai valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo tvarka

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-07-25 Nr. XIII-2398, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12398, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas įsigalioja 2019-10-01.

Svarbiausi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimai:

– patikslinta savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka (Įstatymo 12 straipsnis);

– sumažintas subjektų, kuriems valstybės ir savivaldybių turtas gali būti perduotas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, skaičius. Panaudos pagrindais valstybės ir savivaldybių turtas gali būti perduotas tik toms viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo sektoriaus subjektais. (Įstatymo 14 straipsnio 1 dalis);

– atsisakyta apribojimo labdaros ir paramos fondams, asociacijoms, profesinėms sąjungoms politinėms partijoms neturėti toje pačioje savivaldybėje nuosavybės teise ar panaudos pagrindais perduoto turto (Įstatymo 14 straipsnio 3 dalis);

– suteikiant panaudą nustatytas reikalavimas įvertinti poveikį konkurencijai ir atitiktį valstybės pagalbos reikalavimams (Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 2 punktas);

– atsisakyta reikalavimo panaudos gavėjui pateikti rašytinį pasižadėjimą savo lėšomis atlikti einamąjį arba kapitalinį remontus, apdrausti perduodamą turtą (Įstatymo 14 straipsnio 4 ir 5 dalys);

– atsisakyta reikalavimo panaudos gavėjui pateikti kasmetinę ataskaitą turto valdytojui, kurioje būtų nurodyta, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas ir kt. (Įstatymo 14 straipsnio 9 dalis pripažinta netekusia galios);

– patikslinta Valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka (Įstatymo 15 straipsnis);

– nustatyti nauji valstybės arba savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos be konkurso atvejai (Įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4-7 punktai);

– Vyriausybė arba savivaldybės taryba įpareigota nustatyti atitinkamai valstybės arba savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką (Įstatymo 15 straipsnio 3 dalis);

– nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto viešas nuomos konkursas gali būti organizuojamas ir vykdomas elektroniniu būdu (Įstatymo 15 straipsnio 4 dalis);

– valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo nuostatos pakeistos į centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo nuostatas  (Įstatymo 18 straipsnis pripažintas netekusiu galios, o 19 straipsnis papildytas naujomis 5-14 dalimis);

– pakeista centralizuotai valdomo valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir naudojimo tvarka. Nustatyta, kad centralizuotai valdomas turtas gali būti perduotas ne panaudos, bet nuomos pagrindu. Vyriausybė įpareigota nustatyti Centralizuotai valdyti perduoto administracinės paskirties ir kito su juo perduoto valstybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką (Įstatymo 19 straipsnis);

– patikslintos valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu nuostatos (Įstatymo 21 straipsnis).

Visi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimai pateikti palyginamojoje redakcijoje

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 18 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO (2019-07-25 Nr. XIII-2398) NUOSTATOS

Palyginamoji redakcija.

Svarbu atkreipti dėmesį į Įstatymo įsigaliojimo, taikymo ir įgyvendinimo nuostatas.

ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMAS, TAIKYMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 13 straipsnyje nurodyta:

„13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos, taip pat savivaldybių tarybos iki 2019 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudaryti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo susitarimai įgyvendinami pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo, Vyriausybės patvirtintame Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąraše nustatytais terminais, kurie gali būti pratęsti iki 2022 m. gruodžio 31 d. Lėšos, likusios įgyvendinant atnaujinimo susitarimus įvykdžius su turto atnaujinimu susijusias prievoles, taip pat Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atlygį už valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo koordinavimą, organizavimą, taip pat kitas faktines su šių atnaujinimo susitarimų įgyvendinimu susijusias išlaidas, naudojamos centralizuotai valdomo administracinės paskirties nekilnojamojo turto atnaujinimo projektams finansuoti.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, galiojusiomis iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, sudarytos terminuotos valstybės (savivaldybės) turto panaudos sutartys galioja iki jų pabaigos dienos. Įsigaliojus šiam įstatymui, su viešosiomis įstaigomis, kurių bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė arba savivaldybė, atstovaujamos atitinkamai valstybės arba savivaldybės institucijų, ir kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą nelaikomos viešojo sektoriaus subjektais, jeigu jų sudarytos terminuotos valstybės (savivaldybės) turto panaudos sutartys baigia galioti iki 2024 m. spalio 1 d., vadovaujantis šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 3–6 dalių nuostatomis, atitinkamai Vyriausybės arba savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gali būti sudaromos naujos valstybės (savivaldybės) turto panaudos sutartys, bet ne ilgesniam kaip iki 2024 m. spalio 1 d. laikotarpiui.

5. Įsigaliojus šiam įstatymui, valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto panaudos davėjai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įspėję panaudos gavėjus, nutraukia visas neterminuotas valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto panaudos sutartis. Šioje dalyje nustatyta tvarka nutraukus neterminuotas su viešosiomis įstaigomis, kurių bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė arba savivaldybė, atstovaujamos atitinkamai valstybės arba savivaldybės institucijų, ir kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą nelaikomos viešojo sektoriaus subjektais, sudarytas valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto panaudos sutartis, naujos valstybės (savivaldybės) nekilnojamojo turto panaudos sutartys su šiomis viešosiomis įstaigomis, vadovaujantis šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 3–6 dalių nuostatomis, atitinkamai Vyriausybės arba savivaldybės tarybos nustatyta tvarka gali būti sudaromos ne ilgesniam kaip iki 2024 m. spalio 1 d. laikotarpiui.

6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio nuostatomis, galiojusiomis iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo su šio turto naudotojais sudarytos administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudos ir turto valdymo ir priežiūros sutartys iki 2020 m. gruodžio 31 d. turi būti pakeistos į administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis.

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, galiojusiomis iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, sudarytos valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartys galioja iki jų pabaigos dienos. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėtos valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos procedūros vykdomos pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

8. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytos ir įsigaliojus šiam įstatymui toliau galiojančios valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos, panaudos ir patikėjimo sutartys privalo būti įregistruotos viešajame registre iki 2021 m. spalio 1 d. Informacija apie iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytas ir įsigaliojus šiam įstatymui toliau galiojančias valstybės nekilnojamojo turto nuomos, panaudos, pirkimo–pardavimo ir patikėjimo sutartis paskelbiama Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Informacija apie iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytas ir įsigaliojus šiam įstatymui toliau galiojančias savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos, panaudos, pirkimo–pardavimo ir patikėjimo sutartis (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-07-25 Nr. XIII-2398, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12398, įsigalioja 2019-10-01)


<< Atgal