Teisės aktų naujienos

Nuo 2019-09-01 darbdaviams, įdarbinantiems darbuotojus iš trečiųjų šalių, nustatyta prievolė pateikti „Sodrai“ duomenis apie Lietuvoje įdarbintus užsieniečius. Taip pat, numatyta teikti informaciją apie komandiruojamus užsieniečius bei Europos Sąjungos valstybių narių piliečius

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2338, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12401, įsigalioja 2019-09-01)

Nuo 2019-09-01 darbdaviams, įdarbinantiems darbuotojus iš trečiųjų šalių, pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymą nustatyta prievolė per elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS) pateikti „Sodrai“ duomenis apie Lietuvoje įdarbintus užsieniečius. Taip pat, numatyta teikti informaciją apie komandiruojamus užsieniečius bei Europos Sąjungos valstybių narių piliečius.

ĮSTATYMO NUOSTATOS

Nuo 2019-09-01 Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 62 straipsnis papildytas naujomis 11, 22 ir 7 dalimis (pateikiame visą straipsnį):

62 straipsnis. Užsieniečių įsidarbinimas
1. Užsienietis gali įsidarbinti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį arba, kai jo nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, gali būti atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką.

11. Šio Įstatymo 11 straipsnio 2-5 dalyse nurodytas užsienietis teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu gali dirbti Lietuvos Respublikoje, jeigu jam yra išduotas leidimas dirbti arba jis atitinka šio Įstatymo 58 straipsnio 6-13 punktuose nustatytas atleidimo nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti sąlygas. Jeigu šio Įstatymo 11 straipsnio 2-5 dalyse nurodytas užsienietis yra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal šio Įstatymo 58 straipsnio 11 punktą, darbdavys apie tokio užsieniečio įdarbinimą turi būti pranešęs Užimtumo tarnybai šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.

2. Darbdavys gali sudaryti darbo sutartį tik su užsieniečiu, turinčiu leidimą dirbti, išskyrus šio Įstatymo 58 straipsnyje nurodytus atvejus.
21. (Neteko galios 2019-03-01)

22. Užsienietis, kuriam išduota nacionalinė viza ar leidimas laikinai gyventi šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytu pagrindu, gali dirbti tik pas tą darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti, ir atlikti tik tą darbo funkciją, kuriai pas tą darbdavį buvo įdarbintas, išskyrus šio Įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje, 441 straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus ir kai užsieniečiui leidimas laikinai gyventi išduotas pagal šio Įstatymo 495 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

3. Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra, užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą kalendorinių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį.
4. Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, šis Įstatymas ir Europos Sąjungos teisės aktai.
5. Darbo keliems darbdaviams sutartis pagal Darbo kodekso reikalavimus gali būti sudaryta su užsieniečiu, turinčiu leidimą gyventi.
6. Užsienietis negali dirbti pagal laikinojo darbo sutartį taip, kaip ji apibrėžiama Darbo kodekse.

7. Darbdavys informaciją apie įdarbintą užsienietį Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Užimtumo tarnybai teikia per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

„SODROS“ PAAIŠKINIMAS

„Sodra“ 2019-09-02 pranešime paaiškino:

„Nuo šio rugsėjo darbdaviams, įdarbinantiems darbuotojus iš trečiųjų šalių, pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymą atsiranda prievolė pateikti „Sodrai“ duomenis apie Lietuvoje įdarbintus užsieniečius. Taip pat, numatyta teikti informaciją apie komandiruojamus užsieniečius bei Europos Sąjungos valstybių narių piliečius.

„Sodra“ aktualius duomenis pateiks kitoms institucijoms – Užimtumo tarnybai (UT) bei Valstybinei darbo inspekcijai (VDI), kad šios galėtų vykdyti savo funkcijas.

Draudėjai nustatytos formos pažymas apie įdarbintus užsieniečius galės teikti „Sodros“ draudėjo paskyroje.

„Sodros“, VDI ir UT bendras informacijos apie įdarbintą užsienietį Lietuvos Respublikoje pateikimo tvarkos aprašas ir Pranešimo apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (LDU) forma jau parengti, tačiau techninės galimybės šias formas pateikti per „Sodros“ draudėjo paskyrą  bus sukurtos iki lapkričio mėnesio. Iki to laiko formų pateikti nebus galimybės.

Informacijai apie užsieniečius už laikotarpį nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. pateikti darbdaviams bus nustatytas atskiras terminas. Apie tai draudėjai bus atskirai informuoti žinutėmis per „Sodros“ draudėjo paskyrą.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2338, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12401, įsigalioja 2019-09-01)


<< Atgal