Teisės aktų naujienos

Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Draudėjui numatyta galimybė SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį teikti dalimis

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-09 Nr. V-331, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13046, įsigalioja 2019-08-10)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymu pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Svarbiausi Taisyklių pakeitimai:

– draudėjui numatyta galimybė SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį teikti dalimis, t.y., teikti atskirą SAM pranešimą už dalį apdraustųjų asmenų (Taisyklės papildytos nauju 491 punktu). Tai aktualu draudėjams, turintiems daug apdraustųjų asmenų;

– patikslinta, kokiu atveju teikiamas 1-SD pranešimas priimant į darbą užsienietį arba nenuolatinį Lietuvos Respublikos gyventoją (Taisyklių 16.18 papunktis);

– patikslinta 13-SD pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete pildymo tvarka;

– patikslinta draudėjo ir apdraustojo informavimo tvarka (Taisyklių 84.1 ir 84.2 papunkčiai);

– atlikti techninio, redakcinio pobūdžio pakeitimai.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 3.5 papunktis išdėstytas taip:
(ištaisyta korektūros klaida)

„3.5. Nedraudžiamasis laikotarpis – laikotarpis, kurio metu apdraustasis asmuo negauna pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka turi būti priskaičiuotos ir privalo būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – įmokos), taip pat jis negauna įstatymų nustatytos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos valstybinio socialinio draudimo išmokos. Apdraustojo poilsio ir švenčių dienos, per kurias apdraustasis nedirba, į nedraudžiamąjį laikotarpį neįskaitomos.“;

1-SD IR 2-SD PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS IR PILDYMAS

Taisyklių 16.14, 16.15 ir 16.18 papunkčiai išdėstyti taip:
(16. 1-SD ir/ar 2-SD pranešimai pateikiami, kai: )

„16.14. asmuo priimamas į pareigas valstybės tarnyboje ar į kitas pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2-4 dalyse (priežasties kodas – 15);“

„16.15. apdraustasis asmuo atleidžiamas iš pareigų valstybės tarnyboje ar iš kitų pareigų, nurodytų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2-4 dalyse (priežasties kodas – 16);“

„16.18. į darbą pagal darbo sutartį priimamas užsienietis arba nenuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, kurie teisės aktų nustatyta tvarka neturi prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų (priežasties kodas – 19);“

Taisyklių 20.3.1 papunkčio pirmoji pastraipa išdėstyta taip:

(20. 1-SD pranešime pildomi duomenys: )
(20.3. laukelyje A7 ir laukelyje A8 nurodomas 1-SD pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas ir pranešimo pateikimo priežastį patikslinanti informacija, jeigu: )

„20.3.1. su darbuotoju (šių Taisyklių 16.1 ir 16.18 papunkčiai) sudaroma darbo sutartis arba asmeniui keičiasi darbo sutarties rūšis (šių Taisyklių 16.21 papunktis), arba 1-SD pranešimas teikiamas šių Taisyklių 16.13, 16.23 nustatytais atvejais, nurodomas darbo sutarties rūšies kodas (laukelis A7) ir darbo sutarties rūšies (laukelis A8) pavadinimas. Jeigu su darbuotoju sudaryta laikinojo darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis arba sezoninio darbo sutartis – papildomai nurodoma darbo sutarties rūšis (laukelis A40) ir darbo sutarties rūšies patikslinimo kodas (laukelis A41):“

13-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

(13-SD pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete)

Taisyklių 46 punktas pripažintas netekusiu galios:

46. Jeigu draudėjas turi apdraustųjų, kurie draudžiami skirtingomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis ir (ar) skiriasi įmokų tarifai, pildomi atskiri 13-SD pranešimai pagal valstybinio socialinio draudimo tarifus.

Taisyklių 47.1.10 papunktis išdėstytas taip:
(47.1. laukeliuose A5 ir A6 nurodomas 13-SD pranešimo pateikimo priežastis ir priežasties kodas: )

„47.1.10. asmuo, nurodytas 47.1.8 arba 47.1.9 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu (priežasties kodas – 10);“

Taisyklės papildytos nauju 47.1.11 papunkčiu:

47.1.11. nenuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, gaunantis pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos iš draudėjo, su kuriuo jis susijęs darbo santykiais, ir kuris teisės aktų nustatyta tvarka nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu (priežasties kodas – 11).„;

SAM PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

Taisyklės papildytos nauju 491 punktu:

491. Draudėjas gali teikti vieną SAM pranešimą, kuriame nurodomos skirtingos apdraustųjų asmenų kategorijos (skirtingi tarifai), taip pat teikti atskirą SAM pranešimą už dalį apdraustųjų asmenų.„;

Taisyklių 51.5 papunktis išdėstytas taip:
(51. SAM pranešimo SAM3SD ir SAM3SDP priedai pildomi: )

„51.5. SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinti nereikia neprivaloma, jeigu draudėjas darbo užmokesčio už kasmetines atostogas dėl jų pratęsimo (ligos atveju) neperskaičiuoja.“;

APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

Taisyklių 84 punktas išdėstytas taip:

84. Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą netikslinti duomenų, apie tai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas prašymą pateikęs draudėjas ar apdraustasis.

84. Apie priimtą Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas prašymą pateikęs draudėjas ar apdraustasis asmuo (jei priimamas sprendimas tikslinti duomenis, informuojamas tiek draudėjas, tiek apdraustasis, nepriklausomai nuo to, kurio iš jų prašymu sprendimas priimtas):
84.1. Draudėjas informuojamas EDAS priemonėmis, išsiunčiant priimtą elektroninės formos sprendimą;
84.2. Apdraustasis asmuo informuojamas elektroninių ryšių priemonėmis per EGAS, Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. siuntų pristatymo sistema) ar kitas asmens pasirinktas jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva priemones, išsiunčiant priimtą elektroninės formos sprendimą. Jeigu apdraustasis asmuo neturi E. siuntų pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutės ir nėra pasirinkęs kitų jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva elektroninio ryšio priemonių arba jomis nėra galimybės pateikti elektroninės formos sprendimo, sprendimo kopija/nuorašas/išrašas apdraustajam asmeniui išsiunčiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytos jo gyvenamosios vietos adresu.
„;

APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL ES VALSTYBĖS NARĖS AR EEE VALSTYBĖS, AR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS KOMPETENTINGOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS PASKIRTOS ĮSTAIGOS IŠDUOTĄ PAŽYMĄ DĖL TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ AR SPRENDIMĄ DĖL IŠDUOTOS PAŽYMOS APIE TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYMĄ PANAIKINIMO

Taisyklių 115 punktas pripažintas netekusiu galios:

115. Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs UIT sprendimą neišduoti pažymos dėl taikytinų teisės aktų nustatymo ar sprendimą dėl išduotos pažymos apie taikytinų teisės aktų nustatymą panaikinimo dėl to, kad asmeniui turi būti taikomi ne Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, turi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 987/2009 20 straipsnio nuostatomis, kreiptis į atitinkamos šalies kompetentingą įstaigą, kartu pateikdamas žinomą informaciją (dokumentus) apie apdraustųjų asmenų darbą (veiklą) toje valstybėje narėje, dėl informacijos apie apdraustiesiems asmenims taikomą šios valstybės narės teisę bei prašydamas patvirtinti arba patikslinti šios valstybės narės teisės aktų taikymo laikotarpius. Jei gautas šiame punkte nurodytas UIT sprendimas, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami šių Taisyklių 113 punkto nustatyta tvarka. Jei atsakant į Fondo valdybos teritorinio skyriaus prašymą gaunama informacija iš atitinkamos valstybės kompetentingos įstaigos, kurioje nurodomi kiti nei buvo nurodyti UIT sprendime tos valstybės narės teisės aktų taikymo laikotarpiai, sutampantys su asmens socialinio draudimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiais, arba duomenys, kad asmeniui UIT sprendime nurodytais laikotarpiais netaikomi atitinkamos valstybės narės teisės aktai, informacija persiunčiama UIT spręsti klausimą dėl atitinkamais laikotarpiais asmeniui taikytinos teisės.

APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS REGISTRE FONDO VALDYBOS TERITORINIO SKYRIAUS INICIATYVA

Taisyklių 118 punktas išdėstytas taip:

„118. Fondo valdybos teritoriniam skyriui nustačius visas šių Taisyklių 119.1-119.3 papunkčiuose nurodytas sąlygas, Fondo valdybos teritorinis skyrius apdraustajam asmeniui, kurio draudėjas Fondo valdybos teritorinio skyriaus turimais duomenimis nesurandamas, siunčia informacinį pranešimą dėl draudėjo neteikiamų duomenų apie jo draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, kartu informuodamas apie galimybę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, pagal Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktą. Pranešimai siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. siuntų pristatymo sistema) ar kitas asmens pasirinktas jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva priemones. Jeigu apdraustasis asmuo neturi E. siuntų pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutės ir nėra pasirinkęs kitų jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva elektroninio ryšio priemonių arba jomis nėra galimybės pateikti pranešimo kopiją/nuorašą, pranešimo kopija/nuorašas apdraustajam asmeniui išsiunčiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytos jo gyvenamosios vietos adresu. Pranešimai siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis šių Taisyklių 84.2 papunktyje nustatyta tvarka.„;

Taisyklių 119.6 papunktis išdėstytas taip:

„119.6. Apie priimtą Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą įrašyti valstybinio socialinio draudimo pabaigą apdraustasis asmuo informuojamas (siunčiama sprendimo kopija/nuorašas) elektroninių ryšių priemonėmis – per E. siuntų pristatymo sistemą ar kitas asmens pasirinktas jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva priemones. Jeigu apdraustasis asmuo neturi E. siuntų pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutės ir nėra pasirinkęs kitų jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva elektroninio ryšio priemonių arba jomis nėra galimybės pateikti sprendimo kopiją/nuorašą, sprendimo kopija/nuorašas apdraustajam asmeniui išsiunčiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytos jo gyvenamosios vietos adresu informuojamas šių Taisyklių 84.2 papunktyje nustatyta tvarka.“;

TAISYKLIŲ PRIEDAS

Taisyklių priedas išdėstytas nauja redakcija

Iš Taisyklių priede pateikto teisės aktų, kurių pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo/tarnybos, kodų sąrašo išbraukti Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas ir Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statutas.

_________________

Teisės aktas:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-09 Nr. V-331, TAR, 2019-08-09, kodas 2019-13046, įsigalioja 2019-08-10)


<< Atgal