Teisės aktų naujienos

Patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų prekių ir paslaugų kontrolinių pirkimų taisyklės

Patvirtintas Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašas

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų prekių ir paslaugų kontrolinių pirkimų taisyklių patvirtinimo
(2019-08-28 Nr. 1R-243, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13549, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisomis nuo 2019-09-01 Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai suteikta teisė atlikti prekių ir paslaugų kontrolinius pirkimus (vykdant „slapto pirkėjo“ funkciją), taip pat suteikta teisė inicijuoti pardavėjų ir paslaugų teikėjų interneto svetainių, kuriose šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiami vartotojų apsaugos reikalavimai, blokavimą.

Daugiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje.

Įgyvendinant įstatymo nuostatas Teisingumo ministro įsakymu patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų prekių ir paslaugų kontrolinių pirkimų taisyklės.

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS ATLIEKAMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KONTROLINIŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ NUOSTATOS

Taisyklių 4, 5, 9, 11, 12 ir 20 punktuose nurodyta:

„4. Kontrolinis pirkimas atliekamas:
4.1. gavus informaciją apie galimą vartotojų teisių apsaugos pažeidimą iš kito viešojo administravimo subjekto;
4.2. gavus informaciją ar kilus pagrįstų įtarimų dėl verslininko veikos, nesilaikant vartotojų teisių apsaugos teisės aktų reikalavimų;
4.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti per ankstesnį patikrinimą nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti Tarnybos priimti sprendimai;
4.4. gavus anoniminį skundą dėl konkrečios verslininko veikos tuo atveju, jeigu priimamas sprendimas dėl anoniminio skundo nagrinėjimo.“

„5. Apie kontrolinius pirkimus verslininkai iš anksto neinformuojami.“

„9. Kontroliniai pirkimai gali būti atliekami:
9.1. prekių pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo vietose;
9.2. naudojantis ryšio priemonėmis (nuotolinė prekyba).“

„11. Atliekant kontrolinius pirkimus įprastai daromi vaizdo ir (ar) garso įrašai. Padarytas vaizdo ir (ar) garso įrašas saugomas teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, pažeidimo (toliau – pažeidimas), jeigu jis yra nustatytas, byloje. Jeigu pažeidimų nenustatyta, vaizdo ir (ar) garso įrašas sunaikinamas.“

„12. Atliekant kontrolinius pirkimus, už prekes ir (ar) paslaugas gali būti atsiskaitoma:
12.1. grynaisiais pinigais;
12.2. mokėjimo pavedimu;
12.3. mokėjimo kortele.“

„20. Kontroliniam pirkimui lėšos skiriamos iš Tarnybai skiriamų valstybės biudžeto lėšų.“

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PAAIŠKINIMAS

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2019-08-29 pranešime paaiškino:

„Šių metų rugsėjo 1 d. įsigalioja Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisos, kuriomis Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba) suteikiami nauji įgaliojimai – kontroliniai (slapto pirkėjo) pirkimai bei prieigos prie interneto svetainių blokavimas. Įstatymo pakeitimai inicijuoti siekiant užtikrinti veiksmingesnę vartotojų teisių apsaugą, efektyvesnį vartotojų viešojo intereso gynimą bei mažinti vartotojų teisių pažeidimus internete.

„Nauji Tarnybai suteikti įgaliojimai leis efektyviau identifikuoti nesąžiningus verslininkus bei turėtų tapti prevencine priemone užkertant kelią vartotojų teisių pažeidimams, ypač elektroninėje erdvėje“, – teigia Tarnybos direktorė Neringa Ulbaitė.

Internetinių parduotuvių blokavimas, nors ir kraštutinė, tačiau tikrai efektyvi poveikio priemonė, kurią Tarnyba su teismo leidimu taikys tuomet, kai bus šiurkščiai bei sistemingai pažeidžiami teisės aktuose nustatyti vartotojų apsaugos reikalavimai, o visi kiti turimi įgaliojimai neleis užkardyti pažeidimų. Tarnyba nuolat gauna vartotojų prašymų dėl tų pačių bendrovių, kurios piktybiškai pažeidinėja vartotojų teises elektroninėje erdvėje – nepristato užsakytų prekių, neatsako vartotojams į jų prašymus grąžinti pinigus, neteikia atsakymų Tarnybai pradėjus ginčo nagrinėjimo procedūrą. Dėl vienos iš tokių bendrovių jau yra kreiptasi į teismą, siekiant uždrausti prekybą internetu, tačiau bendrovė nevykdo ir teismo sprendimo. Tokiais atvejais ir būtų taikoma poveikio priemonė – prieigos prie interneto svetainės blokavimas.

Nustačiusi, kad internetinėje parduotuvėje šiurkščiai pažeidžiami įstatymai, Tarnyba pirmiausia kreipsis į verslininką, ragindama ne vėliau kaip per 3 dienas šiuos trūkumus pašalinti, o jei šie šalinami nebus – įvertinusi pažeidimo mastą ir kitas svarbias aplinkybes, Tarnyba turės teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama išduoti leidimą dėl privalomo nurodymo blokuoti interneto svetainę. Gavusi teismo leidimą, Tarnyba kreipsis į interneto prieigos paslaugų teikėjus su privalomu nurodymu blokuoti internetinę svetainę identifikuojantį domeną tol, kol nebus pašalinami pažeidimai. Būtina sąlyga norint taikyti šią poveikio priemonę yra tai, kad neteisėti veiksmai būtų nukreipti į Lietuvos vartotojus ir šiurkščiai bei sistemingai pažeistų teisės aktus.

Ne mažiau svarbi ir Tarnybai suteikiama teisė atlikti kontrolinius (slaptojo pirkėjo) pirkimus. Kontroliniai pirkimai neatskleidžiant savo tapatybės ypač pasitarnaus nustatant galimus vartotojų teisių pažeidimus, kurių kitomis aplinkybėmis, t. y. neįsigijus prekės ar paslaugos, nustatyti neįmanoma. Pavyzdžiui, vertinant galimus vartotojų klaidinimo atvejus, kai vartotojams nėra pritaikomos skelbiamos nuolaidos ir jie yra skatinami įsigyti prekių, kurių kitomis aplinkybėmis nepirktų, arba tokiais atvejais, kai įmonė siūlo vartotojams įsigyti prekių ar paslaugų, tačiau neskelbia savo duomenų ir nėra kito būdo jos identifikuoti, kaip tik įsigyti iš jos prekių arba paslaugų. Kontroliniai pirkimai taip pat leis Tarnybai patikrinti, ar vartotojams nėra apribojama sutarties atsisakymo teisė, t. y. ar verslininkas neapriboja vartotojo teisės įstatyme numatytais atvejais per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties.

Svarbu pažymėti, kad šie pakeitimai ir naujosios Tarnybos funkcijos susijusios ir su naujuoju Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (ES) 2017/2394, kuris bus taikomas nuo 2020 m. sausio 17 d. Jo dėka bus sustiprinti minimalūs kompetentingų institucijų įgaliojimai bendradarbiaujant tarpvalstybiniame kontekste, ypač greičiau kovojant su bloga praktika internetinėje erdvėje. Tai apima įgaliojimus atlikti bandomuosius pirkimus ir atlikti slapto pirkėjo pirkimus, sustabdyti ir blokuoti internetines svetaines, taikyti laikinąsias priemones, taikyti baudas, proporcingas tarpvalstybiniam priskirtos praktikos aspektui, bus sustiprinti koordinuoti mechanizmai, skirti plačiai paplitusiems pažeidimams tirti ir spręsti.

Naujaisiais įgaliojimais tikimasi užkirsti kelią didesniems vartotojų teisių pažeidimams, stabdyti verslininkų piktnaudžiavimą elektroninėje erdvėje bei skatinti verslo savireguliaciją. Siekdama užtikrinti efektyvų naujųjų įgaliojimų įgyvendinimą, Tarnyba taip pat aktyviai bendradarbiaus su kitomis, tokius įgaliojimus jau turinčiomis institucijomis, tiek nacionaliniu, tiek ir ES lygmeniu.“

_________________

Teisės aktai:

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų prekių ir paslaugų kontrolinių pirkimų taisyklių patvirtinimo
(2019-08-28 Nr. 1R-243, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13549, įsigalioja 2019-09-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-28 Nr. 1R-242, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13548, įsigalioja 2019-09-01)


<< Atgal