Aktualu

Nauja Dokumentų rengimo taisyklių redakcija nuo 2020-01-01 (2 dalis)

Supaprastinti rašytinių dokumentų rengimo reikalavimai

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. VE-41, TAR 2019-08-30, kodas 2019-13776, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, kuris įsigalioja 2020-01-01, pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Dokumentų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Anksčiau buvo skelbta 1-oji apžvalgos dalis.

Šioje, 2-ojoje dalyje, apžvelgsime rašytinių dokumentų rengimo pokyčius nuo 2020-01-01.

Naujos redakcijos Dokumentų rengimo taisyklės tapo trigubai trumpesnės. Jose daugeliu atvejų atsisakyta detalių dokumento įforminimo nurodymų. Iš 13 priedų, kuriuose buvo pateikti detalūs dokumentų įforminimo pavyzdžiai, beliko tik 2 priedai:

– 1 priedas. Įstaigos rengiamų dokumentų, išskyrus siunčiamuosius dokumentus, struktūros elementų išdėstymo schema;

– 2 priedas. Įstaigos siunčiamų dokumentų struktūros elementų išdėstymo schema.

KAIP ĮFORMINSIME DOKUMENTUS NUO 2020-01-01?

Jei daugeliu atvejų atsisakyta detalių dokumento įforminimo nurodymų, tai kaip įforminsime dokumentus nuo 2020-01-01?

Mes jau turime dokumentų įforminimo praktiką, suformuotą ankstesnės redakcijos, galiojusios iki 2019-12-31, Taisyklėse. Taigi, senųjų Taisyklių neskubėkime išmesti. Daugeliu atvejų dokumentus galime įforminti taip pat, kaip ir anksčiau. Naujos redakcijos Taisyklėse atsiranda daugiau lankstumo: galime daryti taip pat, kaip ir anksčiau, o jei nereglamentuota – galime ir kitaip.

Pavyzdžiui, kaip įforminsime parašą?

Nauja redakcija:

17.1. parašas (šiuo atveju dokumento turinyje nurodomos dokumentą pasirašančio (patvirtinančio) asmens pareigos, vardas ir pavardė ir pasirašoma)

Sena redakcija:

30. Parašo rekvizitą sudaro dokumentą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė. Parašo rekvizitas išdėstomas po dokumento tekstu pagal šiuos reikalavimus:
30.1. Pareigų pavadinimas pradedamas rašyti nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė rašomi tos pačios eilutės dešinėje pusėje, pasirašoma eilutės viduryje, pvz.
:

Generalinis direktorius               (Parašas)              (Vardas ir pavardė)

Taigi, parašo niekas nedraudžia rašyti po senovei: pareigų pavadinimas gali būti pradedamas rašyti nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė rašomi tos pačios eilutės dešinėje pusėje, pasirašoma eilutės viduryje.

Bet, jei norime, galime rašyti ir kitaip, pavyzdžiui:

Generalinis direktorius (Vardas ir pavardė) (Parašas)

Arba, jei mums gražiau, taip:

Generalinis direktorius   (Parašas)
(Vardas ir pavardė)

Kaip išdėstyti parašo elementus, naujos redakcijos Taisyklės nereglamentuoja, svarbu, kad būtų nurodytos dokumentą pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė ir pasirašyta.

KAS REGLAMENTUOTA KITAIP?

Atkreipiame dėmesį į šiuos pakeitimus:

Dokumento sudarymo vieta
Dokumento sudarymo vieta yra neprivaloma (pagal Taisyklių 27 punktą).

Panaikinti šie metaduomenys: „Viza“ ir „Paieškos nuoroda“
Vizos ir paieškos nuorodos nebėra.

Rašto antraštė
Rašto antraštė dėstoma centruotai, kaip ir visų kitų dokumentų. Anksčiau buvo – nuo kairės paraštės.

Įstaigos siunčiamų dokumentų struktūros elementų išdėstymo schema (2 priedas)
2 priede parodyta, kad Įstaigos siunčiamų dokumentų struktūros elementus galima dėstyti 2 būdais. Matome, kad:

1 būdas – modernesnis, panašus į kitų dokumentų struktūrą (dokumento data ir registracijos numeris dėstomi centruotai po dokumento pavadinimu).

2 būdas – toks pats elementų išdėstymo būdas, kaip ir anksčiau.

 

Visi pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje:

RAŠYTINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO REIKALAVIMŲ PAKEITIMAI

Rašytinių dokumentų rengimo reikalavimų pakeitimai pateikti šioje palyginamojoje redakcijoje.

 

_________________

Teisės aktas:
Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. VE-41, TAR 2019-08-30, kodas 2019-13776, įsigalioja 2020-01-01)


<< Atgal