Teisės aktų naujienos

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Didinami specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, judesio korekcijos specialistų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai

Keičiama minėtiems darbuotojams nustatyta darbo laiko trukmė

Didinami psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų ir švietimo pagalbos įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai

Tikslinama minėtiems darbuotojams nustatyto darbo laiko sandara

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-447, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15452, įsigalioja 2021-09-01)
<< Atgal