Teisės aktų naujienos

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Didinami specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, judesio korekcijos specialistų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai

Keičiama minėtiems darbuotojams nustatyta darbo laiko trukmė

Didinami psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų ir švietimo pagalbos įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai

Tikslinama minėtiems darbuotojams nustatyto darbo laiko sandara

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-447, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15452, įsigalioja 2021-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas įsigalioja 2021-09-01.

Svarbiausi įstatymo pakeitimai:

– padidintas švietimo pagalbos įstaigų vadovaujančių darbuotojų (švietimo pagalbos įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir skyrių vedėjų, kurių darbas laikomas pedagoginiu) darbo užmokestis (Įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalys, 8 straipsnis, Įstatymo 5 priedo papildymas nauju X skyriumi);

– patikslintos nuostatos dėl švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų (mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų vadovų, mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų) kasmetinio veiklos vertinimo (Įstatymo 14 straipsnio 9 dalies 4 punktas ir šio straipsnio 10 dalies 4 punktas);

– didinami specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, išskyrus dirbančius švietimo pagalbos įstaigose, judesio korekcijos specialistų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai. Keičiama šiems darbuotojams nustatyta darbo laiko trukmė (Įstatymo 5 priedo IV skyrius);

– didinami psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų ir švietimo pagalbos įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientai. Tikslinama šiems darbuotojams nustatyto darbo laiko sandara (Įstatymo 5 priedo V skyrius);

Visi Įstatymo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-447, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15452, įsigalioja 2021-09-01)


<< Atgal