Teisės aktų naujienos

Apskaitos reforma 2022

Atsisakyta reikalavimo pasitvirtinti apskaitos politiką

Nustatytas reikalavimas patvirtinti ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-680, TAR, 2021-12-03 kodas 2021-25145, įsigalioja 2022-05-01)

2022-05-01 įsigalioja nauja Buhalterinės apskaitos įstatymo redakcija. Įstatymas pavadintas Finansinės apskaitos įstatymu. Įstatymo nuostatos atnaujintos iš esmės. Šiuos pokyčius galima vadinti apskaitos reforma.

APSKAITOS REFORMA 2022

ATSISAKYTA REIKALAVIMO PASITVIRTINTI APSKAITOS POLITIKĄ

Įstatyme atsisakyta reikalavimo ūkio subjekto vadovui patvirtinti apskaitos politiką.

Pažymėtina, kad reikalavimas ūkio subjekto vadovui parinkti ir patvirtinti apskaitos politiką atsirado 2013-01-01. Dažniausiai ūkio subjektai į apskaitos politiką žiūrėjo formaliai – perrašydavo bendrąsias teisės aktų nuostatas. Tokiu atveju apskaitos politikos tvirtinimas naudos neduodavo ir buvo tik bereikalinga administracinė našta.

Apskaitos politikos nuostatos išlieka apskaitos standartuose.

NUSTATYTAS REIKALAVIMAS PATVIRTINTI ŪKINIŲ OPERACIJŲ REGISTRAVIMO IR VERTINIMO TVARKĄ

Vietoj apskaitos politikos atsirado reikalavimas patvirtinti ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką.

Kas turi būti nurodyta ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkoje?

Šiuo metu informacijos apie tai yra labai mažai. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte trumpai paaiškinta: „Įstatymo projekte vietoj atskirų straipsnių, skirtų apskaitos politikai, kuriai reglamentuoti skirti specialūs apskaitos standartai ir kurią subjektas turi nusistatyti laikydamasis šių standartų, sąskaitų planui, kurio nesudarius subjekto apskaita negalėtų būti tvarkoma darant dvejybinį įrašą, siūloma subjekto vadovą įpareigoti nustatyti ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką. Turto, įsipareigojimų vertinimui, kuriam reikalavimai nustatyti apskaitos standartuose, atlikti svarbu nustatyti nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, nuvertėjimo prielaidas, diskonto normas, nes nuo to priklauso, kokiomis vertėmis turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos bus rodomi finansinėse ataskaitose.“

Informacijos apie ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką galima rasti ir Rekomendacijų dėl vidaus kontrolės organizavimo IV skyriuje „Ūkinių operacijų registravimo kontrolės priemonės“ (pažymėtini 37, 38, 41 punktai).

ĮSTATYMO NUOSTATOS

13 straipsnis. Apskaitos organizavimas
1. Subjekto vadovas organizuoja subjekto apskaitą:
1) parenka apskaitą tvarkantį asmenį, išskyrus atvejus, kai tokia teisė įstatymuose, reglamentuojančiuose subjekto veiklą, nustatyta kitiems subjekto valdymo organams;
2) užtikrina, kad apskaitą tvarkančiam asmeniui būtų laiku pateikta teisinga, tiksli, išsami informacija apie ūkines operacijas ir apie turto ir įsipareigojimų vertės nustatymui taikytinas prielaidas;
3) nustato ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką;
4) nustato vidaus kontrolės priemones ir užtikrina jų taikymą;
5) užtikrina, kad, keičiantis apskaitą tvarkančiam asmeniui arba subjekto vadovui, apskaitos dokumentai, apskaitos registrai ir kita apskaitai tvarkyti reikalinga informacija būtų laiku perduoti kitam apskaitą tvarkančiam asmeniui arba subjekto vadovui;
6) užtikrina galimybę pagal šio įstatymo 9 straipsnį apskaitos duomenis į valstybės informacinę sistemą – išmaniąją mokesčių administravimo informacinę sistemą (i.MAS) teikti standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje;
7) užtikrina finansinės informacijos ir informacijos apie nustatytas vidaus kontrolės priemones teikimą vidaus ir išorės informacijos vartotojams, teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę ją gauti.
2. Subjekto vadovas užtikrina, kad turto ir įsipareigojimų sąskaitų likučiai būtų pagrindžiami inventorizacijos duomenimis:
1) nedelsiant, kai inicijuojamas nemokumo procesas;
2) nedelsiant, kai priimamas sprendimas dėl subjekto likvidavimo, reorganizavimo arba pertvarkymo;
3) vadovo nustatytu periodiškumu ir atvejais, išskyrus šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus atvejus.
3. Kai subjekto apskaitą pagal sutartį tvarko apskaitos paslaugas teikiantis subjektas, kai kuriuos šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus gali atlikti šis apskaitą tvarkantis subjektas, jeigu taip nustatyta sutartyje.

3 straipsnis. Bendrieji ūkinių operacijų pagrindimo ir registravimo reikalavimai
1. Ūkinės operacijos pagrindžiamos apskaitos dokumentais.
2. Visos ūkinės operacijos turi būti užregistruotos apskaitos registruose.
3. Ūkinės operacijos turi būti užregistruojamos ūkinės operacijos dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip iki ataskaitų parengimo dienos, o grynaisiais pinigais atliekamos ūkinės operacijos (toliau – grynųjų pinigų operacijos) – ne vėliau kaip paskutinę einamojo mėnesio dieną.
4. Apskaita tvarkoma darant dvejybinį įrašą, išskyrus atvejus, kai šio įstatymo 4 straipsnyje nurodyti subjektai pasirenka supaprastintą apskaitą.
5. Duomenys apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose išreiškiami eurais, o prireikus – ir eurais, ir užsienio valiuta.

Panaikinta:

2. Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

9 straipsnis. Apskaitos politika
1. Ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis arba verslo apskaitos standartais, arba tarptautiniais apskaitos standartais, arba viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, arba kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
2. Ūkio subjekto vadovo patvirtintoje apskaitos politikoje turi būti nurodoma:
1) ūkio subjekto apskaitai taikomi apskaitos standartai ar kiti teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
2) finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir finansinėms ataskaitoms sudaryti taikomi apskaitos principai;
3) apskaitos metodai ir taisyklės, kuriais vadovaujamasi registruojant ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir (ar) pinigų srautus.
3. Viešojo sektoriaus subjekto, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, apskaitos politiką parenka, suderinęs su viešojo sektoriaus subjektu, kurio apskaita tvarkoma centralizuotai, tvirtina ir įgyvendina biudžetinės įstaigos, kuri viešojo sektoriaus subjektų apskaitą tvarko centralizuotai, vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

_________________

Visą informaciją apie apskaitos reformą rasite šiame puslapyje:

APSKAITOS REFORMA 2022

 


<< Atgal