Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR darbo kodeksas

Tikslinamos LR darbo kodekso nuostatos, susijusios su prastovų paskelbimu ir apmokėjimu

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-975, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06312, įsigalioja 2022-10-01)

Pakeistas LR darbo kodeksas. Šiuo pakeitimu tikslinamos LR darbo kodekso nuostatos, susijusios su prastovų paskelbimu ir apmokėjimu.

Įsigalioja 2022-10-01.

Svarbiausi pakeitimai:

– Kodeksas papildytas nuostata, kad prastova dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino (pretenduojant į valstybės pagalbą) gali būti skelbiama tik tuo atveju, jei yra nustatyti veiklos ribojimai (Kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Prastova šiuo pagrindu negali būti skelbiama, kai verslo subjektams nėra taikomi veiklos ribojimai. Pavyzdžiui, netinkamos priežastys būtų „sumažėjęs klientų srautas“, „sumažėjusios darbų apimtys“ ir pan. Dėl šių priežasčių prastova gali būti skelbiama bendra tvarka (nepretenduojant į valstybės pagalbą), jei tenkinamos LR darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos;

– nustatyta, kad kiekvieną kalendorinį mėnesį darbuotojo prastovos laikotarpiu darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu MMA, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma (Kodekso 47 straipsnio 2 dalies 4 punktas);

patikslintas reikalavimas dalinės prastovos darbo laiko normai. Nustatyta, kad darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą tam tikram laikotarpiui sumažindamas darbuotojo darbo laiko normą per savaitę (ne mažiau kaip keturiasdešimt procentų darbo laiko normos). Gali būti mažinamas darbo dienų skaičius ar darbo valandų per dieną skaičius, ar abi priemonės taikomos kartu. Jeigu trumpinamas darbo valandų per dieną skaičius, darbo diena negali būti trumpesnė negu trys valandos (Kodekso 47 straipsnio 2 dalies 5 punktas ir šio straipsnio 3 dalies 4 punktas)

– nustatyta griežtesnė Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) informavimo tvarka. Apie paskelbtą prastovą dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu nustatytų veiklos ribojimų VDI reikia informuoti ne per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo, bet prieš darbuotojo darbo dieną iki prastovos arba dalinės prastovos paskelbimo arba atšaukimo (Kodekso 47 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

LR DARBO KODEKSO NUOSTATOS

Pakeistas Kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punktas, šio straipsnio 2 dalies 4, 5 punktai ir šio straipsnio 3 dalies 1 ir 4 punktai. Pateikiame visą Kodekso 47 straipsnį:

47 straipsnis. Prastova
1. Darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai:
1) darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo;
2) darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu nustatytų veiklos ribojimų ir dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba kai darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

(Prastova, kai nėra darbo)
2. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu atveju:
1) kai darbdavys paskelbia prastovą, trunkančią iki vienos darbo dienos, darbuotojui mokamas vidutinis jo darbo užmokestis ir darbdavys turi teisę reikalauti darbuotojo būti darbovietėje;
2) kai darbdavys paskelbia prastovą ilgesniam laikotarpiui negu viena darbo diena, bet ne ilgiau kaip trims darbo dienoms, negali būti reikalaujama, kad darbuotojas atvyktų į darbovietę kasdien ilgesniam negu viena valanda laikui. Buvimo darbovietėje per prastovą laiku jam mokamas vidutinis jo darbo užmokestis, o kitu prastovos laikotarpiu, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokama du trečdaliai vidutinio jo darbo užmokesčio;
3) kai darbdavys paskelbia prastovą neterminuotai arba ilgesniam negu trijų darbo dienų laikotarpiui, darbuotojas neprivalo atvykti į darbovietę, tačiau turi būti pasirengęs atvykti į darbovietę kitą darbo dieną po darbdavio pranešimo. Už prastovos laiką iki trijų darbo dienų mokama šios dalies 1 ir 2 punktuose nustatyta tvarka, o už kitą prastovos laikotarpį jam paliekama keturiasdešimt procentų vidutinio jo darbo užmokesčio;
4) kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova kiekvieną kalendorinį mėnesį darbuotojo prastovos laikotarpiu darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma;
5) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą tam tikram laikotarpiui sumažindamas darbuotojo darbo laiko normą per savaitę (ne mažiau kaip keturiasdešimt procentų darbo laiko normos, o jeigu trumpinamas darbo valandų per dieną skaičius, darbo diena negali būti trumpesnė negu trys valandos), raštu nustatydamas, kuriomis dienomis darbuotojas dirbs, paliekamos dirbti darbo dienos pradžią ir pabaigą ir dalinės prastovos laiką. Dalinės prastovos laikotarpiais už laiką, kai darbuotojas neprivalo būti darbe, jam mokama šios dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka.

(Prastova dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu nustatytų veiklos ribojimų)
3. Paskelbus prastovą šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju:
1) ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo darbdavys Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą darbuotojui ne vėliau kaip prieš darbuotojo darbo dieną (pamainą) iki prastovos arba dalinės prastovos paskelbimo arba atšaukimo darbdavys apie prastovos paskelbimą darbuotojui ir jos atšaukimą informuoja Valstybinę darbo inspekciją per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta ir su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderinta tvarka. Valstybinei darbo inspekcijai pateikti duomenys ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki jų pasikeitimo turi būti tikslinami, kai prastova yra pratęsiama ar keičiasi kita nustatyta tvarka pateikta informacija apie paskelbtą prastovą;
2) iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę;
3) prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka darbo užmokestį, ne mažesnį kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma. Darbdaviui, išskyrus darbdavį, kurio teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir tvarka;
4) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą tam tikram laikotarpiui sumažindamas darbuotojo darbo laiko normą per savaitę (ne mažiau kaip keturiasdešimt procentų darbo laiko normos, o jeigu trumpinamas darbo valandų per dieną skaičius, darbo diena negali būti trumpesnė negu trys valandos), raštu nustatydamas, kuriomis dienomis darbuotojas dirbs, paliekamos dirbti darbo dienos pradžią ir pabaigą ir dalinės prastovos laiką. Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už dalinės prastovos laiką mokama šios dalies 3 punkte nustatyta tvarka proporcingai.“

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-24 Nr. XIV-975, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06312, įsigalioja 2022-10-01)


<< Atgal