Teisės aktų naujienos

Viešieji pirkimai

Pakeista Kainodaros taisyklių nustatymo metodika

Numatyta galimybė (Metodikoje nustatytais atvejais – prievolė) dažniau  nustatyti sutarties kainos, įkainių perskaičiavimą ir ne tik dėl aplinkybių, susijusių su mokesčių pasikeitimu

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 1S-102, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10541, įsigalioja 2022-07-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu pakeista Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).

Įsigalioja 2022-07-01.

Šiuo pakeitimu pirkimo vykdytojams numatyta galimybė (Metodikoje nustatytais atvejais – prievolė) dažniau  nustatyti sutarties kainos, įkainių perskaičiavimą ir ne tik dėl aplinkybių, susijusių su mokesčių pasikeitimu.

Pavyzdžiui, sutartyje gali būti nustatyta, kad sutarties kaina peržiūrima, kai statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip (x) per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį. Išsamesnis perskaičiavimo taisyklės pavyzdys – Viešųjų pirkimų tarnybos interneto tinklapyje skelbiamoje statybos darbų tipinėje sutartyje (Metodikos 53.3 papunktis).

Kai pagal užsakymus atliekamo prekių tiekimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 1 metai ar ilgesnė, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nuodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu (Metodikos 54 punktas).

Kai paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 2 (dveji) metai ar ilgesnė, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu  (Metodikos 541 punktas).

Kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu  (Metodikos 542 punktas).

Visi Metodikos pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

KAINODAROS TAISYKLIŲ NUSTATYMO METODIKA

Metodikos 10.3 ir 10.4 papunkčiai pripažinti netekusiais galios (pateikiame visą 10 punktą):

„10. Pirkimo vykdytojas, nustatydamas kainodaros taisykles, gali nustatyti šiuos sutarties kainos apskaičiavimo būdus:
10.1. fiksuotos kainos;
10.2. fiksuoto įkainio;
10.3. fiksuotos kainos su peržiūra;
10.4. fiksuoto įkainio su peržiūra;
10.5. kintamo įkainio;
10.6. sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo;
10.7. kitus būdus, nustatytus laikantis Metodikos 4 punkte įtvirtintų kainodaros taisyklėms taikomų reikalavimų;
10.8. Metodikos 10.1-10.7 papunkčiuose nustatytų būdų derinius.“

PREKIŲ IR (AR) PASLAUGŲ SUTARČIŲ KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAI

Fiksuota kaina

Metodikos 11 punktas išdėstytas taip:

„11.   Fiksuotos kainos kainodara nustatoma, kai pirkimo vykdytojas gali pirkimo dokumentuose nurodyti pakankamai tikslų reikalingų prekių, paslaugų kiekį ir (ar) apimtis, ir tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamą objektą. Sutartyje gali (Metodikoje nustatytais atvejais – turi) būti nustatytos fiksuotos kainos peržiūros taisyklės.

Metodikos 14 punktas išdėstytas taip:

„14. Nustačius fiksuotos kainos kainodarą, pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų prekių ir (ar) paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Fiksuotas įkainis

Metodikos 15 punktas išdėstytas taip:

„15.   Fiksuoto įkainio kainodara nustatoma, kai perkamos vienarūšės prekės ir (ar) paslaugos arba prekės ir (ar) paslaugos susideda iš skirtingų elementų, o pirkimo vykdytojas iš anksto nežino tikslaus numatomų pirkti prekių kiekio ir (ar) tikslaus pagal sutartį teiktinų paslaugų kiekio ir (ar) apimties, tačiau rengdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vienetui dydžio. Sutartyje gali (Metodikoje nustatytais atvejais – turi) būti nustatytos fiksuotų įkainių peržiūros taisyklės.

Metodika papildyta nauju 191 punktu:

191. Jei fiksuotas įkainis ir (ar) pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinami (didėja arba mažėja) pradinėje sutartyje numatyti įkainių be PVM dydžiai ir, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Fiksuota kaina su peržiūra

Poskyris „Fiksuota kaina su peržiūra“ pripažintas netekusiu galios.

Fiksuotas įkainis su peržiūra

Poskyris „Fiksuotas įkainis su peržiūra“ pripažintas netekusiu galios.

Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas

Metodikos 29 punktas išdėstytas taip:
„29. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara susideda iš dviejų dalių – viena kainos dalis apskaičiuojama taikant vieną iš šios Metodikos 10.1 – 10.4 10.2 papunkčiuose nurodytų kainos apskaičiavimo būdų, o kitą kainos dalį sudaro tam tikros tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu.“

Metodikos 30.2 papunktis išdėstytas taip:
„30.2. pasiūlymo vertinimo metu vertinama tik ta šio kainos apskaičiavimo būdo sudėtinė dalis, kuri nustatyta vadovaujantis Metodikos 10.1 – 10.4 10.2 papunkčiais;“

DARBŲ SUTARČIŲ KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAI

Fiksuota kaina

Metodika papildyta nauju 321 punktu:

321. Sutartyje gali (Metodikoje nustatytais atvejais – turi) būti nustatytos fiksuotos kainos peržiūros taisyklės.

Metodikos 34 punktas išdėstytas taip:

„34. Nustačius fiksuotos kainos kainodarą, pradinės sutarties vertė yra lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Fiksuotas įkainis

Metodika papildyta nauju 351 punktu:

351. Sutartyje gali (Metodikoje nustatytais atvejais – turi) būti nustatytos fiksuotų įkainių peržiūros taisyklės.

Metodika papildyta nauju 361 punktu:

361. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

Fiksuota kaina su peržiūra

Poskyris „Fiksuota kaina su peržiūra“ pripažintas netekusiu galios.

Fiksuotas įkainis su peržiūra

Poskyris „Fiksuotas įkainis su peržiūra“ pripažintas netekusiu galios.

Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas

Metodikos 45 punktas išdėstytas taip:
„45. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara susideda iš dviejų dalių – viena kainos dalis apskaičiuojama taikant vieną iš šios Metodikos 10.1 – 10.4 10.2 papunkčiuose nurodytų kainos apskaičiavimo būdų, o kitą kainos dalį sudaro tam tikros tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutarties vykdymu.“

Metodikos 46.3 papunktis išdėstytas taip:
„46.3. pasiūlymo vertinimo metu vertinama tik ta šio kainos apskaičiavimo būdo sudėtinė dalis, kuri nustatyta vadovaujantis Metodikos 10.1 – 10.4 10.2 papunkčiais;“

KAINOS APSKAIČIAVIMAS KEIČIANT SUTARTĮ

PERŽIŪRA

Pakeistas Metodikos 53 punktas ir jo 53.1 ir 53.3 papunkčiai:

„53. Peržiūra galima kai peržiūros sąlygos Peržiūros taisyklės, kai jos nustatomos, negali iš esmės pakeisti sutarties pobūdžio ir turi būti iš anksto aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose bei sutartyje, nurodant:“

„53.1. aplinkybes, kurioms atsiradus atliekama peržiūra, taip pat statistinių ar kitų rodiklių šaltinius, kai peržiūra vykdoma remiantis jų duomenimis;“

„53.3. peržiūros momentą bei dažnumą. Peržiūros momentas gali būti nustatytas arba konkrečia data, arba tam tikru įvykiu, arba šių būdų deriniu. Nustatant peržiūros momentą bei dažnumą, reikia įvertinti sutarties trukmę, laiką, kuris būtinas statistinių ar kitų rodiklių apskaičiavimui ir paskelbimui;
Pavyzdžiui, sutartyje gali būti nustatyta, kad sutarties kaina peržiūrima kiekvienų metų kovo 1 d., jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų sausio mėnesio kainas su praėjusių metų sausio mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 5 procentai.
Pavyzdžiui, sutartyje gali būti nustatyta, kad sutarties kaina peržiūrima, kai statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip (x) per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį (išsamesnis perskaičiavimo taisyklės pavyzdys – Viešųjų pirkimų tarnybos interneto tinklapyje skelbiamoje statybos darbų tipinėje sutartyje).

Metodikos 54 punktas išdėstytas taip:

54. Kai darbų atlikimo laikotarpis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 2 (dveji) metai, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti fiksuotą kainą su peržiūra arba fiksuotą įkainį su peržiūra arba kitą kainos apskaičiavimo būdą, kartu numatant ir sutarties kainos (įkainių) peržiūros sąlygas.
54. Kai pagal užsakymus atliekamo prekių tiekimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 1 (vieni) metai ar ilgesnė, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nuodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.
Pavyzdžiui, ši pareiga galioja sudarant sutartį, pagal kurią prekės (pavyzdžiui. maisto produktai, vaistai, biuro reikmenys ir pan.) tiekiamos pirkimo vykdytojui pateikus užsakymą, tuo tarpu perskaičiavimo numatyti neprivaloma, jeigu sudaroma vienkartinio pobūdžio prekių pristatymo sutartis, pavyzdžiui, sudaroma sutartis dėl autobusų pirkimo, o pristatymo terminas numatomas per 13 mėnesių nuo sutarties sudarymo (ne užsakymo pateikimo) dienos.

Metodika papildyta naujais 541 ir 542 punktais:

541. Kai paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 2 (dveji) metai ar ilgesnė, pirkimo vykdytojas privalo (jei trumpesnė – gali) numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.

542. Kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo numatyti sutartyje nurodytos fiksuotos kainos (fiksuotų įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.

ĮSAKYMO ĮSIGALIOJIMAS IR TAIKYMAS

Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

„2.1. Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos, sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis atliekamas pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nuostatas.
2.2. Iki šio įsakymo įsigaliojimo sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu pirkimo sutartys sudaromos pagal preliminariosiose sutartyse nustatytas sąlygas.“

_________________

Teisės aktas:

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-18 Nr. 1S-102, TAR 2022-05-19, kodas 2022-10541, įsigalioja 2022-07-01)


<< Atgal