Teisės aktų naujienos

Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. 1K-211, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12682, įsigalioja 2022-06-14)

Finansų ministro įsakymu pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas.

Įsakymas taikomas finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Visi sąskaitų plano pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS

Pakeistos sąskaitų plano 1 klasės 11, 12 ir 17 sąskaitos bei ši klasė papildyta nauja 18 sąskaita:

(1 klasė. Ilgalaikis turtas)

11       Nematerialusis turtas
111      Plėtros darbai
112      Programinė įranga ir jos licencijos
113      Patentai ir kitos licencijos, autorių ir kitos teisės
114      Literatūros, mokslo ir meno kūriniai Nematerialiosios vertybės
115      Kitas nematerialusis turtas
116      Nebaigti projektai
117      Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą
118      Prestižas“.

12       Ilgalaikis materialusis turtas
1201    Žemė
12011  Laisva valstybinė žemė
12012  Sklypai (valstybinė žemė)
12013  Sklypai (savivaldybių žemė)

1202    Pastatai
12021       Gyvenamieji pastatai
12022       Negyvenamieji pastatai
1203    Infrastruktūros ir kiti statiniai
12031       Infrastruktūros statiniai
12032       Kiti statiniai

1204    Nekilnojamosios kultūros vertybės
12041       Kultūros paveldo statiniai
12042       Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės
1205    Mašinos ir įrenginiai
12051       Gamybos mašinos ir įrenginiai
12052       Ginkluotė ir karinė technika
12053       Medicinos įranga
12054       Kitos mašinos ir įrenginiai
1206    Transporto priemonės
1207    Kilnojamosios kultūros vertybės
12071       Muziejinės vertybės
12072       Antikvariniai ir meno kūriniai
12073       Kitos kilnojamosios kultūros vertybės
1208    Baldai ir biuro įranga
12081       Baldai
12082       Kompiuterinė įranga
12083       Kita biuro įranga
1209    Kitas ilgalaikis materialusis turtas
12091       Scenos meno priemonės
12092       Bibliotekų fondai
12093       Kitos vertybės
12094       Kitas ilgalaikis materialusis turtas
1210    Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai
12101       Nebaigta statyba
12102       Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
1211    Kiti statiniai
1212    Kitos vertybės
„.

„17       Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas„.

18       Kitas ilgalaikis turtas„.

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. 1K-211, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12682, įsigalioja 2022-06-14)


<< Atgal