Teisės aktų naujienos

Pakeistas 13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nematerialusis turtas“

Standartas išdėstytas nauja redakcija

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-218, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12752, įsigalioja 2022-06-15)

Finansų ministro įsakymu pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 13-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Nematerialusis turtas“ (toliau – Standartas).

Įsakymas taikomas finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Nustatyta, kad nematerialusis turtas, kuris iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos apskaitoje buvo užregistruotas simboline verte, įsigaliojus šiam įsakymui įvertinamas tikrąja verte ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d., o nematerialiojo turto ir finansavimo sumų, iš kurių finansuojama subjekto veikla, sąskaitose vietoj simboline verte užregistruoto nematerialiojo turto registruojamas tikrąja verte įvertintas nematerialusis turtas.

FINANSŲ MINISTERIJOS PAAIŠKINIMAS

Finansų ministerija 2022-07-29 rašte paaiškino:

13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-14 įsakymu Nr. 1K-218.

Naujos nuostatos:

– viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS) kiekvienam nematerialiojo turto vienetui nustato naudingo tarnavimo laiką (pagal anksčiau galiojusias nuostatas, naudingo tarnavimo laikas buvo nustatomas turto grupei);

– taip pat nustatyti ir nematerialiojo turto amortizacijos ekonominiai normatyvai, kuriuos VSS gali naudoti tuo metu, kai nepavyks objektyviai, pagal 13-ame VSAFAS nurodytus kriterijus nustatyti naudingo tarnavimo laiko. Nustatant amortizacijos ekonominius normatyvus, atsisakyta maksimalių ir minimalių normatyvų, kurie buvo numatyti 2009 m. birželio 10 d. Vyriausybės nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, kuris nuo 2022 metų gegužės 1 d. neteko galios.
Atkreipiame dėmesį, kad nepasikeitė nuostata, kad naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė turi būti peržiūrimi ir, jei reikia, patikslinami kiekvienų finansinių metų pabaigoje, atsižvelgiant į pasikeitusias vidaus ir išorės aplinkybes. Viešojo sektoriaus subjekto vadovas turėtų paskirti atsakingą asmenį (asmenis) už nematerialiojo turto naudingo laiko nustatymą ir peržiūrėjimą. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo principai arba konkretūs nematerialiojo turto pagal kiekvieną turto vienetą arba jų grupes (jei turto grupę sudaro vienodų techninių parametrų ir vienodu intensyvumu naudojami turto vienetai) galėtų būti patvirtinti vidinėse viešojo sektoriaus subjekto tvarkose.
Vadovo paskirtas atsakingas asmuo (asmenys) turi įvertinti, ar įstaiga nematerialiajam turtui taiko tinkamą naudingo tarnavimo laiką (neamortizuoja jo per greitai ar per lėtai) ir laikosi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 11 straipsnyje nustatyto atsargumo principo, nurodančio pasirinkti tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta. Jeigu vadovo paskirtas atsakingas asmuo (asmenys) pasiūlė, o vadovas priėmė sprendimą pakeisti nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, to turto likutinė vertė po naudingo tarnavimo laiko pasikeitimo turi būti amortizuota per likusį laiką nuo naujai nustatyto naudingo tarnavimo laiko. Amortizacijos skaičiavimas tikslinamas nuo kito mėnesio, kurį buvo nustatytas naujas naudingo tarnavimo laikas, pirmos dienos;

– vietoje literatūros, mokslo ir meno kūrinių grupės apibrėžta nauja nematerialiojo turto grupė – nematerialiosios vertybės, į kurią pateks tiek nematerialiosios vertybės (nauja sąvoka), tiek literatūros, mokslo ir meno kūriniai.

Taip pat 13 VSAFAS patikslintos nuostatos dėl:
– neatlygintinai gauto turto vertės nustatymo;
– į įsigijimo savikainą įtraukiamų išlaidų – papildyta techninės specifikacijos parengimo išlaidomis;
– į perduodamo turto priėmimo-perdavimo aktą įtraukiamos informacijos, papildant ją turto finansavimo šaltiniu ir turto grupe, kurioje turtas buvo užregistruotas perduodančiojo subjekto apskaitoje;
– turto registravimo simboline verte – atsisakyta.

Pildant 13-ojo VSAFAS 1 priedą „Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą“:
– 24 eilutėje „Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis“ turėtų būti atskleidžiama informacija apie sąnaudas, patirtas nuo 2022 m. sausio 1 d. už nuomojamą programinę įrangą ir licencijas, kurios neatitinka nematerialiojo turto kriterijų;
– 25 eilutėje „Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai“ turėtų būti atskleidžiama informacija apie išlaidas, padarytas nuo 2022 m. sausio 1 d. tvarkant ir apsaugant nematerialiąsias vertybes, kurios pripažintos sąnaudomis ir kuriomis nebuvo didinama įsigijimo savikaina (pvz.: restauravimo, remonto ir kitos panašios išlaidos).

„GIDO“ PAAIŠKINIMAS

NAUJA 13-OJO VSAFAS „NEMATERIALUSIS TURTAS“ REDAKCIJA

Visi 13-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Nematerialusis turtas“ pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje:

Palyginamoji redakcija.

Taip pat bus naudingas ir šis anksčiau skelbtas „Gido“ paaiškinimas, kuriame pateiktas senos ir naujos redakcijos nematerialiojo turto amortizacijos ekonominių normatyvų palyginimas:

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai viešojo sektoriaus subjektams po 2022-05-01.

_________________

Teisės aktas:

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. 1K-218, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12752, įsigalioja 2022-06-15)


<< Atgal