Teisės aktų naujienos

Pakeistas LR darbo kodeksas

Keitėsi:

Susitarimas dėl išbandymo;

Susitarimas dėl ne viso darbo laiko;

Pranešimas apie darbo sąlygas;

Nuotolinis darbas;

Kriterijai, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė;

Darbuotojo komandiruotė;

Darbo laiko režimas;

Tėvystės atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti nuo 2023-01-01;

Nemokamas laisvas laikas

Vieną vaiką iki 12 metų auginantiems darbuotojams suteikta viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius

Atlikti kiti pakeitimai

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72-1, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1189, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15178, įsigalioja 2022-08-01)

Didžioji dalis šių LR darbo kodekso (toliau – Kodeksas) pakeitimų įsigalioja 2022-08-01. Kitos įsigaliojimo datos pažymėtos palyginamojoje redakcijoje žemiau.

SVARBIAUSI KODEKSO PAKEITIMAI

Susitarimas dėl išbandymo (Kodekso 36 straipsnis)
Jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam negu šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui (atitinkamai trumpesnis negu trys mėnesiai).

Susitarimas dėl ne viso darbo laiko (Kodekso 36 straipsnis)
Reikalavimas dėl ne viso darbo laiko turi būti tenkinamas ir darbuotojui, auginančiam vaiką iki aštuonerių metų (buvo – auginančiam vaiką iki trejų metų).

Pranešimas apie darbo sąlygas (Kodekso 44 straipsnis)
Nustatyta papildoma informacija, kurią iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti darbuotojui:
– išbandymo termino, jei dėl jo sulygta, trukmė ir sąlygos;
– darbo sutarties pasibaigimo tvarka;
– darbo užmokesčio sudedamosios dalys (jos nurodomos atskirai);
– viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarka ir, jei taikoma, darbo (pamainos) keitimo tvarka
– teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia;
– socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimai ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas.

Nuotolinis darbas (Kodekso 52 straipsnis)
Atlikti 2 pakeitimai:
1) nustatyta, kad Kodekso 52 straipsnyje nurodytoms darbuotojų kategorijoms turi būti leista dirbti nuotoliniu būdu ne penktadalį visos darbo laiko normos (kaip buvo anksčiau), o neribotai – tiek, kiek darbuotojas norės;
2) darbuotojų, kuriems turi būti leista dirbti nuotoliniu būdu (jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas), kategorijos papildytos šiais darbuotojais:
– auginančiais vaiką iki aštuonerių metų (buvo – vaiką iki trejų metų);
– pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pateikusiais prašymą, pagrįstą būtinybe slaugyti (prižiūrėti) šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį.

Kriterijai, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė
Pakeitimus laikinojo įdarbinimo įmonėms žiūrėkite palyginamojoje redakcijoje žemiau, Kodekso 721 ir 79 straipsniuose.

Darbuotojo komandiruotės sąvoka (Kodekso 107 straipsnis)
Pažymėtini 2 pakeitimai:
1) patikslinta, kad darbuotojui prieš išvykimą į komandiruotę kitoje valstybėje ilgesniam negu dvidešimt aštuonių dienų laikotarpiui įteiktuose dokumentuose turi būti papildomai nurodytas valstybės (valstybių) pavadinimas (pavadinimai);
2) Kodekso 107 straipsnis papildytas nauja 7 dalimi, nustatančia, kokia papildoma informacija turi būti nurodyta darbuotojui, komandiruojamam į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ar Europos ekonominės erdvės valstybę (valstybes) laikinai dirbti pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su kitoje valstybėje veikiančiu užsakovu, dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje ar dirbti laikinuoju darbuotoju.
Daugiau apie komandiruotes paaiškinta Valstybinės darbo inspekcijos 2022-08-02 pranešime Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai dėl komandiruočių sąlygų.

Darbo laiko režimas (Kodekso 113 straipsnis)
Kodeksas papildytas nuostata, kad darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbuotojo pageidaujamu darbo laiko režimu (jeigu dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai nesudarytų darbdaviui per didelių sąnaudų), kai to reikalauja:
– nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja;
– darbuotojas, auginantis vaiką iki aštuonerių metų, ir darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;
– darbuotojas, pateikęs prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti (prižiūrėti) šeimos narį ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį.

Tėvystės atostogos ir atostogos vaikui prižiūrėti nuo 2023-01-01 (Kodekso 133 ir 134 straipsniai)
Kodekso nuostatas žiūrėkite palyginamojoje redakcijoje žemiau. Taip pat šie klausimai išsamiai paaiškinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022-07-14 pranešime Ką reikia žinoti tėvams: dažniausiai užduodami klausimai apie vaiko priežiūros atostogas.

Nemokamas laisvas laikas (Kodekso 137 straipsnis)
Nustatyta, kad Darbo dienos (pamainos) metu darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.

Vieną vaiką iki 12 metų auginantiems darbuotojams – viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (Kodekso 138 straipsnis)
Kodeksas papildytas nauja nuostata, kad darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas aštuoniomis valandomis per tris mėnesius) o darbuotojams, auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas arba abu vaikai yra neįgalūs, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę).

Kiti pakeitimai
Visus Kodekso pakeitimus žiūrėkite žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72-1, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72-1, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1189, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15178, įsigalioja 2022-08-01)


<< Atgal