Teisės aktų naujienos

Pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. A1-508, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16367, įsigalioja 2022-08-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeista Pavyzdinė darbo sutarties forma.

Įsigalioja 2022-08-01.

Pavyzdinė darbo sutarties forma pakeista įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 72-1, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas, susijusias su papildoma informacija, kurią iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti darbuotojui.

LR darbo kodekso 44 straipsnis papildytas nauja informacija, kurią iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti darbuotojui:
– išbandymo termino, jei dėl jo sulygta, trukmė ir sąlygos;
– darbo sutarties pasibaigimo tvarka;
– darbo užmokesčio sudedamosios dalys (jos nurodomos atskirai);
– viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarka ir, jei taikoma, darbo (pamainos) keitimo tvarka
– teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys šią teisę suteikia;
– socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimai ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas.

Ar reikia koreguoti iki 2022-08-01 sudarytas darbo sutartis?

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme nenurodytas įsakymo nuostatų taikymas. Manytina, kad Pavyzdinės darbo sutarties formos pakeitimai turėtų būti taikomi tik darbo sutartims, sudarytoms 2022-08-01 ir vėliau, o anksčiau sudarytos darbo sutartys turėtų būti koreguojamos tik darbuotojo prašymu.

Tai atitiktų LR darbo kodekso pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir taikymo nuostatas, pagal kurias informacija dėl išbandymo termino trukmės ir sąlygų, darbo sutarties pasibaigimo tvarkos, darbo užmokesčio sudedamųjų dalių, viršvalandžių, teisės į mokymo paslaugas, darbdavio teikiamos su socialiniu draudimu susijusios apsaugos pateikiama darbuotojui, įdarbintam iki 2022 m. liepos 31 d., šio darbuotojo prašymu.

Daugiau apie tai buvo rašyta šioje apžvalgoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

PAVYZDINĖ DARBO SUTARTIES FORMA

Visi Pavyzdinės darbo sutarties formos pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

Palyginamoji redakcija.

_________________

Teisės aktas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-07-29 Nr. A1-508, TAR 2022-07-29, kodas 2022-16367, įsigalioja 2022-08-01)


<< Atgal