Teisės aktų naujienos

Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas

Naujovė. Platformų operatoriai įpareigoti kaupti ir kartą per metus už praėjusius kalendorinius metus Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti informaciją apie platformą naudojančių pardavėjų pajamas, gautas iš tam tikros veiklos

Patikslinti minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

Padidintos baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 40-1, 87, 88, 99, 104-2, 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-3 straipsniu įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1658, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26362)

Pakeistas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau – Įstatymas).

Įsigalioja 2023-05-01. Dalis nuostatų įsigalioja 2022-12-23 ir 2023-01-01.

Svarbiausi Įstatymo pakeitimai:

įsigalioja 2022-12-23

nustatyta, kad mokesčių įstatymų pakeitimai, kurie priimami kartu su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, gali įsigalioti anksčiau nei nustatytas 6 mėnesių terminais tik tuo atveju, jeigu šiais pakeitimais nėra sunkinama mokesčių mokėtojų padėtis (Įstatymo 3 straipsnio 4 dalis);
išbraukti nebeaktualūs mokesčiai: įmokos į Garantinį fondą ir socialinis mokestis (Įstatymo 13 straipsnis);

įsigalioja 2023-01-01

naujovė. Platformų operatoriai įpareigoti kaupti ir kartą per metus už praėjusius kalendorinius metus Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti informaciją apie platformą naudojančių pardavėjų pajamas, gautas iš tam tikros veiklos – nekilnojamojo turto nuomos, asmeninių paslaugų teikimo, prekių pardavimo ir transporto priemonių nuomos (Įstatymo 61-3 straipsnis);

Įsigalioja 2023-05-01

patikslinti minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai, iš nusižengimų sąrašo išbraukiant šiuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius (Įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalies 4 punktas):
142 straipsnis. Nustatytos tvarkos verstis komercine ar ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais bei jų gaminiais, pažeidimas;
161 straipsnis. Kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimas;
168 straipsnis. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholinių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimas;
169 straipsnis. Naminių alkoholinių gėrimų pardavimas ar kitoks realizavimas;
189 straipsnis. Registravimosi mokesčių mokėtoju tvarkos pažeidimas;
191 straipsnis. Pažymų apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos ir vardinių sąrašų pateikimo tvarkos pažeidimas;
195 straipsnis. Skolininkų, kuriems buvo perskolintos valstybės vardu gautos paskolos, arba skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, neteisingos informacijos pateikimas, jos nepateikimas ar pavėluotas pateikimas arba veiksmų atlikimas be reikiamo leidimo;
546 straipsnis. Tyčinis antspaudo (plombos) sugadinimas arba nuplėšimas.

Taip pat nustatyta, kad patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai netaikomi asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje (Įstatymo 40-1 straipsnio 3 dalis), t. y. biudžetinėms įstaigoms, Lietuvos bankui, valstybei ir savivaldybėms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ar organizacijoms, valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“, Europos ekonominių interesų grupėms;

patikslintas palūkanų už mokestinę paskolą ir delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį reglamentavimas (Įstatymo 87, 88 ir 99 straipsniai);

padidintos baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus. Nustatyta, kad tuo atveju, jei mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų nuo 20 iki 100 procentų šios trūkstamos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip (Įstatymo 139 straipsnis);

atlikti kiti pakeitimai.

Visi Įstatymo pakeitimai pateikti žemiau, palyginamojoje redakcijoje.

TEISĖS AKTO NUOSTATOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 40-1, 87, 88, 99, 104-2, 126, 139, 140, 164 STRAIPSNIŲ, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 61-3 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Palyginamoji redakcija.

Įstatymas
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 40-1, 87, 88, 99, 104-2, 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61-3 straipsniu įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1658, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26362)

PLAČIAU APIE PLATFORMŲ OPERATORIŲ PRIVALOMĄ TEIKTI INFORMACIJĄ

Nuo 2023-01-01 Įstatymas papildytas nauju 61-3 straipsniu Platformų operatorių teikiama informacija (žr. aukščiau, palyginamojoje redakcijoje).

Pagal šį straipsnį Platforma laikoma bet kokia programinė įranga, įskaitant interneto svetainę arba jos dalį, ir taikomosios programos (įskaitant mobiliąsias programėles), kuriomis gali naudotis platformos naudotojai ir kuriomis pardavėjai gali susisiekti su kitais platformos naudotojais, siekdami vykdyti tam tikrą veiklą. Platforma taip pat laikoma bet kokia su tam tikra veikla susijusi atlygio rinkimo ir mokėjimo priemonė. Platforma neapima programinės įrangos, kuria sudaroma galimybė tik tvarkyti su tam tikra veikla susijusius mokėjimus, tam tikrą veiklą įtraukti į skelbiamus veiklų sąrašus arba ją reklamuoti, nukreipti arba persiųsti platformos naudotojus į platformą.

Platformos operatorius privalo kaupti ir kartą per metus už praėjusius kalendorinius metus Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti informaciją apie platformą naudojančių pardavėjų pajamas, gautas iš šios veiklos:
a) nekilnojamojo turto nuomos;
b) asmeninių paslaugų teikimo;
c) prekių pardavimo;
d) transporto priemonių nuomos.

Įgyvendinant Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, priimti teisės aktai ir Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimai, aktualūs platformų operatoriams:

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. VA-95, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26730, įsigalioja 2023-01-01)
Patvirtintos Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-27 Nr. VA-98, TAR 2022-12-28, kodas 2022-27050, įsigalioja 2023-01-01)
Pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų pakeitimo taisyklės. Pakeitimai aktualūs platformų operatoriams
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. Nr. VA-52 „Dėl Užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. VA-101, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27261, įsigalioja 2023-01-01)
Pakeistos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės. Pakeitimai aktualūs platformų operatoriams
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-3, 217-2 straipsniais įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1660, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26364, įsigalioja 2023-05-01)
Administracinių nusižengimų kodeksas papildytas nauju 188-3 straipsniu, kuriame nustatyta administracinė atsakomybė už platformų operatoriams Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1665, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26369, įsigalioja 2023-01-01)
Atsisakyta prievolės keleivių vežimo organizatoriams teikti informaciją VMI pagal šį kodeksą, nustatant, kad visi į Mokesčių administravimo įstatymo 61-3 straipsnio taikymo sritį patenkantys platformų operatoriai informaciją mokesčių administratoriui teiktų pagal minėtą MAĮ straipsnį


<< Atgal