Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 51

2018 m. gruodžio 19 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2018 m. gruodžio 12 d. – gruodžio 18 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1679, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20698, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo Nr. IX-352 6, 7 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2018-12-04 Nr. XIII-1680, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20699, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1718, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20745, įsigalioja 2018-12-19)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1719, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20701, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1732, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20702, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo Nr. IX-1011 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1735, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20703, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 101 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1736, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20704, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 52 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1737, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20705, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1738, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20706, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pavadinimo, 1 straipsnio, 1, 2, 3, 4, 5 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo III-1 skyriumi įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1739, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20709, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo Nr. I-599 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1740, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20710, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 54, 55-1, 85, 91-3 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1741, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20714, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1742, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20715, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1743, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20716, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1744, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20717, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1745, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20718, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 44 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1746, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20719, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos kino įstatymo Nr. IX-752 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1747, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20720, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1748, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20721, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo Nr. I-920 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1749, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20723, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo Nr. I-930 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1750, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20724, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1751, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20730, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1752, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20732, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. I-1494 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1753, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20733, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1754, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20735, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1755, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20736, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2218 7, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1756, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20737, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1757, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20738, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 72-30 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1758, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20739, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 222 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1759, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20740, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1760, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20741, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1761, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20742, įsigalioja 2019-07-01)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl 2019 metų, 2020 metų ir 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių
(2018-12-11 Nr. XIII-1717, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20363, įsigalioja 2018-12-12)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos reorganizavimo ir civilinės aviacijos administracijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2018-12-05 Nr. 1220, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20303, įsigalioja 2018-12-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1221, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20304, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1222, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20305, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1223, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20306, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1224, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20307, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1225, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20308, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1226, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20309, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 565 „Dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1227, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20310, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1228, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20311, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 489 „Dėl leidimo vykdyti viršgarsinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1229, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20312, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1230, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20313, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 483 „Dėl Licencijų vykdyti oro susisiekimą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1231, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20314, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1355 „Dėl Šiaulių karinio aerodromo naudojimo civilinių orlaivių skrydžiams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1232, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20315, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 394 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių aerodromų naudojimo civilinių orlaivių reikmėms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1233, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20316, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1234, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20318, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1235, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20319, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1236, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20321, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 96 „Dėl Atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas ir naudojimąsi oro uostais biudžetinei įstaigai Civilinės aviacijos administracijai išlaikyti dydžio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-05 Nr. 1237, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20322, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1238, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20324, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1614-8 „Dėl Teroro akto grėsmės lygio nustatymo, skelbimo ir parengties tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1239, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20325, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1679 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1240, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20326, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1241, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20327, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1764 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1242, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20328, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1243, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20329, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1244, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20330, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Atsakomybės už Europos Sąjungos nuosavus išteklius ir funkcijų paskirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1245, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20331, įsigalioja 2018-12-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 257 „Dėl Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų didžiausių didmeninės ir mažmeninės prekybos antkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1246, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20335, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1249, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20359, įsigalioja 2018-12-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1250, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20365, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 762 „Dėl Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos 2018–2020 metams didžiausių tarifų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1252, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20444, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1255, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20515, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1258, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20519, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1259, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20520, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 162 „Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1260, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20521, įsigalioja 2018-12-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1261, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20544, įsigalioja 2018-12-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1262, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20545, įsigalioja 2018-12-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1265, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20588, įsigalioja 2018-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1266, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20589, įsigalioja 2019-01-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1267, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20591, įsigalioja 2018-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1269, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20618, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkricio 30 d. nutarimo Nr. 1190 „Dėl Pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1270, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20620, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1272, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20624, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1273, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20629, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisės į valstybinės žemės sklypą pasibaigimo
(2018-12-12 Nr. 1278, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20638, įsigalioja 2018-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl akcizo pajamų, gautų už parduotus alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką, bei lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, procento nustatymo Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui sudaryti
(2018-12-12 Nr. 1279, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20654, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1281, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20656, įsigalioja 2018-12-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnybos departamento statuso ir pavadinimo pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1286, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20711, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1287, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20713, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo ir Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-12 Nr. 1288, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20725, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-12 Nr. 1289, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20726, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 1051 „Dėl Persikėlimo išlaidų dėl karjeros valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 1290, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20727, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 826 „Dėl Persikėlimo išlaidų, susijusių su laikinu Lietuvos Respublikos muitinės pareigūno perkėlimu, apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 1291, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20728, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 527 „Dėl Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje atlikdami tarnybines pareigas, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 1292, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20729, įsigalioja 2019-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Valstybės tarnautojo, žuvusio atliekant tarnybines pareigas arba mirusio dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 1293, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20731, įsigalioja 2019-01-01)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 6 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2018-12-14 Nr. KT22-N12/2018, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20548, įsigalioja 2018-12-14)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 1K-430, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20450, įsigalioja 2018-12-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-13 Nr. 1K-431, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20576, įsigalioja 2018-12-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-12-11 Nr. A1-707, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20352, įsigalioja 2018-12-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. A1-708, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20333, įsigalioja 2018-12-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-12-12 Nr. A1-713, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20474, įsigalioja 2018-12-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-12 Nr. A1-715, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20364, įsigalioja 2018-12-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, atrankos konkurso organizavimo 2019 metais nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo
(2018-12-12 Nr. A1-716, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20475, įsigalioja 2018-12-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-203 „Dėl Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-14 Nr. A1-718, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20534, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 80 „Dėl Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-14 Nr. A1-719, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20535, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. A1-722, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20547, įsigalioja 2018-12-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. A1-164 „Dėl Pavedimo dėl patikrinimo atlikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. A1-778, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20642, įsigalioja 2019-01-01)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2018-12-12 Nr. 4-747, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20343, įsigalioja 2018-12-13)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl nacionalinių matavimo vienetų etalonų patvirtinimo
(2018-12-14 Nr. 4-755, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20525, įsigalioja 2018-12-15)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 4-128 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. 4-756, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20524, įsigalioja 2018-12-15)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 4-238 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. 4-757, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20523, įsigalioja 2018-12-15)

Ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 4-246/D1-341 „Dėl Turizmo ir rekreacijos schemų ir planų (projektų) rengimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-17 Nr. 4-758/D1-1091, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20639, įsigalioja 2018-12-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-13 Nr. D1-1086, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20471, įsigalioja 2019-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. D1-1087, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20541, įsigalioja 2018-12-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-724 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. D1-1089, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20566, įsigalioja 2018-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Naloksono, skirto opioidų perdozavimo prevencijai, išdavimo žemo slenksčio paslaugų kabinetuose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-10 Nr. V-1420, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20565, įsigalioja 2018-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1356 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo analizės “ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. V-1425, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20366, įsigalioja 2018-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, papildomai apmokamoms, stebėjimo ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planavino tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. V-1427, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20609, įsigalioja 2018-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. V-1428, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20608, įsigalioja 2018-12-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų kompensuojamiesiems vaistams stebėsenos kriterijų sąrašo patvirtinimo
(2018-12-12 Nr. V-1434, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20610, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Vaistinių preparatų įrašymo į Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-14 Nr. V-1442, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20674, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. V-1446, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20748, įsigalioja 2019-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-501 ,,Dėl Orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės įsigijimo taisyklių ir Orlaivio būtinosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. V-1452, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20747, įsigalioja 2018-12-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1R-216 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-13 Nr. 1R-267, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20432, įsigalioja 2018-12-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3T-40(E) „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 3-623, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20634, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3-739 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-17 Nr. 3-624, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20636, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3-523-(E) „Dėl Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos statistinės programos vykdymo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 3-626, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20645, įsigalioja 2019-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 3-417(1.5 E) „Dėl įgaliojimų suteikimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3-250 „Dėl Pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 3-628, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20647, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo
(2018-12-12 Nr. 1-324, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20607, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1-320 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr.  1-340, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20668, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1-187 „Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 1-341, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20669, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-149 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 1-342, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20670, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 1-343, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20671, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1-47 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 1-344, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20672, įsigalioja 2019-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-46 „Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 1-345, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20673, įsigalioja 2019-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. 3D-892, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20293, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 3D-585 „Dėl išimties iš draudimo žvejoti menkes laikotarpio“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-11 Nr. 3D-894, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20294, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 3D-389 „Dėl Nuostolių, patirtų dėl mažos apimties priekrantės žvejybos galimybių nutraukimo, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-11 Nr. 3D-895, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20295, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. 3D-896, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20296, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3d-725 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. 3D-897, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20297, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 3D-898, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20353, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-390 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 3D-899, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20354, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 3D-718 „Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 3D-900, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20355, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl susietosios paramos už daržovių auginimą uždarajame grunte mokėjimo 2018 m.
(2018-12-12 Nr. 3D-901, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20356, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 3D-902, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20357, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-363 „Dėl funkcijų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-12 Nr. 3D-903, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20358, įsigalioja 2018-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. 3D-909, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20558, įsigalioja 2018-12-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Techninių tarnybų skyrimo ir jų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo
(2018-12-14 Nr. 3D-911, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20559, įsigalioja 2018-12-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-901 „Dėl susietosios paramos už daržovių auginimą uždarajame grunte mokėjimo 2018 m.“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. 3D-913, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20561, įsigalioja 2018-12-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-652 „Dėl Lėšų, skirtų Lietuvos nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-14 Nr. 3D-915, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20563, įsigalioja 2018-12-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. 1V-940, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20687, įsigalioja 2018-12-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. 1V-941, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20689, įsigalioja 2018-12-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemos nuostatų patvirtinimo
(2018-12-11 Nr. V-1183, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20526, įsigalioja 2018-12-15)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V-803 „Dėl Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo ir neįgaliesiems skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-13 Nr. V-1191, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20528, įsigalioja 2018-12-15)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją 2019 m. studijuoti pagal universitetinių studijų, karinio rengimo ir neformaliojo švietimo programas sąlygų ir kariūnų siuntimo studijuoti kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose atrankos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-17 Nr. V-1205, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20626, įsigalioja 2018-12-18)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-921 „Dėl Teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, žemėlapio sudarymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. V-1207, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20628, įsigalioja 2019-01-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, papildomo lapo PRC907P formos bei jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. VA-96, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20540, įsigalioja 2018-12-15)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generainio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. VA-97/1B-1132, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20708, įsigalioja 2019-01-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V3-16 „Dėl Pranešimų apie galimus pažeidimus teikimo, pažeidimų tyrimo atlikimo, tyrimą atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. V3-27, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20438, įsigalioja 2018-12-14)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1S-146 „Dėl Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. 1S-165, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20622, įsigalioja 2018-12-18)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje taisyklių patvirtinimo
(2018-12-10 Nr. VE-93, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20299, įsigalioja 2018-12-13)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės archyvuose saugomų dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-17 Nr. VE-98, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20613, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinių 10 eurų ir 1,50 euro monetų, skirtų stintų žvejybai viliojant (iš serijos „Lietuvos gamta“), paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2018-12-11 Nr. 03-245, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20447, įsigalioja 2018-12-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinių 5 eurų ir 1,50 euro monetų, skirtų Užgavėnėms (iš serijos „Tradicinės lietuvių šventės“), paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2018-12-11 Nr. 03-246, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20448, įsigalioja 2018-12-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl 2019 metų laidos apyvartinių eurų monetų rinkinio pardavimo pradžios dienos nustatymo
(2018-12-11 Nr. 03-247, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20449, įsigalioja 2018-12-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl bazinio pensijų anuiteto dydžių lentelės patvirtinimo
(2018-12-11 Nr. 03-248, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20370, įsigalioja 2019-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 84 „Dėl Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų registravimo, duomenų tvarkymo ir skelbimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-11 Nr. 03-251, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20371, įsigalioja 2018-12-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-66 „Dėl Tipiškiausių su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių ir reikalavimų, taikomų informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentui ir komisinio atlyginimo ataskaitai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. 03-252, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20372, įsigalioja 2018-12-14)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-13 Nr. 1-466, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20446, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. 1K-316, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20659, įsigalioja 2018-12-18)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. B1-78 „Dėl Išmokų už pasiutligės tyrimui pristatytas nugaišusias ir sumedžiotas lapes ir usūrinius šunis mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. B1-1029, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20663, įsigalioja 2019-01-01)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. BR1-59 „Dėl žemės ūkio paramos administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-13 Nr. BR1-395, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20683, įsigalioja 2018-12-19)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. BRA-146, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20532, įsigalioja 2018-12-15)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygų, nuostatų ir metodikos patvirtinimo
(2018-12-13 Nr. O3E-452, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20469, įsigalioja 2019-02-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-143 „Dėl paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. V-662, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20349, įsigalioja 2018-12-13)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo
(2018-12-17 Nr. T1-163, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20641, įsigalioja 2018-12-18)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. T1-279 „Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-18 Nr. T1-164, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20700, įsigalioja 2018-12-19)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teismų investicijų projektų inicijavimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-14 Nr. 13P-144-(7.1.2), TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20577, įsigalioja 2018-12-18)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 5-V-300 „Dėl žemesnės pakopos policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie atitinkamo aukštesnės pakopos policijos komisariato sprendimo priėmimo, reorganizavimo sąlygų, apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų, vidaus struktūrų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-13 Nr. 5-V-1054, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20637, įsigalioja 2019-01-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Režimo užtikrinimo masinių renginių metu planų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-17 Nr. 5-V-1068, TAR, 2018-12-17, kodas 2018-20612, įsigalioja 2018-12-18)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, įgaliotų atlikti patikrinimus pasienio kontrolės punktuose, pasienio kontrolės punkto teritorijoje dirbančių juridinių asmenų, juridinių asmenų filialų, atstovybių ir juridinio asmens statuso neturinčių asmenų darbuotojų bei fizinių asmenų, nekertančių valstybės sienos, ir jų transporto priemonių patekimo ir buvimo pasienio kontrolės punktuose, esančiuose prie automobilių kelių, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. 4-576, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20697, įsigalioja 2018-12-19)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Veiklos ir priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-12-07 Nr. V-602, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20452, įsigalioja 2018-12-14)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-227 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2018 m.“ pakeitimo
(2018-12-10 Nr. V-606, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20451, įsigalioja 2018-12-14)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-382 „Dėl darbo ieškantiems asmenims teikiamų darbo rinkos paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių taikymo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. V-618, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20684, įsigalioja 2018-12-19)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms kalendoriaus 2019 m. patvirtinimo
(2018-12-17 Nr. V-623, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20675, įsigalioja 2018-12-19)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete 2019 metais projektų vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. V-66, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20360, įsigalioja 2018-12-13)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 2019 metais projektų vertinimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. V-67, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20361, įsigalioja 2018-12-13)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. 1V-1236, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20543, įsigalioja 2018-12-15)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1V-1328 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-14 Nr. 1V-1237, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20546, įsigalioja 2018-12-15)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 17-17-V „Dėl Valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenų tikrinimo prieš juos įrašant į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-13 Nr. 321-18-V, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20537, įsigalioja 2018-12-15)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. Sp-75 „Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-11 Nr. Sp-189, TAR, 2018-12-12, kodas 2018-20339, įsigalioja 2018-12-13)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Balsavimo patalpos įrengimo tvarkos aprašo ir Balsavimo patalpos perdavimo saugoti policijai akto formos patvirtinimo
(2018-12-11 Nr. Sp-191, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20373, įsigalioja 2018-12-14)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.8-2018 „Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo
(2018-12-12 Nr. 22.3-309, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20367, įsigalioja 2018-12-14)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-204 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.6-2018 „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimas ir šios veiklos vykdytojų konsultavimosi su radiacinės saugos ekspertu pareigos“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-12 Nr. 22.3-310, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20368, įsigalioja 2018-12-14)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mineralinių trąšų panaudojimo žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos MTP-01 (kas 3 metai) ir Mineralinių trąšų panaudojimo ūkininkų ir šeimos ūkiuose statistinės anketos MTPŪ-01 (kas 3 metai) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2018-12-13 Nr. DĮ-273, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20453, įsigalioja 2018-12-14)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vietinės reikšmės automobilių kelių statistinės ataskaitos TK-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-13 Nr. DĮ-274, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20454, įsigalioja 2018-12-14)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Išvykstamojo turizmo statistinio tyrimo anketos TUR-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-13 Nr. DĮ-275, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20455, įsigalioja 2018-12-14)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų turistinių kelionių statistinio tyrimo anketos TUR-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-13 Nr. DĮ-276, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20457, įsigalioja 2018-12-14)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Atvykstamojo turizmo statistinio tyrimo anketos TUR-04 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-13 Nr. DĮ-277, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20516, įsigalioja 2018-12-15)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktorius 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. DĮ-242 „Dėl Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo namų ūkio anketos PGS-01 (metinės) ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketos PGS-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-13 Nr. DĮ-278, TAR, 2018-12-13, kodas 2018-20460, įsigalioja 2018-12-14)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų nuomonių statistinio tyrimo anketos VNT-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-14 Nr. DĮ-286, TAR, 2018-12-14, kodas 2018-20536, įsigalioja 2018-12-15)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. DĮ-293 „ Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo“ pakeitimo
(2018-12-17 Nr. DĮ-293, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20734, įsigalioja 2018-12-19)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių ir krovinių vežimo vidaus vandenų transportu statistinės ataskaitos TU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. DĮ-294, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20752, įsigalioja 2019-02-04)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistinės ataskaitos ITP-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. DĮ-295, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20753, įsigalioja 2018-12-19)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Privataus apgyvendinimo paslaugų statistinio tyrimo anketos HOT-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. DĮ-296, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20754, įsigalioja 2018-12-19)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2018-12-18 Nr. DĮ-297, TAR, 2018-12-18, kodas 2018-20755, įsigalioja 2018-12-19)


<< Atgal