Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 3

2019 m. sausio 16 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. sausio 9 d. – sausio 15 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 1, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00372, įsigalioja 2019-01-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 4, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00427, įsigalioja 2019-01-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 595 „Dėl Nacionalinių matavimo vienetų etalonų kūrimo, tvirtinimo, tobulinimo, išlaikymo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Nacionalinių matavimo vienetų etalonų sąrašo patvirtinimo, Nacionalinio metrologijos instituto ir paskirtųjų institutų paskyrimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 10, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00498, įsigalioja 2019-01-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pelningumo rodiklių 2019–2021 metams nustatymo
(2019-01-09 Nr. 12, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00500, įsigalioja 2019-01-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymą“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 14, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00519, įsigalioja 2019-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 15, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00520, įsigalioja 2019-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 16, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00521, įsigalioja 2019-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 332 „Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 17, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00522, įsigalioja 2019-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 18, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00523, įsigalioja 2019-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 536 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 19, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00524, įsigalioja 2019-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. 1102 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 20, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00526, įsigalioja 2019-01-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 21, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00527, įsigalioja 2019-01-16)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-01-11 Nr. KT3-N1/2019, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00439, įsigalioja 2019-01-11)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-07 Nr. A1-13, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00458, įsigalioja 2019-01-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. A1-283 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. A1-18, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00504, įsigalioja 2019-01-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. A1-297 „Dėl Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-10 Nr. A1-19, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00459, įsigalioja 2019-01-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo 2019 metais projekto atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir projekto vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo
(2019-01-10 Nr. A1-21, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00460, įsigalioja 2019-01-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 139 „Dėl Miško kirtimo technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2018-12-28 Nr. D1-1134, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00367, įsigalioja 2019-01-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-11 Nr. D1-23, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00444, įsigalioja 2019-02-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 6vietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. ISAK-2116 „Dėl licencijų ir leidimų blankų privalomųjų formų ir rekvizitų patvirtinimo ir gamybos organizavimo“ pakeitimo
(2019-01-11 Nr. V-17, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00413, įsigalioja 2019-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-582 „Dėl mokyklų, kurioms 2018 metais geltonieji autobusai skiriami įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr.09.1.3-CPVA-V-704-01-0002, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-11 Nr. V-19, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00414, įsigalioja 2019-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų, kurioms geltonieji autobusai skiriami vežioti užsienio lietuvius, besimokančius užsienyje formaliojo švietimo įstaigose, kuriose mokoma lietuvių kalbos ar lietuvių kalba, sąrašo ir Mokyklų, kurioms geltonieji autobusai skiriami vežioti kitais būdais vežiojamus kaimuose ir miesteliuose toliau kaip trys kilometrai nuo mokyklos gyvenančius pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, siekiant pagerinti jų vežiojimo sąlygas ir saugumą, sąrašo patvirtinimo
(2019-01-11 Nr. V-20, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00415, įsigalioja 2019-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-01-14 Nr. V-23, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00482, įsigalioja 2019-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. V-31, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00378, įsigalioja 2019-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2019-01-10 Nr. V-36, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00420, įsigalioja 2019-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-10 Nr. V-37, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00525, įsigalioja 2019-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 634 „Dėl Medicinos normų rengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-10 Nr. V-38, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00421, įsigalioja 2019-01-12)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1R-17 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-04 Nr. 1R-11, TAR, 2019-01-09, kodas 2019-00267, įsigalioja 2019-01-10)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-7 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1R-216 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-01-11 Nr. 1R-18, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00442, įsigalioja 2019-01-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-267 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1R-216 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-01-11 Nr. 1R-19, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00443, įsigalioja 2019-01-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3-392(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-11 Nr. 3-21, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00417, įsigalioja 2019-01-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 3D-68 „Dėl funkcijų suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-10 Nr. 3D-11, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00375, įsigalioja 2019-01-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-951 „Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 3D-93 „Dėl Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, įgyvendinimo 2018 metais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-01-14 Nr. 3D-15, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00531, įsigalioja 2019-01-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-16 „Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. 3D-9, TAR, 2019-01-09, kodas 2019-00268, įsigalioja 2019-01-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 1V-16, TAR, 2019-01-09, kodas 2019-00301, įsigalioja 2019-01-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 1V-24, TAR, 2019-01-09, kodas 2019-00313, įsigalioja 2019-01-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr. 1V-31, TAR, 2019-01-09, kodas 2019-00316, įsigalioja 2019-01-10)

Vidaus reikalų ministro, Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo
(2019-01-10 Nr. 1V-42/1R-17/1K-8, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00440, įsigalioja 2019-01-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-14 Nr. 1V-44, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00464, įsigalioja 2019-01-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1V-72 „Dėl Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-14 Nr. 1V-45, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00465, įsigalioja 2019-01-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1V-13 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-14 Nr. 1V-46, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00467, įsigalioja 2019-01-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-14 Nr. 1V-52, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00476, įsigalioja 2019-01-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo
(2019-01-15 Nr. 1V-55, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00533, įsigalioja 2019-01-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-225 „Dėl Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-10 Nr. V-40, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00351, įsigalioja 2019-01-11)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-1142 „Dėl Paleidimo iš privalomosios pradinės karo tarnybos, alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos ir tarnybos paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-10 Nr. V-41, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00352, įsigalioja 2019-01-11)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. VA-119 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-10 Nr. VA-2, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00335, įsigalioja 2019-01-11)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019–2025 m. korupcijos prevencijos programos patvirtinimo
(2019-01-10 Nr. VA-3, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00339, įsigalioja 2019-01-11)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Turto arba verslo vertinimo ataskaitų pateikimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-07 Nr. V1-4, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00370, įsigalioja 2019-01-11)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 03-62 „Dėl Draudimo ir perdraudimo įmonių kapitalo reikalavimų skaičiavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. 03-1, TAR, 2019-01-09, kodas 2019-00292, įsigalioja 2019-01-10)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 03-70 „Dėl Gyvybės draudimo įmonių vykdomos profesinių pensijų kaupimo veiklos mokumo kapitalo reikalavimo skaičiavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. 03-2, TAR, 2019-01-09, kodas 2019-00293, įsigalioja 2019-01-13)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-165 „Dėl Pensijų asociacijų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. 03-3, TAR, 2019-01-09, kodas 2019-00294, įsigalioja 2019-01-13)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, sustabdymo panaikinimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo komisijos nuostatų patvirtinimo
(2019-01-10 Nr. 1-15, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00422, įsigalioja 2019-01-12)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikų valdymo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-10 Nr. 1-16, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00423, įsigalioja 2019-01-12)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Įplaukų lentelės, Turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo ir Finansinės garantijos formų patvirtinimo
(2019-01-10 Nr. 1-17, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00424, įsigalioja 2019-01-12)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-01-10 Nr. 1-18, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00491, įsigalioja 2019-01-15)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1-404 „Dėl Skelbimo apie planuojamą asmenų priėmimą į laisvas savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-15 Nr. 1-19, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00529, įsigalioja 2019-01-16)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo
(2019-01-09 Nr. 1-6, TAR, 2019-01-09, kodas 2019-00289, įsigalioja 2019-01-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-14 Nr. 1K-11, TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00492, įsigalioja 2019-01-15)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-14 Nr. 1P-7-(1.3 E.), TAR, 2019-01-14, kodas 2019-00493, įsigalioja 2019-01-15)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Konkurencijos tarybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų konkurencijos tarybos kuruojamoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-08 Nr. 1S-1 (2019), TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00376, įsigalioja 2019-01-12)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašo patvirtinimo
(2019-01-14 Nr. 4-10, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00508, įsigalioja 2019-01-16)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. A1-10 „Dėl dauginamosios medžiagos kiekių ir jos pateikimo terminų augalų genčių ir rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimams atlikti“ pakeitimo
(2019-01-10 Nr. A1-9, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00411, įsigalioja 2019-01-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo
(2019-01-11 Nr. B1-29, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00419, įsigalioja 2019-01-12)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DI-528 „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-09 Nr.  DIE-4, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00366, įsigalioja 2019-01-11)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Viešųjų konsultacijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-09 Nr. KS-2, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00337, įsigalioja 2019-01-11)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. O3E-154 „Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-10 Nr. O3E-1, TAR, 2019-01-10, kodas 2019-00365, įsigalioja 2019-01-11)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-504 „Dėl Pareigybių, į kurias paskirtiems pataisos pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-10 Nr. V-11, TAR, 2019-01-11, kodas 2019-00433, įsigalioja 2019-01-12)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo
(2019-01-15 Nr. V-17, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-00528, įsigalioja 2019-01-16)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-01-14 Nr. V-3, TAR, 2019-01-15, kodas 2019-V09, įsigalioja 2019-01-16)


<< Atgal