Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 8

2019 m. vasario 20 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. vasario 13 d. – vasario 19 d.

 

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo paskelbimo
(2019-02-14 Nr. XIII-1979, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02454, įsigalioja 2019-02-15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 694 „Dėl Muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 130, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02338, įsigalioja 2019-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1017 „Dėl 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios Direktyvą 77/799/EEB ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir susitarimų dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 131, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02339, įsigalioja 2019-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicijų bankui, Europos Sąjungos įsteigtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir organizacijų bei įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 132, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02341, įsigalioja 2019-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl Geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 133, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02347, įsigalioja 2019-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas
(2019-02-13 Nr. 134, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02349, įsigalioja 2019-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-13 Nr. 135, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02351, įsigalioja 2019-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 136, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02353, įsigalioja 2019-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 266 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 137, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02356, įsigalioja 2019-02-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos
(2019-02-13 Nr. 138, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02440, įsigalioja 2019-02-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 139, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02467, įsigalioja 2019-02-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 143, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02523, įsigalioja 2019-02-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Medicinos rezidentūros studijų ir odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimų ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-13 Nr. 144, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02525, įsigalioja 2019-02-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 145, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02526, įsigalioja 2019-02-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 146, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02527, įsigalioja 2019-02-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
(2019-02-13 Nr. 147, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02601, įsigalioja 2019-02-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 148, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02622, įsigalioja 2019-02-20)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo (2018 m. gruodžio 20 d. redakcija) 18 straipsnio 8 dalies, 45 straipsnio 1 dalies, 52 straipsnio 1 dalies, 53 straipsnio 2 dalies, 81 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-02-15 Nr. KT8-N2/2019, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02373, įsigalioja 2019-02-15)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-08 Nr. 1K-44, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02316, įsigalioja 2019-02-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 1K-45, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02329, įsigalioja 2019-02-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 1K-46, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02330, įsigalioja 2019-02-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-19 Nr. A1-104, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02656, įsigalioja 2019-02-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. A1-386 „Dėl Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims išmokėtų išmokų vaikams ketvirtinės ataskaitos formos ir jos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-12 Nr. A1-88, TAR, 2019-02-13, kodas 2019-02209, įsigalioja 2019-02-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. A1-89, TAR, 2019-02-13, kodas 2019-02229, įsigalioja 2019-02-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašo patvirtinimo
(2019-02-14 Nr. 4-86, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02466, įsigalioja 2019-02-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, sustabdymo panaikinimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-14 Nr. 4-87, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02465, įsigalioja 2019-02-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-269 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-18 Nr. 4-91, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02551, įsigalioja 2019-02-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-704 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. D1-84, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02331, įsigalioja 2019-02-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo
(2019-02-14 Nr. V-123, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02370, įsigalioja 2019-02-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-490 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-15 Nr. V-124, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02439, įsigalioja 2019-02-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-310 „Dėl Lietuvos atstovų ir ekspertų Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetuose paskyrimo“ pakeitimo
(2019-02-15 Nr. V-126, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02470, įsigalioja 2019-02-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų I pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo
(2019-02-15 Nr. V-129, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02471, įsigalioja 2019-02-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-646 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-02-18 Nr. V-142, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02514, įsigalioja 2019-02-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2019 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo
(2019-02-19 Nr. V-153, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02660, įsigalioja 2019-02-20)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-699/A1-241 „Dėl Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-05 Nr. V-153/A1-77, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02629, įsigalioja 2019-02-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-12 Nr. V-194, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02474, įsigalioja 2019-02-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-12 Nr. V-195, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02489, įsigalioja 2019-02-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-15 Nr. V-215, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02565, įsigalioja 2019-02-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-18 Nr. V-222, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02658, įsigalioja 2019-02-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 48 „Dėl Įmonių, siekiančių vykdyti ir vykdančių su saugia laivyba susijusias veiklas, atestavimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 3-74, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02295, įsigalioja 2019-02-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 3-75, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02296, įsigalioja 2019-02-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 3-394(1.5 E) „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų švartuotojų mokymo, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 3-76, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02297, įsigalioja 2019-02-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 3-194(1.5 E) „Dėl Leidimų plaukioti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje be locmano išdavimo linijinių laivų kapitonams ir atsisakymo juos išduoti, šių leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius, kapitonų egzaminų komisijos sudarymo ir egzaminų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir pavedimo nustatyti linijinių laivų kapitonų, kuriems buvo išduotas leidimas plaukioti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje be locmano, veiklos priežiūros tvarką ir atlikti veiklos priežiūrą“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 3-77, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02298, įsigalioja 2019-02-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 „Viešojo ir privataus kultūros paveldo pritakymas visuomenės poreikiams“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo
(2019-02-08 Nr. ĮV-80, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02632, įsigalioja 2019-02-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Visuomenės informavimo politikos strateginių krypčių 2019–2022 metams patvirtinimo
(2019-02-19 Nr. ĮV-91, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02634, įsigalioja 2019-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-64 „Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 3D-83, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02322, įsigalioja 2019-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2018 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžių patvirtinimo
(2019-02-14 Nr. 3D-84, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02323, įsigalioja 2019-02-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-18 Nr. 3D-87, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02550, įsigalioja 2019-02-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1V-13 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 1V-150, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02293, įsigalioja 2019-02-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-325 „Dėl fiziologinių mitybos normų, pagal kurias maistu aprūpinami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai specialių tarnybinių užduočių, susijusių su apribojimu palikti užduoties vietą, vykdymo laikotarpiu, taip pat vykdantys tarnybą lauko sąlygomis, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 1V-156, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02387, įsigalioja 2019-02-16)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2019-02-12 Nr. VA-13/1B-124, TAR, 2019-02-13, kodas 2019-02232, įsigalioja 2019-02-14)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. VA-15, TAR, 2019-02-13, kodas 2019-02241, įsigalioja 2019-03-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-18 Nr. VA-16, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02542, įsigalioja 2019-03-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. VA-94 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos kasos aparatų kvitų žaidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-18 Nr. VA-17, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02596, įsigalioja 2019-02-20)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo
(2019-02-08 Nr. V3-2, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02362, įsigalioja 2019-02-15)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-19 Nr. EV-41, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02626, įsigalioja 2019-02-20)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-13 Nr. 27V-25, TAR, 2019-02-13, kodas 2019-02226, įsigalioja 2019-02-14)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-08 Nr. 1B-114, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02303, įsigalioja 2019-02-15)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės plombų charakteristikų aprašo patvirtinimo
(2019-02-11 Nr. 1B-122, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02442, įsigalioja 2019-02-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1B-120 „Dėl Bendrosios garantijos sertifikato TC 31 ir Atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją sertifikato TC 33 formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-12 Nr. 1B-126, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02304, įsigalioja 2019-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-15 Nr. B1-124, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02472, įsigalioja 2019-02-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. B1-626 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vaizdo stebėjimo ir garso įrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-19 Nr. B1-130, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02659, įsigalioja 2019-02-20)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-14 Nr. I-67, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02546, įsigalioja 2019-02-19)

Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Atrankos kolegijų sudarymo taisyklių pakeitimo
(2019-02-04 Nr. (1.4)-1T-5, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02567, įsigalioja 2019-03-01)

Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme taisyklių patvirtinimo
2018-12-31 Nr. (1.5)-2T-37, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02529, įsigalioja 2019-02-19)

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos apeliaciniame teisme
2018-12-18 Nr. T-109, TAR, 2019-02-13, kodas 2019-02230, įsigalioja 2019-02-14)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento pakeitimo
(2019-02-19 Nr. 2-36, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02657, įsigalioja 2019-02-20)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-499 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių nusižengimų teisenos nacionalinėje žemės tarnyboje prie žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-18 Nr. 1P-53-(1.3 E.), TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02519, įsigalioja 2019-02-19)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 1V-15, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02547, įsigalioja 2019-03-15)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 1V-16, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02548, įsigalioja 2019-03-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl minimalios 2019 metų su kelių transportu susijusios kontrolės apimties patvirtinimo
(2019-02-13 Nr. 2BE-50, TAR, 2019-02-13, kodas 2019-02221, įsigalioja 2019-02-14)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 5V-67 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 5V-20, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02473, įsigalioja 2019-02-16)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 2V-263 „Dėl Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-12 Nr. 2V-36, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02317, įsigalioja 2019-02-15)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-14 Nr. O3E-46, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02344, įsigalioja 2019-02-15)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. O3E-49, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02345, įsigalioja 2019-02-15)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-14 Nr. O3E-51, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02348, įsigalioja 2019-02-15)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo
(2019-02-14 Nr. O3E-52, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02385, įsigalioja 2019-02-16)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2019-02-14 Nr. DIE-62, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02350, įsigalioja 2019-02-15)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. T1-954 „Dėl Duomenų apie naudojamas medicinos priemones (prietaisus) registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-12 Nr. T1-202, TAR, 2019-02-18, kodas 2019-02518, įsigalioja 2019-02-19)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų teikimo apie planuojamą praleisti vandens debitą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-06 Nr. V-13, TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02628, įsigalioja 2019-02-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių apskričių centruose ir savivaldybėse darbuotojų, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinių registratorių, Juridinių asmenų registro tvarkytojo ir Klientų aptarnavimo centrų
(2019-02-19 Nr. V-87 (101.2E), TAR, 2019-02-19, kodas 2019-02598, įsigalioja 2019-02-20)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-08 Nr. 4-52, TAR, 2019-02-13, kodas 2019-02231, įsigalioja 2019-02-14)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-07 Nr. V-72, TAR, 2019-02-15, kodas 2019-02451, įsigalioja 2019-02-16)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. KS-117 „Dėl informacijos apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją skelbimo tvarkos“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. KS-8, TAR, 2019-02-14, kodas 2019-02302, įsigalioja 2019-02-15)


<< Atgal