Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 9

2019 m. vasario 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. vasario 20 d. – vasario 26 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymas
(2019-02-12 Nr. XIII-1959, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02742, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-02-12 Nr. XIII-1960, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02743, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-02-12 Nr. XIII-1961, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02744, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 13, 14, 15, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1965, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02745, įsigalioja 2019-03-15)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1539 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1966, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02746, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 32 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1967, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02747, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1968, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03166, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 328, 329, 589 ir 610 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1969, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03167, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1970, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03168, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1971, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03169, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1972, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03170, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 2, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1973, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03172, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 3, 10, 10-1, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1974, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03173, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1975, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03174, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo Nr. XII-2702 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1976, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03183, įsigalioja 2019-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-02-25 Nr. (22.35)3-786, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03118, įsigalioja 2019-02-25)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-13 Nr. 142, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02718, įsigalioja 2019-02-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Pretendentų į Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius atrankos aprašo patvirtinimo
(2019-02-20 Nr. 153, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02834, įsigalioja 2019-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 155, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02837, įsigalioja 2019-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 157, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02866, įsigalioja 2019-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 158, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02867, įsigalioja 2019-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimo Nr. 409 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 159, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02868, įsigalioja 2019-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 158 „Dėl Atsiskaitymo nauju ilgalaikiu materialiuoju turtu už nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetus aplinkosauginės ir finansinės naudos reikšmingumo pagrindimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 160, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02869, įsigalioja 2019-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 161, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02889, įsigalioja 2019-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo
(2019-02-20 Nr. 163, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02965, įsigalioja 2019-02-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl atlyginimo už darbą Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos parlamento, savivaldybių tarybų rinkimų, referendumo komisijose ir balsavimo komisijose Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir laivuose“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-20 Nr. 171, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02987, įsigalioja 2019-02-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-20 Nr. 177, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03116, įsigalioja 2019-02-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 182, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03209, įsigalioja 2019-02-27)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-047 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-18 Nr. 1K-52, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02733, įsigalioja 2019-02-21)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje
(2019-02-25 Nr. 1K-56, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03124, įsigalioja 2019-02-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo
(2019-02-25 Nr. 1K-58, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03127, įsigalioja 2019-02-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1K-29 „Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir atsakingų už finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-25 Nr. 1K-60, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03159, įsigalioja 2019-02-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-19 Nr. A1-103, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02891, įsigalioja 2019-02-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. A1-176 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotų teritorinių skyrių valstybės tarnautojų pareigas, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. A1-106, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02955, įsigalioja 2019-02-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. A1-109, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02956, įsigalioja 2019-02-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. A1-111, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02981, įsigalioja 2019-02-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-25 Nr. 4-110, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03110, įsigalioja 2019-02-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-26 Nr. 4-125, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03198, įsigalioja 2019-02-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. D1-103, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03112, įsigalioja 2019-02-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-25 Nr. D1-108, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03158, įsigalioja 2019-02-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2019 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-19 Nr. D1-95, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03121, įsigalioja 2019-02-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro vasario 6 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Mokslo krypčių ir Meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. V-156, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02763, įsigalioja 2019-02-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti suteikimo
(2019-02-25 Nr. V-161, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03072, įsigalioja 2019-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-15 Nr. V-217, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02864, įsigalioja 2019-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-18 Nr. V-218, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02863, įsigalioja 2019-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo / atsisakymo išduoti tvarkos aprašo, komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. V-227, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02887, įsigalioja 2019-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. V-228, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02888, įsigalioja 2019-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1505 „Dėl 2019 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. V-243, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03135, įsigalioja 2019-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-510 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-26 Nr. V-249, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03208, įsigalioja 2019-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 671 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 113:2001 „Laivai. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-26 Nr. V-250, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03207, įsigalioja 2019-02-27)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-25 Nr. 1R-75, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03095, įsigalioja 2019-08-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3-245 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių techninės priežiūros atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. 3-86, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02884, įsigalioja 2019-02-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-512 „Dėl Minimalių techninių reikalavimų vidaus vandenų transporto priemonėms, plaukiojančioms Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis, ir Europos bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. 3-89, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02886, įsigalioja 2019-02-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-561 „Dėl Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų įsteigimo ir profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-25 Nr. ĮV-117, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03122, įsigalioja 2019-02-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Pelno mokesčio lengvatos filmų gamybai valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo
(2019-02-20 Nr. ĮV-94, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03105, įsigalioja 2019-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-937 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-25 Nr. 3D-103, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03131, įsigalioja 2019-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-25 Nr. 3D-104, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03204, įsigalioja 2019-02-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-285 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. 3D-89, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02908, įsigalioja 2019-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-685 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. 3D-90, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02909, įsigalioja 2019-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. 3D-91, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02910, įsigalioja 2019-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 3D-585 ,,Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. 3D-92, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02912, įsigalioja 2019-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 3D-586 ,,Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. 3D-93, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02913, įsigalioja 2019-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. 3D-97, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02995, įsigalioja 2019-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. 3D-98, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02996, įsigalioja 2019-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-817 „Dėl Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2018-2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. 3D-99, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02997, įsigalioja 2019-02-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 1V-171, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02726, įsigalioja 2019-02-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų bei Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 1V-177, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02765, įsigalioja 2019-02-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 388 „Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. 1V-178, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02826, įsigalioja 2019-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-32 „Dėl Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. 1V-184, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02847, įsigalioja 2019-02-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1V-290 „Dėl Pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimo, keitimo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. 1V-193, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02968, įsigalioja 2019-03-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-22 Nr. 1V-194, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02973, įsigalioja 2019-02-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1V-369 „Dėl Pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimo tvarkos aprašo ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. 1V-195, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02975, įsigalioja 2019-03-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-26 Nr. 1V-204, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03165, įsigalioja 2019-02-27)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-01-29 Nr. V-138, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02731, įsigalioja 2019-02-21)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-721 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. V-203, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03176, įsigalioja 2019-04-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-1251 „Dėl Leidimų įvežti, išvežti ar gabenti tranzitu pavienius ginklus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. V-204, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03177, įsigalioja 2019-02-27)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. VA-18, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02721, įsigalioja 2019-02-21)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-19 Nr. EV-40, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02716, įsigalioja 2019-02-21)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-19 Nr. 1B-142, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02750, įsigalioja 2019-03-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-19 Nr. B1-131/D1-98, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02831, įsigalioja 2019-02-22)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymo pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-20 Nr. 1-69, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02749, įsigalioja 2019-02-21)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą ir Pranešimo apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą formų patvirtinimo
(2019-02-20 Nr. 1-71, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02852, įsigalioja 2019-02-22)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą, Nepriekaištingos reputacijos deklaracijos ir Kelionių organizatoriaus pažymėjimo formų patvirtinimo
(2019-02-20 Nr. 1-72, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02853, įsigalioja 2019-02-22)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 1S-8 (2017) „Dėl užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžių ir užmokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. 1S-22 (2019), TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02906, įsigalioja 2019-03-01)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo
(2019-02-15 Nr. BRA-11, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02723, įsigalioja 2019-02-21)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. v-157 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. V-103 (101.2E), TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02865, įsigalioja 2019-02-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Atleidimo nuo atlyginimo už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimą didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-21 Nr. V-105 (101.2E), TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02885, įsigalioja 2019-03-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. V-106 (101.2E), TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02854, įsigalioja 2019-03-01)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinių registratorių sprendimų formų patvirtinimo
(2019-02-22 Nr. V-110 (101.2E), TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02983, įsigalioja 2019-03-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-144 „Dėl Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-20, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02669, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-145 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų jungimo, finansuojamųjų ir finansuojančiųjų kolektyvinio investavimo subjektų struktūros reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-21, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02670, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-146 „Dėl Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų platinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-22, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02671, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-147 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų rizikos vertinimo, valdymo ir dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties bei sandorio šalies rizikos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-23, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02672, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-148 „Dėl Sintetinio rizikos ir grąžos rodiklio bei einamojo mokesčio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-24, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02673, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-149 „Dėl Informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos ir pavyzdinio esminių pakeitimų sąrašo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-25, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02674, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-150 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-26, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02675, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-150 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-27, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02676, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-151 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme nurodytų leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-28, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02677, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-152 „Dėl Valdymo įmonės ir investicinės bendrovės veiklos licencijų išdavimo, keitimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-29, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02678, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-153 „Dėl Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-30, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02679, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-154 „Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-31, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02752, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-155 „Dėl Lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-32, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02680, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-156 „Dėl Suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų turto reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-33, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02681, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-160 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių visuomenei skelbiamos informacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-34, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02682, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-166 „Dėl Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-35, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02683, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-36, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02684, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 03-34 „Dėl Valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių ir kapitalo pakankamumo ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-37, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02685, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-38, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02686, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 03-111 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-39, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02687, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Viešojo kolektyvinio investavimo subjektų, kurie investuoja į kitą turtą nei finansinės priemonės, depozitoriumų sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2019-02-14 Nr. 03-40, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02688, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Informacijos apie kolektyvinio investavimo subjektų, kurie investuoja į kitą turtą nei finansinės priemonės, depozitoriumų vadovus ir dalyvius teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-14 Nr. 03-41, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02689, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Pranešimo apie alternatyviojo kolektyvinio investavimo subjekto investicinių vienetų ar akcijų platinimą tik profesionaliesiems investuotojams kitoje valstybėje narėje formos patvirtinimo
(2019-02-14 Nr. 03-42, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02690, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų investavimo rizikos valdymo politikai keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2019-02-14 Nr. 03-43, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02771, įsigalioja 2019-02-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 03-121 „Dėl Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą taikomų reikalavimų informuotiesiems investuotojams taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-14 Nr. 03-44, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02691, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 03-122 „Dėl Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių kolektyvinio investavimo subjektų investavimo rizikos išskaidymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-14 Nr. 03-45, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02692, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 03-124 „Dėl Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių valdymo įmonių akcijų paketo įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-46, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02693, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų, kurie investuoja į kitą turtą nei finansinės priemonės, depozitoriumo profesinės civilinės atsakomybės draudimo ir papildomų nuosavų lėšų taikymo taisyklių ir Depozitoriumo nuosavų lėšų ataskaitos formos patvirtinimo
(2019-02-14 Nr. 03-47, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02694, įsigalioja 2019-02-21)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-162 „Dėl Pensijų fondo taisyklių rengimo, keitimo ir tvirtinimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-14 Nr. 03-48, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02695, įsigalioja 2019-02-21)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 2V-66 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-22 Nr. 2V-50, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03045, įsigalioja 2019-02-26)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 1-14, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02751, įsigalioja 2019-03-01)

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar perduodama įslaptinta informacija, kūrimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-02-19 Nr. 1-7, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03198, įsigalioja 2019-02-27)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-454 „Dėl dalyvavimo teritorijų planavimo procese“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. 1-98, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02715, įsigalioja 2019-02-21)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl F2 ir P1 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių platinimo ir naudojimo Lietuvos Respublikoje draudimo
(2019-02-21 Nr. 5-V-152, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02825, įsigalioja 2020-03-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Ikiteisminio tyrimo medžiagos ir joje esančių dokumentų kopijų darymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-21 Nr. I-79, TAR, 2019-02-21, kodas 2019-02855, įsigalioja 2019-02-22)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-26 Nr. V-101, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03200, įsigalioja 2019-02-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Ortopedijos įmonių paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-22 Nr. 1K-50, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03031, įsigalioja 2019-02-26)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-25 Nr. 1K-53, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03137, įsigalioja 2019-02-28)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2014-2021 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Tiesioginio finansavimo dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto paraiškos formos ir Tiesioginio finansavimo dvišalio bendradarbiavimo fondo iniciatyvos paraiškos formos patvirtinimo projektams, kurių priežiūrą vykdo viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kaip dvišalio bendradarbiavimo fondo administratorius
(2019-02-22 Nr. 2019/8-36, TAR, 2019-02-22, kodas 2019-02988, įsigalioja 2019-02-23)

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinių sporto varžybų ir renginių organizavimo ir vykdymo Lietuvoje 2019 metais finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-02-25 Nr. V-21, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03120, įsigalioja 2019-02-26)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V1-31 „Dėl ungurių žvejybos kvotų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-21 Nr. V1/2019-18, TAR, 2019-02-25, kodas 2019-03099, įsigalioja 2019-02-26)


<< Atgal