Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 11

2019 m. kovo 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. kovo 6 d. – kovo 12 d.

 

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ pakeitimo
(2019-03-10 Nr. XIII-1984, TAR, 2019-03-10, kodas 2019-03891, įsigalioja 2019-03-10)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 533 „Dėl Valstybės valdomų bendrovių paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-03-06 Nr. 213, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03859, įsigalioja 2019-03-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 214, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03860, įsigalioja 2019-03-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1096 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 216, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03872, įsigalioja 2019-03-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 217, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03874, įsigalioja 2019-03-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 793 „Dėl Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio įgyvendinimo tvarkos“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 219, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03880, įsigalioja 2019-03-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 220, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03886, įsigalioja 2019-03-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos
(2019-03-06 Nr. 221, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03888, įsigalioja 2019-03-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)
(2019-03-06 Nr. 222, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03890, įsigalioja 2019-03-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą
(2019-03-06 Nr. 224, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03971, įsigalioja 2019-03-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio minėjimo 2019–2020 metais plano patvirtinimo
(2019-03-06 Nr. 225, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03982, įsigalioja 2019-03-13)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 1K-78, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03934, įsigalioja 2019-03-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. A1-137, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03729, įsigalioja 2019-03-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-07 Nr. 4-149, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03790, įsigalioja 2019-03-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Gido pažymėjimo išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir gido pažymėjimo formos patvirtinimo
(2019-03-07 Nr. 4-150, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03791, įsigalioja 2019-03-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Mokslo ir technologijų parko, valdančio ir naudojančio jam patikėjimo teise perduotą valstybės ir (arba) savivaldybės turtą, valstybės pagalbos teikimo ataskaitos rengimo ir tikrinimo
(2019-03-08 Nr. 4-156, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03889, įsigalioja 2019-03-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-04 Nr. D1-124, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03691, įsigalioja 2019-03-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo
(2019-03-07 Nr. D1-129, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03769, įsigalioja 2019-03-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-550 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-03-08 Nr. D1-133, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03955, įsigalioja 2019-03-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl verslinės žvejybos privačiuose vidaus vandenų telkiniuose leidžiamų žvejybos įrankių ir būdų nustatymo
(2019-03-08 Nr. D1-134, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03946, įsigalioja 2019-03-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-671 „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2019-03-08 Nr. D1-135, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03936, įsigalioja 2019-03-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-2275 „Dėl Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-03-12 Nr. V-198, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03931, įsigalioja 2019-03-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. V-199, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03932, įsigalioja 2019-03-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Studentų verslumo skatinimo renginių 2019−2020 metų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-12 Nr. V-202, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03972, įsigalioja 2019-03-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-648 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro funkcijų vykdymo“ pakeitimo
(2019-02-28 Nr. V-271, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03647, įsigalioja 2019-03-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Mažo terapinio indekso vaistinių preparatų sąrašo patvirtinimo
(2019-03-05 Nr. V-294, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03677, įsigalioja 2019-03-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl valstybės rezervo medicinos atsargų tvarkymo
(2019-03-06 Nr. V-298, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03708, įsigalioja 2019-03-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1566 „Dėl Sprendimų dėl labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo priėmimo tvarkos aprašo ir šių išlaidų kompensavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. V-299, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03959, įsigalioja 2019-03-13)

Teisingumo ministro ir Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Kandidatų į Europos prokurorus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-06 Nr. 1R-105/I-95, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03692, įsigalioja 2019-03-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 4 „Dėl Tipinės mokyklinio autobuso vairuotojo darbo instrukcijos ir Mokyklinio autobuso vairuotojo instruktavimo tvarkos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-03-07 Nr. 3-121, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03763, įsigalioja 2019-03-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-909 „Dėl teatrų ir koncertinių įstaigų statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ ir kultūros ministro 2015 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. ĮV-511 „Dėl teatrų ir koncertinių įstaigų statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
(2019-03-07 Nr. ĮV-181, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03793, įsigalioja 2019-03-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-288 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. 3D-131, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03964, įsigalioja 2019-03-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-04 Nr. 1V-216, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03725, įsigalioja 2019-03-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 416 „Dėl Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 1V-230, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03795, įsigalioja 2019-03-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. VA-23, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03963, įsigalioja 2019-03-13)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl administracinės paslaugos Nr. 08 „Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimas“ aprašymo ir teikimo schemos tvirtinimo
2018-09-10 Nr. EV-231, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03852, įsigalioja 2019-03-09)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-132 „Dėl administracinės paslaugos Nr. 07 „DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas“ teikimo aprašymo ir schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-07 Nr. EV-57, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03782, įsigalioja 2019-03-08)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. EV-231 „Dėl administracinės paslaugos Nr. 8 „Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimas ir pakeitimas“ aprašymo ir teikimo schemos tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-08 Nr. EV-58, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03834, įsigalioja 2019-03-09)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos priemonių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-07 Nr. 27V-51, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03851, įsigalioja 2019-03-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1B-485 „Dėl laisvųjų zonų, iki 2016 m. balandžio 30 d. veikusių kaip laisvieji sandėliai, veiklos“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-03-05 Nr. 1B-187, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03850, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-07 Nr. B1-162, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03775, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Pavedimų atlikti ūkio subjekto veiklos tikrinimą ir atlikti ūkio subjekto veiklos priežiūrą formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-08 Nr. B1-166, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03893, įsigalioja 2019-03-13)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1A-159 „Dėl Farmacinių formų standartinių terminų ir jų trumpųjų pavadinimų sąrašo, Sudėtinių farmacinių formų standartinių terminų sąrašo, Sudėtinių standartinių terminų sąrašo, talpyklių, uždorių ir vartojimo įtaisų standartinių terminų sąrašo, Vartojimo būdų ir metodų standartinių terminų sąrašo bei Sudėtinių pakuočių standartinių terminų sąrašo“ pakeitimo
(2019-03-08 Nr. (1.72E)1A-399, TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03849, įsigalioja 2019-03-09)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-200 „Dėl Kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2018–2019 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. 03-53, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03648, įsigalioja 2019-03-07)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 50 eurų monetos, skirtos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui, etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2019-03-05 Nr. 03-54, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03649, įsigalioja 2019-03-07)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko viešai skelbiamos informacijos apie finansų rinką ir jos dalyvius tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. 03-56, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03650, įsigalioja 2019-03-07)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 03-95 „Dėl Draudimo įmonių skaidraus, patikimo ir apdairaus valdymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. 03-57, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03651, įsigalioja 2019-03-07)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. 03-58, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03652, įsigalioja 2019-03-07)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 6P-80-(1.1) „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. 6P-39-(1.1), TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03770, įsigalioja 2019-03-08)

Regionų apygardos administracinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Regionų apygardos administraciniame teisme taisyklių patvirtinimo
(2019-03-07 Nr. V-18(E), TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03786, įsigalioja 2019-03-08)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Konsultavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-08 Nr. 1T-34 (1.12.E), TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03884, įsigalioja 2019-03-09)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. bra-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-06 Nr. BRA-17, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03764, įsigalioja 2019-03-08)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatytų baudų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-07 Nr. DIE-104, TAR, 2019-03-07, kodas 2019-03789, įsigalioja 2019-03-08)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. V-48, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03935, įsigalioja 2019-03-13)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-1070 „Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. 1V-285, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03646, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2019-03-06 Nr. 2BE-70, TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03706, įsigalioja 2019-03-07)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 2V-15 (1.4) „Dėl Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-05 Nr. 2V-45 (1.4), TAR, 2019-03-06, kodas 2019-03704, įsigalioja 2019-03-07)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 2v-221 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-08 Nr. 2V-47 (1.4), TAR, 2019-03-08, kodas 2019-03885, įsigalioja 2019-03-09)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. Į-230 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-18 Nr. Į-56, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03981, įsigalioja 2019-03-13)


<< Atgal