Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 16

2019 m. balandžio 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. balandžio 10 d. – balandžio 16 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 1099 „Dėl pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo“ pakeitimo
(2019-03-27 Nr. 318, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05921, įsigalioja 2019-04-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 237 „Dėl ekonominių sankcijų, ribojančių prekybą ginklais, įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 322, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06033, įsigalioja 2019-04-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2019 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo
(2019-04-10 Nr. 328, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06138, įsigalioja 2019-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes, mokslo, meno sritis sąrašų patvirtinimo
(2019-04-15 Nr. 329, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06145, įsigalioja 2019-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2019-04-15 Nr. 330, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06146, įsigalioja 2019-04-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. 332, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06204, įsigalioja 2019-04-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl įgaliojimų suteikimo vykdant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymą“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. 334, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06210, įsigalioja 2019-04-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo
(2019-04-03 Nr. 336, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06212, įsigalioja 2019-04-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-04-15 Nr. 337, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06219, įsigalioja 2019-04-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 791 „Dėl Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-15 Nr. 341, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06252, įsigalioja 2019-04-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo
(2019-04-15 Nr. 343, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06255, įsigalioja 2019-04-17)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-04-08 Nr. 1K-109, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05920, įsigalioja 2019-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Asmenų, siekiančių eiti pareigas Lietuvos Respublikos muitinėje, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-10 Nr. 1K-117, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06165, įsigalioja 2019-04-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-12 Nr. A1-203, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06064, įsigalioja 2019-04-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-15 Nr. A1-206, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06093, įsigalioja 2019-04-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 4-427 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-12 Nr. 4-240, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06045, įsigalioja 2019-04-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 4-715 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-822 „SmartInvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-12 Nr. 4-241, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06047, įsigalioja 2019-04-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 4-374 „Dėl Tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-15 Nr. 4-245, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06142, įsigalioja 2019-04-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. D1-181 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2019-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. D1-215, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06144, įsigalioja 2019-04-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. V-389, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05867, įsigalioja 2019-04-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2019-04-12 Nr. V-398, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06034, įsigalioja 2019-04-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Švietimo ir sporto srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-12 Nr. V-399, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06042, įsigalioja 2019-04-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo
(2019-04-15 Nr. V-413, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06130, įsigalioja 2019-04-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo
(2019-04-15 Nr. V-417, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06132, įsigalioja 2019-04-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonės „Studijų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-15 Nr. V-420, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06133, įsigalioja 2019-04-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo
(2019-04-15 Nr. V-424, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06150, įsigalioja 2019-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-04 Nr. V-392, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06100, įsigalioja 2019-04-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. V-396, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05879, įsigalioja 2019-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl gydytojo rezidento ir gydytojo odontologo rezidento, įgijusių pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą, kompetencijos
(2019-04-09 Nr. V-398, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05882, įsigalioja 2019-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. V-399, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05881, įsigalioja 2019-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 156:2019 „Medicinos genetikas“ patvirtinimo
(2019-04-09 Nr. V-400, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05880, įsigalioja 2019-04-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-640 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. V-401, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05954, įsigalioja 2019-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl Pavyzdinio pareigybių sąrašo, kuriuo vadovaujantis biudžetinėse įstaigose ir organizacijose darbuotojai priskiriami sveikatos priežiūros specialistams patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-10 Nr. V-403, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05956, įsigalioja 2019-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. V-404, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05957, įsigalioja 2019-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2019-04-10 Nr. V-407, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05953, įsigalioja 2019-04-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-554 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. V-409, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06168, įsigalioja 2019-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. V-412, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06171, įsigalioja 2019-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. V-414, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06170, įsigalioja 2019-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1356 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo analizės“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. V-416, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06167, įsigalioja 2019-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-914 „Dėl radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. V-420, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06169, įsigalioja 2019-04-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2019-04-15 Nr. V-422, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06202, įsigalioja 2019-04-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3-459 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros, statant išorinį giliavandenį uostą, parengiamųjų darbų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. 3-173, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05872, įsigalioja 2019-04-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-1144 „Dėl Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos ir Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinės programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. ĮV-270, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06206, įsigalioja 2019-04-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių nustatymo
(2019-04-12 Nr. ĮV-280, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06039, įsigalioja 2019-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-579 „Dėl Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. 3D-208, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05857, įsigalioja 2019-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-12 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. 3D-209, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05858, įsigalioja 2019-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3D-177 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-09 Nr. 3D-210, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05859, įsigalioja 2019-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. 3D-211, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05860, įsigalioja 2019-04-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. 3D-213, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05932, įsigalioja 2019-04-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Paskolų portfelio garantijų priemonės, finansuojamos iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, 2017–2020 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. 3D-214, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05933, įsigalioja 2019-04-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimo priemonės, finansuojamos iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, 2019–2020 m. sąmatos patvirtinimo
(2019-04-11 Nr. 3D-215, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05934, įsigalioja 2019-04-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-259 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. 3D-216, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05948, įsigalioja 2019-04-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. 3D-218, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05944, įsigalioja 2019-04-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-933 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2019 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. 3D-219, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05946, įsigalioja 2019-04-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-937 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. 3D-220, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05947, įsigalioja 2019-04-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. 3D-226, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05966, įsigalioja 2019-04-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. 1V-347, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05936, įsigalioja 2019-04-12)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. VA-89 „Dėl Finansinio reikalavimo fizinio asmens bankroto byloje pateikimo / patikslinimo FR1157 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. VA-30, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05854, įsigalioja 2019-04-11)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2019-04-12 Nr. VA-31, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06029, įsigalioja 2019-04-13)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. EV-108, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05942, įsigalioja 2019-05-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-132 „Dėl Administracinės paslaugos Nr. 07 „DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas“ teikimo aprašymo ir schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-12 Nr. EV-111, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06053, įsigalioja 2019-04-13)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr.V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-12 Nr. EV-112, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06054, įsigalioja 2019-04-13)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-11 Nr. 27V-94, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05927, įsigalioja 2019-04-12)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-149 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. 1S-51, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05963, įsigalioja 2019-04-12)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. Įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. 1S-52, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05964, įsigalioja 2019-04-12)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Elektroninio archyvo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2019-04-11 Nr. VE-26, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05965, įsigalioja 2019-04-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. B1-138 „Dėl Europos Sąjungos šalių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos ir jų bendradarbiavimo su Europos Komisija, siekiant užtikrinti teisingą veterinarijos ir zootechnikos teisės aktų taikymą, nurodymų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-15 Nr. B1-259, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06136, įsigalioja 2019-12-14)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1-44 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos organizavimo, viršvalandžių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-10 Nr. 1-177, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05869, įsigalioja 2019-04-11)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2019-04-10 Nr. 1-178, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05871, įsigalioja 2019-04-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. 1K-93, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05895, įsigalioja 2019-04-12)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-12 Nr. 1K-97, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06061, įsigalioja 2019-04-16)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-64 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-11 Nr. 1P-111-(1.3 E.), TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05918, įsigalioja 2019-07-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2019-04-15 Nr. 2019/8-86, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06140, įsigalioja 2019-04-16)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl baudžiamojo proceso dokumento formos patvirtinimo
(2019-04-11 Nr. I-122, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05940, įsigalioja 2019-04-12)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-16 Nr. 5-V-316, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06198, įsigalioja 2019-05-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-16 Nr. 5-V-317, TAR, 2019-04-16, kodas 2019-06200, įsigalioja 2019-05-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-10 Nr. O3E-101, TAR, 2019-04-10, kodas 2019-05873, įsigalioja 2019-05-02)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo steigimo ir informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo
(2019-04-10 Nr. V-185, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05945, įsigalioja 2019-04-12)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl netiesioginių išlaidų santykio tarp išlaidų grupių nustatymo
(2019-04-11 Nr. V-187, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06035, įsigalioja 2019-07-01)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo iš žvejybos galimybių rezervo 2019 metams
(2019-04-02 Nr. V1-49, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05962, įsigalioja 2019-04-12)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. V1-59 „Dėl žvejybos kvotų skyrimo Baltijos jūroje aukciono būdu“pakeitimo
(2019-04-08 Nr. V1-51, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06051, įsigalioja 2019-04-13)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-106 „Dėl žiedinių sankryžų projektavimo metodinių nurodymų MN ŽSP 12 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-12 Nr. V-74, TAR, 2019-04-12, kodas 2019-06058, įsigalioja 2019-04-13)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-454 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių vertės ir jos keitimo skaičiavimo taisyklių T KVS 14 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-15 Nr. V-75, TAR, 2019-04-15, kodas 2019-06139, įsigalioja 2019-04-16)


<< Atgal