Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 19

2019 m. gegužės 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. gegužės 1 d. – gegužės 7 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2099, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07406, įsigalioja 2019-05-08)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12 ir 40 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 49-1 straipsniu įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2093, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07404, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2092, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07402, įsigalioja 2019-05-08)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 3, 16, 17, 19, 21 straipsnių, trečiojo skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2091, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07400, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2090, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07327, įsigalioja 2019-09-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 77 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2089, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07326, įsigalioja 2019-05-07)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34-1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2088, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07397, įsigalioja 2019-05-08)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2, 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2087, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07325, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 4-2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2086, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07322, įsigalioja 2019-05-07)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 13, 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2085, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07395, įsigalioja 2019-07-02)

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 8, 13, 17, 19-1 ir 28-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2084, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07394, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2082, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07321, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2081, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07320, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2080, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07319, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2079, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07318, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2078, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07317, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2077, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07315, įsigalioja 2019-06-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos vandens įstatymą suteikimo
(2019-04-24 Nr. 422, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07245, įsigalioja 2019-05-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo pavaduotojo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje pareigybės įsteigimo
(2019-04-30 Nr. 423, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07248, įsigalioja 2019-05-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos buhalterinės apskaitos tvarkymo centralizuotai
(2019-04-30 Nr. 426, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07259, įsigalioja 2019-05-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-30 Nr. 428, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07330, įsigalioja 2019-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 432, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07339, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 433, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07340, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 434, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07342, įsigalioja 2020-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-263 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-06 Nr. 1K-143, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07385, įsigalioja 2019-05-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. A1-256, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07368, įsigalioja 2019-05-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-39 „Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. A1-254, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07367, įsigalioja 2019-05-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. A1-453 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės koordinavimo tarp valstybės institucijų ir socialinių partnerių platformos sudarymo“ pakeitimo
(2019-05-02 Nr. A1-246, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07142, įsigalioja 2019-05-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. A1-243, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07107, įsigalioja 2019-05-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo
(2019-04-30 Nr. A1-240, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07105, įsigalioja 2019-05-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-04-30 Nr. A1-239, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07104, įsigalioja 2019-05-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. 4-296, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07403, įsigalioja 2019-05-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-06 Nr. D1-267, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07388, įsigalioja 2019-05-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-06 Nr. D1-266, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07360, įsigalioja 2019-05-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-03 Nr. D1-265, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07337, įsigalioja 2019-05-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos apdovanojimų už geriausius urbanistikos ir architektūros kūrinius skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-03 Nr. D1-262, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07265, įsigalioja 2019-05-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2019 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(2019-05-02 Nr. D1-260, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07223, įsigalioja 2019-05-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai 2019 metams patvirtinimo
(2019-05-02 Nr. D1-258, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07172, įsigalioja 2019-05-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo
(2019-05-02 Nr. D1-257, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07357, įsigalioja 2019-05-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1136 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų, skirtų dotacijoms pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimui, dotacijoms tekstilės atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) įsigijimui ir asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti, paskirstymo pagal savivaldybes sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. D1-229, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07145, įsigalioja 2019-05-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-05-07 Nr. V-538, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07386, įsigalioja 2019-05-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2019-05-06 Nr. V-530, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07316, įsigalioja 2019-05-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-03 Nr. V-528, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07262, įsigalioja 2019-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2019 metų plano patvirtinimo
(2019-05-03 Nr. V-527, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07261, įsigalioja 2019-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų rezidentūros studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo universitetams pagal specialybes
(2019-04-30 Nr. V-524, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07097, įsigalioja 2019-05-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšomis vykdomos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
(2019-04-30 Nr. V-521, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07094, įsigalioja 2019-05-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-228 „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus importo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-03 Nr. V-536, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07324, įsigalioja 2019-05-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1341 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-03 Nr. V-533, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07247, įsigalioja 2019-05-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. V-525, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07183, įsigalioja 2019-05-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-470 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų, teikiamų suaugusiesiems ir vaikams Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. V-524, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07182, įsigalioja 2019-05-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-30 Nr. V-523, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07184, įsigalioja 2019-05-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ortodontinių aparatų skyrimo ir kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-30 Nr. V-520, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07155, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro, Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pagalbos vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas raidos sutrikimas, 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2019-04-25 Nr. V-499/V-487/A1-225, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07108, įsigalioja 2019-05-03)

Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-60/V-39 „Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. V-522/V-519, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07231, įsigalioja 2019-05-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pasienio kontrolės punkto teritorijos ir patikrinimo zonos ribų nustatymo, jų ženklinimo reikalavimų ir pasienio kontrolės punkto priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-06 Nr. 3-223, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07356, įsigalioja 2019-05-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2019-05-02 Nr. 3-218, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07138, įsigalioja 2019-05-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-05-07 Nr. 3D-285, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07382, įsigalioja 2019-05-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-266 „Dėl Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. 3D-284, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07381, įsigalioja 2019-05-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3D-265 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. 3D-282, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07380, įsigalioja 2019-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-730 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-02 Nr. 3D-281, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07189, įsigalioja 2019-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kvietimo teikti paramos paraiškas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą
(2019-05-02 Nr. 3D-280, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07188, įsigalioja 2019-05-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 3D-270, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07098, įsigalioja 2019-05-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisyklių patvirtinimo
(2019-04-30 Nr. 3D-267, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07151, įsigalioja 2019-05-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-25 Nr. 3D-251, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07350, įsigalioja 2019-05-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-06 Nr. 1V-426, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07308, įsigalioja 2019-05-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-983 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 1V-411, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07099, įsigalioja 2019-08-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų patvirtinimo
(2019-05-06 Nr. VA-38, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07349, įsigalioja 2019-05-07)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. EV-231 „Dėl administracinės paslaugos Nr. 8 „Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos išdavimas ir pakeitimas“ aprašymo ir teikimo schemos tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-02 Nr. EV-141, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07251, įsigalioja 2019-05-04)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 27V-143 „Dėl Bendrųjų gebėjimų testo dalių sudarymo ir atlikimo tvarkos aprašo bei Vadovavimo gebėjimų tikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-05-02 Nr. 27V-106, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07163, įsigalioja 2019-05-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1B-288 „Dėl Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisyklių ir asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-30 Nr. 1B-401, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07306, įsigalioja 2019-05-07)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2019-04-29 Nr. 1B-394, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07181, įsigalioja 2019-05-04)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 6P-112-(1.1) „Dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-23 Nr. 6P-54-(1.1), TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07370, įsigalioja 2019-05-08)

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Susipažinimo su Lietuvos apeliaciniame teisme esančiomis neišnagrinėtomis bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų darymo bei išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-18 Nr. T-29, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07351, įsigalioja 2019-05-07)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo
(2019-05-07 Nr. B1-310, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07391, įsigalioja 2019-05-08)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-39 „Dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų stebėsenos“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. B1-307, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07390, įsigalioja 2019-05-08)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. B1-336 „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-06 Nr. B1-306, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07355, įsigalioja 2019-05-07)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl eksportuojamų į Jungtines Amerikos Valstijas kiaušinių gaminių saugos reikalavimų
(2019-05-03 Nr. B1-299, TAR, 2019-05-06, kodas 2019-07354, įsigalioja 2019-05-07)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-03 Nr. V-228, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07244, įsigalioja 2019-05-04)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-02 Nr. V-215, TAR, 2019-05-02, kodas 2019-07178, įsigalioja 2019-05-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“pakeitimo
(2019-05-03 Nr. 1K-110, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07255, įsigalioja 2019-05-04)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų patvirtinimo
(2019-05-06 Nr. 2V-105 (1.4), TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07376, įsigalioja 2019-05-08)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-1255 „Dėl Tipinių atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir kompensuojamų sąnaudų dydžio patikrinimo paslaugų techninių užduočių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-02 Nr. 1V-478, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07186, įsigalioja 2019-05-04)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1V-526 „Dėl Sąnaudų priskyrimo dokumentų teikimo veikloms reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-02 Nr. 1V-477, TAR, 2019-05-03, kodas 2019-07185, įsigalioja 2019-05-04)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. V-63, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07392, įsigalioja 2019-05-08)


<< Atgal