Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 21

2019 m. gegužės 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. gegužės 15 d. – gegužės 21 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės tarpvalstybinio bendradarbiavimo susitarimas dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos pasienio teritorijoje
2018-10-03, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07983)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
(2019-01-23, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07984)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo viešojo saugumo ir kovos su nusikalstamumu srityse
2018-06-12, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07985)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Makedonijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarptautinio vežimo keliais
(2019-01-28, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07991)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
2018-11-21, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07992)

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl piliečių readmisijos
(2019-01-23, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07998)

Tarptautinis susitarimas
Susitarimas dėl Europos molekulinės biologijos laboratorijos įkūrimo
1973-05-10, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-08001)

Tarptautinis protokolas
Šiaurės Atlanto Sutarties protokolas dėl Šiaurės Makedonijos Respublikos prisijungimo
(2019-02-06, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-08003)

Tarptautinė deklaracija
Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
(2019-01-15, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-08010, įsigalioja 2019-01-15)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties ir jos Protokolo įsigaliojimo
(2019-05-17 Nr. (22.35)3-2214, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07920, įsigalioja 2019-05-17)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1485 „Dėl Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-08 Nr. 464, TAR, 2019-05-16, kodas 2019-07766, įsigalioja 2019-05-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įpareigojimo teikti universaliąją pašto paslaugą
(2019-05-15 Nr. 467, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07911, įsigalioja 2019-05-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama direktyva 2007/46/EB, nuostatų įgyvendinimo
(2019-05-15 Nr. 469, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07944, įsigalioja 2020-09-01

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo
(2019-05-15 Nr. 470, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07945, įsigalioja 2019-05-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 473, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07950, įsigalioja 2019-05-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 474, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07956, įsigalioja 2019-05-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 527 „Dėl Atsiskaitymo su sveikatos priežiūros įstaigomis už kariams ir kitiems asmenims suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ar patarnavimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 475, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07957, įsigalioja 2019-05-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 476, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07958, įsigalioja 2019-05-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 477, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07961, įsigalioja 2019-05-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 478, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07981, įsigalioja 2019-05-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą
(2019-05-15 Nr. 479, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07986, įsigalioja 2019-05-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo
(2019-05-15 Nr. 484, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07999, įsigalioja 2019-05-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje
(2019-05-15 Nr.487, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08054, įsigalioja 2019-05-22)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. XIII-1022 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą“ (su 2018 m. rugsėjo 20 d. pakeitimu) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-05-16 Nr. KT14-N6/2019, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07876, įsigalioja 2019-05-17)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-13 Nr. 1K-147, TAR, 2019-05-16, kodas 2019-07771, įsigalioja 2019-05-17)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ pakeitimo
(2019-01-25 Nr. 1K-28, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08037, įsigalioja 2019-05-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-774 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. A1-272, TAR, 2019-05-16, kodas 2019-07724, įsigalioja 2019-05-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-20 Nr. A1-282, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-08006, įsigalioja 2019-05-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-20 Nr. A1-285, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08014, įsigalioja 2019-05-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl šeimos kortelės programos patvirtinimo
(2019-05-21 Nr. A1-286, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08040, įsigalioja 2019-05-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4-337 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 4-311, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07713, įsigalioja 2019-05-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Rekomendacijų dėl tipinių sutarties dėl medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo (medžiojimo) sąlygų patvirtinimo
(2019-05-15 Nr. D1-297, TAR, 2019-05-16, kodas 2019-07820, įsigalioja 2019-05-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Valstybinio studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-09 Nr. V-551, TAR, 2019-05-16, kodas 2019-07722, įsigalioja 2019-05-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2019-05-17 Nr. V-600, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07925, įsigalioja 2019-05-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-177 „Dėl Valstybinių kolegijų studijų infrastruktūros tobulinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-20 Nr. V-603, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07962, įsigalioja 2019-05-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-14 Nr. V-565, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07918, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2019-05-14 Nr. V-566, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07703, įsigalioja 2019-05-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-14 Nr. V-567, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07917, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2019-05-14 Nr. V-568, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07916, įsigalioja 2019-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-572, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07915, įsigalioja 2019-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-576, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08024, įsigalioja 2019-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-640 „Dėl 2018 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-577, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07922, įsigalioja 2019-05-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-579, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07921, įsigalioja 2019-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-524 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-611 „Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-583, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08026, įsigalioja 2019-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-584, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08023, įsigalioja 2019-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-644 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 60:2011 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-585, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08028, įsigalioja 2019-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių pacientų priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo bei priverstinio hospitalizavimo atvejų stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-17 Nr. V-587, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08025, įsigalioja 2019-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-589, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08027, įsigalioja 2019-05-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1R-68 „Dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-21 Nr. 1R-170, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08035, įsigalioja 2019-05-22)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 1R-22 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-21 Nr. 1R-172, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08036, įsigalioja 2019-05-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-36 „Dėl Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. 3-237, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07905, įsigalioja 2019-05-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo bei kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo
(2019-05-21 Nr. 1-158, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08047, įsigalioja 2019-06-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-21 Nr. 1-159, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08053, įsigalioja 2019-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 3D-296, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07705, įsigalioja 2019-05-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 3D-297, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07706, įsigalioja 2019-05-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-20 Nr. 3D-300, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-08009, įsigalioja 2019-05-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-336 „Dėl Grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-20 Nr. 3D-301, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-08007, įsigalioja 2019-05-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-20 Nr. 3D-305, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08013, įsigalioja 2019-05-22)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formos patvirtinimo
(2019-05-15 Nr. V-137, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07716, įsigalioja 2019-05-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1V-453 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 1V-454, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07690, įsigalioja 2019-05-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 1V-456, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07691, įsigalioja 2019-05-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-256 „Dėl Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. 1V-459, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07875, įsigalioja 2019-05-18)

Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1142/V-1139 „Dėl Sveikatos būklės įvertinimo principų, metodikos ir tinkamumo karo ar civilinei krašto apsaugos tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-458/V-571, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07919, įsigalioja 2019-05-18)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. VA-40, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07717, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2019-05-17 Nr. VA-41, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07903, įsigalioja 2019-05-18)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. VA-42, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07913, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-358 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2017-2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ papildymo
(2019-03-27 Nr. V-132, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08048, įsigalioja 2019-05-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-16 Nr. 1B-458, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07901, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-16 Nr. 1-150, TAR, 2019-05-17, kodas 2019-07874, įsigalioja 2019-05-18)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-18 Nr. V-71, TAR, 2019-05-16, kodas 2019-07818, įsigalioja 2019-05-17)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų informacijos pagal pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-19 Nr. V-72, TAR, 2019-05-16, kodas 2019-07816, įsigalioja 2019-05-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Finansų rinkos dalyvių elgsenos, tiriamos atliekant bandomuosius finansinių paslaugų ar produktų pirkimus, vertinimo nuostatų patvirtinimo
(2019-05-14 Nr. 03-101, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07710, įsigalioja 2019-05-16)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 03-61 „Dėl Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių skaičiavimo siekiant nustatyti mokumą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-14 Nr. 03-102, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07711, įsigalioja 2019-05-16)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 03-182 „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2019 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-14 Nr. 03-98, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07709, įsigalioja 2019-05-16)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 1P-131-(1.3 E.), TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07707, įsigalioja 2019-05-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. B1-246 „Dėl Veterinarijos reikalavimų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-21 Nr. B1-350, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08050, įsigalioja 2019-12-14)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-720 „Dėl Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-21 Nr. B1-351, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08051, įsigalioja 2019-05-22)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo
(2019-05-20 Nr. O3E-139, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07963, įsigalioja 2019-05-21)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2019-05-20 Nr. O3E-141, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07965, įsigalioja 2019-05-21)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2019 metais
(2019-05-20 Nr. V-253, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-08012, įsigalioja 2019-05-21)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-15 Nr. V-40, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07712, įsigalioja 2019-05-16)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Biomedicininio tyrimo protokolo ir jo santraukos pavyzdinės formos ir Tyrėjo gyvenimo aprašymo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-16 Nr. V-8, TAR, 2019-05-16, kodas 2019-07826, įsigalioja 2019-05-17)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių atleidimo nuo Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2177 nuostatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-15 Nr. 1V-521, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07715, įsigalioja 2019-05-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-16 Nr. 2BE-140, TAR, 2019-05-16, kodas 2019-07825, įsigalioja 2019-05-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl dokumentų formų patvirtinimo
(2019-05-21 Nr. 2BE-164, TAR, 2019-05-21, kodas 2019-08022, įsigalioja 2019-05-22)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018-08-22 įsakymo Nr. 2V-133 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių tvirtinimo ir viešųjų pirkimų organizatorių bei ekspertų skyrimo“ pakeitimo
(2019-05-15 Nr. 2V-110 (1.4), TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07704, įsigalioja 2019-05-16)

Policijos generalinio komisaro ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro, valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2014 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 5-V-442/4-164/1-199/47V-346 „Dėl Vieningos pajėgų valdymo sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. 5-V-401/4-228/1-231/47V-660, TAR, 2019-05-20, kodas 2019-07982, įsigalioja 2019-05-21)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl asmenų, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, skyrimo į kardomąją priemonę – suėmimą vykdančias įstaigas
(2019-05-15 Nr. V-204, TAR, 2019-05-15, kodas 2019-07692, įsigalioja 2019-05-16)


<< Atgal