Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 23

2019 m. birželio 5 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. gegužės 29 d. – birželio 4 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 2, 3, 5 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-05-28 Nr. XIII-2130, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08708, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 5, 15, 17, 20, 30, 32 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-28 Nr. XIII-2131, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08709, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 5, 10, 21, 29, 40, 45, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir 52, 53 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2019-05-28 Nr. XIII-2132, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08711, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-28 Nr. XIII-2133, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08712, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-28 Nr. XIII-2134, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08731, įsigalioja 2020-04-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2141, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09046, įsigalioja 2020-04-01)

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2142, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09047, įsigalioja 2020-04-01)

Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2146, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09048, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-30 Nr. XIII-2162, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09049, įsigalioja 2020-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. 513, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08598, įsigalioja 2019-05-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. 515, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08652, įsigalioja 2019-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. 516, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08653, įsigalioja 2019-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. 521, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08830, įsigalioja 2019-06-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2010 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 1K-073 „Dėl Bendrijos muitų teritorijų, kuriose netaikomos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančios Direktyvą 92/12/EEB, nuostatos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. 1K-164, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08471, įsigalioja 2020-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-069 „Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-23 Nr. 1K-165, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08472, įsigalioja 2020-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro ir finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. 1K-171, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08891, įsigalioja 2019-06-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-340 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. A1-304, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08475, įsigalioja 2019-05-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-256 „Dėl Garantijų, paskolų, rizikos kapitalo priemonių ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-05-31 Nr. 4-341, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08670, įsigalioja 2019-06-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 4-747 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. 4-342, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08816, įsigalioja 2019-06-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. 4-343, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08817, įsigalioja 2019-06-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2019 metais priemonių plano patvirtinimo
(2019-05-27 Nr. D1-326, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-08997, įsigalioja 2019-06-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ pakeitimo
(2019-05-28 Nr. D1-328, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08482, įsigalioja 2019-05-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-28 Nr. D1-330, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08489, įsigalioja 2019-05-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. D1-332, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08562, įsigalioja 2019-05-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-129 „Dėl Mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, aplinkosauginių-techninių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. D1-337, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08739, įsigalioja 2019-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. D1-340, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09018, įsigalioja 2019-06-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr.V-948 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. V-651, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08467, įsigalioja 2019-05-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-700 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. V-653, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08468, įsigalioja 2019-05-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priemonių, prisidedančių prie prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtojimo, jų prioritetų ir susijusių priemonių įgyvendinimo bendrojo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-30 Nr. V-659, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08599, įsigalioja 2019-05-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės finansuojamų pedagogikos krypties profesinių studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir ugdymo dalykų grupes
(2019-05-30 Nr. V-662, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08600, įsigalioja 2019-05-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-30 Nr. V-663, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08601, įsigalioja 2019-05-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo valstybinėms aukštosioms mokykloms kriterijų 2019 metais nustatymo
(2019-06-03 Nr. V-667, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08899, įsigalioja 2019-06-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-102 „Dėl Akreditacijos pažymėjimo formos“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-03 Nr. V-670, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08903, įsigalioja 2019-06-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1387 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų paskirtys“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. V-671, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-08999, įsigalioja 2019-06-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams, hospitalizuotiems psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose specialiosios psichiatrijos paslaugas, draudžiamų turėti daiktų sąrašo patvirtinimo
(2019-05-30 Nr. V- 644, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08582, įsigalioja 2019-05-31)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-196/1R-80 „Dėl Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-24 Nr. V-623/1R-176, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08457, įsigalioja 2019-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-29 Nr. V-643, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08505, įsigalioja 2019-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2019 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo
(2019-05-31 Nr. V-650, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08767, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-31 Nr. V-651/V-665, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08716, įsigalioja 2019-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. V-653, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08850, įsigalioja 2019-06-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-03 Nr. V-654, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09011, įsigalioja 2019-06-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. V-657, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08912, įsigalioja 2019-06-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3-69 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ekonominį pajėgumą apibūdinančių rodiklių kritinių reikšmių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-30 Nr. 3-259, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08584, įsigalioja 2019-06-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. ĮV-359, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08886, įsigalioja 2019-06-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Tolygios kultūrinės raidos projektų regionuose sąrašo patvirtinimo
(2019-05-28 Nr. ĮV-370, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08486, įsigalioja 2019-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl draudimo žvejoti menkes
(2019-05-28 Nr. 3D-329, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08479, įsigalioja 2019-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-28 Nr. 3D-331, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08478, įsigalioja 2019-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2019-05-29 Nr. 3D-332, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08499, įsigalioja 2019-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. 3D-333, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08500, įsigalioja 2019-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. 3D-334, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08503, įsigalioja 2019-05-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-30 Nr. 3D-336, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08607, įsigalioja 2019-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-05-30 Nr. 3D-337, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08608, įsigalioja 2019-06-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. 1V-504, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08857, įsigalioja 2019-06-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. 1V-508, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08882, įsigalioja 2019-06-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-855 „Dėl 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. 1V-514, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09019, įsigalioja 2019-06-05)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. V-497, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08901, įsigalioja 2019-07-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių informacijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. VA-47, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08474, įsigalioja 2019-05-30)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygas
(2019-05-29 Nr. EV-173, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08473, įsigalioja 2019-05-30)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. EV-173 „Dėl greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygas“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. EV-176, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08896, įsigalioja 2019-06-04)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. 1S-82, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08916, įsigalioja 2019-06-04)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2019 m. kovo 20 d. potvarkio Nr. DR-20-2-2019-1 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų tiesioginio finansavimo Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų paraiškų vertinimo ir tiesioginio finansavimo Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. DR-20-2-2019-6, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08735, įsigalioja 2019-06-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2019-05-30 Nr. 1B-501, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08707, įsigalioja 2019-06-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2019-05-30 Nr. O3E-165, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08579, įsigalioja 2019-05-31)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2019-05-30 Nr. O3E-166, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08580, įsigalioja 2019-05-31)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo
(2019-05-30 Nr. O3E-171, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08610, įsigalioja 2019-06-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. O3E-177, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08732, įsigalioja 2019-06-01)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinės kainos patvirtinimo
(2019-05-31 Nr. O3E-178, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08733, įsigalioja 2019-06-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 03-7 „Dėl Indėlių draudimo sistemos dalyvių veiklos rizikingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-30 Nr. 03-107, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08586, įsigalioja 2019-05-31)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Stabilizacijos fondo atskyrimo, apskaitos ir priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų sudarymo ir teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo ir priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų formų patvirtinimo
(2019-05-30 Nr. 03-108, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08605, įsigalioja 2019-06-01)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-30 Nr. 1S-64 (2019), TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08852, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. A1-402 „Dėl Sertifikuotos dauginamosios medžiagos tikrinimo vegetaciniais bandymais metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. A1-375, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09022, įsigalioja 2019-06-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. B1-201 „Dėl Paršavedžių, kurias 2019 metais tikslinga patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-29 Nr. B1-379, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08546, įsigalioja 2019-05-31)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. B1-351 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų embrionams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. B1-387, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08760, įsigalioja 2019-06-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-208 „Dėl Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. B1-391, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08947, įsigalioja 2019-06-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. B1-392, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08948, įsigalioja 2019-06-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. B1-325 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų spermai patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. B1-393, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-08981, įsigalioja 2019-06-05)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl profesinio mokymo teikėjų sąrašo sudarymo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. V-280, TAR, 2019-05-31, kodas 2019-08764, įsigalioja 2019-06-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 2-232 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-30 Nr. 2-99, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08547, įsigalioja 2019-05-31)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. I-54 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. I-114 „Dėl Informacinės prokuratūros sistemos saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-05-30 Nr. I-171, TAR, 2019-05-30, kodas 2019-08564, įsigalioja 2019-05-31)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 13P-123-(7.1.2) „Dėl Mediatoriaus statuso suteikimo ir panaikinimo teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. 13P-85-(7.1.2), TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09025, įsigalioja 2019-06-05)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2017 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 13P-10-(7.1.2) „Dėl Teisėjų garbės teismo sudėties“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. 13P-86-(7.1.2), TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09027, įsigalioja 2019-06-05)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 13P-202-(7.1.2) „Dėl Teisėjų specializacijos tam tikrų kategorijų byloms nagrinėti nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-31 Nr. 13P-88-(7.1.2), TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09028, įsigalioja 2019-06-05)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Saugumo teismuose politikos aprašo patvirtinimo
(2019-05-31 Nr. 13P-89-(7.1.2), TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09029, įsigalioja 2019-06-05)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Asmenų aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-31 Nr. 13P-91-(7.1.2), TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09030, įsigalioja 2019-06-05)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimų apie patikimumo užtikrinimo paslaugų saugumo ir (ar) vientisumo pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-04 Nr. 1V-594, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09051, įsigalioja 2019-06-05)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. V-100, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09050, įsigalioja 2019-06-05)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-05-28 Nr. V1-100, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08495, įsigalioja 2019-05-30)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-05-28 Nr. V1-103, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08494, įsigalioja 2019-05-30)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo skirti paramą studijoms ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje ir sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formos patvirtinimo
(2019-06-03 Nr. V1-26, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-08986, įsigalioja 2019-06-05)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Profesinio standarto formos patvirtinimo
(2019-05-27 Nr. V1-99, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08492, įsigalioja 2019-05-30)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-307 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei meno veiklos vertinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. V-288, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09021, įsigalioja 2019-06-05)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2013 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Atsargos ir dimisijos karių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-03 Nr. V-405, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08853, įsigalioja 2019-06-04)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl leidimo Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai priimti dokumentus anglų kalba
(2019-04-23 Nr. V-494, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08855, įsigalioja 2019-06-04)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-98 „Dėl darbo laiko režimo nustatymo Lietuvos kariuomenėje“ pakeitimo
(2019-05-17 Nr. V-622, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08854, įsigalioja 2019-06-04)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2004 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-507 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos (VSATIS) bei VSATIS duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-04 Nr. 4-252, TAR, 2019-06-04, kodas 2019-09033, įsigalioja 2019-06-05)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo anketos GS-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-05-31 Nr. DĮ-147, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08851, įsigalioja 2019-06-04)


<< Atgal