Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 25

2019 m. birželio 19 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. birželio 12 d. – birželio 18 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2200, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09723, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2201, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09724, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2202, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09725, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2203, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09726, įsigalioja 2019-07-01)

Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-7 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1, 4-2, 4-3 straipsniais įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2204, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09728, įsigalioja 2019-12-14)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 556 „Dėl ūkinės veiklos sričių, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, sąrašo nustatymo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 552, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09754, įsigalioja 2019-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos narystės Tarptautinėje energetikos agentūroje tikslingumo
(2019-06-05 Nr. 553, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09755, įsigalioja 2019-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos valstybės pirmumo teisės įsigyti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią įmonę, jos akcijas, nekilnojamąjį turtą ir (arba) jai priklausančius nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ir turtą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-12 Nr. 554, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09757, įsigalioja 2019-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 558, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09762, įsigalioja 2019-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 562, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09767, įsigalioja 2019-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 611 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 563, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09784, įsigalioja 2019-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 565, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09786, įsigalioja 2019-06-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-05 Nr. 567, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09789, įsigalioja 2019-11-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1K-288 „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ pakeitimo
(2019-06-10 Nr. 1K-183, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09496, įsigalioja 2019-06-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių, kuriose 2019 metais reikia atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, nustatymo
(2019-06-10 Nr. 1K-184, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09497, įsigalioja 2019-06-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 1K-188, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09713, įsigalioja 2019-06-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. A1-339, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09668, įsigalioja 2019-06-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. A1-340, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09669, įsigalioja 2019-06-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-17 Nr. A1-348, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09714, įsigalioja 2019-06-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-17 Nr. A1-349, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09715, įsigalioja 2019-06-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 4-56 „Dėl Vertinimo tvarkos, kuria nustatoma, ar numatomos steigti įmonės veikla susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir ar šiai veiklai vykdyti užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą ir verslo planą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 4-362, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09520, įsigalioja 2019-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. 4-368, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09661, įsigalioja 2019-06-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2019-06-14 Nr. 4-373, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09680, įsigalioja 2019-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2019 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. D1-353, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09524, įsigalioja 2019-06-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-07 Nr. D1-355, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09601, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. D1-358, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09729, įsigalioja 2020-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-260 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2019 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. D1-361, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09514, įsigalioja 2019-06-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. D1-363, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09681, įsigalioja 2019-06-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. D1-366, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09712, įsigalioja 2019-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes sąrašo patvirtinimo
(2019-06-12 Nr. V-693, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09535, įsigalioja 2019-06-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo
(2019-06-13 Nr. V-697, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09586, įsigalioja 2019-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. V-698, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09587, įsigalioja 2019-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. V-699, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09588, įsigalioja 2019-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. V-700, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09589, įsigalioja 2019-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2018–2019 mokslo metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datos
(2019-06-13 Nr. V-707, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09603, įsigalioja 2019-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. V-710, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09688, įsigalioja 2019-06-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lituanistinio švietimo integruotos programos patvirtinimo
(2019-06-17 Nr. V-715, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09735, įsigalioja 2019-06-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-527 „Dėl Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2019 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-18 Nr. V-718, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09751, įsigalioja 2019-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. V-695, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09691, įsigalioja 2019-06-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Informavimo apie žmogaus palaikų vežimą į užsienio valstybes, kurios nėra 1973 m. spalio 26 d. Strasbūre priimto Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo šalys, taip pat iš šių valstybių per Lietuvos Respublikos teritoriją vežimą tranzitu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-11 Nr. V-696, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09527, įsigalioja 2019-06-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Žmogaus embrionų ir vaisių iki 22-os nėštumo savaitės, kai nėra išreikšta tėvų (vieno iš tėvų) valia vaisių (vaisius) iki 22-os nėštumo savaitės kremuoti ir (ar) laidoti, kremavimo ir laidojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-11 Nr. V-697, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09526, įsigalioja 2019-06-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. V-700, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09525, įsigalioja 2019-06-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2019-06-12 Nr. V-705, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09660, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-877 „Dėl Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. V-706, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09733, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 35:2012 „Burnos higienistas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. V-707, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09730, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-975 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2015‒2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. V-708, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09771, įsigalioja 2019-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. V-710, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09692, įsigalioja 2019-06-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. V-716, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09772, įsigalioja 2019-06-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesiją ar laikinai ir kartais teikti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. V-718, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09779, įsigalioja 2019-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-611 „Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2019-06-14 Nr. V-719, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09732, įsigalioja 2019-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-17 Nr. V-722, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09780, įsigalioja 2019-06-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-17 Nr. V-724, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09734, įsigalioja 2019-06-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-17 Nr. V-725, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09781, įsigalioja 2019-06-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1R-25 „Dėl Vartojimo ginčų komisijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. 1R-192, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09596, įsigalioja 2019-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1R-296 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atliekamų viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-18 Nr. 1R-199, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09788, įsigalioja 2019-06-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3-592 „Dėl Pranešimo formalumų, taikomų į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 3-275, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09508, įsigalioja 2019-06-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 456 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 3-276, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09509, įsigalioja 2019-12-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais
(2019-06-13 Nr. 3-283, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09597, įsigalioja 2019-06-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 1-83 „Dėl Skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-06 Nr. 1-167, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09600, įsigalioja 2019-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1-264 „Dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-06 Nr. 1-168, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09599, įsigalioja 2019-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1-324 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-06 Nr. 1-169, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09598, įsigalioja 2019-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1-92 „Dėl Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 1-172, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09545, įsigalioja 2019-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų, kuriose Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas įgyvendina savininko teises ir pareigas, veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo
(2019-06-10 Nr. ĮV-400, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09529, įsigalioja 2019-06-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros paso tematinio prioriteto tvirtinimo
(2019-06-12 Nr. ĮV-407, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09530, įsigalioja 2019-06-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. ĮV-414, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09678, įsigalioja 2019-06-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. 3D-362, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09624, įsigalioja 2019-06-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-59 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. 3D-364, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09625, įsigalioja 2019-06-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-319 „Dėl konkurso „Geriausias ekologinės gamybos ūkis“ arba „Geriausia ekologinės gamybos įmonė“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. 3D-366, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09627, įsigalioja 2019-06-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. 3D-367, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09628, įsigalioja 2019-06-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-354 „Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais, teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. 3D-369, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09629, įsigalioja 2019-06-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 3D-711 „Dėl Tautinio paveldo ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. 3D-370, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09630, įsigalioja 2019-07-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų teikėjų atrankos taisyklių patvirtinimo
(2019-06-13 Nr. 3D-375, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09631, įsigalioja 2019-06-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2018 m. susietosios paramos už sėklines bulves mokėjimo
(2019-06-18 Nr. 3D-376, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09806, įsigalioja 2019-06-19)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-265 „Dėl užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
(2019-06-11 Nr. V-161, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09614, įsigalioja 2019-06-14)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. V-170, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09533, įsigalioja 2019-06-13)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl rekomenduojamų formų, reikalingų vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti ir informacijai apie suteiktą humanitarinę pagalbą teikti, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. V-171, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09721, įsigalioja 2019-06-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo įgyvendinimo
(2019-06-13 Nr. 1V-539, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09578, įsigalioja 2019-06-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 1V-361 „Dėl Asmenų aptarnavimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. 1V-550, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09693, įsigalioja 2019-06-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. 1V-552, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09695, įsigalioja 2019-06-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-18 Nr. 1V-553, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09763, įsigalioja 2019-08-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1V-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-18 Nr. 1V-556, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09774, įsigalioja 2019-06-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos programų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto asignavimų nuostatų patvirtinimo
(2019-06-06 Nr. V-511, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09516, įsigalioja 2019-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, tiesti, rekonstruoti, remontuoti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-07 Nr. V-514, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09515, įsigalioja 2019-06-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 236 „Dėl Mokestinės paskolos sutarties ir Fizinių asmenų anketos formų bei Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. VA-49, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09655, įsigalioja 2019-06-15)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių “ pakeitimo
(2019-06-18 Nr. VA-50, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09750, įsigalioja 2019-06-19)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. V-249, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09521, įsigalioja 2019-06-13)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-104 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. V-256, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09522, įsigalioja 2019-06-13)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. V-260, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09673, įsigalioja 2019-06-15)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1S-6 „Dėl administracinių nusižengimų teisenos Viešųjų pirkimų tarnyboje bei viešojo intereso gynimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-11 Nr. 1S-89, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09736, įsigalioja 2019-06-18)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje teikimo, vertinimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-14 Nr. VE-110, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09683, įsigalioja 2019-06-15)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. (1.72E)1A-869, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09621, įsigalioja 2019-06-14)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Vardinių ir būtinųjų vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų sąrašą prašymo formos patvirtinimo
(2019-06-13 Nr. (1.72E)1A-870, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09622, įsigalioja 2019-06-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lygių galimybių politikos įgyvendinimo Lietuvos banke tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-13 Nr. 03-118, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09623, įsigalioja 2019-06-14)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-14 Nr. 1-267, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09709, įsigalioja 2019-06-18)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 1V-134 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos vadovo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos valdymo komiteto sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-06-12 Nr. 1V-70, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09579, įsigalioja 2019-07-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. B1-310 „Dėl Arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2019 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. B1-421, TAR, 2019-06-13, kodas 2019-09581, įsigalioja 2019-06-14)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. BR1-251 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-06 Nr. BR1-157, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09540, įsigalioja 2019-06-13)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. DI-608 „Dėl Dokumentų, kurių reikia organizuoti nuotolinius lošimus, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-18 Nr.  DIE-376, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09770, įsigalioja 2019-06-19)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-06-12 Nr. V-298, TAR, 2019-06-12, kodas 2019-09539, įsigalioja 2019-06-13)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. V-329, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09659, įsigalioja 2019-06-15)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. v-171 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-10 Nr. VE-183 (1.3 E), TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09778, įsigalioja 2019-06-19)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 patvirtinimo
(2019-06-17 Nr. V-110, TAR, 2019-06-18, kodas 2019-09738, įsigalioja 2019-06-19)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo
(2019-06-13 Nr. 1-175, TAR, 2019-06-14, kodas 2019-09653, įsigalioja 2019-06-15)

Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento įsakymas
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos Prezidento 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 34 „Dėl Mokymo įstaigų, rengiančių burinių jachtų laivavedžius, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-17 Nr. 15, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09731, įsigalioja 2019-07-01)


<< Atgal