Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 34

2019 m. rugpjūčio 21 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 20 d.

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-13 Nr. 1K-249, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13162, įsigalioja 2019-08-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2019-08-14 Nr. 4-466, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13239, įsigalioja 2019-08-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos urbanistinės politikos pagrindinių krypčių ir jų įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo
(2019-08-13 Nr. D1-485, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13159, įsigalioja 2019-08-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2019 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) klimato politikos paprogramės lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminaraus sąrašo patvirtinimo
(2019-08-14 Nr. D1-486, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13166, įsigalioja 2019-08-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)
(2019-08-14 Nr. D1-487, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13161, įsigalioja 2019-08-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-14 Nr. D1-488, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13160, įsigalioja 2019-08-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-20 Nr. D1-490, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13319, įsigalioja 2019-08-21)
Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-326 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2019 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. D1-491, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13305, įsigalioja 2019-08-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo
(2019-08-13 Nr. V-907, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13150, įsigalioja 2019-08-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Įsakymas dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-680 „Dėl Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-19 Nr. V-915, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13279, įsigalioja 2019-08-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 6 patvirtinimo
(2019-08-19 Nr. V-916, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13280, įsigalioja 2019-08-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-19 Nr. V-919, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13281, įsigalioja 2019-08-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-13 Nr. V-985, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13164, įsigalioja 2019-08-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-387 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-13 Nr. V-988, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13165, įsigalioja 2019-08-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. V-998, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13303, įsigalioja 2019-08-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-20 Nr. V-1000, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13300, įsigalioja 2019-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kompensacijos už 2018 metais sausros padarytus nuostolius gyvulininkystės sektoriui dydžio nustatymo
(2019-08-19 Nr. 3D-472, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13278, įsigalioja 2019-08-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-19 Nr. 3D-473, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13283, įsigalioja 2019-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-118 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-19 Nr. 3D-475, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13284, įsigalioja 2019-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 3D-446 „Dėl Pagrindinės tiesioginės išmokos mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. 3D-477, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13307, įsigalioja 2019-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-622 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. 3D-479, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13308, įsigalioja 2019-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. 3D-480, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13309, įsigalioja 2019-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. 3D-481, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13310, įsigalioja 2019-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. 3D-482, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13312, įsigalioja 2019-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3D-733 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos „Pasitikėjimo linijos“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. 3D-483, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13313, įsigalioja 2019-08-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo
(2019-08-20 Nr. 3D-485, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13314, įsigalioja 2019-08-21)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo
(2019-07-29 Nr. V4-191, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13157, įsigalioja 2019-08-26)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2013 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1.4-89.8.1 „Dėl Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-25 Nr. 1.4-45.7.6.1, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13286, įsigalioja 2019-08-21)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. v-496 „Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos verčių nustatymo nuo 2019 m. sausio 1 d.“ pakeitimo
(2019-08-19 Nr. VE-393 (1.3 E), TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13269, įsigalioja 2019-08-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. B1-426 „Dėl 2018–2020 metų salmoneliozės kontrolės vištų dedeklių ūkiuose programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-20 Nr. B1-616, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13298, įsigalioja 2019-08-21)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-12 Nr. 1-219, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13270, įsigalioja 2019-08-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1K-239 „Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-14 Nr. 1K-179, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13167, įsigalioja 2019-08-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-14 Nr. 1K-182, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13180, įsigalioja 2019-08-17)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-14 Nr. 1K-183, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13181, įsigalioja 2019-08-21)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-19 Nr. V-365, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13274, įsigalioja 2019-08-20)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-14 Nr. 1-252, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13235, įsigalioja 2019-08-17)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 1V-10 „Dėl Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1V-41 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintose deklaracijose apie statybos užbaigimą nurodytų statinių statybos teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2019-08-14 Nr. 1V-146, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13285, įsigalioja 2019-08-21)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų teikimo nacionalinei laivų eismo stebėsenos informacinei sistemai tvarkos aprašo ir pranešimų apie incidentus formų patvirtinimo
(2019-08-14 Nr. 2BE-237, TAR, 2019-08-14, kodas 2019-13147, įsigalioja 2019-08-15)


<< Atgal