Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 36

2019 m. rugsėjo 4 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 3 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 9, 15, 33, 86 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-08-20 Nr. XIII-2413, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13750, įsigalioja 2019-08-31)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 50 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 36-5 straipsniais ir 38, 39, 40 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-2035 14 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-08-20 Nr. XIII-2414, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13751, įsigalioja 2019-08-31)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-08-20 Nr. XIII-2415, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13753, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-08-20 Nr. XIII-2416, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13754, įsigalioja 2019-08-31)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-08-22 Nr. XIII-2417, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13759, įsigalioja 2020-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2019-08-21 Nr. 855, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13569, įsigalioja 2019-08-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-21 Nr. 859, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13574, įsigalioja 2019-08-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-21 Nr. 864, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13580, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-21 Nr. 869, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13602, įsigalioja 2019-08-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 436 „Dėl Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 871, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13650, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 875, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13680, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo
(2019-08-28 Nr. 876, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13690, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 880, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13778, įsigalioja 2019-08-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 8 d. nutarimo Nr. 96 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-28 Nr. 881, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13779, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 882, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13782, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 177 „Dėl Socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-28 Nr. 883, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13784, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 884, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13785, įsigalioja 2019-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 887, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-13942, įsigalioja 2019-09-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-02 Nr. 1K-258, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-13945, įsigalioja 2019-09-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. A1-309 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 5 veiksmo „Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.5-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. A1-473, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13714, įsigalioja 2019-08-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. A1-476, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13607, įsigalioja 2019-08-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A1-412 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. A1-477, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13606, įsigalioja 2019-08-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-29 Nr. A1-483, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13712, įsigalioja 2019-08-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo
(2019-08-30 Nr. 4-491, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13766, įsigalioja 2019-09-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 4-383 „Dėl Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-30 Nr. 4-492, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13765, įsigalioja 2019-08-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų veiksmų plano patvirtinimo
(2019-08-30 Nr.  4-498/V-964, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13788, įsigalioja 2019-08-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. 4-499, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13781, įsigalioja 2019-08-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Dokumento, patvirtinančio pakankamas darbdavio metines pajamas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-30 Nr. 4-503, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13791, įsigalioja 2019-09-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2019-09-02 Nr. 4-509, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-13917, įsigalioja 2019-09-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-198 „Dėl bendradarbiavimo teikiant paskolas pareiškėjams Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis, projektų finansavimo teikiant paskolas ir subsidijas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis ir tikslinės paskolos sutarčių pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. D1-501, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13554, įsigalioja 2019-08-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. D1-503, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13775, įsigalioja 2019-08-31)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 342 „Dėl pramonės įmonių keliamo triukšmo mažinimo ir kontrolės“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-30 Nr. D1-506, TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13886, įsigalioja 2019-09-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. D1-181 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2019-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-03 Nr. D1-510, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-14014, įsigalioja 2019-09-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-1723 „Dėl Mokymosi ir studijų finansavimo šaltinių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. V-951, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13600, įsigalioja 2019-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. V-646 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2019-08-29 Nr. V-954, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13656, įsigalioja 2019-08-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų sąrašų mokymo lėšoms paskirstyti patvirtinimo
(2019-08-29 Nr. V-955, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13657, įsigalioja 2019-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-29 Nr. V-957, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13749, įsigalioja 2019-08-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-29 Nr. V-958, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13704, įsigalioja 2019-08-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo
(2019-08-29 Nr. V-960, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13705, įsigalioja 2019-08-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo
(2019-08-30 Nr. V-965, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13780, įsigalioja 2019-08-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. V-969, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13807, įsigalioja 2019-08-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Informacijos, kurios reikia profesinio mokymo lėšoms apskaičiuoti, teikimo Nacionalinei švietimo agentūrai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-30 Nr. V-970, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13808, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. V-1029, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13667, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-577 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 114:2005 „Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo pakeitimo
(2019-08-29 Nr. V-1031, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-14010, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-871 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. V-1036, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13793, įsigalioja 2019-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 220 „DĖL Lietuvos mediciinos normos MN 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-02 Nr. V-1042, TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13871, įsigalioja 2019-09-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-28 Nr. 1R-242, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13548, įsigalioja 2019-09-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų prekių ir paslaugų kontrolinių pirkimų taisyklių patvirtinimo
(2019-08-28 Nr. 1R-243, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13549, įsigalioja 2019-09-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1R-54 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas)), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-03 Nr. 1R-250, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-13984, įsigalioja 2019-09-04)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių patvirtinimo
(2019-08-27 Nr. 1-239, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-13939, įsigalioja 2019-09-04)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-02 Nr. 1-246, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-13938, įsigalioja 2019-09-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-329 „Dėl draudimo žvejoti menkes“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-08-30 Nr. 3D-490, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13794, įsigalioja 2019-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-5 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. 3D-491, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13795, įsigalioja 2019-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-08-30 Nr. 3D-492, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13796, įsigalioja 2019-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-933 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2019 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. 3D-493, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13798, įsigalioja 2019-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-937 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. 3D-494, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13797, įsigalioja 2019-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 3D-585 „Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-02 Nr. 3D-495, TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13851, įsigalioja 2019-09-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-09-02 Nr. 3D-496, TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13872, įsigalioja 2019-09-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Eksporto skatinimo priemonių finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-03 Nr. 3D-498, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-14028, įsigalioja 2019-09-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. 1V-734, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13542, įsigalioja 2019-08-29)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-08-29 Nr. VA-65, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13687, įsigalioja 2019-09-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi“ pakeitimo
(2019-09-03 Nr. VA-66, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-14020, įsigalioja 2019-09-04)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. VE-41, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13776, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1-128 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-29 Nr. 1-234, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13688, įsigalioja 2019-08-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų minimalių kokybės lygių vertinimo
(2019-09-02 Nr. O3E-377, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-13922, įsigalioja 2019-09-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo
(2019-09-02 Nr. O3E-385, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-13923, įsigalioja 2019-09-04)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo
(2019-09-02 Nr. O3E-386, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-13921, įsigalioja 2019-09-04)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žodinę deklaraciją papildančio dokumento pateikimo
(2019-08-23 Nr. 1B-751, TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13847, įsigalioja 2019-09-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2019-08-30 Nr. 1B-769, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-13983, įsigalioja 2019-09-04)

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-08-29 Nr. V-19, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13686, įsigalioja 2019-08-30)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-560 „Dėl Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-29 Nr. V-378, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13717, įsigalioja 2019-09-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-02 Nr. (1.72E)1A-1312, TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13874, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Dvinarių pasirinkimo sandorių ir finansinių susitarimų dėl skirtumų platinimo Lietuvoje ribojimo aprašo patvirtinimo
(2019-08-27 Nr. 03-151, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13552, įsigalioja 2019-09-02)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl mokėjimų statistinės atskaitomybės“ pakeitimo
(2019-08-27 Nr. 03-154, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13553, įsigalioja 2019-10-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-115 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal gerų darbo rezultatų rodiklius ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-27 Nr. 1K-188, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13603, įsigalioja 2019-08-29)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. 5-V-649, TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13786, įsigalioja 2019-09-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1P-63-(1.3 E.) „Dėl Pažymos dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-29 Nr. 1P-219-(1.3 E.), TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13684, įsigalioja 2019-09-01)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie pažeidimus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-05-07 Nr. BV-156, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13645, įsigalioja 2019-08-30)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-02 Nr. V-74, TAR, 2019-09-03, kodas 2019-14001, įsigalioja 2019-09-04)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Projekto „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“ įmonių tarptautinių partnerių ir (ar) investuotojų paieškos, siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-29 Nr. 2V-278, TAR, 2019-08-29, kodas 2019-13654, įsigalioja 2019-08-30)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. 2V-173 (1.4), TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13830, įsigalioja 2019-09-03)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 2V-98 (1.4) „Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-30 Nr. 2V-174 (1.4), TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13882, įsigalioja 2019-09-03)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2019-08-29 Nr. 4LKT-5(1.3 E), TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13773, įsigalioja 2019-08-31)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2019-08-30 Nr. 4LKT-6(1.3 E), TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13883, įsigalioja 2019-09-03)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo
(2019-08-29 Nr. KRF-45(1.15), TAR, 2019-08-30, kodas 2019-13774, įsigalioja 2019-08-31)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-28 Nr. KS-43, TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13867, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-28 Nr. KS-44, TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13866, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Asmenų konsultavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-08-28 Nr. KS-45, TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13868, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2018 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. KS-37 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. KS-46, TAR, 2019-09-02, kodas 2019-13869, įsigalioja 2019-09-03)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-211 „Dėl Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo“ pakeitimo
(2019-08-27 Nr. V-291, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13541, įsigalioja 2019-08-29)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-204 „Dėl asmenų, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, skyrimo į kardomąją priemonę – suėmimą vykdančias įstaigas“ pakeitimo
(2019-08-28 Nr. V-294, TAR, 2019-08-28, kodas 2019-13605, įsigalioja 2019-08-29)


<< Atgal