Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 40

2019 m. spalio 2 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. rugsėjo 25 d. – spalio 1 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 103 straipsnio ir II dalies II skyriaus pakeitimo įstatymas
(2019-09-19 Nr. XIII-2432, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15587, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-09-19 Nr. XIII-2433, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15589, įsigalioja 2020-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl reikalavimo turėti vizą netaikymo diplomatinių pasų turėtojams
(2019-02-25, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15327)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymą
(2019-09-18 Nr. 969, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15279, įsigalioja 2019-09-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-18 Nr. 970, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15280, įsigalioja 2019-09-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-25 Nr. 974, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15296, įsigalioja 2019-09-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. 975, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15297, įsigalioja 2019-09-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-25 Nr. 983, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15535, įsigalioja 2019-10-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. 1K-274, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15273, įsigalioja 2019-09-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 1K-019 „Dėl mokesčių ir kitų įmokų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus apyskaitos“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. 1K-278, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15274, įsigalioja 2019-09-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1K-417 „Dėl su Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi valstybės vardu ir skolinantis prisiimtų įsipareigojimų bei valstybės piniginių išteklių valdymu susijusių teisės aktų patvirtinimo ir komisijų sudarymo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. 1K-279, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15442, įsigalioja 2019-10-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1K-346 „Dėl Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-27 Nr. 1K-284, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15439, įsigalioja 2019-10-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-24 Nr. A1-551, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15057, įsigalioja 2019-09-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo
(2019-09-27 Nr. A1-559, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15361, įsigalioja 2019-10-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2019-09-30 Nr. A1-560, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15385, įsigalioja 2019-10-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. 4-550, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15272, įsigalioja 2019-09-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-957 „Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ribojimo, naudojimo, surinkimo ir suardymo reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. D1-563, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15113, įsigalioja 2019-09-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. D1-342 „Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 75/439/EEB dėl alyvų atliekų šalinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyvomis 87/101/EEB ir 91/692/EEB, įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-25 Nr. D1-567, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15330, įsigalioja 2019-09-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Priešgaisrinės saugos asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo
(2019-09-25 Nr. D1-568, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15134, įsigalioja 2019-09-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. D1-571, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15285, įsigalioja 2019-09-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2019 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. D1-573, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15256, įsigalioja 2019-09-28)

Aplinkos ministro įsakymas įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. D1-444 „Dėl Naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. D1-576, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15539, įsigalioja 2019-10-02)

Aplinkos ministro įsakymas įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-502 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. D1-577, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15536, įsigalioja 2019-10-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. D1-580, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15476, įsigalioja 2019-10-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. D1-81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. D1-581, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15493, įsigalioja 2019-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. V-1062, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15112, įsigalioja 2019-09-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-585 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. V-1063, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15203, įsigalioja 2019-09-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. V-1064, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15205, įsigalioja 2019-09-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1074 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. V-1065, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15207, įsigalioja 2019-09-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. V-1066, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15208, įsigalioja 2019-09-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-27 Nr. V-1069, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15295, įsigalioja 2019-09-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. V-1080, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15598, įsigalioja 2019-10-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1046 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. V-1086, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15600, įsigalioja 2019-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. V-1082, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15054, įsigalioja 2019-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-110 „Dėl Pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-20 Nr. V-1086, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15053, įsigalioja 2019-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-1041 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-21 Nr. V-1087, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15052, įsigalioja 2019-09-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1053 „Dėl Farmacinės veiklos licencijų paraiškų rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-24 Nr. V-1091, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15209, įsigalioja 2019-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-763 „Dėl Embriono donorystės programos įgyvendinimo 2019–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. V-1099, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15329, įsigalioja 2019-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. V-1104, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15443, įsigalioja 2019-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. V-1114, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15612, įsigalioja 2019-10-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 3-439, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15484, įsigalioja 2019-10-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-24 Nr. 1-255, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15051, įsigalioja 2020-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 1-263, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15495, įsigalioja 2019-10-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr.  1-264, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15494, įsigalioja 2019-10-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 1-265, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15497, įsigalioja 2019-10-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 1-266, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15498, įsigalioja 2019-10-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-442 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. 1-268, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15617, įsigalioja 2019-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-364 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. 1-269, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15615, įsigalioja 2019-11-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. ĮV-607, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15071, įsigalioja 2019-09-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-25 Nr. ĮV-608, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15072, įsigalioja 2019-09-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepcijos tvirtinimo
(2019-09-26 Nr. ĮV-610, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15181, įsigalioja 2019-09-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-435 „Dėl Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  
(2019-09-25 Nr. 3D-528, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15102, įsigalioja 2019-09-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-446 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių specialistų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. 3D-529, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15103, įsigalioja 2019-09-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3D-337 „„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo “ pakeitimo
(2019-09-27 Nr. 3D-530, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15359, įsigalioja 2019-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2019 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-27 Nr. 3D-531, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15321, įsigalioja 2019-09-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-27 Nr. 3D-532, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15358, įsigalioja 2019-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 3D-533, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15447, įsigalioja 2019-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 3D-534, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15448, įsigalioja 2019-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 ,,Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 3D-537, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15450, įsigalioja 2019-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl didžiausio kompensuojamo rapsų ir javų grūdų, pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) 2019 metais, kiekio patvirtinimo
(2019-09-30 Nr. 3D-538, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15496, įsigalioja 2019-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1V-649 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-CPVA-V-901 priemonės „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. 1V-802, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15108, įsigalioja 2019-09-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. 1V-803, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15115, įsigalioja 2019-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. 1V-804, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15116, įsigalioja 2019-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 1V-811, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15463, įsigalioja 2019-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 1V-815, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15482, įsigalioja 2019-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. 1V-817, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15526, įsigalioja 2019-10-02)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-27 Nr. VA-72, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15278, įsigalioja 2019-09-28)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo
(2019-09-27 Nr. V-401/EV-281/V-395, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15469, įsigalioja 2019-10-01)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V-316 „Dėl Informacinės sistemos „E.sąskaita“ nuostatų ir Informacinės sistemos „E.sąskaita“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. V-487, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15195, įsigalioja 2019-09-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo
(2019-09-23 Nr. 1B-849, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15135, įsigalioja 2019-10-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymo
(2019-09-27 Nr. 1B-872, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15453, įsigalioja 2019-10-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešbučio paslaugų, svečių namų paslaugų ir motelio paslaugų, kempingo paslaugų klasifikavimo anketų formų patvirtinimo
(2019-09-24 Nr. 1-252, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15063, įsigalioja 2019-09-26)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Administracinių baudų už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-30 Nr. 1T-154 (1.12.E), TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15455, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio dokumentų fondo administravimo valstybės archyvuose kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-30 Nr. VE-47, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15473, įsigalioja 2019-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo taikymo
(2019-09-30 Nr. 03-178, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15489, įsigalioja 2019-10-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-27 Nr. (1.72E)1A-1459, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15276, įsigalioja 2019-09-28)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 105 „Dėl dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. A1-550, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15064, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl Patikrinimo vietos pripažinimo tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą įvežamiems į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. A1-553, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15114, įsigalioja 2019-09-27)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-216 „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. B1-703, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15459, įsigalioja 2019-10-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. B1-349 „Dėl Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. B1-705, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15510, įsigalioja 2019-10-02)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. AV-43 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-30 Nr. AV-278, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15616, įsigalioja 2019-09-30)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. BR1-251 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-27 Nr. BR1-315, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15608, įsigalioja 2019-10-02)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 2V-320 „Dėl Paramos skyrimo įmonėms, rengusioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. 2V-326, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15534, įsigalioja 2019-10-02)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 4-124 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. 4-556, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15556, įsigalioja 2019-10-02)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. I-363 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prokurorinės kontrolės“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-27 Nr. I-261, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15319, įsigalioja 2019-10-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-27 Nr. I-263, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15320, įsigalioja 2019-10-01)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento leidimų įvežti, vežti į Lietuvos Respubliką ir (ar) išvežti, vežti iš jos ginklus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-23 Nr. 1-76, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15176, įsigalioja 2019-09-27)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-271 „Dėl pataisos įstaigų, kuriose arešto bausme nuteisti asmenys atlieka bausmę, nustatymo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. V-310, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15490, įsigalioja 2019-10-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-09-25 Nr. 2V-195 (1.4), TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15086, įsigalioja 2019-09-26)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2019-09-27 Nr. 2V-196 (1.4), TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15339, įsigalioja 2019-09-28)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-10-01 Nr. 2V-199 (1.4), TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15586, įsigalioja 2019-10-02)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 2V-196 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. 2V-200 (1.4), TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15618, įsigalioja 2019-10-02)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-332 „Dėl Pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. 1V-986, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15080, įsigalioja 2020-01-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-26 Nr. 1V-991, TAR, 2019-09-26, kodas 2019-15200, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. 2BE-280, TAR, 2019-10-01, kodas 2019-15519, įsigalioja 2019-10-02)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti / pakeisti oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą formos patvirtinimo
(2019-09-27 Nr. 2-180, TAR, 2019-09-27, kodas 2019-15317, įsigalioja 2019-09-28)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-73 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. 22.3-230, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15094, įsigalioja 2019-09-26)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 22.3-160 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.3-2017 „Licencijuojamą veiklą branduolinės energetikos srityje vykdančių organizacijų žmogiškieji ištekliai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-25 Nr. 22.3-231, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15095, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-25 Nr. 22.3-232, TAR, 2019-09-25, kodas 2019-15093, įsigalioja 2019-09-26)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 22.3-95 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 22.3-242, TAR, 2019-09-30, kodas 2019-15483, įsigalioja 2019-10-01)


<< Atgal