Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 41

2019 m. spalio 9 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. spalio 2 d. – spalio 8 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 16, 23, 27, 28, 29, 54, 62, 64, 65, 73 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2019-09-26 Nr. XIII-2439, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15886, įsigalioja 2019-10-08)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 18, 25, 29, 30, 31, 57, 65, 67, 67-1, 69, 71, 72, 73, 78 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2019-09-26 Nr. XIII-2440, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15887, įsigalioja 2019-10-08)

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 16, 23, 27, 28, 29, 55, 57, 59, 64, 66, 68 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2019-09-26 Nr. XIII-2441, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15888, įsigalioja 2019-10-08)

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 18, 25, 29, 30, 31, 57, 65, 67, 68, 70, 79 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2019-09-26 Nr. XIII-2442, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15889, įsigalioja 2019-10-08)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-197 „Dėl finansinės paramos ir bendrojo finansavimo grąžintų, grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis padengtų skolų registravimo žurnalo ir grąžintų, grąžintinų sumų, nurašytų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis padengtų skolų ataskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 1K-291, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15897, įsigalioja 2019-10-08)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, susijusių su valstybės skola ir valstybės garantuota skola, duomenų rengimo
(2019-10-04 Nr. 1K-294, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15898, įsigalioja 2019-10-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. A1-571, TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15655, įsigalioja 2019-10-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo
(2019-10-03 Nr. A1-575, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15732, įsigalioja 2019-10-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2019-10-07 Nr. A1-577, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15896, įsigalioja 2019-10-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo
(2019-10-07 Nr. A1-584, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15927, įsigalioja 2019-10-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-430 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. 4-561, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15977, įsigalioja 2019-10-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2019-10-08 Nr. 4-563, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15986, įsigalioja 2019-10-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2019-10-08 Nr. 4-564, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15988, įsigalioja 2019-10-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. 4-565, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15987, įsigalioja 2019-10-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. 4-566, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15996, įsigalioja 2019-10-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-07 Nr. D1-590, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15930, įsigalioja 2019-10-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2019-10-02 Nr. V-1088, TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15673, įsigalioja 2019-10-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-07 Nr. V-1104, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15907, įsigalioja 2019-10-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklo įsteigimo
(2019-10-07 Nr. V-1116, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15928, įsigalioja 2019-10-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2020 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo ir Savivaldybių mokyklų, turinčių specialiųjų klasių, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2020 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2019-10-07 Nr. V-1123, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15929, įsigalioja 2019-10-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-697 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2019 metais priimami studentai, skaičiaus ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. V-1125, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15997, įsigalioja 2019-10-09)

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-09-30 Nr. V-1103/1R-279, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15978, įsigalioja 2019-10-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. V-1109, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15755, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-1170 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų prevencinėms programoms vykdyti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. V-1112, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15787, įsigalioja 2019-10-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1110 „Dėl Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-01 Nr. V-1113, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15983, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Medienos ir durpių, importuojamų iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. V-1117, TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15662, įsigalioja 2019-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modelio patvirtinimo
(2019-10-02 Nr. V-1119, TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15671, įsigalioja 2019-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms palankios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-03 Nr. V-1124, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15866, įsigalioja 2019-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. V-1125, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15850, įsigalioja 2019-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. V-1126, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15842, įsigalioja 2019-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-938 „Dėl sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. V-1129, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15845, įsigalioja 2019-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-07 Nr. V-1134, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15985, įsigalioja 2019-10-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3-251 (1.5 E) „Dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 3-444, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15752, įsigalioja 2019-10-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 3-445, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15753, įsigalioja 2019-10-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3-395-(E) „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, kitų juridinių asmenų prašymų skirti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, lėšų, taip pat lėšų pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytais vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklo plėtojimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejais teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-10-07 Nr. 3-451, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15902, įsigalioja 2019-10-08)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1-132 „Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. 1-270, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15728, įsigalioja 2019-10-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. ĮV-674 „Dėl autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos aprašo, paraiškos, sutarties, išlaidų sąmatos, išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo, ataskaitos, ekspertų komisijos nario nešališkumo dekalaracijos ir vertinimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-30 Nr. ĮV-618, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15890, įsigalioja 2019-10-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. ĮV-673 „Dėl kūrybinės veiklos programos aprašo, paraiškos, sutarties, išlaidų sąmatos, išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo, ataskaitos, ekspertų komisijos nario nešališkumo dekalaracijos ir vertinimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-09-30 Nr. ĮV-619, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15891, įsigalioja 2019-10-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-10-04 Nr. ĮV-636, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15892, įsigalioja 2019-10-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-04 Nr. ĮV-637, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15894, įsigalioja 2019-10-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų specialistų, atliekančių remontą, konservavimą, restauravimą, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-08 Nr. ĮV-641, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15984, įsigalioja 2019-10-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 3D-543, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15926, įsigalioja 2019-10-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 3D-544, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15793, įsigalioja 2019-10-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3D-523 „Dėl lėšų, sukauptų pritaikius finansinę drausmę tiesioginėms išlaidoms, išmokėjimo“ pakeitimo
(2019-10-04 Nr. 3D-547, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15925, įsigalioja 2019-10-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-311 „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. 1V-821, TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15672, įsigalioja 2019-10-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 1V-827, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15759, įsigalioja 2019-10-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 1V-828, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15764, įsigalioja 2020-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 1V-829, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15773, įsigalioja 2020-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-579 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-07 Nr. 1V-837, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15882, įsigalioja 2019-10-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-07 Nr. 1V-838, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15883, įsigalioja 2019-10-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-07 Nr. V-411, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15899, įsigalioja 2019-10-08)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams deklaracijų (Teminių ataskaitų) pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2019-10-08 Nr. EV-288, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15981, įsigalioja 2019-10-09)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metodologijos patvirtinimo
(2019-09-30 Nr. V-123, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15867, įsigalioja 2019-10-08)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-02 Nr. 1T-159 (1.12.E), TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15658, įsigalioja 2019-10-03)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. B1-725 „Dėl Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. B1-706, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15783, įsigalioja 2019-10-04)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl veisimo programų patvirtinimo
(2019-10-04 Nr. B1-715, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15865, įsigalioja 2019-10-05)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 10 eurų monetos, skirtos lyčių lygybei, etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2019-10-03 Nr. 03-180, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15794, įsigalioja 2019-10-05)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Duomenų, surinktų vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2019-10-03 Nr. 03-182, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15856, įsigalioja 2019-10-05)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 03-77 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 03-184, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15857, įsigalioja 2019-10-05)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2017 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 03-115 „Dėl Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių ir kredito unijų priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 03-186, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15795, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 03-9 „Dėl Subordinuotųjų paskolų įtraukimo į kredito unijos papildomą (II lygio) kapitalą ir jų išankstinio grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 03-187, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15796, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 13P-135-(7.1.2) „Dėl Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-27 Nr. 13P-159-(7.1.2), TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15862, įsigalioja 2020-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų karjeros siekiančių, į kitą teismą perkeliamų ar skiriamų asmenų vertinimo kriterijų patvirtinimo
(2019-09-27 Nr. 13P-160-(7.1.2), TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15770, įsigalioja 2020-04-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus atrankos kriterijų patvirtinimo
(2019-09-27 Nr. 13P-161-(7.1.2), TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15772, įsigalioja 2020-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2019-10-04 Nr. 1-414, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15863, įsigalioja 2019-10-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitos formos tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. 1K-207, TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15667, įsigalioja 2019-10-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 1K-211, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15797, įsigalioja 2019-10-05)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-164 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 1P-286-(1.3 E.), TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15730, įsigalioja 2019-10-04)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino teorinių žinių patikrinimo testo klausimų sąrašo patvirtinimo ir nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 1p-(1.3.)-39 „Dėl Geodezininkų profesinių žinių patikrinimo egzamino klausimų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-10-03 Nr. 1P-287-(1.3 E.), TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15758, įsigalioja 2019-11-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti matininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino teorinių žinių patikrinimo testo klausimų sąrašo patvirtinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-40 „Dėl Matininkų kvalifikacijos egzamino klausimų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-10-08 Nr. 1P-302-(1.3 E.), TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15980, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. AV-25 „Dėl Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-10-04 Nr. AV-282, TAR, 2019-10-04, kodas 2019-15860, įsigalioja 2019-10-05)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. BRA-101, TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15639, įsigalioja 2019-10-03)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų pakeitimo
(2019-10-04 Nr. BV-289, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15900, įsigalioja 2019-10-08)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-337 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų atrankos projektui „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. V-400, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15754, įsigalioja 2019-10-04)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsenos aprašo patvirtinimo
(2019-10-02 Nr. V-70, TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15664, įsigalioja 2019-10-03)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo, išankstinės patikros, kadastro duomenų įrašymo ar jų pakeitimo Nekilnojamojo turto kadastre, naudojantis Nekilnojamojo turto registro posisteme „GeoMatininkas“, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-07 Nr. VE-480 (1.3 E), TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15884, įsigalioja 2019-10-08)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-07 Nr. 5-V-739, TAR, 2019-10-07, kodas 2019-15885, įsigalioja 2019-10-08)

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos sprendimas
Dėl Teismo ekspertizės rūšių sąrašo ir Teismo ekspertizės rūšių sąraše nurodytų ekspertizės rūšių sprendžiamų uždavinių patvirtinimo
(2019-09-26 Nr. KT-75, TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15659, įsigalioja 2019-10-03)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1V-17 „Dėl planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-30 Nr. 1V-168, TAR, 2019-10-02, kodas 2019-15668, įsigalioja 2019-10-15)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų ir valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-172 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2019-10-04 Nr. V-154, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15989, įsigalioja 2019-10-09)


<< Atgal