Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 42

2019 m. spalio 16 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. spalio 9 d. – spalio 15 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymas
(2019-09-19 Nr. XIII-2427, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16065, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 12, 20, 22, 24, 25, 35, 41, 42, 45, 47, 48 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-2 straipsniu įstatymas
(2019-09-19 Nr. XIII-2428, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16066, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 23 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-09-19 Nr. XIII-2429, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16067, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-09-19 Nr. XIII-2430, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16068, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymas
(2019-09-19 Nr. XIII-2431, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16069, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 3 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-09-26 Nr. XIII-2443, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16070, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso pakeitimo įstatymas
(2019-09-26 Nr. XIII-2444, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16283, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426, 449, 454, 455, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 449-1 straipsniu įstatymas
(2019-09-26 Nr. XIII-2445, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16284, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-09-26 Nr. XIII-2446, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16071, įsigalioja 2020-11-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Viešosios tvarkos apsaugos komendantūros nuostatų ir Specialaus leidimo, suteikiančio teisę būti teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. 999, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16036, įsigalioja 2019-10-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. 1000, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16051, įsigalioja 2019-10-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. 1001, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16053, įsigalioja 2019-10-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2019-10-09 Nr. 1004, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16155, įsigalioja 2019-10-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Garantinio fondo 2018 metų ataskaitų rinkinio ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2018 metų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2019-10-09 Nr. 1005, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16161, įsigalioja 2019-10-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
(2019-10-09 Nr. 1006, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16162, įsigalioja 2019-10-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio
(2019-10-09 Nr. 1007, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16163, įsigalioja 2019-10-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl rezervinio (stabilizavimo) fondo 2018 metų metinių ataskaitų rinkinio
(2019-10-09 Nr. 1008, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16164, įsigalioja 2019-10-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl vaiko teisių apsaugos valdymo srities priskyrimo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymasi ir kitų ministerijų kompetencijos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-10-02 Nr. 1013, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16236, įsigalioja 2019-10-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. 1014, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16237, įsigalioja 2019-10-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1655 „Dėl Užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. 1015, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16239, įsigalioja 2019-10-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą
(2019-10-09 Nr. 1019, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16251, įsigalioja 2019-10-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2018 m. lapkričio 14 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų įgyvendinimo
(2019-10-09 Nr. 1025, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16294, įsigalioja 2019-10-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2019-10-09 Nr. 1028, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16297, įsigalioja 2019-11-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. 1K-300, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16347, įsigalioja 2019-11-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. A1-595, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16157, įsigalioja 2019-10-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. A1-596, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16158, įsigalioja 2019-10-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2019-10-10 Nr. A1-597, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16160, įsigalioja 2019-10-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. Nr. A1-331 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. A1-599, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16167, įsigalioja 2019-10-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. A1-600, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16173, įsigalioja 2019-10-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo
(2019-10-11 Nr. A1-606, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16226, įsigalioja 2019-10-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. A1-607, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16227, įsigalioja 2019-10-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. A1-608, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16228, įsigalioja 2019-10-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. A1-609, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16229, įsigalioja 2019-10-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. A1-610, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16230, įsigalioja 2019-10-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-14 Nr. 4-577, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16317, įsigalioja 2019-10-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. D1-595, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16267, įsigalioja 2019-10-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-09 Nr. D1-598, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16145, įsigalioja 2019-10-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-11 Nr. D1-605, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16258, įsigalioja 2019-10-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl vilkų sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(2019-10-14 Nr. D1-608, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16298, įsigalioja 2019-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-907 „Dėl Valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų, skiriamų sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, apskaičiavimo koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. V-1126, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-15999, įsigalioja 2019-10-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių sporto mokyklų (gimnazijų), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2020 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2019-10-10 Nr. V-1136, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16128, įsigalioja 2019-10-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių sanatorijų mokyklų (sanatorijų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2020 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2019-10-10 Nr. V-1137, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16129, įsigalioja 2019-10-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos mokyklų (nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos klasių), tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos įstaigos suaugusiųjų mokyklų (suaugusiųjų klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2020 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2019-10-10 Nr. V-1138, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16130, įsigalioja 2019-10-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių ligoninių mokyklų (ligoninių klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2020 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2019-10-10 Nr. V-1139, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16131, įsigalioja 2019-10-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-14 Nr. V-1149, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16302, įsigalioja 2019-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-710 „Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-14 Nr. V-1150, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16303, įsigalioja 2019-10-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-15 Nr. V-1160, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16358, įsigalioja 2019-10-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. V-1141, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16147, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo
(2019-10-08 Nr. V-1148, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16146, įsigalioja 2019-10-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. V-1151, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16148, įsigalioja 2019-10-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-08 Nr. V-1153, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16223, įsigalioja 2019-10-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Nukentėjusiųjų (pacientų) rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-14 Nr. V-1155, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16290, įsigalioja 2019-10-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1r-316 „Dėl Notaro pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. 1R-283, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16213, įsigalioja 2019-10-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 3-878 „Dėl 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, padarytais 2002 m. protokolu (Atėnų konvencija), 4a straipsnyje nurodyto draudimo ar kitos finansinės garantijos liudijimo dėl atsakomybės už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-09 Nr. 3-452, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16040, įsigalioja 2019-10-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-425 „Dėl Laivo savininko civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą, pavojingų ir kenksmingų medžiagų padarytą žalą bei laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-09 Nr. 3-453, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16041, įsigalioja 2019-10-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-566 „Dėl Premijų už publicistinius kūrinius įsteigimo ir premijų už publicistinius kūrinius skyrimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2019-10-09 Nr. ĮV-650, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16151, įsigalioja 2019-10-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. ĮV-420 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-14 Nr. ĮV-656, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16310, įsigalioja 2019-10-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-1009 „Dėl Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. 3D-554, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16138, įsigalioja 2019-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. 3D-556, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16139, įsigalioja 2019-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-152 „Dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuostatų“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. 3D-558, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16140, įsigalioja 2019-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 3D-18 „Dėl tam tikrų produktų tiekimo rinkai putojančiam vynui būdinguose stikliniuose buteliuose ir (arba) naudojant putojančiam vynui būdingą uždarymo būdą“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. 3D-560, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16141, įsigalioja 2019-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl dalies išmokų už 2019 m. išmokėjimo avansu
(2019-10-10 Nr. 3D-561, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16142, įsigalioja 2019-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2019–2020 mokslo metų dalyvių sąrašo patvirtinimo
(2019-10-11 Nr. 3D-562, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16259, įsigalioja 2019-10-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3D-176 „Dėl Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. 3D-566, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16262, įsigalioja 2019-10-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-499 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. 3D-567, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16263, įsigalioja 2019-10-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-69 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. 3D-568, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16264, įsigalioja 2019-10-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2018 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. 3D-569, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16265, įsigalioja 2019-10-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-14 Nr. 3D-571, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16308, įsigalioja 2019-10-15)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-07 Nr. V-281, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16149, įsigalioja 2019-10-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. 1V-847, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16241, įsigalioja 2019-10-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-15 Nr. 1V-854, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16356, įsigalioja 2019-10-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1V-697 „Dėl Sertifikatų valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-15 Nr. 1V-855, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16357, įsigalioja 2019-10-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-720 „Dėl Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-15 Nr. 1V-856, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16360, įsigalioja 2019-10-16)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo
(2019-10-14 Nr. VA-73, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16327, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro“ pakeitimo
(2019-10-15 Nr. VA-74, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16361, įsigalioja 2019-10-16)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdomų informacinių sistemų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2019-10-11 Nr. EV-293, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16233, įsigalioja 2019-10-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-03 Nr. 1B-892, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16052, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. B1-575 „Dėl Neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. B1-724, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16050, įsigalioja 2019-10-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. B1-466 „Dėl šalutinių gyvūninių produktų, surinktų iš viešojo maitinimo įmonių, tvarkymo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. B1-730, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16170, įsigalioja 2019-10-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2000 m. spalio 26 d. tvirtinimo žyma patvirtintų privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ nuostatų pakeitimo
(2019-10-09 Nr. 1K-213, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16081, įsigalioja 2019-10-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. 1K-214, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16165, įsigalioja 2019-10-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-14 Nr. 1K-217, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16307, įsigalioja 2019-10-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-14 Nr. 1K-218, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16326, įsigalioja 2019-10-16)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 1V-17 „Dėl Planavimo sąlygų, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos ir teisėtumo tikrinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. 1V-175, TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16064, įsigalioja 2019-10-15)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3K-93 „Dėl prašymų priėmimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-10-11 Nr. 3K-198, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16242, įsigalioja 2019-10-14)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-11 Nr. 3K-199, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16244, įsigalioja 2019-10-14)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros korupcijos prevencijos 2019–2020 metų programos patvirtinimo
(2019-10-09 Nr. I-273, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16144, įsigalioja 2019-10-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. O3E-548, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16169, įsigalioja 2019-10-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. O3E-551, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16174, įsigalioja 2019-10-12)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Amber grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų 2020 metams tvirtinimo
(2019-10-10 Nr. O3E-553, TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16175, įsigalioja 2019-10-12)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2020 metams nustatymo
(2019-10-15 Nr. O3E-567, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16363, įsigalioja 2019-10-16)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2019 metais“ pakeitimo
(2019-10-11 Nr. V-403, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16270, įsigalioja 2019-10-15)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. V-485, TAR, 2019-10-10, kodas 2019-16166, įsigalioja 2019-10-11)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ „Inogeb LT“ priemonės įgyvendinamų projektų galutinių naudos gavėjų atrankos aprašo patvirtinimo
(2019-10-14 Nr. 2V-344, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16292, įsigalioja 2019-10-15)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2019-10-09 Nr. 2V-208 (1.4), TAR, 2019-10-09, kodas 2019-16074, įsigalioja 2019-10-10)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-11 Nr. 2V-209 (1.4), TAR, 2019-10-11, kodas 2019-16231, įsigalioja 2019-10-12)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 11-10-V “Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo” pakeitimo
(2019-10-11 Nr. 239-19-V, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16281, įsigalioja 2019-10-15)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo Perkamosios galios paritetų programai statistinės anketos KA-10 (pusmetinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-10-14 Nr. DĮ-212, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16352, įsigalioja 2019-10-16)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo namų ūkio anketos PGS-01 (metinės) ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketos PGS-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-10-14 Nr. DĮ-213, TAR, 2019-10-15, kodas 2019-16350, įsigalioja 2019-10-16)


<< Atgal