Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 43

2019 m. spalio 23 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. spalio 16 d. – spalio 22 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2467, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16482, įsigalioja 2019-10-18)

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2473, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16483, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2474, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16484, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2475, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16485, įsigalioja 2020-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 47-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2476, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16487, įsigalioja 2020-05-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-10-17 Nr. (22.35)3-4798, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16532, įsigalioja 2019-10-17)

Tarptautinio dokumento protokolas
Protokolas, kuriuo pakeičiamas Konvencijos dėl nuteistųjų asmenų perdavimo papildomas protokolas
(2017-11-22, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16580)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. 1038, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16481, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraščio patvirtinimo
(2019-10-09 Nr. 1044, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16651, įsigalioja 2019-10-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. 1046, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16680, įsigalioja 2019-10-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. 1047, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16681, įsigalioja 2019-10-22)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. 1K-304, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16734, įsigalioja 2019-10-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-15 Nr. A1-614, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16394, įsigalioja 2019-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. A1-617, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16404, įsigalioja 2019-10-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Specializuotos pagalbos centrų projektų atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo
(2019-10-17 Nr. A1-623, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16472, įsigalioja 2019-10-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo
(2019-10-17 Nr. A1-625, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16473, įsigalioja 2019-10-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-22 Nr. A1-638, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16771, įsigalioja 2019-10-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 4-187 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. 4-586, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16443, įsigalioja 2019-10-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-409 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. 4-589, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16511, įsigalioja 2019-10-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-270 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-18 Nr. 4-590, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16577, įsigalioja 2020-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo
(2019-10-21 Nr. 4-595, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16699, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 457 „Dėl Vandensaugos tikslų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-15 Nr. D1-611, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16572, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-15 Nr. D1-613, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16416, įsigalioja 2019-10-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. В1-761 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-18 Nr. D1-620, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16753, įsigalioja 2019-10-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-350 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 67-2005 „Upių buveinių kokybės vertinimo metodika“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-21 Nr. D1-624, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16763, įsigalioja 2019-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. V-1167, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16434, įsigalioja 2019-10-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių mokyklų (grupių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, kurioms 2020 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2019-10-17 Nr. V-1185, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16526, įsigalioja 2019-10-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-916 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 6 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-22 Nr. V-1190, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16756, įsigalioja 2019-10-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1020 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-08 Nr. V-1142, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16412, įsigalioja 2019-10-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-915 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2005 „Paramedikas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-15 Nr. V-1164, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16408, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-650 „Dėl 2019 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-15 Nr. V-1167, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16411, įsigalioja 2019-10-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 63:2005 „Gydytojas oftalmologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-18 Nr. V-1176, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16588, įsigalioja 2019-10-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-405 „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-18 Nr. V-1177, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16639, įsigalioja 2019-10-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 ,,Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių bazinei kainai apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo
(2019-10-18 Nr. V-1178, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16741, įsigalioja 2019-10-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-22 Nr. V-1184, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16767, įsigalioja 2019-10-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-22 Nr. V-1187, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16769, įsigalioja 2019-10-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3-387(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos apdovanojimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. 3-464, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16403, įsigalioja 2019-10-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-22 Nr. 3-468, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16768, įsigalioja 2019-10-23)

Energetikos ministro, Aplinkos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-10 Nr. 1-273/D1-600/3-455, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16539, įsigalioja 2020-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-319 „Dėl Asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai nacionaliniuose, valstybės ir savivaldybių teatruose bei koncertinėse įstaigose kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-21 Nr. ĮV-665, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16653, įsigalioja 2019-10-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-812 „Dėl Kino kultūros sklaidos projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-21 Nr. ĮV-666, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16649, įsigalioja 2019-10-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-21 Nr. ĮV-668, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16650, įsigalioja 2019-10-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ĮV-226 „Dėl Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-21 Nr. ĮV-672, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16654, įsigalioja 2019-10-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. 3D-574, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16436, įsigalioja 2019-10-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos vykdymo
(2019-10-16 Nr. 3D-575, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16437, įsigalioja 2019-10-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių priskyrimo grupėms pagal keliamus ekonominio augimo tikslus metodikos ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-16 Nr. 1V-861, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16471, įsigalioja 2019-10-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-18 Nr. 1V-865, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16573, įsigalioja 2019-10-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Kelionės dokumento atvykti į Lietuvos Respubliką blanko formos patvirtinimo
(2019-10-18 Nr. 1V-872, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16618, įsigalioja 2019-10-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1V-59 „Dėl Lietuvos Respublikos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos Regionų komitetą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-22 Nr. 1V-873, TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16743, įsigalioja 2019-10-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. EV-296, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16527, įsigalioja 2019-10-18)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. EV-298, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16528, įsigalioja 2019-10-18)

Muitinės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1B-571 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose, bendradarbiavimo ir operatyvaus reagavimo į pasienio kontrolės punktuose bei jų prieigose susidarančias kritines situacijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-15 Nr. 1B-930, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16414, įsigalioja 2019-10-17)

Muitinės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-16 Nr. 1B-937, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16673, įsigalioja 2019-11-25)

Muitinės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. 1B-938, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16674, įsigalioja 2019-10-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymo gairių patvirtinimo
(2019-10-17 Nr. 03-188, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16581, įsigalioja 2019-10-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2020 metams patvirtinimo
(2019-10-17 Nr. 03-192, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16643, įsigalioja 2019-10-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 03-73 „Dėl Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. 03-193, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16582, įsigalioja 2019-10-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2020 metams perskaičiavimo
(2019-10-17 Nr. O3E-569, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16534, įsigalioja 2019-10-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Achema“ skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos 2020−2024 metams nustatymo
(2019-10-17 Nr. O3E-573, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16538, įsigalioja 2019-10-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos 2020 metams nustatymo
(2019-10-18 Nr. O3E-605, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16615, įsigalioja 2019-10-22)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2019-10-11 Nr. V1-177, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16410, įsigalioja 2019-10-17)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Statinių kadastro duomenų elektroninių bylų rengimo ir jų teikimo išankstinei patikrai, naudojantis nekilnojamojo turto registro posisteme „Matininkas“ tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-16 Nr. VE-495 (1.3 E), TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16407, įsigalioja 2019-10-17)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 1V-394 „Dėl Viešųjų ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-18 Nr. 1V-1060, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16612, įsigalioja 2020-01-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 2V-67 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2019 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-18 Nr. 2V-212, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16604, įsigalioja 2019-10-19)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projekto finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2019-10-18 Nr. 2V-214 (1.4), TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16609, įsigalioja 2019-10-19)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-10-22 Nr. 2V-220 (1.4), TAR, 2019-10-22, kodas 2019-16770, įsigalioja 2019-10-23)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nuostatų patvirtinimo
(2019-10-17 Nr. Į-279, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16512, įsigalioja 2019-10-18)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl deklaracijos apie susijusius asmenis formos patvirtinimo
(2019-10-21 Nr. V-39, TAR, 2019-10-21, kodas 2019-16687, įsigalioja 2019-10-22)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo
(2019-10-17 Nr. V-77, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16603, įsigalioja 2019-10-19)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 5-V-624 „Dėl Teisėsaugos pareigūnų ginklų ir šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. 5-V-772, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16507, įsigalioja 2019-10-18)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-775 „Dėl Ginklų perdirbimo, eksponavimo ir parodų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. 5-V-775, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16510, įsigalioja 2019-10-18)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis statistinės ataskaitos TKR-01 (savaitinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-10-16 Nr. DĮ-216, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16439, įsigalioja 2019-12-17)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Reprezentatyviųjų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų registravimo statistinės anketos KA-11 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-10-16 Nr. DĮ-217, TAR, 2019-10-16, kodas 2019-16438, įsigalioja 2019-10-17)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. lakričio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-290 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos, laikinojo leidimo, prašymo registruoti šią veiklą ar išduoti laikinąjį leidimą, paraiškos išduoti licenciją ir registruojamos veiklos duomenų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-18 Nr. 22.3-250, TAR, 2019-10-18, kodas 2019-16585, įsigalioja 2019-10-19)


<< Atgal