Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 45

2019 m. lapkričio 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. spalio 30 d. – lapkričio 5 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymas
(2019-10-15 Nr. XIII-2481, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17357, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-10-15 Nr. XIII-2482, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17358, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 23-4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2019-10-15 Nr. XIII-2483, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17359, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 4 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-10-15 Nr. XIII-2484, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17360, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 4, 4-1, 5-1, 12, 12-2, 33-1, 35, 49, 56, 78, 88-1 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-2, 9-2 straipsniais įstatymas
(2019-10-17 Nr. XIII-2487, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17361, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2019-10-17 Nr. XIII-2497, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17362, įsigalioja 2019-11-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. 1073, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17543, įsigalioja 2019-11-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. 1076, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17547, įsigalioja 2019-11-05)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 24 straipsnio 4 dalies 4 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2019-10-31 Nr. KT41-N12/2019, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17396. įsigalioja 2019-10-31)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-28 Nr. 1K-324, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17261, įsigalioja 2019-10-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. 1K-330, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17534, įsigalioja 2019-11-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-513 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. A1-658, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17504, įsigalioja 2019-11-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2020 metų minimalių vartojimo poreikių dydžio patvirtinimo
(2019-11-04 Nr. A1-661, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17563. įsigalioja 2020-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-180 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo pagal socialinės apsaugos srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. A1-662, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17564. įsigalioja 2019-11-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. A1-665, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17565. įsigalioja 2019-11-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo
(2019-10-30 Nr. 4-617, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17277, įsigalioja 2019-11-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Paskolų garantijų finansų įstaigoms už didelių įmonių imamas paskolas teikimo nuostatų patvirtinimo
(2019-10-30 Nr. 4-618, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17278, įsigalioja 2019-11-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo
(2019-10-30 Nr. 4-620, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17304, įsigalioja 2019-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. D1-647, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17487, įsigalioja 2019-11-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr.  D1-648, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17486, įsigalioja 2019-11-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. D1-141 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. D1-650, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17603. įsigalioja 2019-11-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. D1-652, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17556. įsigalioja 2019-11-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo
(2019-11-04 Nr. D1-653, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17624. įsigalioja 2020-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. D1-654, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17623. įsigalioja 2019-11-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. D1-658, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17628. įsigalioja 2019-11-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1088 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. V-1260, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17516, įsigalioja 2019-11-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. V-1261, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17562. įsigalioja 2019-11-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palyginimo pagal veiklos finansinių rezultatų ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-28 Nr. V-1218, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17269, įsigalioja 2019-10-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-752 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. V-1220, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17270, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-713 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. V-1221, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17271, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. V-1222, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17272, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo“
(2019-10-29 Nr. V-1225, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17346, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-864 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. V-1226, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17347, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. V-1242, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17398, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. V-1243, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17399, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. V-1244, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17400, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1566 „Dėl Sprendimų dėl labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo priėmimo tvarkos aprašo ir šių išlaidų kompensavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. V-1246, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17401, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1045 „Dėl Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. V-1247, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17402, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1046 „Dėl Plaučių transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. V-1248, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17403, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-752 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 730 „Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo“
(2019-10-31 Nr. V-1250, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17404, įsigalioja 2019-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 67:2007 „Gydytojas patologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. V-1252, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17527, įsigalioja 2019-11-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. V-1253, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17555. įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1182 „Dėl Asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašo ir Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumą tikrina ir juos deaktyvina didmeninio platinimo licencijos turėtojas, sąrašą, tiekiamų vaistinių preparatų pakuočių unikalių identifikatorių autentiškumo tikrinimo ir jų deaktyvinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. V-1256, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17630. įsigalioja 2019-11-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-813 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 166:2018 „Optometrininkas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. V-1257, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17629. įsigalioja 2019-11-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3-283 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. 3-490, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17414, įsigalioja 2019-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo 04.4.1- LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimo Nr. 3 rezervinių projektų sąrašo patvirtinimo
(2019-10-31 Nr. 1-283, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17352, įsigalioja 2019-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1-131 „Dėl Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. 1-284, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17501, įsigalioja 2020-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 3D-164 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. 3D-600, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17305, įsigalioja 2019-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-268 „Dėl Žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo ir Jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. 3D-602, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17306, įsigalioja 2019-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 3D-157 „Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2019 metų plano ir Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2019 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. 3D-604, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17558. įsigalioja 2019-11-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 3D-850 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos srities „Parama Europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. 3D-605, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17559. įsigalioja 2019-11-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo
(2019-11-04 Nr. 3D-606, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17560. įsigalioja 2019-11-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-30 Nr. 1V-890, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17246, įsigalioja 2019-11-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2019-10-30 Nr. 1V-893, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17296, įsigalioja 2019-10-31)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1V-553 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. 1V-894, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17303, įsigalioja 2019-10-31)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-135 „Dėl Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. V-912, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17284, įsigalioja 2019-10-31)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-210 „Dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. VA-78, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17265, įsigalioja 2019-10-31)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. VA-94 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos kasos aparatų kvitų žaidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. VA-79, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17348, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Kitų apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis – būdų nustatymo taisyklių patvirtinimo
(2019-10-31 Nr. VA-80, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17349, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. VA-81, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17442, įsigalioja 2019-11-05)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. V-440, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17354, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. V-441, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17353, įsigalioja 2019-11-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. 1S-162, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17546, įsigalioja 2019-11-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1B-458 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 1B-359 „Dėl Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-10-08 Nr. 1B-905, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17282, įsigalioja 2019-10-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1B-71 „Dėl Prekių iškrovimo, laikinojo saugojimo ir gabenimo naudojant valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krovinių ir prekių informacinę sistemą (KIPIS) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. 1B-974, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17356, įsigalioja 2020-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2019-10-29 Nr. 1B-976, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17355, įsigalioja 2019-11-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-10-31 Nr. 1B-989, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17495, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-136 „Dėl Gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-29 Nr. B1-764, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17274, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 283 „Dėl Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. B1-771, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17645. įsigalioja 2019-11-06)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 03-290 „Dėl Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. 03-196, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17523, įsigalioja 2019-11-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-04 Nr. 1K-238, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17522, įsigalioja 2019-11-05)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos nustatymo
(2019-10-31 Nr. O3E-634, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17363, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Suskystintos dujos“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų vienašališko nustatymo
(2019-10-31 Nr. O3E-636, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17364, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų lygio viršutinės ribos 2020 metams koregavimo
(2019-10-31 Nr. O3E-645, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17411, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2019-10-31 Nr. O3E-648, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17366, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo
(2019-10-31 Nr. O3E-650, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17367, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. O3E-251 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. O3E-651, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17368, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pažymų išdavimo asmenims, siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse arba Šveicarijos konfederacijoje, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-31 Nr. T1-1711-(1.1.), TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17369, įsigalioja 2019-11-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-6 „Dėl Totalizatoriaus ir lažybų punktų steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. DIE-614, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17372, įsigalioja 2019-11-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DI-528 „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. DIE-615, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17371, įsigalioja 2019-11-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DI-771 „Dėl Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. DIE-616, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17373, įsigalioja 2019-11-01)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnų, laikinai perkeltų į užsienio valstybių ar tarptautines karines ar gynybos institucijas, aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-10-22 Nr. 1-85, TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17485, įsigalioja 2019-11-05)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-264 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-31 Nr. 2BE-316, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17405, įsigalioja 2019-11-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2019-11-04 Nr. 2V-235 (1.4), TAR, 2019-11-04, kodas 2019-17541, įsigalioja 2019-11-05)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atliekamų ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo
(2019-10-30 Nr. KS-72, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17350, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-166 „Dėl Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-30 Nr. KS-73, TAR, 2019-10-31, kodas 2019-17351, įsigalioja 2020-01-01)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2019-10-24 Nr. V1-105, TAR, 2019-10-30, kodas 2019-17259, įsigalioja 2019-10-31)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės, teikiančios turizmo ir išankstinio užsakymo paslaugas, statistinės ataskaitos F-09 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-04 Nr. DĮ-229, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17601. įsigalioja 2020-03-02)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 22.3-99 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.2-2015 „Branduolinės energetikos objekto modifikacijų kategorijos ir modifikacijų atlikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. 22.3-267, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17625. įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 22.3-109 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. 22.3-268, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17626. įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 22.3-87 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.6-2018 „Branduolinės elektrinės projektas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. 22.3-269, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17627. įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-05 Nr. 22.3-271, TAR, 2019-11-05, kodas 2019-17634. įsigalioja 2020-05-01)


<< Atgal