Valstybės institucijų priimti teisės aktai

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 47

2019 m. lapkričio 20 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2019 m. lapkričio 13 d. – lapkričio 19 d.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, ratifikavimo
(2019-11-07 Nr. XIII-2499, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18188, įsigalioja 2019-11-14)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-07 Nr. XIII-2500, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18189, įsigalioja 2019-11-14)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 50 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-07 Nr. XIII-2501, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18190, įsigalioja 2019-11-14)

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2529, TAR, 2019-11-15, kodas 2019-18359, įsigalioja 2019-11-16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties taikymo pradžios datos
(2019-10-17 Nr. (22.35)3-4804, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18175, įsigalioja 2019-11-13)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2019-11-13 Nr. (22.35)3-5239, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18174, įsigalioja 2019-11-13)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. 1135, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18279, įsigalioja 2019-11-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. 1136, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18281, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. 1141, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18300, įsigalioja 2019-11-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl bendradarbiavimo su Tarptautine frankofonijos organizacija
(2019-11-06 Nr. 1143, TAR, 2019-11-15, kodas 2019-18350, įsigalioja 2020-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. 1147, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18426, įsigalioja 2019-11-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-15 Nr. A1-690, TAR, 2019-11-15, kodas 2019-18339, įsigalioja 2019-11-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 4-660 „Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-14 Nr. 4-646, TAR, 2019-11-15, kodas 2019-18338, įsigalioja 2019-11-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo
(2019-11-15 Nr. 4-647, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18406, įsigalioja 2019-11-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-470 „Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir Kioto vienetų, gaunamų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo ir metiniams išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti naudojamų lankstumo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. D1-672, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18169, įsigalioja 2019-11-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-326 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2019 metais priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. D1-674, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18291, įsigalioja 2019-11-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-280 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-010 priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. D1-675, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18250, įsigalioja 2019-11-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-18 Nr. D1-679, TAR, 2019-11-19, kodas 2019-18454, įsigalioja 2020-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-18 Nr. D1-680, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18432, įsigalioja 2019-11-19)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-156/3D-154 „Dėl tręšimo sąlygų 2019 metais nustatymo“ pakeitimo
(2019-11-19 Nr. D1-682/3D-629, TAR, 2019-11-19, kodas 2019-18457, įsigalioja 2019-11-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lėšų skyrimo užsienio šalių Lituanistikos (Baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo projektams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-14 Nr. V-1295, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18276, įsigalioja 2019-11-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl studijų kainų indeksavimo
(2019-11-14 Nr. V-1308, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18278, įsigalioja 2019-11-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-14 Nr. V-1313, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18280, įsigalioja 2019-11-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Studijų krypties (krypčių) aprašo rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-14 Nr. V-1315, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18306, įsigalioja 2019-11-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“
(2019-11-18 Nr. V-1316, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18399, įsigalioja 2019-11-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo
(2019-11-18 Nr. V-1317, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18414, įsigalioja 2019-11-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-18 Nr. V-1318, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18415, įsigalioja 2019-11-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. V-1286, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18197, įsigalioja 2020-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1066 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. V-1290, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18258, įsigalioja 2019-11-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-13 Nr. V-1292, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18202, įsigalioja 2020-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-15 Nr. V-1296, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18410, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-158 „Dėl Krono (Crohn) ligos (sritinio enterito) diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-15 Nr. V-1299, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18411, įsigalioja 2019-11-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-15 Nr. V-1300, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18412, įsigalioja 2019-11-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo
(2019-11-14 Nr. 1R-305, TAR, 2019-11-15, kodas 2019-18319, įsigalioja 2019-11-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3-865 „Dėl reguliariojo vietinio susisiekimo maršrutų, kuriuose teikiamos keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugos, nustatymo“ pakeitimo
(2019-11-18 Nr. 3-512, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18420, įsigalioja 2019-12-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Vieningo kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo
(2019-11-14 Nr. ĮV-748, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18312, įsigalioja 2019-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-945 „Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. 3D-618, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18131, įsigalioja 2019-11-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. rupjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-492 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-15 Nr. 3D-626, TAR, 2019-11-15, kodas 2019-18337, įsigalioja 2019-11-16)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-08 Nr. 1V-905/V-323, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18265, įsigalioja 2019-11-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. 1V-921, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18203, įsigalioja 2019-11-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-18 Nr. 1V-925, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18427, įsigalioja 2019-11-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-18 Nr. 1V-928, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18435, įsigalioja 2019-11-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-685 „Dėl Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-18 Nr. 1V-929, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18437, įsigalioja 2019-11-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-18 Nr. 1V-930, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18438, įsigalioja 2019-11-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Valstybinių duomenų centrų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2019-11-18 Nr. V-962, TAR, 2019-11-19, kodas 2019-18474, įsigalioja 2019-11-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. VA-155 „Dėl Apdoroto tabako sunaikinimo, prižiūrint Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. VA-84, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18164, įsigalioja 2019-11-14)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Panaudoto apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų ir elektroninių cigarečių skysčio atleidimo nuo akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. VA-85, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18165, įsigalioja 2019-11-14)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo
(2019-10-29 Nr. V1-212, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18198, įsigalioja 2019-11-14)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. 1B-1039, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18153, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo, veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo bei priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-11-18 Nr. 03-207, TAR, 2019-11-19, kodas 2019-18462, įsigalioja 2020-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1/2015-412 „Dėl Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro duomenų saugos nuostatų, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro naudotojų administravimo taisyklių ir Valstybinės reikšmės
(2019-11-15 Nr. 1-472, TAR, 2019-11-15, kodas 2019-18335, įsigalioja 2019-11-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. 1K-247, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18183, įsigalioja 2019-11-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-19 Nr. 1K-252, TAR, 2019-11-19, kodas 2019-18483, įsigalioja 2019-11-20)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. A1-9 „Dėl sėklinių pasėlių ir sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-13 Nr. A1-712, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18151, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-817 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-08 Nr. B1-776, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18275, įsigalioja 2020-01-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-756 „Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo“ pakeitimo
(2019-11-15 Nr. B1-792, TAR, 2019-11-15, kodas 2019-18341, įsigalioja 2019-11-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl sustiprintos iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką importuojamų maistui skirtų gyvų žuvų kontrolės
(2019-11-19 Nr. B1-794, TAR, 2019-11-19, kodas 2019-18478, įsigalioja 2019-11-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-24 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus ir specialios medicininės paskirties maisto produktus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-19 Nr. B1-795, TAR, 2019-11-19, kodas 2019-18479, įsigalioja 2019-11-20)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Dėl 2014-2021 Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (tiesioginio finansavimo) Dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto mokėjimo prašymo formos, taikomos projektams, kurių priežiūrą atlieka viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, kaip Dvišalio bendradarbiavimo fondo administratorius, patvirtinimo
(2019-11-12 Nr. DR-20-2-2019-22, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18147, įsigalioja 2019-11-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-14 Nr. O3E-715, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18314, įsigalioja 2019-11-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainų tvirtinimo
(2019-11-15 Nr. O3E-719, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18363, įsigalioja 2019-11-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo kainų 2020 metams tvirtinimo
(2019-11-15 Nr. O3E-724, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18365, įsigalioja 2019-11-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl suskystintų gamtinių dujų perkrovos paslaugos kainos 2020 metams
(2019-11-15 Nr. O3E-725, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18366, įsigalioja 2019-11-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-15 Nr. O3E-728, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18368, įsigalioja 2019-11-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-15 Nr. O3E-744, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18373, įsigalioja 2019-11-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2019-11-15 Nr. O3E-750, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18374, įsigalioja 2019-11-19)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-03-29 Nr. T-16, TAR, 2019-11-19, kodas 2019-18467, įsigalioja 2019-11-20)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Asmens duomenų tvarkymo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-15 Nr. T-31, TAR, 2019-11-19, kodas 2019-18469, įsigalioja 2019-11-20)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų teikimo Testamentų registrui elektroniniu būdu taisyklių pakeitimo
(2019-11-13 Nr. VE-559 (1.3 E), TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18152, įsigalioja 2019-12-18)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-56 „Dėl Ilgalaikių pasimatymų su sugyventiniais suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-11-15 Nr. V-361, TAR, 2019-11-15, kodas 2019-18342, įsigalioja 2019-11-16)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-148 „Dėl Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią laisvės atėmimo vietų įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-18 Nr. V-363, TAR, 2019-11-18, kodas 2019-18434, įsigalioja 2019-11-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos išduodamų jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų, lengvatinių liudijimų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2019-11-14 Nr. 2BE-335, TAR, 2019-11-14, kodas 2019-18287, įsigalioja 2019-11-15)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Elektronių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-18 Nr. V-176, TAR, 2019-11-19, kodas 2019-18464, įsigalioja 2019-11-20)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 4LKT-19(1.3E) „Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. 4LKT-10(1.3 E), TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18166, įsigalioja 2019-11-14)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VĮ-80(1.1 E) „Dėl Stebėsenos ir analizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. KRF-67(1.15), TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18173, įsigalioja 2019-11-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Į rinką pateiktų augalų apsaugos produktų statistinės ataskaitos APR-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-12 Nr. DĮ-232, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18167, įsigalioja 2019-11-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pašarų sunaudojimo statistinės ataskaitos ŽŪ-25 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-12 Nr. DĮ-233, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18168, įsigalioja 2019-11-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-01 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-12 Nr. DĮ-234, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18158, įsigalioja 2020-01-31)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų atrankos statistinės ataskaitos KA-03 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-12 Nr. DĮ-235, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18156, įsigalioja 2019-11-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinės ataskaitos SOC-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-12 Nr. DĮ-236, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18157, įsigalioja 2019-11-14)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų išvykimų iš gyvenamosios vietovės statistinio tyrimo anketos GIV-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-12 Nr. DĮ-237, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18159, įsigalioja 2020-01-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės pramoninių gaminių gamybos statistinės ataskaitos P-12 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2019-11-13 Nr. DĮ-238, TAR, 2019-11-13, kodas 2019-18186, įsigalioja 2020-02-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-01 (metinės), Ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą vykdančios švietimo įstaigos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-02 (metinės), Bendrojo ugdymo mokyklos lėšų, pajamų ir išlaidų statistinės ataskaitos ŠVF-03 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2019-11-14 Nr. DĮ-239, TAR, 2019-11-15, kodas 2019-18334, įsigalioja 2019-11-16)


<< Atgal