Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 3

2020 m. sausio 15 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. sausio 8 d. – sausio 14 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-01-13 Nr. (22.35)3-167, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00500, įsigalioja 2020-01-13)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-08 Nr. 2, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00271, įsigalioja 2020-01-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-08 Nr. 3, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00272, įsigalioja 2020-01-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-08 Nr. 7, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00295, įsigalioja 2020-01-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-08 Nr. 8, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00296, įsigalioja 2020-01-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-08 Nr. 11, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00374, įsigalioja 2020-01-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-01-08 Nr. 12, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00376, įsigalioja 2020-01-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai, rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-08 Nr. 13, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00480, įsigalioja 2020-01-14)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. A1-31, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00274, įsigalioja 2020-01-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. A1-32, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00276, įsigalioja 2020-01-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. A1-182 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. A1-33, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00307, įsigalioja 2020-01-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-10 Nr. 4-18, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00484, įsigalioja 2020-01-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 4-778 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. 4-21, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00541, įsigalioja 2020-01-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 4-241 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr.  4-8, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00292, įsigalioja 2020-01-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-589 „Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. D1-18, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00552, įsigalioja 2020-01-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų, ugdymą vykdančių skirtingomis mokomosiomis kalbomis, tačiau vidurinio ugdymo programą įgyvendinančių pagal šių mokyklų parengtą bendrą vidurinio ugdymo planą, sąrašo patvirtinimo
(2020-01-08 Nr. V-14, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00262, įsigalioja 2020-01-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-09 Nr. V-16, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00263, įsigalioja 2020-01-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl studentų, priimamų 2020 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. V-32, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00491, įsigalioja 2020-01-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Vaikų aviaciniam švietimui naudojamų orlaivių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. V-34, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00503, įsigalioja 2020-01-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui ir sportui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-14 Nr. V-36, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00539, įsigalioja 2020-01-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-14 Nr. V-38, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00540, įsigalioja 2020-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-601 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. V-14, TAR, 2020-01-08, kodas 2020-00231, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, papildomai apmokamoms, stebėjimo ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-06 Nr. V-16, TAR, 2020-01-08, kodas 2020-00232, įsigalioja 2020-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Konkurso kredito įstaigai, kurioje laikomos sąskaitos, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, lėšos, parinkti sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-01-07 Nr. V-18, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00282, įsigalioja 2020-01-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. V-20, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00251, įsigalioja 2020-01-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo
(2020-01-09 Nr. V-30, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00303, įsigalioja 2020-01-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1450 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. V-33, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00445, įsigalioja 2020-01-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-27 „Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. V-34, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00386, įsigalioja 2020-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo įgyvendinimo
(2020-01-09 Nr. V-36, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00384, įsigalioja 2020-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti, mokėjimo, sąskaitos administravimo ir sąskaitos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-10 Nr. V-40, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00508, įsigalioja 2020-01-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. V-42, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00545, įsigalioja 2020-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. V-43, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00546, įsigalioja 2020-01-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. V-45, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00547, įsigalioja 2020-01-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. 1R-10, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00261, įsigalioja 2020-01-10)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 362 „Dėl civilinėse bylose dėl teismo įsakymo išdavimo naudojamų procesinių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. 1R-13, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00264, įsigalioja 2020-01-10)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1r-139 „Dėl Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-10 Nr. 1R-17, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00390, įsigalioja 2020-01-11)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1R-90 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. 1R-9, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00260, įsigalioja 2020-01-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. ĮV-10, TAR, 2020-01-08, kodas 2020-00222, įsigalioja 2020-01-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 3D-293 „Dėl valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-08 Nr. 3D-10, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00283, įsigalioja 2020-01-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-533 „Dėl Ūkinių gyvūnų sąlyginių verčių lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. 3D-12, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00284, įsigalioja 2020-01-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-10 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. 3D-13, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00285, įsigalioja 2020-01-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3D-903 „Dėl Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. 3D-14, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00305, įsigalioja 2020-01-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 141 „Dėl augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo įkainių ir metinio įkainio už įrašą apie augalo veislę Nacionaliniame augalų veislių sąraše bei pagal sutartis atliekamų augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo įkainių dydžių lentelių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. 3D-15, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00306, įsigalioja 2020-01-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-7 „Dėl 2020 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. 3D-16, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00501, įsigalioja 2020-01-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-578 „Dėl Eksporto skatinimo priemonių finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. 3D-17, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00502, įsigalioja 2020-01-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-10 Nr. 1V-18, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00370, įsigalioja 2020-01-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. 1V-25, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00511, įsigalioja 2020-01-14)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos informacinės sistemos techninio aprašymo (specifikacijos) patvirtinimo
(2020-01-14 Nr. VA-4, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00537, įsigalioja 2020-01-15)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų ir Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos tvirtinimo
(2020-01-10 Nr. V4-6, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00493, įsigalioja 2020-01-14)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-14 Nr. 1-12, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00544, įsigalioja 2020-01-15)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų
(2020-01-10 Nr. VE-9 (1), TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00531, įsigalioja 2020-01-15)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų Pažymos dėl priskaityto ir išmokėto darbo užmokesčio priskyrimo projektui bei kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų taikymo formos patvirtinimo
(2020-01-08 Nr. DR-20-2-2020-1, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00268, įsigalioja 2020-01-10)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo kvietimo teikti paraiškas kelionių išlaidoms kompensuoti gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2020-01-10 Nr. DR-20-2-2020-2, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00443, įsigalioja 2020-01-13)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-240 „Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-10 Nr. V-3, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00524, įsigalioja 2020-01-15)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-10 Nr. V-4, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00504, įsigalioja 2020-01-14)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams ir virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
(2020-01-10 Nr. V-5, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00505, įsigalioja 2020-01-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. 1K-12, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00526, įsigalioja 2020-01-16)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Klientams teikiamų paslaugų kokybės tyrimo, vertinimo ir sklaidos metodikos patvirtinimo
(2020-01-09 Nr. V-5, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00344, įsigalioja 2020-01-11)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-07 Nr. 1P-13-(1.3 E.), TAR, 2020-01-08, kodas 2020-00206, įsigalioja 2020-01-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. B1-73 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo programos vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. B1-21, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00533, įsigalioja 2020-01-15)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. Nr. T1-163 įsakymo „Dėl ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-10 Nr. T1-3, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00383, įsigalioja 2020-01-11)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 5-V-200 „Dėl Policijos pareigūnų veiksmų priimant sprendimus nušalinti nuo transporto priemonių vairavimo, priverstinai nuvežti transporto priemonę ir uždrausti toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. 5-V-12, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00259, įsigalioja 2020-01-10)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Administracinio nusižengimo bylos išrašo ir (ar) pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. 5-V-21, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00536, įsigalioja 2020-01-15)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių
(2020-01-06 Nr. 2-4, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00378, įsigalioja 2020-01-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 2BE-234 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-09 Nr. 2BE-11, TAR, 2020-01-09, kodas 2020-00294, įsigalioja 2020-01-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 4R-265 „Dėl paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-01-10 Nr. 2BE-18, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00444, įsigalioja 2020-01-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų geležinkelių transporto srities planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo
(2020-01-08 Nr. 2BE-7, TAR, 2020-01-08, kodas 2020-00223, įsigalioja 2020-01-09)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Savivaldybių želdynų statistinės ataskaitos ŽEL-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-10 Nr. DĮ-10, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00380, įsigalioja 2020-01-11)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo anketos GU-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-10 Nr. DĮ-11, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00381, įsigalioja 2020-01-11)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-10 Nr. DĮ-12, TAR, 2020-01-10, kodas 2020-00382, įsigalioja 2020-01-11)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų statistinės ataskaitos KA-04 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. DĮ-14, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00486, įsigalioja 2020-03-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinės ataskaitos KA-13 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. DĮ-15, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00489, įsigalioja 2020-03-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. DĮ-16, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00487, įsigalioja 2020-03-02)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Elektros energijos paskirstymo statistinės ataskaitos EN-17 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2020-01-14 Nr. DĮ-17, TAR, 2020-01-14, kodas 2020-00551, įsigalioja 2020-01-15)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. 22.3-10, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00498, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.8-2020 „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbūs kėlimo įrenginiai ir jų įranga“ patvirtinimo
(2020-01-13 Nr. 22.3-7, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00495, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. 22.3-8, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00496, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-13 Nr. 22.3-9, TAR, 2020-01-13, kodas 2020-00497, įsigalioja 2020-05-01)


<< Atgal