Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 11

2020 m. kovo 11 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. kovo 4 d. – kovo 10 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1666 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės prekybos sistemos priemones“ pakeitimo
(2020-02-26 Nr. 176, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04866, įsigalioja 2020-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo
(2020-03-04 Nr. 179, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04870, įsigalioja 2020-03-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo
(2020-03-04 Nr. 185, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04952, įsigalioja 2020-03-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Vaikų emocinės gerovės metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo
(2020-03-04 Nr. 190, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05119, įsigalioja 2020-03-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. 193, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05250, įsigalioja 2020-03-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. 194, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05252, įsigalioja 2020-03-11)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio (2013 m. gruodžio 23 d. redakcija) 2 dalies, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 8 straipsnio (2008 m. lapkričio 11 d. redakcija) 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-03-09 Nr. KT41-N4/2020, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05178, įsigalioja 2020-03-10)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro valdymo sričių vidaus audito centralizavimo
2019-12-19 Nr. 1K-396, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05168, įsigalioja 2020-03-10)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1K-346 „Dėl Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. 1K-56, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04923, įsigalioja 2020-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. A1-189/V-260, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04864, įsigalioja 2020-03-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. A1-493 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. A1-193, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04776, įsigalioja 2020-03-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-584 „Dėl Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. A1-194, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04775, įsigalioja 2020-03-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. A1-196, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04865, įsigalioja 2020-03-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. A1-399 „Dėl Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. A1-198, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04916, įsigalioja 2020-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 2 veiksmo „Priėmimo sąlygų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.2.2-K-02 patvirtinimo
(2020-03-05 Nr. A1-199, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04917, įsigalioja 2020-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. A1-204/V-300, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05181, įsigalioja 2021-01-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014−2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. A1-205, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05247, įsigalioja 2020-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. A1-214, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05253, įsigalioja 2020-03-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. A1-216, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05283, įsigalioja 2020-03-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2020-03-06 Nr. 4-147, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05164, įsigalioja 2020-03-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4-337 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. 4-148, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05163, įsigalioja 2020-03-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 4-754 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. 4-149, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05162, įsigalioja 2020-03-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-724 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. 4-150, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05161, įsigalioja 2020-03-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. D1-130, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05112, įsigalioja 2020-03-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. D1-134, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05114, įsigalioja 2020-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. D1-138, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05122, įsigalioja 2020-03-07)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl tręšimo sąlygų 2020 metais nustatymo
(2020-03-09 Nr. D1-140/3D-163, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05182, įsigalioja 2020-03-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo ar papildomų lėšų programoms įgyvendinti skyrimo, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo
(2020-03-04 Nr. V-325, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04791, įsigalioja 2020-03-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. V-327, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04792, įsigalioja 2020-03-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-448 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų, kurių Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (toliau – BVPŽ), nustatytame 2002 m. lapkričio 5 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl Bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB (OL 2009 l 188, p. 14), kodai yra nuo 73000000-2 iki 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 ir 73430000-5, viešųjų pirkimų, kuriems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) reikalavimai netaikomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas) reikalavimai netaikomi pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 26 straipsnio 1 dalį ir kuriais siekiama tenkinti mokslo ir studijų institucijų poreikius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-03-04 Nr. V-328, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04793, įsigalioja 2020-03-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo plano patvirtinimo
(2020-03-05 Nr. V-329, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04949, įsigalioja 2020-03-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1311 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonės „Studijų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. V-341, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05274, įsigalioja 2020-03-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų registravimo švietimo ir mokslo institucijų registre tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-10 Nr. V-342, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05275, įsigalioja 2020-03-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-708 priemonės „Studijų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. V-343, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05276, įsigalioja 2020-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 123:2020 „Fizinė medicinos ir reabilitacijos gydytojas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. V-239, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04802, įsigalioja 2020-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. V-250, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04797, įsigalioja 2020-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. V-261, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04965, įsigalioja 2020-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti sudėties, jos nuostatų, darbo reglamento ir Ligų, kurių prasidėjimo arba paūmėjimo sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius turi nustatyti specialistų komisija, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. V-271, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04835, įsigalioja 2020-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. V-272, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04939, įsigalioja 2020-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. V-273, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05081, įsigalioja 2020-03-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. V-274, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05080, įsigalioja 2020-03-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-710 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 142:2020 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. V-275, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05279, įsigalioja 2020-03-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-04 Nr. V-281, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04862, įsigalioja 2020-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. V-284, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04966, įsigalioja 2020-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-894 „Dėl sveikatos specialistų spaudų ir licencijų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijų, vaistinių bei didmeninio platinimo įmonių farmacinės veiklos licencijų, vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) registravimo duomenų tvarkymo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. V-290, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05078, įsigalioja 2020-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. V-291, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05079, įsigalioja 2020-03-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1490 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. V-292, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05103, įsigalioja 2020-03-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. V-298, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05173, įsigalioja 2020-03-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-09 Nr. V-315, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05258, įsigalioja 2020-03-11)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-03-06 Nr. 1R-72, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05104, įsigalioja 2020-03-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. 3-119, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04732, įsigalioja 2020-03-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3-249 „Dėl Locmano liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. 3-127, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05127, įsigalioja 2020-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. 3D-150, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04859, įsigalioja 2020-03-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. 3D-151, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04860, įsigalioja 2020-03-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-800 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ pirmosios veiklos srities „Programos įgyvendinimas“ ir antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir viešinimas“ 2014–2023 m. finansinio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. 3D-152, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04861, įsigalioja 2020-03-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3D-45 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos srities „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. 3D-153, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04988, įsigalioja 2020-03-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodikos patvirtinimo
(2020-03-05 Nr. 3D-154, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05002, įsigalioja 2020-03-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. 3D-155, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04989, įsigalioja 2020-03-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-25 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. 3D-157, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05003, įsigalioja 2020-03-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. 3D-158, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04990, įsigalioja 2020-03-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-26 „Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir viešosios paramos didžiausiųjų metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones ir veiklos sritis 2020 metais, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. 3D-159, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04991, įsigalioja 2020-03-06)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-330/D1-401 „Dėl Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2012–2020 metais programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. 3D-160/D1-133, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05085, įsigalioja 2020-03-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-259 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. 3D-161, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05090, įsigalioja 2020-03-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. 3D-167, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05278, įsigalioja 2020-03-11)

Vidaus reikalų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-279/A1-196 „Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. 1V-184/A1-190, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04878, įsigalioja 2020-03-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-09 Nr. 1V-195, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05191, įsigalioja 2020-03-11)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Tarnybinio automobilio skyrimo tarnybai užsienyje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-02 Nr. V-183, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04809, įsigalioja 2020-03-05)

Krašto apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-809/V-188 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. V-188/V-96, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04810, įsigalioja 2020-03-05)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1321 „Dėl Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-03 Nr. V-199, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04807, įsigalioja 2020-03-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. EV-58, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05083, įsigalioja 2020-03-07)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2020-03-09 Nr. EV-62, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05180, įsigalioja 2020-03-10)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-25 Nr. 1B-161, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05108, įsigalioja 2020-03-07)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių darbuotojų ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teritorinių registratorių, jų veiklos teritorijų nustatymo ir įgaliojimų suteikimo
(2020-03-04 Nr. VE-177 (1.3 E), TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04857, įsigalioja 2020-03-05)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2020 patvirtinimo
2019-12-23 Nr. VE-653 (1.3 E), TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05159, įsigalioja 2020-03-10)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-12-18 Nr. 1-469, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05094, įsigalioja 2020-03-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl privalomojo Sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kateterizavimo būdu implantuojamiems biologiniams aortos ir plaučių arterijos vožtuvams bei jų implantavimo sistemoms įsigyti skyrimo
(2020-03-05 Nr. 1K-68, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04918, įsigalioja 2020-03-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Grįžtamojo ryšio su ūkio subjektais, sudariusiais sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) teritorinėmis ligonių kasomis, užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-06 Nr. 1K-70, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05096, įsigalioja 2020-03-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 1K-10 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. 1K-71, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05097, įsigalioja 2020-03-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie 2019 kalendoriniais metais gautas pajamas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir mokėtiną įmoką lentelės patvirtinimo
(2020-03-06 Nr. 1K-72, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05125, įsigalioja 2020-03-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 1K-136 „Dėl Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-09 Nr. 1K-74, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05195, įsigalioja 2020-03-11)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-756 „Dėl tam tikrų gyvūninių produktų tiekimo rinkai apribojimo“ pakeitimo
(2020-03-04 Nr. B1-162, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04938, įsigalioja 2020-03-06)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. B1-308 „Dėl informacijos apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. B1-174, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05129, įsigalioja 2020-03-07)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl 2020 m. vertinamų globos centrų sąrašo patvirtinimo
(2020-03-02 Nr. BV-69/VI-158, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04777, įsigalioja 2020-03-05)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2020 m. vasario 25 d. potvarkio Nr. DR-20-2-2020-16 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ gairių pareiškėjams“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. DR-20-2-2020-19, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05176, įsigalioja 2020-03-10)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V1-137 „Dėl Prekybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-03-03 Nr. V1-35, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04817, įsigalioja 2020-03-05)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-05 Nr. V-72, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04943, įsigalioja 2020-03-06)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. V-74, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05102, įsigalioja 2020-03-07)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2020 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 13P-15-(7.1.2) „Dėl Pretendentų į teisėjus ir teisėjų asmens bylų sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-28 Nr. 13P-21-(7.1.2), TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04790, įsigalioja 2020-04-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Prokurorų atrankos ir vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatų patvirtinimo
(2020-03-04 Nr. I-63, TAR, 2020-03-04, kodas 2020-04854, įsigalioja 2020-04-06)

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuostatų patvirtinimo
(2020-02-05 Nr. TP-4, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05100, įsigalioja 2020-03-07)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 1V-48 „Dėl savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. 1V-30, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05260, įsigalioja 2020-03-16)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-128 „Dėl kvietimo rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. 1V-31, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05259, įsigalioja 2020-03-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-418 „Dėl oro vežėjo vadovo geros reputacijos įvertinimo“ pakeitimo
(2020-03-05 Nr. 2BE-84, TAR, 2020-03-05, kodas 2020-04961, įsigalioja 2020-03-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl oro eismo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-10 Nr. 2BE-85, TAR, 2020-03-10, kodas 2020-05273, įsigalioja 2020-03-11)


<< Atgal