Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 12

2020 m. kovo 18 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. kovo 11 d. – kovo 17 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2020-03-12 Nr. XIII-2809, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05602, įsigalioja 2020-03-18)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-03-16 Nr. (22.35)3-1248, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05546, įsigalioja 2020-03-16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos valstybės rezervo
(2020-03-10 Nr. 197, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05401, įsigalioja 2020-03-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo
(2020-03-10 Nr. 198, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05360, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl konsulinės pagalbos ir bendradarbiavimo patvirtinimo
(2020-03-10 Nr. 203, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05412, įsigalioja 2020-03-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo
(2020-03-14 Nr. 207, TAR, 2020-03-14, kodas 2020-05466, įsigalioja 2020-03-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl Ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. 209, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05495, įsigalioja 2020-03-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. 212, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05504, įsigalioja 2020-03-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. 213, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05507, įsigalioja 2020-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos valstybės rezervo
(2020-03-16 Nr. 218, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05477, įsigalioja 2020-03-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. 222, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05482, įsigalioja 2020-03-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų
(2020-03-10 Nr. 223, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05562, įsigalioja 2020-03-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. 224, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05594, įsigalioja 2020-03-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. 225, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05597, įsigalioja 2020-03-18)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. A1-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-414 „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. A1-219, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05417, įsigalioja 2020-03-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-387 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. A1-220, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05460, įsigalioja 2020-03-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-470 „Dėl savivaldybių, kuriose teikiama valstybės parama perkeliamųjų asmenų integracijai, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. A1-222, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05499, įsigalioja 2020-03-17)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2020-03-16 Nr. A1-226, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05521, įsigalioja 2020-03-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. 4-163, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05520, įsigalioja 2020-03-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-643 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-12 Nr. D1-142, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05475, įsigalioja 2020-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo
(2020-03-12 Nr. D1-143, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05363, įsigalioja 2020-03-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos lėšų panaudojimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo
(2020-03-12 Nr. D1-144, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05370, įsigalioja 2020-03-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-280 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-010 priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. D1-149, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05510, įsigalioja 2020-03-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. V-349, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05382, įsigalioja 2020-03-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. V-350, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05383, įsigalioja 2020-03-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-929 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. V-362, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05440, įsigalioja 2020-03-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. V-364, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05453, įsigalioja 2020-03-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019–2020 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. V-365, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05455, įsigalioja 2020-03-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu
(2020-03-13 Nr. V-366, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05459, įsigalioja 2020-03-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo
(2020-03-16 Nr. V-372, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05552, įsigalioja 2020-03-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. V-373, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05583, įsigalioja 2020-03-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdomų registrų ir Valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2020-03-17 Nr. V-374, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05589, įsigalioja 2020-03-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. V-378, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05605, įsigalioja 2020-03-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimo atnaujinimo
(2020-03-10 Nr. V-328, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05547, įsigalioja 2020-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl koronaviruso (COVID19) valdymo priemonių
(2020-03-12 Nr. V-343, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05393, įsigalioja 2020-03-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. V-357, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05524, įsigalioja 2020-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
(2020-03-13 Nr. V-359, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05525)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
(2020-03-13 Nr. V-361, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05527, įsigalioja 2020-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-344 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. V-367, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05530)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-347 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. V-368, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05531)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-348 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. V-369, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05532)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-343 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. V-374, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05534, įsigalioja 2020-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
(2020-03-16 Nr. V-377, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05535, įsigalioja 2020-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaistinėms
(2020-03-16 Nr. V-378, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05536, įsigalioja 2020-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių
(2020-03-16 Nr. V-379, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05537, įsigalioja 2020-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl visuomenės sveikatos priemonių, siekiant valdyti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją)
(2020-03-16 Nr. V-380, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05538, įsigalioja 2020-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių
(2020-03-16 Nr. V-381, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05539, įsigalioja 2020-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje
(2020-03-16 Nr. V-387, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05561, įsigalioja 2020-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl karantino režimo priemonių nustatymo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą
(2020-03-16 Nr. V-399, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05566, įsigalioja 2020-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos
(2020-03-17 Nr. V-401, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05587, įsigalioja 2020-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmenų transportavimo
(2020-03-17 Nr. V-402, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05588, įsigalioja 2020-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl gyventojų savivaldybėse informavimo organizavimo
(2020-03-17 Nr. V-408, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05607, įsigalioja 2020-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl receptinių vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėsė
(2020-03-17 Nr. V-409, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05608, įsigalioja 2020-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. V-402 „Dėl asmenų transportavimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. V-410, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05609, įsigalioja 2020-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-09 Nr. V-314, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05372, įsigalioja 2020-03-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichosocialinio klimato ir psichologinės (emocinės) gerovės sveikatos priežiūros sistemoje gerinimo 2020-2022 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2020-03-10 Nr. V-322, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05522, įsigalioja 2020-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. V-325, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05398, įsigalioja 2020-03-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl rekomendacijų darbdaviams organizuojant veiklą
(2020-03-10 Nr. V-333, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05366, įsigalioja 2020-03-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl medicinos priemonių (prietaisų) teikimo į Lietuvos Respublikos rinką ir naudojimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu
(2020-03-12 Nr. V-334, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05462, įsigalioja 2020-03-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo
(2020-03-12 Nr. V-352, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05421, įsigalioja 2020-03-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-16 Nr. V-383, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05569, įsigalioja 2020-03-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. V-384, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05557, įsigalioja 2020-03-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo karantino metu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje
(2020-03-16 Nr. V-388, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05563, įsigalioja 2020-03-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-15 Nr. 1R-74, TAR, 2020-03-15, kodas 2020-05469, įsigalioja 2020-03-16)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 254 „Dėl Reikalavimų antstolio (anstolių) darbo vietai bei darbo laikui patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-15 Nr. 1R-75, TAR, 2020-03-15, kodas 2020-05470, įsigalioja 2020-03-16)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju
(2020-03-16 Nr. 1R-76, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05472, įsigalioja 2020-03-16)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2007 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1R-90 „Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. 1R-80, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05558, įsigalioja 2020-03-18)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-17 Nr. 1R-82, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05559, įsigalioja 2020-03-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-12 Nr. 3-131, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05358, įsigalioja 2020-03-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3-461 „Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie jūrų laivų avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. 3-136, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05542, įsigalioja 2020-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. 3-138, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05551, įsigalioja 2020-03-17)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. ĮV-948 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. ĮV-181, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05352, įsigalioja 2020-03-13)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo 2020–2022 m. veiksmų plano tvirtinimo
(2020-03-16 Nr. ĮV-189, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05575, įsigalioja 2020-03-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-27 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. ĮV-193, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05580, įsigalioja 2020-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ veiklos srities „Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-03-13 Nr. 3D-169, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05403, įsigalioja 2020-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. 3D-170, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05404, įsigalioja 2020-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 3D-62 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. 3D-171, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05405, įsigalioja 2020-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-345 „Dėl Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo “ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. 3D-172, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05426, įsigalioja 2020-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. 3D-173, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05543, įsigalioja 2020-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 3D-69 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-16 Nr. 3D-175, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05544, įsigalioja 2020-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-349 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos nuostatų ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
(2020-03-16 Nr. 3D-177, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05553, įsigalioja 2020-03-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. 3D-184, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05577, įsigalioja 2020-03-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. 3D-185, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05578, įsigalioja 2020-03-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. 1V-209, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05423, įsigalioja 2020-03-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. 1V-211, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05388, įsigalioja 2020-03-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl laikino vidaus sienos kontrolės atnaujinimo
(2020-03-14 Nr. 1V-217, TAR, 2020-03-14, kodas 2020-05464, įsigalioja 2020-03-14)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir Nutarimo juridiniam asmeniui formų patvirtinimo
(2020-03-12 Nr. EV-67, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05365, įsigalioja 2020-03-13)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų lietuvių kalba sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. (1.72E)1A-328, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05570, įsigalioja 2020-04-01)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolo formos ir šio protokolo surašymo taisyklių patvirtinimo
(2020-03-13 Nr. 11V-46, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05414, įsigalioja 2020-05-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-164 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. O3E-193, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05445, įsigalioja 2020-03-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. O3E-194, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05449, įsigalioja 2020-03-14)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo
(2020-03-17 Nr. V-88, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05598, įsigalioja 2020-03-18)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1P-11-(1.3 E.) „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-498 „Dėl Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinio klausimyno patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2020-03-17 Nr. 1P-97-(1.3 E.), TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05579, įsigalioja 2020-03-18)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 1V-136 „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. 1V-32, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05454, įsigalioja 2020-03-14)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. 1V-35, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05509, įsigalioja 2020-03-17)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal komisijos reglamento (EB) Nr. 1321/2014 1 priedo (M dalies) F poskyrio reikalavimus aprašo ir Techninės priežiūros organizacijos žinyno tvirtinimo aprašo patvirtinimo
(2020-03-06 Nr. 2-50, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05511, įsigalioja 2020-03-18)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-12 Nr. 2-60, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05367, įsigalioja 2020-03-13)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 2V-223 (1.4) „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-12 Nr. 2V-43 (1.4), TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05359, įsigalioja 2020-03-13)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacijos vizitų organizavimo
(2020-03-13 Nr. 2V-46 (1.4), TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05437, įsigalioja 2020-03-14)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos patvirtinimo
(2020-03-09 Nr. V-32, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05369, įsigalioja 2020-03-13)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-10 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-13 Nr. 4-114, TAR, 2020-03-13, kodas 2020-05407, įsigalioja 2020-03-14)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 5-V-21 „Dėl Administracinio nusižengimo bylos išrašo ir (ar) Pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-12 Nr. 5-V-237, TAR, 2020-03-12, kodas 2020-05373, įsigalioja 2020-03-13)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus ir grąžinimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-03-16 Nr. V-77, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05513, įsigalioja 2020-03-17)


<< Atgal