Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 20

2020 m. gegužės 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. gegužės 6 d. – gegužės 12 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2866, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09790, įsigalioja 2020-05-08)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 3, 8, 13-1, 19, 27 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2867, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09586, įsigalioja 2020-06-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21-1, 22, 31, 39, 41, 48, 49, 51, 69, 71, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46-1 ir 71-1 straipsniais įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2868, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09587, įsigalioja 2020-05-31)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 20-1, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 46, 48, 49, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63-1, 64 straipsnių ir priedo pakeitimo, 11-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 20-2 straipsniu įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2869, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09588, įsigalioja 2020-05-31)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2871, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09590, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) paskelbto karantino sukeltų pasekmių poveikio vartojimo sutarčių dėl renginių organizavimo paslaugų teikimo vykdymui įstatymas
(2020-04-30 Nr. XIII-2876, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10169, įsigalioja 2020-05-13)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-30 Nr. XIII-2877, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09849, įsigalioja 2020-05-08)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1, 8, 10, 22, 24, 25, 37, 44, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-30 Nr. XIII-2878, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09848, įsigalioja 2020-05-08)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė konvencija
Europos Tarybos konvencija dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo, paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo
(2005-05-16, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-09597, įsigalioja 2020-08-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 451, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09548, įsigalioja 2020-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 452, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09681, įsigalioja 2021-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 453, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09688, įsigalioja 2020-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Asmenų, vykstančių į užsienio Lietuvių organizacijas ar bendruomenes vykdyti kultūrinę veiklą, rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-06 Nr. 454, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09773, įsigalioja 2020-05-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 457, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09822, įsigalioja 2020-05-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 504 „Dėl Bankrutavusių įmonių ir fizinių asmenų įsiskolinimo žemės ūkio veiklos subjektams tenkinimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 464, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10006, įsigalioja 2020-05-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-11 Nr. 474, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10140, įsigalioja 2020-05-13)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 1K-169 „Dėl Valstybės biudžetui priskirtų mokesčių, kitų įmokų ir rinkliavų pervedimo į valstybės iždo sąskaitą“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. 1K-113, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09626, įsigalioja 2020-05-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. A1-435 „Dėl Socialinės apsaugos srities investicijų projektų planavimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. A1-342, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09602, įsigalioja 2020-05-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. A1-150/3-161 „Dėl Mobiliųjų talpyklų, skirtų pavojingoms medžiagoms ir preparatams vežti keliais, priežiūros laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. A1-378/3-292, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09973, įsigalioja 2020-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-90 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. A1-380, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09786, įsigalioja 2020-05-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. A1-383, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09791, įsigalioja 2020-05-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-425 „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. A1-384, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09957, įsigalioja 2020-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąrašo patvirtinimo
(2020-05-08 Nr. A1-385, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09958, įsigalioja 2020-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. A1-386, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09959, įsigalioja 2020-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-707 „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. A1-387, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09960, įsigalioja 2020-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-454 „Dėl Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. A1-390, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09971, įsigalioja 2020-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. A1-391, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09972, įsigalioja 2020-05-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. A1-393, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10026, įsigalioja 2020-05-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. A1-45 „Dėl Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. A1-394, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10027, įsigalioja 2020-05-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. A1-287 „Dėl Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. A1-395, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10028, įsigalioja 2020-05-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. A1-398, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10029, įsigalioja 2020-11-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.4-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. A1-400, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10175, įsigalioja 2020-05-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 „Dėl Liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. A1-401, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10176, įsigalioja 2020-05-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-147 „Dėl Eskalatorių ir judamųjų takų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. A1-402, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10177, įsigalioja 2020-05-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 4-265 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 4-277, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09595, įsigalioja 2020-05-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-737 „Dėl Rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 4-278, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09596, įsigalioja 2020-05-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 4-457 „Dėl įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-11 Nr. 4-294, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10003, įsigalioja 2020-05-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 4-275 „Dėl Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. 4-295, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-09994, įsigalioja 2020-05-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 4-397 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. 4-298, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10108, įsigalioja 2020-05-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-689 „Dėl radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, naudojamų žemės gelmių tyrimui ir išteklių gavybai, naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-05 Nr. D1-260, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10120, įsigalioja 2020-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. D1-261, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09640, įsigalioja 2020-05-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. D1-262, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09655, įsigalioja 2020-05-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-237 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. D1-263, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09656, įsigalioja 2020-05-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-710 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. D1-264, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09657, įsigalioja 2020-05-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. D1-265, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09782, įsigalioja 2020-05-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. D1-268, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09953, įsigalioja 2020-05-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-11 Nr. D1-269, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10014, įsigalioja 2020-05-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl klimato kaitos programos priemonės „Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo
(2020-05-11 Nr. D1-270, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10053, įsigalioja 2020-05-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. D1-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.6.1-APVA-V-020 priemonės „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. D1-274, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10063, įsigalioja 2020-05-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. D1-268 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. D1-275, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10149, įsigalioja 2020-05-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. D1-276, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10178, įsigalioja 2020-05-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos patvirtinimo
2018-10-16 Nr. D1-889, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09560, įsigalioja 2020-05-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. V-666, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09638, įsigalioja 2020-05-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-649 „Dėl Švietimo mainų paramos fondo įstatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. V-670, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09778, įsigalioja 2020-05-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl 2020 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. V-672, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09780, įsigalioja 2020-05-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. V-941 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. V-674, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09853, įsigalioja 2020-05-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. V-679, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09945, įsigalioja 2020-05-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. V-680, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09946, įsigalioja 2020-05-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. V-681, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09961, įsigalioja 2020-05-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. V-689, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09962, įsigalioja 2020-05-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 mokslo metų birželio mėnesį patvirtinimo
(2020-05-08 Nr. V-694, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09975, įsigalioja 2020-05-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Rekomendacijų aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko sandarai patvirtinimo
(2020-05-11 Nr. V-695, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10001, įsigalioja 2020-05-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1072 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-707 priemonės „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-05-11 Nr. V-700, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10057, įsigalioja 2020-05-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-193 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. V-702, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10115, įsigalioja 2020-05-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-ESFA-V-711 priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. V-703, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10116, įsigalioja 2020-05-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. V-706, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10131, įsigalioja 2020-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. V-1071, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09593, įsigalioja 2020-05-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl prevencinių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. V-1052 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. V-1072, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09594, įsigalioja 2020-05-06)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl reikalavimų plukdymui mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis
(2020-05-06 Nr. V-1084, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09781, įsigalioja 2020-05-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminų (įskaitų) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-07 Nr. V-1090, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09936, įsigalioja 2020-05-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų bei teorinių ir praktinių mokymų būtinų sąlygų
(2020-05-07 Nr. V-1091, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09937, įsigalioja 2020-05-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. V-453 „Dėl elgesio parkuose ir kitose viešose erdvėse“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-08 Nr. V-1103, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09988, įsigalioja 2020-05-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams
(2020-05-08 Nr. V-1104, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09989, įsigalioja 2020-05-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. V-1105, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09990, įsigalioja 2020-05-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. V-1108, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09991, įsigalioja 2020-05-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-11 Nr. V-1116, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10110, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms
(2020-05-11 Nr. V-1118, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10111, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. V-732 „Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. V-1119, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10112, įsigalioja 2020-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1018 „Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. V-1120, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10130, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 „Dėl Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. V-1121, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10113, įsigalioja 2020-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. V-440 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų ir savivaldybėse įsteigtų mobilių punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. V-1126, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10160, įsigalioja 2020-05-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. V-1064, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09835, įsigalioja 2020-05-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl Privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos apskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. V-1065, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09598, įsigalioja 2020-05-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 ,,Dėl Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. V-1068, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09599, įsigalioja 2020-05-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl imuninės pasveikusiųjų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plazmos rinkimo ir panaudojimo gydymui
(2020-05-05 Nr. V-1069, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09600, įsigalioja 2020-05-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. V-1077, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09770, įsigalioja 2020-05-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-06 Nr. V-1079, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09783, įsigalioja 2020-05-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Paraiškos, padidintam darbo užmokesčiui mokėti, lėšoms gauti formos patvirtinimo
(2020-05-06 Nr. V-1080, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09784, įsigalioja 2020-05-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-520 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinių tyrimų atlikimo ne asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose karantino laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. V-1085, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09844, įsigalioja 2020-05-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. V-1095, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10011, įsigalioja 2020-05-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. V-1096, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09987, įsigalioja 2020-05-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. V-1110, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10132, įsigalioja 2020-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. V-1113, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10133, įsigalioja 2020-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-755/V-106 „Dėl Leidimo žmogaus palaikus parvežti į Lietuvą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. V-1122/V-107, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10134, įsigalioja 2020-05-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. V-1130, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10173, įsigalioja 2020-05-13)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1R-94 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. 1R-127, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10025, įsigalioja 2020-05-12)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1R-175 „Dėl Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. 1R-129, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10154, įsigalioja 2020-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. ĮV-601, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09585, įsigalioja 2020-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-05 Nr. 3D-352, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09554, įsigalioja 2020-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl privataus sūrių sandėliavimo paramos administravimo
(2020-05-11 Nr. 3D-357, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-09992, įsigalioja 2020-05-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-155 „Dėl Džiovintų vaisių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. 3D-360, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10038, įsigalioja 2020-05-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. 3D-363, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10162, įsigalioja 2020-06-10)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. 1V-443/V-104, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10142, įsigalioja 2020-05-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. 1V-446, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09979, įsigalioja 2020-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymą
(2020-05-08 Nr. 1V-447, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09982, įsigalioja 2020-05-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. 1V-448, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09984, įsigalioja 2020-05-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-1024 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. 1V-449, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09986, įsigalioja 2020-05-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-12 Nr. 1V-452, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10146, įsigalioja 2020-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-332 „Dėl Tarnybinio paso formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. 1V-453, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10147, įsigalioja 2020-05-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. 1V-454, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10148, įsigalioja 2020-05-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. 1V-455, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10151, įsigalioja 2020-05-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. 1V-458, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10163, įsigalioja 2020-05-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-630 „Dėl Krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-04 Nr. V-341, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-09996, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. V-349, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-09997, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. V-351, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-09998, įsigalioja 2020-07-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl dienpinigių dydžio šauliams nustatymo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. V-352, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09816, įsigalioja 2020-05-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. V-353, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10150, įsigalioja 2020-05-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-170 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. V-193, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09689, įsigalioja 2020-05-07)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. EV-123, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09850, įsigalioja 2020-05-08)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. EV-125, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09851, įsigalioja 2020-05-08)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 27V-21 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. 27V-50, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09866, įsigalioja 2020-05-09)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 27V-34 „Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. 27V-51, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09867, įsigalioja 2020-05-09)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. (1.72E)1A-564, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09814, įsigalioja 2020-05-08)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Įvykio likvidavimo eigos aprašymo rengimo instrukcijos patvirtinimo
(2020-05-08 Nr. 1-221, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09924, įsigalioja 2020-05-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 1K-136, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09690, įsigalioja 2020-05-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-86 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 1K-137, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09691, įsigalioja 2020-05-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-1 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. 1K-138, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09980, įsigalioja 2020-05-09)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-08 Nr. 1K-139, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09983, įsigalioja 2020-05-09)

Nacionalinė žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl skelbimo apie numatomą žemės sklypo ribų ženklinimą
(2020-05-12 Nr. 1P-137-(1.3 E.), TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10118, įsigalioja 2020-05-13)

Nacionalinė žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1P-757-(1.3 E.) „Dėl Sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo ir sutikimo įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-12 Nr. 1P-138-(1.3 E.), TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10157, įsigalioja 2020-05-13)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti skirtų formų patvirtinimo
(2020-05-05 Nr. 2020/8-146, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09584, įsigalioja 2020-05-07)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. B1-299, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09651, įsigalioja 2020-05-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. O3E-382, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09858, įsigalioja 2020-05-08)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. O3E-390, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09860, įsigalioja 2020-05-08)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Išimties nustatymo skrydžių pagal prietaisus kvalifikaciją turintiems pilotams
(2020-05-06 Nr. 2-118, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09625, įsigalioja 2020-05-07)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl civilinių orlaivių skrydžių pagal vizualių skrydžių taisykles naktį
(2020-05-11 Nr. 2-121, TAR, 2020-05-11, kodas 2020-10054, įsigalioja 2020-05-12)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Skrydžio įgulos nario licencijos formos patvirtinimo
(2020-05-12 Nr. 2-123, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10137, įsigalioja 2020-05-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 4R-290 „Dėl civilinių orlaivių skrydžių pagal vizualių skrydžių taisykles naktį“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-06 Nr. 2BE-157, TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09630, įsigalioja 2020-05-07)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. v-62 „Dėl Skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. VE-316 (1.3 E), TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09611, įsigalioja 2020-05-07)

VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-170 „Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose karantino laikotarpiu tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. (1.1E)-1V-205, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09864, įsigalioja 2020-05-08)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos 2019 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 4LKT-4(1.3E) „Dėl Kompensacinio atlyginimo už asmeninį atgaminimą lėšomis finansuojamos Kultūros rėmimo fondo programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-05-06 Nr. 4LKT-5(1.3E), TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09627, įsigalioja 2020-05-07)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kompensacinio atlyginimo už asmeninį atgaminimą lėšomis finansuojamos programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ prašymo skirti vienkartinę išmoką formos patvirtinimo
(2020-05-06 Nr. KRF-25(1.15E), TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09609, įsigalioja 2020-05-07)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kompensacinio atlyginimo už asmeninį atgaminimą lėšomis finansuojamos Kultūros rėmimo fondo programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių formų pripažinimo netekusiomis galios
(2020-05-06 Nr. KRF-26(1.15E), TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09622, įsigalioja 2020-05-07)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VĮ-80(1.1 E) „Dėl Stebėsenos ir analizės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. KRF-27(1.15E), TAR, 2020-05-06, kodas 2020-09623, įsigalioja 2020-05-07)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. V-34, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09817, įsigalioja 2020-05-08)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. KS-39/(1.9E)1V-451, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09811, įsigalioja 2020-05-08)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 2-82 „Dėl Tam tikrų atrankos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų pareigas etapų vykdymo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-07 Nr. 2-90, TAR, 2020-05-08, kodas 2020-09955, įsigalioja 2020-05-09)


<< Atgal