Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 32

2020 m. rugpjūčio 5 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. liepos 29 d. – rugpjūčio 4 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo
(2020-07-29 Nr. 832, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16702, įsigalioja 2020-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 837, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16678, įsigalioja 2020-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir Bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 838, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16720, įsigalioja 2020-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 839, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16722, įsigalioja 2020-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 840, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16723, įsigalioja 2020-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1447 „Dėl programos Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 842, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16807, įsigalioja 2020-09-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 843, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16779, įsigalioja 2020-08-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 845, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16838, įsigalioja 2020-08-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 846, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16839, įsigalioja 2020-08-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ 12.0.1-CPVA-K-204 priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. 1K-261, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16801, įsigalioja 2020-08-04)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimo finansų ministerijoje tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. 1K-262, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16802, įsigalioja 2020-08-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2020 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2020-07-29 Nr. A1-690, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16721, įsigalioja 2020-08-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-04 Nr. 4-639, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16856, įsigalioja 2020-08-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr.D1-403 „Dėl 2020 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-16 Nr. D1-429, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16842, įsigalioja 2020-08-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. D1-466, TAR, 2020-07-29, kodas 2020-16581, įsigalioja 2020-07-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. D1-471, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16642, įsigalioja 2020-07-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2020 metų II pusmetį bus atliekamas visuminis išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. V-1111, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16667, įsigalioja 2020-07-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2020 metų II pusmetį bus atliekamas visuminis išorinis vertinimas, atrankos kriterijų patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. V-1112, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16652, įsigalioja 2020-07-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. V-1117, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16728, įsigalioja 2020-08-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V-317 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1118, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16742, įsigalioja 2020-08-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-603 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1119, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16755, įsigalioja 2020-08-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. V-1124, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16826, įsigalioja 2020-08-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. V-1126, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16827, įsigalioja 2020-08-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. V-1128, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16828, įsigalioja 2020-08-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. V-1130, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16830, įsigalioja 2020-08-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. V-1132, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16831, įsigalioja 2020-08-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-663 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. V-1133, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16833, įsigalioja 2020-08-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. V-1134, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16834, įsigalioja 2020-08-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. V-1152, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16891, įsigalioja 2020-08-05)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. V-1726, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16675, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1473 „Dėl paslaugų teikimo, prekybos, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. V-1727, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16674, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1679 „Dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. V-1728, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16677, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. V-1729, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16673, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1474 „Dėl būtinų sąlygų vykdant tarptautinius skrydžius“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. V-1730, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16672, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-07-31 Nr. V-1741, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16770, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1742, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16768, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašo nustatymo
(2020-07-31 Nr. V-1755, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16682, įsigalioja 2020-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Otorinolaringologijos chirurgijos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. V-1732, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16762, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. V-1733, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16852, įsigalioja 2020-08-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1478 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1734, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16765, įsigalioja 2020-08-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1737, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16809, įsigalioja 2020-08-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 „Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1740, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16767, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1747, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16778, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1748, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16683, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1754, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16684, įsigalioja 2020-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1756, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16685, įsigalioja 2020-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. V-1765, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16897, įsigalioja 2020-08-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. V-1766, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16898, įsigalioja 2020-08-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1R-54 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymasi pavaldžių ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas)), pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. 1R-235, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16655, įsigalioja 2020-08-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1R-336 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus teisingumo ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. 1R-239, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16822, įsigalioja 2020-08-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1R-76 „Dėl notarų ir antstolių darbo ekstremalios situacijos atveju“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-03 Nr. 1R-240, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16823, įsigalioja 2020-08-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1R-295 „Dėl Antstolių (antstolių padėjėjų) drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo taisyklių ir antstolių garbės teismo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. 1R-241, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16832, įsigalioja 2020-08-04)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. 1-233, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16808, įsigalioja 2020-09-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros įstaigų veiklos ir kultūros paslaugų teikimo rekomendacijų ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. ĮV-1028, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16854, įsigalioja 2020-08-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. 3D-561, TAR, 2020-07-29, kodas 2020-16579, įsigalioja 2020-07-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 3D-562, TAR, 2020-07-29, kodas 2020-16562, įsigalioja 2020-07-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-606 „Dėl Pašarų ūkio subjektų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 3D-563, TAR, 2020-07-29, kodas 2020-16563, įsigalioja 2021-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio patikrinimo, fitosanitarinės stebėsenos ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. 3D-564, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16645, įsigalioja 2020-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Licencijuotuose sandėliuose saugomų varpinių, ankštinių ir aliejinių augalų grūdų, jų sėklinės medžiagos, ankštinių ir varpinių žolių sėklų, bulvių, daržovių ir vaisių normatyvinių kainų sąrašo patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. 3D-567, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16649, įsigalioja 2020-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. 3D-569, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16653, įsigalioja 2020-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-511 „Dėl Maistui skirtų grūdų techninio reglamento ir maistui skirtų grūdų produktų techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. 3D-570, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16654, įsigalioja 2020-07-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl De minimis pagalbos paukštienos ir kiaušinių sektoriaus ūkio subjektams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. 3D-571, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16676, įsigalioja 2020-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos įmonėms, vykdančioms žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir patyrusioms nuostolių dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos, teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. 3D-573, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16681, įsigalioja 2020-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl didžiausio kompensuojamo rapsų ir javų grūdų, pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) 2020 metais, kiekio patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. 3D-574, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16750, įsigalioja 2020-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 275 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. 3D-575, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16751, įsigalioja 2020-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. 3D-576, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16752, įsigalioja 2020-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. 3D-579, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16844, įsigalioja 2020-08-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2020-08-04 Nr. 3D-583, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16896, įsigalioja 2020-08-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. 1V-759, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16836, įsigalioja 2020-08-04)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. 1V-760, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16840, įsigalioja 2020-08-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl dienpinigių dydžio šauliams nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-04 Nr. V-634, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16885, įsigalioja 2020-09-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-1064 „Dėl Šaulių, darbo metu atliekančių šaulio tarnybą, vidutinio darbo užmokesčio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-04 Nr. V-640, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16887, įsigalioja 2020-09-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-630 „Dėl Krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. V-642, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16899, įsigalioja 2020-08-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. VA-58, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16625, įsigalioja 2020-07-31)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 metų gruodžio 20 dienos įsakymo Nr. VA-109 „Dėl Privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. VA-59, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16636, įsigalioja 2020-07-31)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. VE-43 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje archyvų sistemoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. VE-73, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16775, įsigalioja 2020-08-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. 1B-596, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16639, įsigalioja 2020-07-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-28 Nr. 1B-600, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16638, įsigalioja 2020-07-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2020-07-31 Nr. 1B-609, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16848, įsigalioja 2020-08-04)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. 1S-79 (2020), TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16670, įsigalioja 2020-11-01)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Bendradarbiavimo su kitų Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos ar kitomis kompetentingomis institucijomis taisyklių patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. 1S-80 (2020), TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16671, įsigalioja 2020-11-01)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vartotojo prašymo formos patvirtinimo
(2020-08-03 Nr. 1-169, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16886, įsigalioja 2020-08-05)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-09 Nr. 1-93, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16894, įsigalioja 2020-08-05)

Valstybinė ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl ekonominių ataskaitų formų ir jų pateikimo termino patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. 1K-231, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16893, įsigalioja 2020-08-05)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos informacijos apie pažeidimus, gautos vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. 1V-132, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16782, įsigalioja 2020-08-15)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. 2020/8-247, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16724, įsigalioja 2020-08-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-07-30 Nr. AD1-224, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16784, įsigalioja 2020-09-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų konsultavimo aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. AD1-226, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16879, įsigalioja 2020-09-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius kontrolės vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-03 Nr. AD1-227, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16855, įsigalioja 2020-08-04)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Juridinių asmenų padarytų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų bylų registro vedimo, pildymo, tvirtinimo, saugojimo, apsaugos nuo duomenų praradimo, atsakingų asmenų paskyrimo ir ekonominių sankcijų taikymo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos
(2020-08-04 Nr. AD1-228, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16880, įsigalioja 2020-08-05)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. BR1-251 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-27 Nr. BR1-285, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16726, įsigalioja 2020-08-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl kvietimo „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2020-07-28 Nr. DR-20-2-2020-30, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16623, įsigalioja 2020-07-31)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl kvietimo „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2020-07-28 Nr. DR-20-2-2020-31, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16624, įsigalioja 2020-07-31)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo potvarkis
Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojo 2020 m. vasario 25 d. potvarkio Nr. DR-20-2-2020-16 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ gairių pareiškėjams“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. DR-20-2-2020-32, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16759, įsigalioja 2020-08-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-04 Nr. V-424, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16892, įsigalioja 2020-08-05)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. Į-208 „Dėl Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-30 Nr. Į-219, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16644, įsigalioja 2020-07-31)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl stipendijų kultūros ar meno kūrėjams dokumentų formų patvirtinimo
(2020-07-27 Nr. KRF-66(1.15E), TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16884, įsigalioja 2020-08-05)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. KS-316 „Dėl Ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir Skundo, teikiamo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pagal Lietuvos Respublikos vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 241 straipsnio 3 dalį, pavyzdinės formos patvirtinimo
(2020-07-29 Nr. KS-93, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16866, įsigalioja 2020-08-05)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties specialiųjų sąlygų patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. NVE-2 (1.3 E), TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16772, įsigalioja 2020-08-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės aprašo patvirtinimo
(2020-07-24 Nr. V-284, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16640, įsigalioja 2020-07-31)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. V-299, TAR, 2020-07-30, kodas 2020-16637, įsigalioja 2020-07-31)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklių patvirtinimo
(2020-07-21 Nr. 2-196, TAR, 2020-07-29, kodas 2020-16565, įsigalioja 2020-07-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 2B-411 „Dėl Vežėjų prašymų tarpininkauti gaunant daugkartines vizas pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-07-29 Nr. 2BE-240, TAR, 2020-07-29, kodas 2020-16564, įsigalioja 2020-07-30)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros maksimalių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. 2BE-243, TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16679, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Nacionalinės laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo ir duomenų valdymo įgaliotinio skyrimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. 2BE-248, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16800, įsigalioja 2020-08-04)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų laivo apsaugos planų tvirtinimo, laivo apsaugos sistemų tikrinimo ir tarptautinio laivo apsaugos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-03 Nr. 2BE-249, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16824, įsigalioja 2020-08-04)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2020 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
(2020-07-31 Nr. 2V-145 (1.4), TAR, 2020-07-31, kodas 2020-16736, įsigalioja 2020-08-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 2V-179 (1.4) „Dėl Rekomendacijų dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones savivaldybėse rinkimo ir ataskaitų teikimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. 2V-146 (1.4), TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16881, įsigalioja 2020-08-05)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 2-302 „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-03 Nr. 2-141, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16846, įsigalioja 2020-08-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 5-V-300 „Dėl Žemesnės pakopos policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie atitinkamo aukštesnės pakopos policijos komisariato sprendimo priėmimo, reorganizavimo sąlygų, apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų, vidaus struktūrų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-14 Nr. 5-V-615, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16882, įsigalioja 2020-11-03)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 5-V-153 „Dėl Rastų ginklų ir (ar) šaudmenų žymėjimo ir įteisinimo, perdarymo į visiškai netinkamus naudoti ar sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. 5-V-669, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16863, įsigalioja 2020-08-05)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-06-30 Nr. V-198, TAR, 2020-08-04, kodas 2020-16878, įsigalioja 2020-08-05)


<< Atgal