Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 33

2020 m. rugpjūčio 12 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. rugpjūčio 5 d. – rugpjūčio 11 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-08-11 Nr. (22.35)3-3422, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17222, įsigalioja 2020-08-11)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2020-08-11 Nr. (22.35)3-3423, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17223, įsigalioja 2020-08-11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 418 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, apgyvendintiems Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-07-29 Nr. 857, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16944, įsigalioja 2020-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 858, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16946, įsigalioja 2020-08-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių eksporto, importo, vežimo ir gabenimo tranzitu“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 859, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16947, įsigalioja 2020-08-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo
(2020-07-29 Nr. 860, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17078, įsigalioja 2020-08-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 861, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17081, įsigalioja 2020-08-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 863, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17144, įsigalioja 2020-10-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-804 „Dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-05 Nr. A1-699, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16919, įsigalioja 2020-08-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. A1-700, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-16996, įsigalioja 2020-08-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatų patvirtinimo
(2020-08-06 Nr. A1-702/3D-588, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17080, įsigalioja 2020-08-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos konkurso organizavimo 2020 metais nuostatų patvirtinimo
(2020-08-06 Nr. A1-703, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17023, įsigalioja 2020-08-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. A1-704, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17104, įsigalioja 2020-08-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-49 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo „Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. A1-723, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17152, įsigalioja 2020-08-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. A1-68 „Dėl tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. A1-725, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17153, įsigalioja 2020-08-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. A1-729, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17184, įsigalioja 2020-08-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. A1-731, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17227, įsigalioja 2020-08-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-05 Nr. D1-472, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16945, įsigalioja 2020-08-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-276 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. D1-478, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17137, įsigalioja 2020-08-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-385 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. D1-479, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17154, įsigalioja 2020-08-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-397 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“ valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. D1-481, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17156, įsigalioja 2020-08-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-05 Nr. V-1159, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16920, įsigalioja 2020-08-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-05 Nr. V-1160, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16921, įsigalioja 2020-08-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo
(2020-08-05 Nr. V-1161, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16922, įsigalioja 2021-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. V-1173, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-16994, įsigalioja 2020-08-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Dalinių studijų aukštosiose mokyklose rezultatų įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-06 Nr. V-1174, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-16995, įsigalioja 2020-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl 2020 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1179, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17095, įsigalioja 2020-08-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-294 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-735 priemonės „Paskatos ir pagalba besimokantiems“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1180, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17096, įsigalioja 2020-08-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1537 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1182, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17102, įsigalioja 2020-08-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto, skirto esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimo sutarties formos patvirtinimo
(2020-08-10 Nr. V-1186, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17132, įsigalioja 2020-08-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. V-1193, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17139, įsigalioja 2020-08-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-811 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. V-1194, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17140, įsigalioja 2020-08-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. V-1195, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17141, įsigalioja 2020-08-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1095 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. V-1196, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17142, įsigalioja 2020-08-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. V-1198, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17148, įsigalioja 2020-08-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. V-1202, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17188, įsigalioja 2020-08-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. V-1205, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17189, įsigalioja 2020-08-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1474 „Dėl būtinų sąlygų vykdant tarptautinius skrydžius“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1793, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17093, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais
(2020-08-07 Nr. V-1794, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17092, įsigalioja 2020-08-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1795, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17091, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1796, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17090, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1797, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17088, įsigalioja 2020-08-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1679 „Dėl viešojo transporto paslaugų teikimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1798, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17086, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų ir kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1799, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17087, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1800, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17089, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-08-07 Nr. V-1814, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17118, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybių sąrašo nustatymo
(2020-08-07 Nr. V-1817, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17119, įsigalioja 2020-08-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pacientų registracijos asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti gerinimo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose
(2020-08-10 Nr. V-1824, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17182, įsigalioja 2020-08-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-31 Nr. V-1762, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16948, įsigalioja 2020-08-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. V-518 „Dėl Gamybos licencijos turėtojų ir veikliųjų medžiagų gamintojų atitikties geros gamybos praktikos reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo ir geros gamybos praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. V-1768, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16934, įsigalioja 2020-08-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-762 „Dėl Didmeninio platinimo licencijos turėtojų ir veikliųjų medžiagų platintojų ir importuotojų atitikties geros platinimo praktikos reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo ir geros platinimo praktikos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. V-1769, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16935, įsigalioja 2020-08-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. V1-156 „Dėl Sunkių pažeidimų bylų nagrinėjimo komisijų ir jų darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. V1-77, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17079, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 671 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 113:2001 „Laivai. Higienos normos ir taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1806, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17115, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1808, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17116, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1813, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17120, įsigalioja 2020-08-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. V-1818, TAR, 2020-08-07, kodas 2020- 17121, įsigalioja 2020-08-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-11 Nr. V-1825, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17220, įsigalioja 2020-08-12)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 1R-226 „Dėl Notarų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. 1R-252, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17134, įsigalioja 2020-08-11)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. 1R-254, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17135, įsigalioja 2020-08-11)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 1R-184 „Dėl Notarų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. 1R-255, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17150, įsigalioja 2020-08-11)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-243 „Dėl Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-05 Nr. 1-236, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16916, įsigalioja 2020-08-06)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. 1-249, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17183, įsigalioja 2020-08-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-237 „Dėl Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimo
(2020-08-04 Nr. ĮV-1040, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16914, įsigalioja 2020-08-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-617 „Dėl Priemonės „Lietuvos kultūros sostinė“ dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. ĮV-1048, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17082, įsigalioja 2020-08-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2020 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo
(2020-08-06 Nr. 3D-584, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17000, įsigalioja 2020-08-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 171 „Dėl Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. 3D-587, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17004, įsigalioja 2020-12-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 374 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos grikių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. 3D-590, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17149, įsigalioja 2020-08-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. 3D-594, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17201, įsigalioja 2021-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. 3D-595, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17206, įsigalioja 2020-08-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. 1V-769, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17133, įsigalioja 2020-08-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. 1V-774, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17146, įsigalioja 2020-08-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-146 „Dėl Projektų, finansuotinų iš nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-10 Nr. 1V-775, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17147, įsigalioja 2020-08-11)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. VA-60, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17032, įsigalioja 2020-08-07)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo
(2020-08-11 Nr. VA-61, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17186, įsigalioja 2020-09-10)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo
(2020-08-04 Nr. V4-174, TAR, 2020-08-10, kodas 2020-17155, įsigalioja 2020-08-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo
(2020-08-06 Nr. 1K-233, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17035, įsigalioja 2020-08-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 1K-132 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos paraiškos kompensuoti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis darbo užmokesčio padidinimo sąnaudas formos ir teritorinės ligonių kasos suvestinės ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. 1K-234, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17036, įsigalioja 2020-08-07)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo
(2020-08-06 Nr. AD1-230, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17107, įsigalioja 2020-08-08)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ administravimo savivaldybėse procedūros aprašų patvirtinimo
(2020-06-08 Nr. BR1-173, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17039, įsigalioja 2020-08-08)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. BV-134/V1-426 „Dėl Globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. BV-269/V1-496, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17117, įsigalioja 2020-08-08)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-268 „Dėl Rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-05 Nr. KS-97, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17076, įsigalioja 2020-08-08)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-270 „Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-05 Nr. KS-98, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-16999, įsigalioja 2020-08-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. O3E-441 „Dėl 2020 m. skatinimo kvotos paskirstymo aukciono, kuriame paskirstomas 0,7 twh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis, sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. O3E-687, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17024, įsigalioja 2020-08-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. O3-140 „Dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. O3E-694, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17033, įsigalioja 2020-08-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. O3E-695, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17034, įsigalioja 2020-08-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-07 Nr. O3E-699, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17085, įsigalioja 2020-08-08)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-07 Nr. O3E-700, TAR, 2020-08-07, kodas 2020-17103, įsigalioja 2020-08-08)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų organizavimo, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje ar jos dalyje laikinai apribojama asmenų judėjimo laisvė, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-05 Nr. Sp-125, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-16998, įsigalioja 2020-08-07)

Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-10 Nr. VĮ-109, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17158, įsigalioja 2020-08-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uosto priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. 2BE-252, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17009, įsigalioja 2020-10-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. 2V-147 (1.4), TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17005, įsigalioja 2020-08-07)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2015 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 4-148 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. 4-268, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17001, įsigalioja 2020-08-07)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-33 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-04 Nr. V-245, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16915, įsigalioja 2020-08-06)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią laisvės atėmimo vietų įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. V-247, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-16997, įsigalioja 2020-08-07)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-31 „Dėl didžiausio laisvės atėmimo vietų įstaigose leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, nustatymo“ pakeitimo
(2020-08-06 Nr. V-249, TAR, 2020-08-06, kodas 2020-17026, įsigalioja 2020-08-07)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-11 Nr. V-250, TAR, 2020-08-11, kodas 2020-17187, įsigalioja 2020-08-12)


<< Atgal