Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 34

2020 m. rugpjūčio 19 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 18 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 865, TAR, 2020-08-12, kodas 2020-17254, įsigalioja 2020-08-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 866, TAR, 2020-08-12, kodas 2020-17260, įsigalioja 2020-08-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131-1 straipsnio 3 dalį“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 867, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17289, įsigalioja 2020-08-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 874, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17422, įsigalioja 2020-08-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 243 „Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 878, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17427, įsigalioja 2020-08-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 515 „Dėl Augalų genų banko steigimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-12 Nr. 880, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17429, įsigalioja 2020-08-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 881, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17430, įsigalioja 2020-08-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 882, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17431, įsigalioja 2020-08-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 73 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymą“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 883, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17432, įsigalioja 2020-08-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. 884, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17433, įsigalioja 2020-08-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. 886, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17448, įsigalioja 2020-08-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1K-346 „Dėl Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. 1K-275, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17313, įsigalioja 2020-08-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ 12.0.1-CPVA-K-204 priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. 1K-278, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17315, įsigalioja 2020-08-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. A1-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. A1-733, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17263, įsigalioja 2020-08-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A1-240 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. A1-735, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17264, įsigalioja 2020-08-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos korupcijos rizikos valdymo ir skaidrumo didinimo 2020–2025 metų programos ir jos įgyvendinimo 2020–2022 metų priemonių plano patvirtinimo
(2020-08-17 Nr. A1-742, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17418, įsigalioja 2020-08-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. A1-441 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo ir asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. A1-744, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17416, įsigalioja 2020-08-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. A1-745, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17417, įsigalioja 2020-08-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, reikalingų informacinių technologijų paslaugoms teikti, dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2020-08-13 Nr. 4-665, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17288, įsigalioja 2021-01-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-14 Nr. 4-674, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17367, įsigalioja 2020-08-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-616 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo tipinės sutarties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-10 Nr. D1-351, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17479, įsigalioja 2020-08-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-13 Nr. D1-490, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17305, įsigalioja 2020-08-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-13 Nr. D1-492, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17317, įsigalioja 2020-08-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2020-2021 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo
(2020-08-13 Nr. D1-495, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17322, įsigalioja 2020-08-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo kontrolės pažymos formos patvirtinimo
(2020-08-12 Nr. V-1216, TAR, 2020-08-12, kodas 2020-17247, įsigalioja 2020-08-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. V-1217, TAR, 2020-08-12, kodas 2020-17252, įsigalioja 2020-08-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
„Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo“
(2020-08-12 Nr. V-1218, TAR, 2020-08-12, kodas 2020-17253, įsigalioja 2020-08-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo
(2020-08-13 Nr. V-1222, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17312, įsigalioja 2020-08-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1407 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-14 Nr. V-1226, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17370, įsigalioja 2020-08-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. V-1236, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17472, įsigalioja 2020-08-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. ISAK-1707 „Dėl Informacijos, kurios reikia Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumai studijoms ir studijų stipendijoms apskaičiuoti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. V-1239, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17474, įsigalioja 2020-08-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „BBMRI“ ir Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „BBMRI“ plano patvirtinimo
(2020-08-18 Nr. V-1243, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17476, įsigalioja 2020-08-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „ELI“ ir Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „ELI“ plano patvirtinimo
(2020-08-18 Nr. V-1244, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17477, įsigalioja 2020-08-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos molekulinės biologijos laboratorijoje ir Lietuvos narystės Europos molekulinės biologijos laboratorijoje plano patvirtinimo
(2020-08-18 Nr. V-1245, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17478, įsigalioja 2020-08-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-706 priemonės „Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-08-18 Nr. V-1247, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17480, įsigalioja 2020-08-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. V-1248, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17483, įsigalioja 2020-08-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. V-1250, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17484, įsigalioja 2020-08-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokslo ir studijų institucijos skyrimo atstovauti Lietuvai Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „INSTRUCT“ ir Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „INSTRUCT“ plano patvirtinimo
(2020-08-18 Nr. V-1252, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17487, įsigalioja 2020-08-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. V-1826, TAR, 2020-08-12, kodas 2020-17237, įsigalioja 2020-08-13)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-08-17 Nr. V-1836, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17407, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų
(2020-08-17 Nr. V-1837, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17435, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-08-17 Nr. V-1838, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17436, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-08-17 Nr. V-1839, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17437, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. V-1840, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17438, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. V-1841, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17439, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl leidimų užsieniečiams išimtiniais atvejais atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo reikalavimų
(2020-08-17 Nr. V-1842, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17442, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. V-1843, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17443, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo
(2020-08-17 Nr. V-1847, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17444, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1817 „Dėl valstybių sąrašo nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-17 Nr. V-1849, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17446, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. V-1850, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17447, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 634 „Dėl Bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. V-1827, TAR, 2020-08-12, kodas 2020-17262, įsigalioja 2020-08-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-506 „Dėl Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-13 Nr. V-1832, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17330, įsigalioja 2020-08-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. V-1845, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17441, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. V-1846, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17440, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos apsaugos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-17 Nr. V-1848, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17445, įsigalioja 2020-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. V-1857, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17493, įsigalioja 2020-08-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. V-1858, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17449, įsigalioja 2020-08-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. 3-457, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17412, įsigalioja 2020-09-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
(2020-08-12 Nr. 1-250, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17308, įsigalioja 2020-08-14)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1-187 „Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. 1-252, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17470, įsigalioja 2020-08-19)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo 
(2020-08-17 Nr. 1-253, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17471, įsigalioja 2020-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-13 Nr. 3D-596, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17326, įsigalioja 2020-08-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-14 Nr. 3D-599, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17356, įsigalioja 2020-08-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „Dėl Dalies garantinės įmokos ir palūkanų už kreditus ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, suteiktas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-14 Nr. 3D-600, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17357, įsigalioja 2020-08-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas žuvininkystės sektoriui COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“
(2020-08-14 Nr. 3D-601, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17358, įsigalioja 2020-08-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-14 Nr. 3D-603, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17361, įsigalioja 2020-08-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. 3D-605, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17455, įsigalioja 2020-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. 3D-606, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17456, įsigalioja 2020-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2020 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonei „Parama veislininkystei“ (01 001 01 01 16) įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymo pagal projektus ir lėšų gavėjus sąrašo patvirtinimo
(2020-08-18 Nr. 3D-607, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17511, įsigalioja 2020-08-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. 3D-608, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17513, įsigalioja 2020-08-19)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Konkurso į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-13 Nr. V-217, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17309, įsigalioja 2020-08-14)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-13 Nr. V-219, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17306, įsigalioja 2020-08-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl migracijos procesų stebėsenos kriterijų sąrašo patvirtinimo
(2020-08-17 Nr. 1V-797, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17402, įsigalioja 2020-08-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1V-863 „Dėl Intensyvios priežiūros vykdymo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. 1V-803, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17469, įsigalioja 2020-08-19)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninės asmenų, pateikusių prašymus skirti vienkartinę ar periodinę išmoką žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, prašymų sąrašo formos duomenų struktūros patvirtinimo
(2020-08-14 Nr. V-396, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17371, įsigalioja 2020-08-15)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. EV-215, TAR, 2020-08-12, kodas 2020-17238, įsigalioja 2020-08-13)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl motorinių transporto priemonių registracijos mokesčiui administruoti reikalingos informacijos keitimosi
(2020-08-14 Nr. (1.1E)-1V-356, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17366, įsigalioja 2020-08-15)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 03-324 „Dėl Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-13 Nr. 03-114, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17327, įsigalioja 2020-08-14)

Muitinės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Užklausų ir prašymų, susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo ir muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimo per Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos paslaugų portalą taisyklių patvirtinimo
(2020-08-13 Nr. 1B-649, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17319, įsigalioja 2020-09-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-17 Nr. 1B-654, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17482, įsigalioja 2020-08-19)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-116 „Dėl Aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sąnaudų apskaitos ir priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą modelio naudotojo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. 1K-120, TAR, 2020-08-12, kodas 2020-17240, įsigalioja 2020-08-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1K-234 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-13 Nr. 1K-248, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17369, įsigalioja 2020-08-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1K-239 „Dėl Kontrolinių klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. 1K-250, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17452, įsigalioja 2020-08-19)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-18 Nr. 1K-251, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17499, įsigalioja 2020-08-19)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių pareigūnų inspekcinės veiklos reidų organizavimo instrukcijos patvirtinimo
(2020-08-12 Nr. AD1-236, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17310, įsigalioja 2020-09-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-17 Nr. AD1-240, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17454, įsigalioja 2020-08-19)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Privačių interesų registro įsteigimo, nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo
(2020-08-14 Nr. KS-104, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17410, įsigalioja 2020-08-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl deklaracijos formos leidime numatytai veiklai vykdyti ir prašymo formos patikslinti leidimą patvirtinimo
(2020-08-13 Nr. O3E-701, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17320, įsigalioja 2020-08-14)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 22, 23 ir 24 punktuose nustatytų funkcijų pavedimo vykdyti
(2020-08-17 Nr. O3E-736, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17405, įsigalioja 2020-08-18)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. T-119 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-13 Nr. TE-83(2020), TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17311, įsigalioja 2020-08-14)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V1-42 „Dėl paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-12 Nr. V1-32, TAR, 2020-08-12, kodas 2020-17251, įsigalioja 2020-08-13)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Klientų aptarnavimo telefonu tvarkos aprašo ir Telefonu aptarnaujamų asmenų autentifikavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-08-17 Nr. V-332, TAR, 2020-08-18, kodas 2020-17450, įsigalioja 2020-08-19)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. (1.9E)1V-789, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17294, įsigalioja 2020-09-15)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-367 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-11 Nr. (1.9E)1V-791, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17292, įsigalioja 2021-01-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1V-1294 „Dėl Radijo ryšio plėtros 2300–2400 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-08-11 Nr. (1.9E)1V-792, TAR, 2020-08-13, kodas 2020-17293, įsigalioja 2020-09-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-17 Nr. 2BE-259, TAR, 2020-08-17, kodas 2020-17403, įsigalioja 2020-08-18)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų organizavimo vietų patalpų apžiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-08-14 Nr. DIE-575, TAR, 2020-08-14, kodas 2020-17368, įsigalioja 2020-08-15)


<< Atgal