Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 38

2020 m. rugsėjo 16 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. rugsėjo 9 d. – rugsėjo 15 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-02 Nr. 978, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19003, įsigalioja 2020-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1367 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 980, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19043, įsigalioja 2020-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl žinybinio Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 986, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19050, įsigalioja 2020-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 987, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19051, įsigalioja 2020-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR.plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 988, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19052, įsigalioja 2020-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 990, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19054, įsigalioja 2020-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 992, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19056, įsigalioja 2020-09-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1197 „Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo nuostatų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 993, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19160, įsigalioja 2020-09-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 750 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 994, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19208, įsigalioja 2020-09-15)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 1, 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2020-09-11 Nr.  KT166-A-N14/2020, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19129, įsigalioja 2020-09-11)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-10 Nr. 1K-298, TAR, 2020-09-15, kodas 2020-19230, įsigalioja 2020-09-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. A1-824, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19000, įsigalioja 2020-09-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. A1-825, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19001, įsigalioja 2020-09-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.4-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. A1-826, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19002, įsigalioja 2020-09-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1415 „Dėl 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui ir 2020 metų kvietimo teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-10 Nr. V-1360, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19029, įsigalioja 2020-09-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 sausio 17 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, kurios yra priskirtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 13 dalies 2 punkte nurodytoms mokyklų grupėms ir kurių teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, darbo apmokėjimui 2020 metais, paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. V-1366, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19119, įsigalioja 2020-09-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo
(2020-09-14 Nr. V-1367, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19181, įsigalioja 2020-09-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. V-1368, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19182, įsigalioja 2020-09-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo
(2020-09-14 Nr. V-1369, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19183, įsigalioja 2020-09-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl 2020 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. V-1373, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19218, įsigalioja 2020-09-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-790 „Dėl geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašų 2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. V-1374, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19219, įsigalioja 2020-09-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020 metų galutinio valstybės finansuojamų formaliojo profesinio mokymo vietų skaičiaus patvirtinimo
(2020-09-15 Nr. V-1375, TAR, 2020-09-15, kodas 2020-19228, įsigalioja 2020-09-16)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės
(2020-08-07 Nr. V-1816, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19113, įsigalioja 2020-09-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. V-1365 „Dėl serologinių imunologinių tyrimų, taikomų IgG, IgM ir (ar) IgA klasės antikūnams prieš SARS-CoV-2 nustatyti, naudojimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. V-2000, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18929, įsigalioja 2020-09-10)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimo Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-10 Nr. V-2016, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19065, įsigalioja 2020-09-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1794 „Dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizuojant ir vykdant keleivių vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais“ pakeitimo
(2020-09-10 Nr. V-2017, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19064, įsigalioja 2020-09-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ pakeitimo
(2020-09-10 Nr. V-2019, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19063, įsigalioja 2020-09-15)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-10 Nr. V-2020, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19062, įsigalioja 2020-09-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-09-11 Nr. V-2031, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19135, įsigalioja 2020-09-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. V-2034, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19134, įsigalioja 2020-09-14)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo (sprendimas)
(2020-09-11 Nr. V-2036, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19132, įsigalioja 2020-09-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų 2020–2024 metų plano patvirtinimo
(2020-09-09 Nr. V-2008, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18938, įsigalioja 2020-09-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-10 Nr. V-2012, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19007, įsigalioja 2020-09-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1478 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. V-2024, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19102, įsigalioja 2020-09-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. V-2025, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19104, įsigalioja 2020-09-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-910 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2020-09-11 Nr. V-2026, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19105, įsigalioja 2020-09-12)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. V-2032/A1-833, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19133, įsigalioja 2020-09-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. V-2033, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19130, įsigalioja 2020-09-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. V-2035, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19131, įsigalioja 2020-09-14)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. V-2039/A1-837, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19210, įsigalioja 2020-09-15)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 1R-154 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. 1R-298, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19114, įsigalioja 2020-10-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo
(2020-09-11 Nr. 3-519, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19123, įsigalioja 2020-09-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. 3-520, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19115, įsigalioja 2020-09-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-524, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19190, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-396(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-525, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19191, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3-371(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-510 priemonės „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-526, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19192, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-527, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19193, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-169 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-504 priemonės „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-528, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19194, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-365(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-529, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19195, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastrkutūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-530, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19196, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3-406(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-512 priemonės „Miestų transporto infrastruktūros vystymas įgyvendinant valstybei svarbius jungtinius projektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-14 Nr. 3-531, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19197, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-332 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, remontuoti ir rekonstruoti“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-532, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19198, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-331 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo kelių objektams, esantiems pasienio vietovėse“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-533, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19199, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-333 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines teritorijas“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-534, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19200, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3-345 „Dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-535, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19201, įsigalioja 2020-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 3-346 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 3-536, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19202, įsigalioja 2020-09-15)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos energetikos srities inovacijų ekosistemos sustiprinimo veiksmų plano patvirtinimo
(2020-09-10 Nr. 1-283, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19013, įsigalioja 2020-09-11)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 1-295, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19214, įsigalioja 2020-09-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Dotacijų kino teatrams ir kino filmų platintojams, patyrusiems nuostolius dėl veiklos apribojimų, teikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-09-10 Nr. ĮV-1145, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19044, įsigalioja 2020-09-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-524 „Dėl Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-15 Nr. ĮV-1164, TAR, 2020-09-15, kodas 2020-19246, įsigalioja 2020-09-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl papildomos paramos išmokėjimo žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais
(2020-09-11 Nr. 3D-643, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19096, įsigalioja 2020-09-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. 3D-644, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19097, įsigalioja 2020-09-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2020 m. susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo
(2020-09-11 Nr. 3D-645, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19099, įsigalioja 2020-09-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 3D-664 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2020 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. 3D-646, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19100, įsigalioja 2020-09-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. 3D-648, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19120, įsigalioja 2020-09-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-485 „Dėl Palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas be garantijos, kompensavimo COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. 3D-650, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19136, įsigalioja 2020-09-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl papildomos paramos išmokėjimo gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 metais
(2020-09-11 Nr. 3D-651, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19137, įsigalioja 2020-09-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1V-163 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 1V-921, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18921, įsigalioja 2020-09-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšų skyrimo projektams papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, mokėjimo ir jų apskaitos taisyklių patvirtinimo
(2020-09-11 Nr. 1V-928, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19095, įsigalioja 2020-09-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės formos patvirtinimo
(2020-09-11 Nr. 1V-930, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19124, įsigalioja 2020-09-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 1V-935, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19179, įsigalioja 2020-09-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-15 Nr. 1V-938, TAR, 2020-09-15, kodas 2020-19226, įsigalioja 2020-09-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1337 „Dėl Krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų formų ir krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. V-721, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18941, įsigalioja 2020-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-514 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų privažiuojamiesiems prie krašto apsaugos objektų vietinės reikšmės keliams ir vietinės reikšmės keliams, kurie patenka į Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančiosios šalies paramos poreikiams būtinus maršrutus, tiesti, rekonstruoti, remontuoti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. V-731, TAR, 2020-09-15, kodas 2020-19245, įsigalioja 2020-09-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūribine veikla pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. V-735, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19216, įsigalioja 2020-10-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. VA-65 „Dėl Žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją su žemės ūkio produkcijos pardavėjais teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-10 Nr. VA-64, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19040, įsigalioja 2020-09-11)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. V-448, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18981, įsigalioja 2020-09-10)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. V-454, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19220, įsigalioja 2020-09-15)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. EV-246, TAR, 2020-09-15, kodas 2020-19225, įsigalioja 2020-09-16)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Vartotojų švietimo gairių patvirtinimo
(2020-09-07 Nr. 1-196, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18925, įsigalioja 2020-09-10)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos auditų ir tyrimų, atliekamų duomenų apsaugos audito forma, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-11 Nr. 1T-93 (1.12.E), TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19111, įsigalioja 2020-09-12)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-09 Nr. AD1-270, TAR, 2020-09-10, kodas 2020-19016, įsigalioja 2020-09-11)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo B1-634 „Dėl arklių veislininkystės priemonių įgyvendinimo 2020 m. grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-08 Nr. B1-642, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18945, įsigalioja 2020-09-10)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir Kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. B1-651, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19164, įsigalioja 2020-09-15)

Nacionalinė mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. BR1-251 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. BR1-402, TAR, 2020-09-15, kodas 2020-19229, įsigalioja 2020-09-16)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-08 Nr. V-356, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19128, įsigalioja 2020-09-12)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-10 Nr. (1.9E)1V-894, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19125, įsigalioja 2020-09-12)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-91 „Dėl statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-14 Nr. 1V-152, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19221, įsigalioja 2020-11-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. 2-228, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19180, įsigalioja 2020-09-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-09 Nr. 2BE-284, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18939, įsigalioja 2020-09-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 4R-176 „Dėl formų patvirtinimo ir dėl orlaivio techninės priežiūros licencijos pagal 66 dalies reikalavimus pavyzdžio tvirtinimo bei aprašymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-09 Nr. 2BE-285, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18940, įsigalioja 2020-09-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 4R-33 „Dėl Oro uosto atribotosios zonos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-09 Nr. 2BE-286, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18942, įsigalioja 2020-09-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl aerodromų kliūčių perskridimo aukščių, naudojimo ir kilimo minimumų patvirtinimo
(2020-09-11 Nr. 2BE-288, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19107, įsigalioja 2020-09-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 2B-582 „Dėl Įmonės standartų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. 2BE-289, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19116, įsigalioja 2020-09-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijoje vidiniais informacijos teikimo kanalais gautų pranešimų registravimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo
(2020-09-14 Nr. 2BE-290, TAR, 2020-09-14, kodas 2020-19152, įsigalioja 2020-09-15)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DI-528 „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijoms ir leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr.  DIE-645, TAR, 2020-09-09, kodas 2020-18955, įsigalioja 2020-09-10)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-17 „Dėl Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos bioetikos komitete taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. V-16, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19110, įsigalioja 2020-09-12)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo
(2020-09-14 Nr. V-60, TAR, 2020-09-15, kodas 2020-19227, įsigalioja 2020-09-16)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos areštinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo
(2020-09-15 Nr. 5-V-783, TAR, 2020-09-15, kodas 2020-19257, įsigalioja 2020-09-16)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-11 Nr. V-287, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19108, įsigalioja 2020-09-12)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 4/07-95 „Dėl Nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo instrukcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-11 Nr. V-288, TAR, 2020-09-11, kodas 2020-19109, įsigalioja 2020-09-12)


<< Atgal