Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 39

2020 m. rugsėjo 23 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. rugsėjo 16 d. – rugsėjo 22 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-09-17 Nr. XIII-3284, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19502, įsigalioja 2020-11-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23-1 straipsniu įstatymas
(2020-09-17 Nr. XIII-3285, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19503, įsigalioja 2020-11-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo
(2020-09-09 Nr. 998, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19293, įsigalioja 2020-09-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo patvirtinimo
(2020-09-09 Nr. 999, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19295, įsigalioja 2020-09-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo
(2020-09-16 Nr. 1001, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19341, įsigalioja 2020-09-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 1002, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19349, įsigalioja 2020-09-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 1016, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19540, įsigalioja 2020-09-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 1017, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19541, įsigalioja 2020-09-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 1019, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19569, įsigalioja 2020-09-22)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-16 Nr. 1K-303, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19345, įsigalioja 2020-09-18)

Finansų ministro įsakymas
Dėl. finansų ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1K-60 „Dėl Finansų ministro ir Finansų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijų atlikimu patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-18 Nr. 1K-308, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19529, įsigalioja 2020-10-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. A1-71 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. A1-844, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19353, įsigalioja 2020-09-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-457 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-18 Nr. A1-857, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19512, įsigalioja 2020-09-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. A1-863, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19615, įsigalioja 2020-09-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. A1-864, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19616, įsigalioja 2020-09-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 4-663 „Dėl Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų įtraukimo į mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą ir išbraukimo iš jo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-09 Nr. 4-767, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19408, įsigalioja 2020-09-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 4-784, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19343, įsigalioja 2020-09-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Leidimų užsienio investuotojams atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-21 Nr. 4-805, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19564, įsigalioja 2020-09-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-276 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. D1-553, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19363, įsigalioja 2020-09-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. D1-554, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19364, įsigalioja 2021-01-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. D1-559, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19550, įsigalioja 2020-09-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V- 1112 „Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2020 metų II pusmetį bus atliekamas visuminis išorinis vertinimas, atrankos kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-16 Nr. V-1377, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19297, įsigalioja 2020-09-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V-1111 „Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2020 metų II pusmetį bus atliekamas visuminis išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-16 Nr. V-1378, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19298, įsigalioja 2020-09-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-18 Nr. V-1401, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19488, įsigalioja 2020-09-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų neskyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
(2020-09-18 Nr. V-1403, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19489, įsigalioja 2020-09-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-1405, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19552, įsigalioja 2020-09-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-1406, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19553, įsigalioja 2020-09-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-54 „Dėl Pedagogų rengimo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-1417, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19562, įsigalioja 2020-09-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. V-1425, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19620, įsigalioja 2020-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo VšĮ Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. V-2049, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19317, įsigalioja 2020-09-17)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. V-2055, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19402, įsigalioja 2020-09-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. V-2056, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19401, įsigalioja 2020-09-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-09-18 Nr. V-2062, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19508, įsigalioja 2020-09-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl greitųjų testų naudojimo darbuotojų ištyrimui
(2020-09-22 Nr. V-2087, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19633, įsigalioja 2020-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. V-2088, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19632, įsigalioja 2020-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. V-2089, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19631, įsigalioja 2020-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. V-2090, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19634, įsigalioja 2020-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. V-2091, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19635, įsigalioja 2020-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. V-2092, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19636, įsigalioja 2020-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo
(2020-09-15 Nr. V-2043, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19290, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-18 Nr. V-2060, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19505, įsigalioja 2020-09-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-18 Nr. V-2064, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19507, įsigalioja 2020-09-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-18 Nr. V-2065, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19509, įsigalioja 2020-09-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1566 „Dėl Sprendimų dėl labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo priėmimo tvarkos aprašo ir šių išlaidų kompensavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. V-2074, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19614, įsigalioja 2020-09-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. V-2076, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19627, įsigalioja 2020-09-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 3-537, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19301, įsigalioja 2020-09-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3-247 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 3-538, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19302, įsigalioja 2020-09-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-396(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 3-539, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19304, įsigalioja 2020-09-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-169 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-504 priemonės „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 3-540, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19305, įsigalioja 2020-09-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-365(1.5 E) „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 3-541, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19306, įsigalioja 2020-09-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-465(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 3-542, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19307, įsigalioja 2020-09-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 3-544, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19310, įsigalioja 2020-09-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 3-545, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19311, įsigalioja 2020-09-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 3-554, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19346, įsigalioja 2020-09-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 3-556, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19347, įsigalioja 2020-09-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 3-557, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19348, įsigalioja 2020-09-18)

Susisiekimo ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl susisiekimo ministro ir finansų ministro 2000 m. balandžio 17 d. / 2000 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 120 / Nr. 101 „Dėl Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-21 Nr. 3-560/1K-311, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19574, įsigalioja 2020-09-22)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1-303 „Dėl Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-15 Nr. 1-296, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19264, įsigalioja 2020-11-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 1-299, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19338, įsigalioja 2020-09-18)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1-253 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 1-300, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19339, įsigalioja 2020-09-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. ĮV-627 „Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2021 metų renginių sąrašo patvirtinimo
(2020-09-18 Nr. ĮV-1171, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19548, įsigalioja 2020-09-22)

Vidaus reikalų ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-15 Nr. 1V-940/V-272, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19372, įsigalioja 2020-09-21)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1060 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-16 Nr. 1V-945, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19335, įsigalioja 2020-09-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. 1V-959, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19573, įsigalioja 2020-09-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1V-961 „Dėl Didžiausio leistino vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. 1V-962, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19623, įsigalioja 2020-11-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-22 Nr. 1V-963, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19624, įsigalioja 2020-11-11)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-558 „Dėl Karo prievolininkų skyrimo į tarnybą aktyviajame kariuomenės personalo rezerve ir atleidimo iš jos, aktyviojo rezervo karių šaukimo į mokymus ir pratybas ar vykdyti tarnybos užduočių, pašauktų aktyviojo rezervo karių skyrimo į pareigas kariniame vienete ir atleidimo iš jų ir išmokų už tarnybos aktyviajame kariuomenės personalo rezerve dienas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-759, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19542, įsigalioja 2020-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-782 „Dėl Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-764, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19555, įsigalioja 2020-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. V-1142 „Dėl Paleidimo iš privalomosios pradinės karo tarnybos, alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos ir tarnybos paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-765, TAR, 2020-09-22, kodas 2020-19618, įsigalioja 2020-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-802 „Dėl Priėmimo į savanorišką nenuolatinę karo tarnybą, kario savanorio ir kito savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutarčių sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-766, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19554, įsigalioja 2020-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. V-1179 „Dėl Priėmimo į profesinę karo tarnybą ir profesinės karo tarnybos sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-767, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19546, įsigalioja 2020-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-768, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19544, įsigalioja 2020-10-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-769, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19545, įsigalioja 2020-10-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. VA-65, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19560, įsigalioja 2020-09-22)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-464 „Dėl papildomų funkcijų priskyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. V-468, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19579, įsigalioja 2020-09-22)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1B-431 „Dėl Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-15 Nr. 1B-704, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19496, įsigalioja 2020-09-19)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo
(2020-09-07 Nr. V-353, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19319, įsigalioja 2020-09-17)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. V-368, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19373, įsigalioja 2020-09-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinių įmonių bei jose dirbančių asmenų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2020-09-17 Nr. V-369, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19374, įsigalioja 2020-09-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 03-153 „Dėl Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą sudarančių paslaugų ir mokėjimo operacijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 03-126, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19494, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 03-114 „Dėl Licencijų ir leidimų pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 03-127, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19495, įsigalioja 2020-09-19)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) sistemos parengties lygį priemonių sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 1-421, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19371, įsigalioja 2020-09-18)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 1-423, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19376, įsigalioja 2020-09-18)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-21 Nr. 1K-269, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19578, įsigalioja 2020-09-22)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonei privalomų taisyklių patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-17 Nr. 1T-94 (1.12.E), TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19359, įsigalioja 2020-09-18)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. A1-325 „Dėl Mėginių ėmimo laboratoriniams genetinės modifikacijos tyrimams metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. A1-455, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19404, įsigalioja 2020-09-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2019 metų finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje
(2020-09-18 Nr. O3E-850, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19486, įsigalioja 2020-09-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-18 Nr. O3E-853, TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19497, įsigalioja 2020-09-19)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo
(2020-09-21 Nr. V1-139, TAR, 2020-09-21, kodas 2020-19556, įsigalioja 2020-09-22)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo elektroniniuose aukcionuose organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-16 Nr. 2BE-295, TAR, 2020-09-16, kodas 2020-19308, įsigalioja 2020-09-17)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2B-174 „Dėl Sertifikatų, išduodamų ekologinius, techninius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms, numeracijos kodų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. 2BE-296, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19337, įsigalioja 2020-09-18)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sričių ir programų projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2020-09-16 Nr. 4LKT-11(1.3 E), TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19492, įsigalioja 2020-09-19)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo
(2020-09-18 Nr. KRF-74(1.15E), TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19493, įsigalioja 2020-09-19)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Individualios stipendijos kultūros ar meno kūrėjui mokėjimo sutarties formos patvirtinimo
(2020-09-18 Nr. KRF-75(1.15E), TAR, 2020-09-18, kodas 2020-19484, įsigalioja 2020-09-19)


<< Atgal