Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 41

2020 m. spalio 7 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2020 m. rugsėjo 30 d. – spalio 6 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1046, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20358, įsigalioja 2020-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. 1049, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20447, įsigalioja 2020-10-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. 1053, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20518, įsigalioja 2020-10-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. 1061, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20704, įsigalioja 2020-10-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. 1064, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20719, įsigalioja 2020-10-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. 1067, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20734, įsigalioja 2020-10-06)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-05 Nr. 1K-322, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20794, įsigalioja 2020-10-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. A1-82 „Dėl įmonių socialinės atsakomybės 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. A1-902, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20342, įsigalioja 2020-10-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lygių galimybių tyrėjų tinklo sudarymo
(2020-09-30 Nr. A1-903, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20343, įsigalioja 2020-10-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2020-09-30 Nr. A1-906, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20440, įsigalioja 2020-10-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. A1-231 „Dėl prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.4-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-01 Nr. A1-908, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20491, įsigalioja 2020-10-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-513 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-01 Nr. A1-911, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20492, įsigalioja 2020-10-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-404 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės 08.5.1-ESFA-V-423 „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. A1-914, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20624, įsigalioja 2020-10-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-513 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-10-02 Nr. A1-916, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20626, įsigalioja 2020-10-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. A1-923, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20631, įsigalioja 2020-10-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2021 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo
(2020-10-02 Nr. A1-924, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20633, įsigalioja 2020-10-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. A1-925, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20641, įsigalioja 2020-10-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. A1-83 „Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014−2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-05 Nr. A1-930, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20747, įsigalioja 2020-10-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-05 Nr. A1-931, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20746, įsigalioja 2020-10-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl priemonės “Pagalbos verslui fondas” veiklos aprašo patvirtinimo
(2020-09-30 Nr. 4-837/1K-319, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20525, įsigalioja 2020-10-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2020 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) klimato politikos paprogramės ir integruotųjų projetų lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminaraus sąrašo patvirtinimo
(2020-10-01 Nr. D1-589, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20545, įsigalioja 2020-10-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą
(2020-10-06 Nr. D1-592, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20825, įsigalioja 2020-10-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. D1-593, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20826, įsigalioja 2020-10-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. D1-594, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20827, įsigalioja 2020-10-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2020-10-06 Nr. D1-600, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20833, įsigalioja 2020-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-904 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų rodiklių aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. V-1479, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20336, įsigalioja 2020-10-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. V-1480, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20364, įsigalioja 2021-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2020-10-01 Nr. V-1487, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20490, įsigalioja 2020-10-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2020 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. V-1489, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20595, įsigalioja 2020-10-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. V-1490, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20601, įsigalioja 2020-10-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-603 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-05 Nr. V-1500, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20687, įsigalioja 2020-10-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo, Savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių specialiąsias klases, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo ir Savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose 2020–2021 mokslo metais įsteigtos specialiosios klasės, skirtos šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, reorganizavus specialiąsias mokyklas, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2020-10-06 Nr. V-1509, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20822, įsigalioja 2020-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-1510, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20823, įsigalioja 2020-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-579 „Dėl Lietuvių kalbos ir Literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-1515, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20849, įsigalioja 2020-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2020-10-01 Nr. V-2159, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20498, įsigalioja 2020-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. V-2087 „Dėl greitųjų testų naudojimo darbuotojų ištyrimui“ pakeitimo
(2020-10-01 Nr. V-2160, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20497, įsigalioja 2020-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. V-931 „Dėl asmenims, neturintiems teisės į valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) apmokėjimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. V-2173, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20634, įsigalioja 2020-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. V-2139 „Dėl Raseinių rajono gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. V-2175, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20637, įsigalioja 2020-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo
(2020-10-02 Nr. V-2178, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20643, įsigalioja 2020-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-2193, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20840, įsigalioja 2020-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1837 „Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-2194, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20838, įsigalioja 2020-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1838 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-2195, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20837, įsigalioja 2020-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-2196, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20834, įsigalioja 2020-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-2197, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20835, įsigalioja 2020-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. Įsakymo Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. V-2143, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20344, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. V-1114 „Dėl statistinės apskaitos formų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. V-2145, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20346, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-979 „Dėl Plazmos panaudojimo ir kontrolės 2016–2020 metais strateginių krypčių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. V-2146, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20347, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo protokolų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-30 Nr. V-2147, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20443, įsigalioja 2021-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-878 „Dėl Medicininės apskaitos formos Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“ ir Medicininės apskaitos formos Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“ pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. V-2149, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20372, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Hipertenzinių ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. V-2152, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20445, įsigalioja 2020-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei keliančius įvykius tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. V-2153, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20439, įsigalioja 2020-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Hipertenzinių ligų gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-01 Nr. V-2161, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20549, įsigalioja 2020-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl Ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-01 Nr. V-2162, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20550, įsigalioja 2020-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl SARS-COV-2 virusui tirti skirtų sveikatos priežiūros technologijų vertinimo inicijavimo ir pasirengimo vertinimui tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-01 Nr. V-2163, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20644, įsigalioja 2020-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-01 Nr. V-2167, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20555, įsigalioja 2020-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-01 Nr. V-2169, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20556, įsigalioja 2020-10-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-35 ,,Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų VIII krešėjimo faktorių ir IX krešėjimo faktorių grupių bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. V-2174, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20609, įsigalioja 2020-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. V-2176, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20616, įsigalioja 2020-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. V-2179, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20645, įsigalioja 2020-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. V-2139 „Dėl Raseinių rajono gyventojų ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)“ pakeitimo
(2020-10-05 Nr. V-2183, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20690, įsigalioja 2020-10-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 276 „Dėl Riboto karantino režimo kontrolės tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-05 Nr. V-2189, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20750, įsigalioja 2020-10-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. V-2191, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20813, įsigalioja 2020-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl greitųjų testų naudojimo prekybos vietų darbuotojų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių greitosios medicinos pagalbos paslaugas, ištyrimui
(2020-10-06 Nr. V-2198, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20836, įsigalioja 2020-10-07)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1R-255 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vidutinės rinkos vertės nustatymą nekilnojamojo turto mokesčiams ir kitoms valstybės ekonominėms reikmėms masinio vertinimo būdu ir išrašo pateikimą skaitmenine forma dydžio patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-30 Nr. 1R-316, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20400, įsigalioja 2020-10-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo skelbimo
(2020-10-05 Nr. 1R-321, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20727, įsigalioja 2020-10-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. 3-589, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20592, įsigalioja 2020-10-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. 3-596, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20843, įsigalioja 2020-10-07)

Energetikos ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1-256/4-1205 „Dėl reglamentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-28 Nr. 1-314/4-818, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20594, įsigalioja 2020-10-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2014–2020 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo
(2020-10-05 Nr. 1-327, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20675, įsigalioja 2020-10-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-904 „Dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. ĮV-1221, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20502, įsigalioja 2020-10-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-154 „Dėl Žvejybos stebėtojų veiklos Lietuvos Respublikos žvejybos laivuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. 3D-673, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20390, įsigalioja 2020-10-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. 1V-1021, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20824, įsigalioja 2020-10-07)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-166 „Dėl privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. 1V-169, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20850, įsigalioja 2020-10-12

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. 1V-998, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20605, įsigalioja 2020-11-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. 1V-999, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20607, įsigalioja 2020-11-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, Privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, Garbingos tarnybos liudijimo ir Atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-01 Nr. V-795, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20524, įsigalioja 2020-10-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-05 Nr. V-800, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20780, įsigalioja 2020-10-07)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-05 Nr. VA-68, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20745, įsigalioja 2020-10-06)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. VE-80, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20399, įsigalioja 2020-10-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2020-09-30 Nr. 1B-775, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20481, įsigalioja 2020-10-02)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. (1.1E)-V-299 „Dėl Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. (1.1E)-1V-411, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20408, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl anticiklinio kapitalo rezervo taikymo
(2020-09-29 Nr. 03-129, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20360, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą 2021 metais nustatymo
(2020-09-29 Nr. 03-130, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20361, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl 10 eurų kolekcinės sidabro monetos, skirtos Vilniaus Gaono (Elijo ben Saliamono Zalmano) 300-osioms gimimo metinėms, paskelbimo mokėjimo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2020-09-29 Nr. 03-133, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20362, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl proginės 2 eurų monetos, skirtos Kryžių kalnui (Kryždirbystė įrašyta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą), etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleidimo į apyvartą
(2020-09-29 Nr. 03-134, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20363, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2020 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 03-86 „Dėl Lietuvos banko skaitmeninių kolekcinių monetų LBCOIN pardavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. 03-135, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20403, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-29 Nr. 03-137, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20388, įsigalioja 2020-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-91 „Dėl makroprudencinės atskaitomybės“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-09-29 Nr. 03-138, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20500, įsigalioja 2020-10-02)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2020 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 2020/8-136 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos duomenų mainų svetainės naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-05 Nr. 2020/8-308, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20729, įsigalioja 2020-10-06)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-02 Nr. NVE-143 (1.3 E), TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20638, įsigalioja 2020-10-03)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VE-293 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-06 Nr. NVE-150 (1.3 E), TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20829, įsigalioja 2020-10-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės 2019 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje
(2020-10-01 Nr. O3E-931, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20552, įsigalioja 2020-10-02)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo iš žvejybos galimybių rezervo 2020 metams
(2020-09-29 Nr. V1-94, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20424, įsigalioja 2020-10-01)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 66V „Dėl Asmens, skiriamo atsakingu už I, II, III pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą ar priimamo į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tinkamumo dirbti šį darbą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. V-74, TAR, 2020-10-01, kodas 2020-20496, įsigalioja 2020-10-02)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-30 Nr. 2BE-315, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20441, įsigalioja 2021-02-01)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. 2BE-316, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20442, įsigalioja 2021-02-01)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 2B-76 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. 2BE-317, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20444, įsigalioja 2021-02-01)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl lėšų paramai pedagogikos studijų studentams mokėti naudojimo sutarties formos patvirtinimo
(2020-10-01 Nr. V1-48, TAR, 2020-10-02, kodas 2020-20558, įsigalioja 2020-10-03)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-30 Nr. V-488, TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20367, įsigalioja 2020-10-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-09-30 Nr. 2V-181 (1.4), TAR, 2020-09-30, kodas 2020-20398, įsigalioja 2020-10-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2020-10-05 Nr. 2V-183 (1.4), TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20728, įsigalioja 2020-10-06)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-10-05 Nr. V-65, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20830, įsigalioja 2020-10-07)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“
(2020-10-06 Nr. 2-193, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20793, įsigalioja 2020-10-07)

Visuotinio teisėjų susirinkimo sprendimas
Dėl Visuotinio teisėjų susirinkimo 2008 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 12P-9-(7.2.2) „Dėl Visuotinio teisėjų susirinkimo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-02 Nr. 12P-1-(7.2.2), TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20817, įsigalioja 2020-10-07)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-309 „Dėl Pataisos pareigūnų įvadinio mokymo organizavimo tvarkos aprašo ir Pataisos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2 papunkčio pripažinimo netekusiu galios
(2020-10-05 Nr. V-306, TAR, 2020-10-06, kodas 2020-20815, įsigalioja 2020-10-07)


<< Atgal