Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 2

2021 m. sausio 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. sausio 6 d. – sausio 12 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-135, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00255, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 112 straipsnio pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-136, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00257, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 510 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-137, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00258, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 37 straipsnio pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-138, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00260, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-139, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00261, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-140, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00262, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-142, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00263, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 19, 27 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-143, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00265, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5, 33 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-144, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00266, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-145, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00267, įsigalioja 2021-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos
(2018-08-28, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00194)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo
(2021-01-06 Nr. 10, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00286, įsigalioja 2021-01-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. 11, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00294, įsigalioja 2021-01-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. 13, TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00420, įsigalioja 2021-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. 3, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00214, įsigalioja 2021-01-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. 4, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00215, įsigalioja 2021-01-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. 1K-8, TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00441, įsigalioja 2021-01-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-451 „Dėl Oficialiosios statistikos 2021 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-11 Nr. 1K-9, TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00424, įsigalioja 2021-01-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-11 Nr. A1-17, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00380, įsigalioja 2021-01-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-320 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.2-ESFA-V-403 „Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-11 Nr. A1-22, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00398, įsigalioja 2021-01-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-224 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-022 priemonės „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. D1-17, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00361, įsigalioja 2021-01-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-873 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-005 priemonės „Pajūrio juostos tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. D1-5, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00188, įsigalioja 2021-01-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 472 „Dėl duomenų apie radioaktyviąsias išmetas į vandenis ir aplinkos orą teikimo Europos Komisijai” pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-06 Nr. D1-6, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00192, įsigalioja 2021-01-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-81 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 64-2005 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-07 Nr. D1-7, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00256, įsigalioja 2023-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. D1-8, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00259, įsigalioja 2021-01-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 417 „Dėl normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos elementų užterštumo radionuklidais matavimus, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-01-07 Nr. D1-9, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00264, įsigalioja 2023-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Teologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-01-07 Nr. V-15, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00272, įsigalioja 2021-01-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. V-35, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00329, įsigalioja 2021-01-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2021-01-08 Nr. V-36, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00356, įsigalioja 2021-01-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2021-01-08 Nr. V-37, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00357, įsigalioja 2021-01-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2021-01-11 Nr. V-38, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00368, įsigalioja 2021-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Informatikos mokslų studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo
(2021-01-11 Nr. V-46, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00377, įsigalioja 2021-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-11 Nr. V-48, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00378, įsigalioja 2021-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. V-564 „Dėl bendradarbiavimo teikiant informaciją“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. V-30, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00269, įsigalioja 2021-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. V-2010 „Dėl greitųjų testų naudojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų ištyrimui“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. V-47, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00342, įsigalioja 2021-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. V-1991 „Dėl greitųjų testų naudojimo vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų ir kitų vidaus reikalų sistemos darbuotojų ištyrimui“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. V-48, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00343, įsigalioja 2021-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 6 d. sprendimo Nr. V-12 „Dėl valstybės biudžeto lėšomis įsigytų vakcinų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir skiepijimui reikalingų priemonių paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“ pakeitimo“
(2021-01-09 Nr. V-54, TAR, 2021-01-10, kodas 2021-00362, įsigalioja 2021-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės
(2021-01-10 Nr. V-60, TAR, 2021-01-10, kodas 2021-00363, įsigalioja 2021-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimo Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ pakeitimo
(2021-01-11 Nr. V-61, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00390, įsigalioja 2021-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 10 d. sprendimo Nr. V-60 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės“ pakeitimo
(2021-01-12 Nr. V-68, TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00432, įsigalioja 2021-01-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. V-11, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00182, įsigalioja 2021-01-07)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl valstybės biudžeto lėšomis įsigytų vakcinų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir skiepijimui reikalingų priemonių paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
(2021-01-06 Nr. V-12, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00177, įsigalioja 2021-01-07)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. V-1203/A1-646 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/A1-389 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. V-13/A1-12, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00184, įsigalioja 2021-01-31)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. V-14/A1-11, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00183, įsigalioja 2021-05-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. V-15, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00187, įsigalioja 2021-01-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. V-20, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00196, įsigalioja 2021-01-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. V-28, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00268, įsigalioja 2021-01-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. V-37, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00297, įsigalioja 2021-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. V-38, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00338, įsigalioja 2021-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1237 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 112:2008 „Gydytojas neonatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. V-39, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00312, įsigalioja 2021-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. V-44, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00339, įsigalioja 2021-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. V-45, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00340, įsigalioja 2021-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. V-46, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00341, įsigalioja 2021-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. V-49, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00344, įsigalioja 2021-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. V-50, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00345, įsigalioja 2021-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-1297 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-12 Nr. V-69, TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00433, įsigalioja 2021-01-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-12 Nr. V-71, TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00442, įsigalioja 2021-01-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl prievolės baigti papildomą vairuotojų mokymą termino pratęsimo
(2021-01-11 Nr. 3-9, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00410, įsigalioja 2021-01-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-417 „Dėl Geriausio kultūros centro premijų įsteigimo ir premijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. ĮV-4, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00304, įsigalioja 2021-01-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2007 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. ĮV-303 „Dėl Metų vertėjo krėslo premijos, Šv. Jeronimo premijos Lietuvių literatūros vertėjui ir užsienio literatūros vertėjui, Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijų įsteigimo bei šių premijų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. ĮV-5, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00303, įsigalioja 2021-01-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3d-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-11 Nr. 3D-12, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00370, įsigalioja 2021-01-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-983 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-06 Nr. 1V-14, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00213, įsigalioja 2021-01-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1V-372 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-12 Nr. 1V-27, TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00434, įsigalioja 2021-01-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1V-494 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-12 Nr. 1V-28, TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00435, įsigalioja 2021-01-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. V-163 „Dėl Karo tarnybos statuto patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. V-11, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00327, įsigalioja 2021-01-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. V-5, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00224, įsigalioja 2021-01-07)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. VA-2, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00273, įsigalioja 2021-01-08)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V1-212 „Dėl Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. V1-2, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00396, įsigalioja 2021-01-12)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V4-6 „Dėl Juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo metodinių rekomendacijų ir Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. V4-1, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00397, įsigalioja 2021-01-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-12-31 Nr. 1B-1069, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00271, įsigalioja 2021-01-08)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Metrologijos srities teisės aktų laikymosi patikrinimo akto ir Pavedimo atlikti patikrinimą formų patvirtinimo
(2021-01-11 Nr. 11V-9, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00393, įsigalioja 2021-01-12)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. 1-6, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00323, įsigalioja 2021-01-09)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-68 „Dėl Informacijos perdavimo valstybinėje priešgaisrinėje tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-23 Nr. 1-658, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00270, įsigalioja 2021-01-08)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1-101 „Dėl Laikinojo priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pasirengimo gesinti ir veiksmų gesinant gaisrus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-12 Nr. 1-9, TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00438, įsigalioja 2021-01-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, Medicininių intervencijų klasifikacijos, Kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo
(2021-01-06 Nr. 1K-4, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00230, įsigalioja 2021-01-07)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. O3E-3, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00332, įsigalioja 2021-02-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-55 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. O3E-4, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00333, įsigalioja 2021-02-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. O3E-5, TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00334, įsigalioja 2021-01-09)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-01-08 Nr. VE-7 (1.3 E), TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00328, įsigalioja 2021-01-09)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. NVE-320 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2021 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-08 Nr. VE-8 (1.3 E), TAR, 2021-01-08, kodas 2021-00330, įsigalioja 2021-01-09)

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1VE-34 „Dėl Neteisminės mediacijos organizavimo ir vykdymo Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. 1VE-2, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00395, įsigalioja 2021-01-12)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-314 „Dėl Techninių reikalavimų kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinimo“ pakeitimo
2020-12-30 Nr. V-215, TAR, 2021-01-11, kodas 2021-00373, įsigalioja 2021-01-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Teisės mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-12 Nr. 2BE-17, TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00437, įsigalioja 2021-01-13)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. T-119 „Dėl Tarpžinybinės duomenų saugyklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-05 Nr. TE-2(2021), TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00175, įsigalioja 2021-01-07)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V1-100 „Dėl Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2021-01-06 Nr. V1-6, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00300, įsigalioja 2021-01-08)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. N-1 (184), TAR, 2021-01-12, kodas 2021-00429, įsigalioja 2021-01-13)

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti, paskirstymo 2021 metais
(2021-01-06 Nr. V-2, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00185, įsigalioja 2021-01-07)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Statybinių medžiagų ir gaminių kainų statistinės ataskaitos KA-19 (mėnesinės), statybos įmonės darbuotojų darbo užmokesčio, mašinų ir mechanizmų darbo valandos kainų statistinės ataskaitos KA-20 (mėnesinės), statybinių medžiagų ir gaminių pardavimo kainų statistinės ataskaitos KA-21 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-01-06 Nr. DĮ-7, TAR, 2021-01-06, kodas 2021-00225, įsigalioja 2021-01-29)


<< Atgal