Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 8

2021 m. vasario 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. vasario 17 d. – vasario 23 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2021-02-17 Nr. (22.35E)3-946, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02936, įsigalioja 2021-02-17)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. 98, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02901, įsigalioja 2021-02-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. 100, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03083, įsigalioja 2021-02-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2021 metų sąmatos patvirtinimo
(2021-02-17 Nr. 102, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03185, įsigalioja 2021-02-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. 106, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03196, įsigalioja 2021-02-20)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir Paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-22 Nr. 1K-53, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03346, įsigalioja 2021-02-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1K-047 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. 1K-54, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03391, įsigalioja 2021-02-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo COVID-19 pandemijos pasekmių, veiklą, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo
(2021-02-18 Nr. A1-140, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03073, įsigalioja 2021-02-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-755 „Dėl Užsieniečių integracijos į visuomenę 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. A1-141, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03074, įsigalioja 2021-02-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 36 „Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos ssrs agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-23 Nr. A1-152, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03376, įsigalioja 2021-02-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. A1-608 „Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-23 Nr. A1-153, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03377, įsigalioja 2021-02-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-23 Nr. A1-158, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03398, įsigalioja 2021-02-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybės pagalbos teikimo schemos „TUI Invest LT+“ patvirtinimo
(2021-02-17 Nr. 4-119, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02928, įsigalioja 2021-02-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 4-691 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. 4-125, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03089, įsigalioja 2021-02-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. D1-103, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03362, įsigalioja 2021-02-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-792 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-023 priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-23 Nr. D1-108, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03404, įsigalioja 2021-02-24)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos sudarymo tvarkos ir jos veiklos aprašo patvirtinimo
(2021-02-08 Nr. D1-76/ĮV-170, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03378, įsigalioja 2021-02-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-579 „Dėl 2021 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. D1-87, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03403, įsigalioja 2021-02-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 305 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-02-17 Nr. D1-90, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02949, įsigalioja 2021-02-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. D1-91, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02950, įsigalioja 2021-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinių laboratorinių tyrimų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-18 Nr. D1-92, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03090, įsigalioja 2021-02-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl specialios tikslinės dotacijos koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir vaiko atstovams pagal įstatymą koordinavimui finansuoti 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2021-02-18 Nr. V-273, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03087, įsigalioja 2021-02-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2021 metų plano patvirtinimo
(2021-02-18 Nr. V-274, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03088, įsigalioja 2021-02-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Antropologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-02-22 Nr. V-279, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03342, įsigalioja 2021-02-23)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. V-280, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03343, įsigalioja 2021-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-595 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su kvalifikacijos tobulinimu“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. V-282, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03344, įsigalioja 2021-02-23)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. V-221 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pagilinto SARS-CoV-2 testavimo – viruso genetinių variantų nustatymo procesą“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. V-328, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03115, įsigalioja 2021-02-19)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. Sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. V-334, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03271, įsigalioja 2021-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. V-336, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03273, įsigalioja 2021-02-20)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl atsitiktinės atvykstančiųjų kontrolės prie išorinių Lietuvos sienų
(2021-02-19 Nr. V-337, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03274, įsigalioja 2021-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams
(2021-02-19 Nr. V-338, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03275, įsigalioja 2021-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-303 „Dėl Pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. V-339, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03276, įsigalioja 2021-02-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. V-318, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02929, įsigalioja 2021-02-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-996 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. V-320, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02946, įsigalioja 2021-02-18)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. V-2347 „Dėl karantino sąlygų laikymosi kontrolės ir informacijos teikimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. V-321, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02957, įsigalioja 2021-02-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-457 „Dėl Meno terapeuto veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. V-325, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03113, įsigalioja 2021-02-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-546 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įsigyjamų imuninių vaistinių preparatų užsakymo ir jų panaudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose skiepijimo procedūras, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. V-327, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03114, įsigalioja 2021-02-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. V-333, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03270, įsigalioja 2021-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. V-335, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03272, įsigalioja 2021-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2021-02-22 Nr. V-350, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03412, įsigalioja 2021-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-473 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. V-351, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03411, įsigalioja 2021-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-23 Nr. V-356, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03413, įsigalioja 2021-02-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-23 Nr. V-359, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03414, įsigalioja 2021-02-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-586 „Dėl Geležinkelių sistemos sąveikos reikalavimų nustatymo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. 3-102, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03190, įsigalioja 2021-02-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 480 „Dėl Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. 3-104, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03315, įsigalioja 2021-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 3D-21 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2021 metais grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. 3D-108, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03077, įsigalioja 2021-02-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. 3D-114, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03259, įsigalioja 2021-02-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. 3D-116, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03351, įsigalioja 2021-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2021–2022 m. susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2021-02-22 Nr. 3D-118, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03365, įsigalioja 2021-02-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1100 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. 1V-138, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03358, įsigalioja 2021-02-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-293 ,,Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo administravimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-02-18 Nr. V-126, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03189, įsigalioja 2021-02-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio  16 d. įsakymo Nr. 1B-40 „Dėl Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. 1B-109, TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03399, įsigalioja 2021-04-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. V-62, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02923, įsigalioja 2021-02-18)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2020 metais“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. V-63, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03102, įsigalioja 2021-02-19)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. 1-45, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02963, įsigalioja 2021-02-18)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2017 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-83 „Dėl įgaliojimų pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti ne teismo tvarka administracinių nusižengimų bylas suteikimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. (1.72E)1A-148, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03136, įsigalioja 2021-02-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-149 „Dėl Informavimo apie esminius pakeitimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. 03-24, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03131, įsigalioja 2021-02-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-150 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. 03-25, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03132, įsigalioja 2021-03-10)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2019 m. vasario 14 d. nutarimo Nr. 03-27 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-150 „Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. 03-26, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03133, įsigalioja 2021-02-19)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-154 „Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. 03-27, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03134, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 1K-116 „Dėl Aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sąnaudų apskaitos ir priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą modelio naudotojo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. 1K-60, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03242, įsigalioja 2021-02-20)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-259 „Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. 1P-31-(1.3 E.), TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03258, įsigalioja 2021-07-01)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-23 Nr. 1P-32-(1.3 E.), TAR, 2021-02-23, kodas 2021-03379, įsigalioja 2021-07-01)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-312 „Dėl prašymų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. 1V-89, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03278, įsigalioja 2021-02-23)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 11-10-V “Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo” pakeitimo
(2021-02-18 Nr. 48-21-V, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03264, įsigalioja 2021-02-20)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. AD1-236 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių pareigūnų inspekcinės veiklos reidų organizavimo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-14 Nr. AD1-9, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03230, įsigalioja 2021-02-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-39 „Dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų stebėsenos“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. B1-119, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03106, įsigalioja 2021-02-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. B1-543 „Dėl Iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų negyvūninių pašarų, kuriems taikomi privalomieji saugos ir kokybės reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. B1-123, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03261, įsigalioja 2021-02-20)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. BV-148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. BV-56, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03195, įsigalioja 2021-02-20)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. KS-107, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03101, įsigalioja 2021-02-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo
(2021-02-19 Nr. O3E-241, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03267, įsigalioja 2021-02-20)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. T1-97 „Dėl Laisvos prekybos pažymėjimų išdavimo medicinos priemonėms (prietaisams) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. T1-424, TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03240, įsigalioja 2021-05-26)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-19 Nr. T1-425, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03345, įsigalioja 2021-05-26)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projekto „Startuolių platformos/aplinkos – technologijų uosto (TechHub) vystymas ir plėtra įtraukiant studentus, mokslininkus ir verslo atstovus“ trumpalaikių ir ilgalaikių komandiruočių finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2021-02-15 Nr. 2V-55, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02937, įsigalioja 2021-02-18)

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. (1.9E)1V-147, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03277, įsigalioja 2021-06-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. 2-20, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03110, įsigalioja 2021-02-19)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Avarinės parengties kategorijų ir jų nustatymo kriterijų rengiantis radiologinėms avarijoms, galinčioms įvykti verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. V-19, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02938, įsigalioja 2021-06-01)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 2V-242 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. 2V-32 (1.4), TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03105, įsigalioja 2021-02-19)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 2V-183 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. 2V-33 (1.4), TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03218, įsigalioja 2021-02-20)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 2V-203 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-18 Nr. 2V-34 (1.4), TAR, 2021-02-19, kodas 2021-03213, įsigalioja 2021-02-20)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 2V-159 (1.4) „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. 2V-36 (1.4), TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03371, įsigalioja 2021-02-23)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 5-V-21 „Dėl Administracinio nusižengimo bylos išrašo ir (ar) pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. 5-V-132, TAR, 2021-02-17, kodas 2021-02921, įsigalioja 2021-02-18)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 5-V-1089 „Dėl Sprogmenų gamybos saugos, atitikties vertinimo ir sprogmenų techninių dokumentų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. 5-V-144, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03316, įsigalioja 2021-02-23)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl aukciono būdu ūkio subjektų įsigytų individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo
(2021-02-22 Nr. V1-25, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03367, įsigalioja 2021-02-23)


<< Atgal