Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 9

2021 m. kovo 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2021 m. vasario 24 d. – kovo 2 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 113, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03415, įsigalioja 2021-02-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos republikos Vyriausybės 2021 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 114, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03533, įsigalioja 2021-02-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 115, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03535, įsigalioja 2021-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas
(2021-02-24 Nr. 117, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03789, įsigalioja 2021-02-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos
(2021-02-24 Nr. 123, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04117, įsigalioja 2021-03-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl strateginių sporto šakų kriterijų 2019–2020 metams nustatymo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 125, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04119, įsigalioja 2021-03-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo
(2021-02-25 Nr. 1K-56, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03623, įsigalioja 2021-03-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1K-060 „Dėl Tarpinstitucinio darbo organizavimo ir duomenų apie įmokas teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. 1K-63, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04114, įsigalioja 2021-03-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 4-1171/A1-1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. 4-147/A1-172, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03905, įsigalioja 2021-02-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-47 „Dėl Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. A1-160, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03441, įsigalioja 2021-02-25)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. A1-777 „Dėl politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. A1-166, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03830, įsigalioja 2021-02-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Pprojektų finanrieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.2.3-K-01 patvirtinimo
(2021-02-26 Nr. A1-171, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03832, įsigalioja 2021-02-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Nuo COVID-19 nukentėjusios nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos KIT718 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo
(2021-02-25 Nr. 4-138, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03658, įsigalioja 2021-02-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-85 „Dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021-2023 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-22 Nr. D1-101, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03621, įsigalioja 2021-02-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. D1-109, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03459, įsigalioja 2021-02-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. D1-112, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03714, įsigalioja 2021-02-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-303 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. D1-115, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03715, įsigalioja 2021-02-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo
(2021-02-26 Nr. D1-117, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03897, įsigalioja 2021-02-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. D1-118, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03913, įsigalioja 2021-02-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 580 „Dėl Naudingųjų iškasenų išteklių (išskyrus angliavandenilius) ir žemės gelmių ertmių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. D1-123, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03914, įsigalioja 2021-02-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. D1-127, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04120, įsigalioja 2021-03-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. D1-128, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04121, įsigalioja 2021-03-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. D1-131, TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04251, įsigalioja 2021-03-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Medicinos technologijų studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2021-02-24 Nr. V-301, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03434, įsigalioja 2021-02-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraščio patvirtinimo
(2021-02-25 Nr. V-306, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03716, įsigalioja 2021-02-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl brandos egzaminų vykdymo trukmės 2020–2021 mokslo metais
(2021-02-25 Nr. V-307, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03717, įsigalioja 2021-02-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-315, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03778, įsigalioja 2021-02-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1016 „Dėl 2020 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. V-337, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04020, įsigalioja 2021-03-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. V-384, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03542, įsigalioja 2021-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. V-285 „Dėl fizinio aktyvumo ir laisvalaikio užsiėmimų lauke teikimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. V-391, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03667, įsigalioja 2021-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2932 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. V-392, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03670, įsigalioja 2021-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. V-2919 „Dėl mobilių punktų veiklos“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-02-26 Nr. V-397, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03779, įsigalioja 2021-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. V-997 „Dėl darbo organizavimo VŠĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje sveikatos vartų „Koronos karštojoje linijoje 1808““ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-399, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04072, įsigalioja 2021-03-02)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-404, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03918, įsigalioja 2021-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-405, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03919, įsigalioja 2021-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-406, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03920, įsigalioja 2021-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. V-3080 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-409, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03921, įsigalioja 2021-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. V-377, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03491, įsigalioja 2021-02-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašo ir Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. V-380, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03612, įsigalioja 2021-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 657 „Dėl Ortopedijos traumatologijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. V-382, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03613, įsigalioja 2021-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-390 „Dėl Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuosiuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. V-383, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03541, įsigalioja 2021-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. V-387, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03636, įsigalioja 2021-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. v-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. V-389, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03665, įsigalioja 2021-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. V-390, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03666, įsigalioja 2021-02-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-398, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03785, įsigalioja 2021-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-401, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03915, įsigalioja 2021-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-402, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03916, įsigalioja 2021-03-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-403, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03917, įsigalioja 2021-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-3033 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-411, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03922, įsigalioja 2021-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-412, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03923, įsigalioja 2021-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-2043 „Dėl 2020 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. V-420, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04084, įsigalioja 2021-03-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. V-426, TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04275, įsigalioja 2021-03-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-568 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 41:2013 „Gydytojas periodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. V-427, TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04276, įsigalioja 2021-06-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. 1R-53, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03911, įsigalioja 2021-02-27)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. 1R-54, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03912, įsigalioja 2021-02-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. 1-24, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03653, įsigalioja 2021-02-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-284 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.1.1-CPVA-V-521 priemonės „Naujos kartos prieigos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. 3-124, TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04195, įsigalioja 2021-03-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų 2021–2022 metų kovos su korupcija programos patvirtinimo
(2021-02-25 Nr. 1-23, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03635, įsigalioja 2021-02-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1-264 „Dėl energetikos ministro leidimų užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką išimtiniu atveju išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-22 Nr. 1-8, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03429, įsigalioja 2021-02-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-748 „Dėl Vieningo kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. ĮV-197, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03439, įsigalioja 2021-02-25)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2020-11-13 įsakymo Nr. ĮV-1368 „Dėl Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-02-25 Nr. ĮV-201, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03775, įsigalioja 2021-02-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-826 „Dėl kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų ir veiklos planų vykdymo ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. ĮV-203, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03824, įsigalioja 2021-02-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-481 „Dėl Tradicinių amatų klasifikacijos aprašo ir Tradicinių amatų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 3D-120, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03511, įsigalioja 2021-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 3D-169 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programinio laikotarpio valdymo komiteto sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 3D-122, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03529, įsigalioja 2021-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-9 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programinio laikotarpio valdymo komiteto sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 3D-123, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03530, įsigalioja 2021-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-734 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos srities „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 3D-124, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03693, įsigalioja 2021-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto sudarymo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 3D-125, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03531, įsigalioja 2021-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl Paraiškų skirti valstybės stipendijas tradicinių amatų meistrams, tradiciniams amatininkams ir tradicinio amato pameistriams vertinimo ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. 3D-126, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03532, įsigalioja 2021-02-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. 3D-128, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03661, įsigalioja 2021-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3D-643 „Dėl papildomos paramos išmokėjimo žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. 3D-130, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03662, įsigalioja 2021-02-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. 3D-131, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03802, įsigalioja 2021-02-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 3D-104 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2020–2021 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. 3D-132, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03825, įsigalioja 2021-02-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. 3D-134, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04051, įsigalioja 2021-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 3D-426 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. 3D-136, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04106, įsigalioja 2021-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. 3D-139, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04109, įsigalioja 2021-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. 3D-141, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04110, įsigalioja 2021-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. 3D-142, TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04182, įsigalioja 2021-03-03)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-130 „Dėl Išvažiuojamųjų konsulinių misijų planavimo, koordinavimo, organizavimo, vykdymo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. V-59, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04103, įsigalioja 2021-03-02)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. V-60, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04107, įsigalioja 2021-04-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. 1V-143, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03684, įsigalioja 2021-02-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-476 „Dėl Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. 1V-150, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03899, įsigalioja 2021-02-27)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 m. programos patvirtinimo
(2021-02-24 Nr. V-138, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03513, įsigalioja 2021-02-25)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1200 „Dėl Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. V-147, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03828, įsigalioja 2021-03-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių reorganizavimo
(2021-02-26 Nr. V-123, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03803, įsigalioja 2021-02-27)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatų patvirtinimo
(2021-02-26 Nr. V-126, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03823, įsigalioja 2021-02-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo
(2021-02-25 Nr. 1B-116, TAR, 2021-02-25, kodas 2021- 03679, įsigalioja 2021-02-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. 1B-121, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03826, įsigalioja 2021-03-15)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno kainų taikymo
(2021-02-26 Nr. 1B-122, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03827, įsigalioja 2021-02-27)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. VKE-157, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04099, įsigalioja 2021-03-02)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų kvėpavimo organų apsaugos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-26 Nr. 1-116, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03833, įsigalioja 2021-03-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1-365 „Dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. 1-123, TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04199, įsigalioja 2021-03-03)

Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 1S-8 (2017) „Dėl Užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžių ir užmokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. 1S-18 (2021), TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03674, įsigalioja 2021-03-01)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl skundo rekomenduojamos formos patvirtinimo
(2021-03-02 Nr. 1T-19 (1.12.E), TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04254, įsigalioja 2021-03-03)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nagrinėjamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-03-02 Nr. 1T-20 (1.12.E), TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04255, įsigalioja 2021-03-03)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-144-(7.1.2) „Dėl Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. 13P-26-(7.1.2), TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03872, įsigalioja 2021-02-27)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 6P-89-(2.1) „Dėl Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. 6P-29-(2.1), TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03685, įsigalioja 2021-02-26)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 5V-57 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-26 Nr. 5V-21, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04022, įsigalioja 2021-03-02)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. AV-190 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. AV-51, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03633, įsigalioja 2021-02-26)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. B1-642 „Dėl Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. B1-137, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03683, įsigalioja 2021-02-26)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio 2021 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo
(2021-02-24 Nr. A1-98, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03435, įsigalioja 2021-02-25)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo
(2021-02-26 Nr. O3E-277, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03798, įsigalioja 2021-02-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Pajėgumų aukcionų nuostatų patvirtinimo
(2021-02-26 Nr. O3E-278, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03800, įsigalioja 2021-02-27)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl 2020 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-38 „Dėl vizitų į aukštąsias mokyklas vykdymo nuotoliniu būdu“ pakeitimo
(2021-03-01 Nr. V-14, TAR, 2021-03-01, kodas 2021-04013, įsigalioja 2021-03-02)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių nomenklatūros patvirtinimo
2020-12-11 Nr. VE-105, TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04238, įsigalioja 2021-03-03)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų atstovų dalyvavimo tarptautinėse standartizacijos institucijose ir Europos standartizacijos organizacijose atrankos, dalyvavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-10-28 Nr. VE-85, TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04237, įsigalioja 2021-03-03)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. Įsakymo Nr. NVE-320 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2021 patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. VE-105 (1.3 E), TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03422, įsigalioja 2021-02-25)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-312 „Dėl prašymų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. 1V-106, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03656, įsigalioja 2021-03-01)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo klausimų sudarymo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-26 Nr. 1V-115, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03898, įsigalioja 2021-03-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl minimalios metinės su kelių transportu susijusios kontrolės apimties patvirtinimo
(2021-02-24 Nr. 2BE-54, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03428, įsigalioja 2021-02-25)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlygio politikos patvirtinimo
(2021-03-02 Nr. 2BE-63, TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04259, įsigalioja 2021-03-02)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo
(2021-02-24 Nr. 2V-39 (1.4), TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03522, įsigalioja 2021-02-25)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. KS-44 „Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prižiūrimų ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. KS-23, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03634, įsigalioja 2021-02-26)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl privalomo nurodymo informacijos prieglobos paslaugų teikėjams
(2021-02-25 Nr. T1-21, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03657, įsigalioja 2021-02-26)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. T1-136 „Dėl Pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų medicinos priemones (prietaisus) pateikimo (budra) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-24 Nr. T1-483, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03648, įsigalioja 2021-05-26)

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-96 „Dėl Veiksnių keliamos rizikos vertinimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose metodikos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų ir kursantų vykdomų specifinių veiklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. V-65, TAR, 2021-03-02, kodas 2021-04201, įsigalioja 2021-03-03)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Inovacinės veiklos statistinės ataskaitos INV-01 (kas 2 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-02-23 Nr. DĮ-64, TAR, 2021-02-24, kodas 2021-03528, įsigalioja 2021-02-25)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketos IT (NŪ)-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2021-02-25 Nr. DĮ-70, TAR, 2021-02-26, kodas 2021-03883, įsigalioja 2021-02-27)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 22.3-58 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-25 Nr. 22.3-29, TAR, 2021-02-25, kodas 2021-03637, įsigalioja 2021-05-01)


<< Atgal